banner-mia2.gif

УДК:631.162:637.5

В.О. Терновський, асистент кафедри «Облік і аудит»,

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

 

Аналіз та особливості обліку ПДВ на переробних підприємствах, які використовують давальницьку сировину

 

 

В умовах економічної нестабільності, яка виникла у нашій крайні після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік, дуже важливе значення має подолання спаду промислового комплексу, приведення у дію великого промислового потенціалу, накопиченого в Україні. Рішення цієї проблеми пов’язано у першу чергу забезпеченням промислових підприємств сировинними та матеріальними ресурсами [2].

Вихід з цього положення більшість переробних підприємств знайшли у переробці сировини на давальницьких умовах. Раніше це виробництво мало порівняно обмежений характер і було спрямоване переважно на обслуговування потреб населення і лише інколи здавалось на промислову переробку, то облік операцій з давальницькою сировиною був спрощений [6].

Разом зі спрощеною системою обліку спрощеним було відношення до процесу переробки сировини на давальницьких умовах в цілому. Зараз в умовах ринкової економіки та зростаючої конкуренції підприємства – переробні підприємства повинні замислюватися над ефективністю переробки сировини на давальницьких умовах.

Від багатьох показників діяльності залежить ефективність роботи підприємства. Одним з показників, який потребує значних грошових ресурсів, а отже впливає на господарську діяльність є ПДВ. Зменшення бази оподаткування цим податком є додатковою перевагою підприємства.

Проблеми аналізу впливу ПДВ на діяльність підприємств, які працюють на давальницьких умовах та пошук шляхів, щодо оптимізації бази оподаткування висвітлювались багатьма вітчизняними вченими: Бутинець Ф.Ф., Житний В.Е., а також російськими вченими: Кіпером І.Л., Васютою Ю.Д., Тимшиною Д.В., Новічковим В.Г. та іншими.

Метою написання цієї статті є дослідження особливостей бухгалтерського обліку ПДВ та його вплив на господарську діяльність підприємства.

Величина податку на додану вартість визначається двома параметрами: величиною виручки від реалізації готової продукції, що оподатковується та вартістю ресурсів, списаних на витрати виробництва.

По своїй суті ПДВ це податок на додану вартість, тобто вартість додану до вартості придбаних ресурсів для виготовлення продукції. До бюджету сплачується різниця між податком, отриманим від покупця продукції, та податком, сплаченим продавцю ресурсів, яки витрачені на виробництво.

У нашому випадку це давалець сировини та її перобник. Розглянемо більш детально виникаючи взаємовідносини давальця і перобника з точки зору виникнення господарських операцій пов’язаних з ПДВ та проведемо порівняння виникаючих заборгованостей при переробці давальницької та власної сировини.

Виникнення заборгованостей по ПДВ у давальця сировини.

Після переробки сировини та передачі виготовленої продукції виконавець виставляє рахунок-фактуру на суму здійснених послуг, тобто суму власної винагороди. Давальцю буде обов’язковим сплатити вказаний в ньому ПДВ. Проте цей податок можна бути прийняти к відрахуванню. Тому у цьому випадку давалець не зазнає ні вигод, ні втрат.

Відповідно до Закону «Про ПДВ», операція з передачі сировини переробнику не є операцією з продажу (п. 1.4 ст. 1), тому не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ (п. 3.1.ст. 3 Закону «про ПДВ») [1, 4].

Виникнення заборгованостей з ПДВ у переробника давальницької сировини.

У цьому випадку не відбувається реалізації матеріалів, а потім і готової продукції, тому що сировина та виготовлена з неї продукція є власністю давальця. Вартість самої сировини не збільшує базу оподаткування.

Приведемо приклад господарських операцій яки виникають у переробника у процесі переробки давальницької сировини щодо виникнення зобов’язань перед бюджетом по ПДВ абстрагуючись від процесу переробки.

Приклад 1. ООО «Агройл» поставило ВАТ «ММК» курчат для переробки на суму 750000 грн. Вартість послуги по переробці курчат – 900000 грн. (у т.ч. ПДВ 15000 грн.). Оплата безготівкова.

При переробці сировини на давальницьких умовах виникають три основні операції, яки зображують виникнення заборгованостей з ПДВ.

Таблиця 1

Вибіркові господарські операції з приймання давальницької сировини у ВАТ «ММК»

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

Отримано для переробки давальницьку сировину

02

-

750000

2

Підписаний акт про надання послуги з переробки

361

701

90000

3

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

701

641

15000

 

Отже, бачимо, що базою оподаткування по ПДВ є сума 90000 грн., до якої входить собівартість з надання послуги по переробці плюс прибуток підприємства, отже при операції з переробки давальницької сировини виникає податкове зобов’язання з ПДВ, яке нараховується на вартість здійснення послуг, а саме 15000 грн.

Також становиться цікавим порівняння господарських операцій і сум ПДВ у випадку проведення самостійних закупок сировини ВАТ «ММК» та подальший продаж виготовленої з неї продукції.

Таблиця 2

Вибіркові господарські операції з придбання сировини та продажу продукції виготовленої з неї у ВАТ «ММК»

Господарська операція

Дт

Кт

Сума

1

Перераховано постачальнику за отриману сировину

631

311

900000

2

На склад надійшла сировина від постачальника

205

631

750000

3

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

150000

4

Відвантажена готова продукція покупцеві

361

701

990000

5

Нараховане податкове зобов’язання

701

641

165000

 

Як бачимо при цьому база оподаткування з ПДВ збільшується. Це відбувається за рахунок того, що до вартості продукції, що реалізується, включається ще вартість власне придбаної сировини. Тобто: 750000 (вартість сировини)+75000 (собівартість переробки плюс прибуток підприємства) = 825000 грн. У цьому випадку базою оподаткування є сума у 825000 грн.

Разом з цим податкове зобов’язання у результаті здійснення цих операцій є однакове. Тобто у першому випадку (переробка давальницької сировини) залишок по Кт 641 рахунку дорівнює 15000 грн. у результаті нарахування ПДВ на вартість надання послуги з переробки. А у другому випадку отримуємо таку ж саму суму, як результат проведення двох операцій:

1.  Нарахування податкового кредиту при покупці сировини у сумі 150000 грн.

2.  Нарахування податкового зобов’язання при продажу продукції у сумі 165000 грн.

Тобто: 165000грн-150000грн=15000грн.

На перший погляд ситуація по ПДВ є однаковою для підприємства переробника, як при переробці давальницької сировини так і власної, але для проведення всіх операцій у другому випадку підприємство переробник повинно мати значно більшу кількість вільних обігових коштів. Це є витрати на придбання сировини включно з ПДВ, разом з цим ПДВ буде повернуте пізніше, однак ці гроші вже витрачені.

Такий наглядний приклад підтверджує, що однією з причин використання давальницьких операцій є недостатня кількість обігових коштів у підприємства-переробника.

За думкою автора [5] вигода, щодо оподаткування ПДВ при використанні давальницьких операцій очевидна, ми побачили це з прикладів. Разом з цим давалець реалізуючі продукцію виготовлену переробним підприємством має сплачувати ПДВ, але при цьому давалець може зменшити суму податку, яка належить до сплати в бюджет, на величину вхідного ПДВ, який пред’явив переробник.

Подальшого розгляду потребують інші показники діяльності підприємства, які мають вплив на результати його діяльності. Разом зі зменшенням бази оподаткування ПДВ відбувається зміна сум деяких інших податків. А також відбувається зміна сум надходження від реалізації готової продукції та від здійснення послуг по переробці сировини. Виходячи з вищенаведених фактів питання ефективності давальницької схеми потребує подальшого дослідження.

 

Список використаних джерел

 

1.      Самарченко Е. Операции с давальческим сырьем на территории Украины // Бухгалтерія. – 2004. -  № 20.

2.      Житный В.Е. Совершенствование анализа операций с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях. // Дис. ... канд. экон. наук: 08.06.04. – Луганск, 2005.

3.      Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах», від 04.10.2001р №2761 - III.

4.      Закон України “Про податок на додану вартість”, від 03.04.97 р. №168/97 – ВР, за змінами та доповненнями.

5.      Верхових И.И. Еще один способ снизить налоги: переработка давальческого сырья // Главбух. - 2003. - № 16.

6.      Присяжнюк С.В. Облік у переробці давальницької сировини олієжировому виробництві // Економіка АПК. – 2000. - № 7.