banner-mia2.gif

Національний науковий центр

“інститут аграрної економіки”

УкраїнськОЇ  АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

 

 

ЖУК Валерій Миколайович

 

УДК 657:631

 

 

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

 

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

 

Київ – 2010


Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук

 

 

Науковий консультант:

доктор економічних наук, професор, академік УААН

Дем’яненко Микола Якович,

Національний науковий центр

“Інститут аграрної економіки” УААН,

заступник директора з наукової роботи

 

 

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, професор, академік НАНУ

Чумаченко Микола Григорович,

Національна академія наук України,

радник Президії

 

 

 

доктор економічних наук, професор

Хомин Петро Якимович,

Тернопільський національний економічний університет

Міністерства освіти і науки України,

професор кафедри обліку у бюджетній і соціальній сфері

 

 

 

доктор економічних наук, професор

Шевчук Володимир Олександрович,

Національна академія статистики, обліку та аудиту,

перший проректор

 

 

 

Захист відбудеться “28” квітня 2010 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02  Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, конференц-зал, к. 317.

 

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” Української академії аграрних наук за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв Оборони, 10, к. 212.

Автореферат розісланий “26” березня 2010 р.

 

 

В.о. вченого секретаря             

спеціалізованої вченої ради,

доктор економічних наук                                                                                                                                                                              О.Є. Гудзь


 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 Актуальність теми. У сучасному інформаційному середовищі бухгалтерський облік, як найдавніша інформаційна система, переживає період пошуку нових ідей та затребуваності. В розвинутих країнах прослідковується концепція до сприйняття бухгалтерської системи як важливого елементу національної безпеки та дієвого фактору економічної експансії.

Сприймаючи переваги економічно розвинутого світу в підходах до стандартизації бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Україні належить впливати на формування методології обліку в аграрній сфері, з якою наша країна позиціонує своє лідерство в глобальному світі. З огляду на це теоретичні дослідження та науково-методичне забезпечення  розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки є справою актуальною й невідкладною.

Незважаючи на те, що в українських реаліях наукові дослідження стримуються другорядністю облікових реформ для держави, питання теорії, методології та практики розвитку бухгалтерського обліку знаходяться в центрі уваги видатних вчених: Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Дем’яненка М.Я., Житньої І.П., Кіндрацької Л.Л., Кірейцева Г.Г., Кузьмінського А.М., Ловінської Л.Г., Малюги Н.М., Мниха Є.В., Пархоменка В.М., Петрик О.А., Петрука О.М., Пилипенка І.І., Правдюк Н.Л., Пушкаря М.С., Саблука П.Т., Савчука В.К., Сопка В.В., Сука Л.К., Ткаченко Н.М., Хомина П.Я., Чумаченка М.Г., Швеця В.Г., Шевчука В.О. та ін. Відзначаючи важливість наукових напрацювань вказаних авторів та досягнень у галузі бухгалтерського обліку в працях зарубіжних вчених Я.В. Соколова, Р. Паркера, М. Метьюза, М. Перера, Д. Уітні, Е. Дженкінса, Б. Лева, С.А. Діпіази та Р.Д. Екклза, слід визнати наявність ряду невирішених теоретико-методологічних проблем бухгалтерського обліку. Серед останніх: теоретико-прогностичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та запровадження Концепції сталого розвитку ООН; вплив на теорію і практику бухгалтерського обліку сучасних економічних теорій; інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в міжнародному, національному та галузевому аспектах.

Недостатньо розробленими, а, отже дискусійними, є питання галузевої складової теорії бухгалтерського обліку, впливу сучасної економічної думки на її формування.

Невідповідність теоретико-методологічного забезпечення побудови бухгалтерського обліку умовам глобального господарювання, неадекватність бухгалтерських систем у справі запобігання кризовим явищам визначили напрями дослідження, тему дисертації, її зміст, мету, завдання, науково-методологічну та практичну значимість.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідних робіт Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» УААН «Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах» (номер державної реєстрації 0102U000267) та «Науково-методологічні засади розвитку обліку, звітності та аудиту в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0106U006638). Автор є керівником вказаних тем наукових досліджень, у яких ним особисто розроблено: концептуальні засади адаптації галузевої системи обліку до міжнародних стандартів і принципів; теоретичні та методологічні засади облікового забезпечення сільськогосподарської діяльності, земельних відносин, бюджетної підтримки аграрного виробництва, постановки на облік і використання об’єктів інтелектуальної власності, галузевої системи бухгалтерської звітності; науково-теоретичні основи розвитку професії бухгалтера.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове забезпечення розвитку теорії бухгалтерського обліку під впливом доктрин інституціональної теорії, теорії фізичної економії, концепції сталого розвитку, інших досягнень економічної науки та розробка на цій основі концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки та механізмів її реалізації, включаючи формування методологічних положень запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку.

Для досягнення означеної мети вирішувалися такі завдання:

– визначити тенденції розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та сформулювати в цьому процесі місію вітчизняної науки і практики;

– оцінити можливості теорії інституціоналізму у вирішенні проблем теорії бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і національних облікових систем;

– розкрити генезис облікових парадигм і розробити наукові основи нової парадигми бухгалтерського обліку економіки сталого (гармонійного) розвитку;

– проаналізувати стан і розвиток запитів на облікову інформацію та виявити й науково означити основні параметри інституціональної теорії бухгалтерського обліку;

– розробити наукову основу побудови програмних документів з обліку, класифікацію та ієрархію складових інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку;

– виявити та проаналізувати проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки України;

– оцінити вплив і вагомість фізіократичних доктрин і напрацювань вітчизняної наукової бухгалтерської школи в розвитку обліку взагалі та її аграрного сегменту зокрема;

– уточнити сутність понять облікової системи, предмета та об’єктів, методології, методів, методик і методичних рекомендацій бухгалтерського обліку;

– конкретизувати й адаптувати трирівневу модель побудови МСФЗ до національної системи бухгалтерського обліку, розробити теоретичні основи запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку;

– розробити Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України та обґрунтувати її законодавчо-регуляторні, методологічні, методичні завдання і заходи з розвитку професії бухгалтера;

– удосконалити методологію обліку та оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції за «справедливою вартістю»;

– розробити теоретико–методологічне забезпечення запровадження стандартів бухгалтерського обліку та звітності аграрної галузі в частині обліку земель сільськогосподарського призначення, специфічного інтелектуального капіталу, бюджетної підтримки виробництва.

Об’єктом дослідження є міжнародна і національна системи бухгалтерського обліку, її складові в аграрному секторі економіки та процес розвитку бухгалтерського обліку під впливом сучасних економічних теорій, концепції сталого розвитку і глобалізації.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні засади розвитку бухгалтерського обліку відповідно до науково обґрунтованих запитів на його інформацію від сучасних інституцій та обраної доктрини розвитку аграрної економіки України в глобальному світі.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є загальнонаукові та філософські методи пізнання, діалектичний і системний підходи до вивчення проблем інформаційного забезпечення дедалі зростаючих запитів на облікову інформацію від інституцій сталого розвитку й управління в аграрному секторі економіки. Поєднання діалектичного та системного підходів до пізнання явищ і процесів у бухгалтерському обліку та в сучасних економічних теоріях і доктринах дозволило науково спрогнозувати тенденції розвитку бухгалтерського обліку взагалі та його аграрного сегменту зокрема; визначити основні параметри нової парадигми бухгалтерського обліку економіки сталого розвитку, інституціональної теорії бухгалтерського обліку; розробити класифікацію та ієрархію складових інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку.

Застосування принципу діалектичного історизму дало змогу розкрити генезис фізіократичних запитів на облікову інформацію, систематизувати та критично оцінити наукові надбання вітчизняної школи бухгалтерського обліку (зокрема її аграрної складової), теоретично обґрунтувати виділення аграрного сегменту облікової теорії й уточнити зміст та сутність основних категорій бухгалтерського обліку.

Поєднання як загальнонаукових, так і специфічних методів досліджень (зокрема, статистичних методів, опису й порівняння, моделювання, абстрагування тощо) дозволило обґрунтувати доцільність запровадження трирівневої моделі побудови обліку та звітності, галузевих стандартів з бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення, біологічних активів, бюджетної підтримки агровиробництва.

Інформаційною базою досліджень були монографічні дослідження, наукові статті, міжнародні та вітчизняні нормативні документи, видання професійних бухгалтерських організацій, довідково-інформаційні видання, фінансова та статистична звітність підприємств аграрного сектору економіки, матеріали перевірок діяльності підприємств, проведених ГоловКРУ та КРУ системи Мінагрополітики України, матеріали анкетування понад двох тисяч бухгалтерів підприємств АПК, авторські розробки з проблеми дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у формуванні теоретичних і методологічних положень розбудови міжнародної, національної та галузевої системи бухгалтерського обліку, стандартів бухгалтерського обліку аграрної сфери економіки, наукових основ інституціонального забезпечення його розвитку та розробці Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки.

Наукову новизну досліджень відображають такі основні положення:

вперше:

– запропоновано наукові підходи до розв’язання проблем теорії, методології і практики бухгалтерського обліку через їх розвиток у взаємозв’язку із сучасними економічними теоріями й концепціями, що дозволило науково означити нову парадигму бухгалтерського обліку економіки сталого (гармонійного) розвитку, інституціональну теорію бухгалтерського обліку, виділити та класифікувати складові інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, встановити ієрархію їх впливу та застосування при розробці відповідних програмних документів;

– сформульовано вимоги фізіократичних доктрин до розвитку бухгалтерського обліку з метою побудови інформаційного забезпечення економіки антикризового, гармонійного та антиентропійного розвитку, що дало змогу обґрунтувати пріоритетність обліку об’єктів реальної економіки над віртуальною, довести пріоритетність бухгалтерської інформаційної системи у світовому, національному і галузевому управлінні та критично оцінити облікові концепції конфіденційності й обмеженості бухгалтерської звітності;

– запропоновано трирівневу модель побудови бухгалтерських систем для забезпечення всебічних і дедалі зростаючих запитів на облікову інформацію, що дозволило сформулювати наукові основи запровадження галузевих стандартів фінансової звітності, посилити аграрний сегмент теорії бухгалтерського обліку, ідентифікувати його предмет, об’єкти та цілісність як окремої підсистеми;

– на основі теоретичних досліджень та визначення проблем облікового забезпечення галузевого управління розроблено Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України для побудови дієвого та самодостатнього аграрного сегменту бухгалтерського обліку з огляду його пріоритетності серед функцій управління в умовах глобалізації та потреби України посісти лідируючі позиції на ринках продуктів харчування, біопалива та біоенергетики, що дозволило визнати дану розробку академічною наукою (Президією УААН) та вперше в Україні схвалити на державному рівні (Колегією Міністерства аграрної політики України);

удосконалено методологію:

– бухгалтерського обліку та оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції для усунення проблем застосування МСБО 41 та П(С)БО 30, що дало змогу упорядкувати методологічні основи застосування в практиці обліку категорії «справедлива вартість», критично оцінити й упорядкувати аналітичний, синтетичний облік, порядок визначення фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності;

– обліку земель сільськогосподарського призначення як передумову формування стандарту бухгалтерського обліку найбільш цінного активу, що дозволило визначити предметом обліку цієї категорії земель господарські, соціальні та екологічні процеси, які формують відповідно об’єкти, виходячи із запитів, що розглядають землю як господарський актив, національне багатство та природний ресурс планетарного значення;

– обліку об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) з метою посилення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості господарюючих суб’єктів, що дало змогу сформувати теоретичну базу вдосконалення відповідних стандартів в ідентифікації об’єктів обліку, їх оцінки та амортизації, забезпечити обліково-інформаційну основу комерціалізації й ефективного використання ОПІВ;

– бухгалтерського обліку та контролю бюджетної фінансової підтримки аграрного сектору економіки й розвитку сільських територій на запити державних органів і правил СОТ, що дозволило усунути розбалансованість методологічних підходів у бухгалтерському та податковому обліку, незіставність фінансової та статистичної звітності й означити теоретичну основу для адаптування в національну облікову систему МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»;

– побудови фінансової звітності в аграрному секторі економіки на теоретичній платформі запровадження трирівневої моделі МСФЗ, формування показників фінансової, податкової та статистичної звітності за даними бухгалтерського обліку для забезпечення користувачів більш повною та об’єктивною інформацією, що дало змогу здійснити наукову ідентифікацію специфічних для галузі факторів вартості, оптимізувати звітні показники, забезпечити їх зіставність та розробити на цій основі уніфікований для всіх видів звітності Річний звіт сільськогосподарського підприємства;

дістало подальший розвиток:

– обґрунтування стратегії участі вітчизняної науки і професійної спільноти у формуванні та запровадженні міжнародної системи бухгалтерського обліку, виходячи із позиціювання лідерства аграрного сектору економіки України в глобальній економіці, що визначає пріоритетність концепції конвергенції й адаптування МСФЗ над їх імплементуванням та стратегію участі України в розробці галузевих стандартів бухгалтерського обліку;

– визначення системи бухгалтерського обліку за п’ятирівневою побудовою, що дозволило  привнести до класичного змісту цього поняття регуляторний та інституціональний рівні, визначити мотивацію розвитку бухгалтерських облікових систем, зв’язок та ієрархію її міжнародних, національних, галузевих і корпоративних рівнів;

– трактування змісту предмета бухгалтерського обліку (як визначені соціально-правовими відносинами господарські процеси, які знаходять відображення в обліку з метою задоволення інформаційних запитів інституцій) та об’єктів бухгалтерського обліку (як складових його предмета, які, як об’єкти, окремо відображені в системі бухгалтерського обліку та представляють інформаційну цінність загалом для всіх користувачів (інституцій) або вибірково для їхніх груп чи індивідуумів), що дозволило означити специфіку предмета та об’єктів обліку аграрного сегменту теорії і практики бухгалтерського обліку;

– обґрунтування змісту та сутності методології бухгалтерського обліку як організації суб’єктами методологічного впливу науково-професійної системи знань для розв’язання та супроводження завдань, що висуваються перед бухгалтерським обліком практикою управління та теоретичними доктринами економічних наук, що дозволило упорядкувати алгоритми побудови теорії, методології та стандартів бухгалтерського обліку для сільськогосподарської діяльності;

– наукове бачення місії моделювання та методів бухгалтерського обліку через практичну реалізацію у методиках (як впорядкованої системи застосування існуючих методів бухгалтерського обліку щодо конкретного господарського об’єкта чи процесу) та методичних рекомендаціях (як сукупності алгоритмів, що визначають послідовність реалізації методик у певних умовах), що визначає розробку методик і методичних рекомендацій важливою та невід’ємною складовою інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, особливо в його галузевих сегментах;

– шляхи гармонізації міжнародної та національної політики у сфері регулювання бухгалтерського обліку через взяття цього процесу під егіду ООН, забезпечення представництва суб’єктів галузевого та професійного впливу в регуляторних органах;

– наукові підходи до формування інституту професійних бухгалтерів, як найбільш вагомої складової інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, що дозволило сформулювати Концепцію розвитку цього інституту в аграрній сфері, підходи до організації бухгалтерського обслуговування суб’єктів малого бізнесу на селі.

Практичне значення одержаних результатів. Практична спрямованість отриманих теоретичних і методологічних розробок підтверджується:

- розробленою Концепцією розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України, схваленою Президією УААН (довідка № 17-65/77 від 25.11.2009 р.) та Колегією Міністерства аграрної політики України (довідка № 27-1-9/48 від 03.03. 2009 р.);

- прийнятими пропозиціями щодо вдосконалення П(С)БО 30 «Біологічні активи», розробкою методичних рекомендацій з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю, розробленими формами приміток до фінансової звітності XIV «Біологічні активи» та XV «Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів» (довідка Управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну України № 34000-05/369 від 05.09.2008 р.);

- прийнятими пропозиціями щодо вдосконалення форм статистичних спостережень № 50 с-г «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» та № 2-ферм «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства» (довідка Державного комітету статистики України № 06/1–3/018 від 19.11.2009 р.);

- розробленими методичними рекомендаціями [45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52] та навчальними посібниками [53, 54, 55, 56, 57, 58], затвердженими рішеннями вчених рад ННЦ «Інститут аграрної економіки», Національного університету біоресурсів і природокористування України, Наказами Мінагрополітики України, рішеннями науково-методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Мінагрополітики України та Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України;

- прийнятими засадами формування професійного об’єднання бухгалтерів в аграрному секторі економіки України, розробкою заходів для посилення статусу бухгалтерів на підприємствах агропромислового виробництва, сертифікованих на принципах Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ) (довідка Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України № 12/02 від 10.09.2009 р.);

- розробкою та запровадженням програм підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів CAPA та CAPS (довідка Головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації № 02–03–1/2697 від 24.11.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійно виконаним дисертаційним дослідженням. Усі відображені в ній висновки та положення наукової новизни, які виносяться на захист, одержані автором особисто. Внесок здобувача у публікації, підготовлені за його редакцією, відображено в переліку опублікованих робіт.

Апробація результатів дисертації. За результатами досліджень підготовлено дві наукові доповіді [2,3], в результаті презентації яких на з’їздах професійних об’єднань бухгалтерів, науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах-навчаннях автором отримано слушні зауваження і пропозиції, які враховані в даній дисертації, монографії [1] та Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України, що прийнята до впровадження Колегією Мінагрополітики України (протокол № 1 від 03.02.2009 р.).

Результати досліджень пройшли апробацію у доповідях і виступах здобувача на 11 міжнародних науково-практичних конференціях, що відображено в публікаціях [34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44].

Публікації. Основні положення дисертації, що виносяться на захист викладено в 58 наукових працях, у тому числі в 1 монографії, 2 наукових доповідях, 25 статтях у вітчизняних наукових фахових виданнях, 4 публікаціях в іноземних фахових виданнях, 8 методичних рекомендаціях, 6 навчальних посібниках. Публікації повною мірою відображають основні результати дисертації, їх загальний об’єм, який належить особисто автору, становить 94,74 друк. арк.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, 35 додатків і пропозицій виробництву та інститутам державної влади на 108 с., списку використаних джерел (618 найменувань) на 65 с., містить 50 таблиць і 65 рисунків (з яких 7 таблиць і 10 рисунків розміщені на окремих сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 574 с. комп’ютерного тексту, основна частина – 401 с.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, предмет, об’єкт і методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення й інформацію стосовно апробації та висвітлення в публікаціях результатів дослідження.

Розділ 1 «Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: теоретикопрогностичні аспекти» обґрунтовує теоретичні засади та концептуальні підходи до формування позицій української держави у процесах розбудови бухгалтерського обліку в умовах глобалізації, означує нову парадигму бухгалтерського обліку економіки сталого (гармонійного) розвитку та нову інституціональну теорію бухгалтерського обліку, що формує наукову основу Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (рис. 1).

Мотиваційною основою запровадження МСФЗ все ще залишаються потреби транснаціональних корпорацій (ТНК). За визнанням Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB), розроблені нею МСФЗ продуктивні лише для 5 відсотків компаній світу. Схвалені IASB у 2009 році єдиний стандарт для малого і середнього бізнесу та стандарти для державного сектору свідчать, що система МСФЗ знаходиться лише на стадії становлення й пошуку.

В умовах глобалізації альтернативи МСФЗ немає, проте стратегія і тактика їх запровадження в Україні має бути подібною до розвинутих країн. Натомість дослідження засвідчили пріоритетність принципу імплементування МСФЗ в Україні, тоді як розвинутий світ підходить до їх запровадження на принципах конвергенції та адаптування.

Неспроможність системи МСФЗ протистояти та запобігати кризовим явищам в економіці спонукає вчених Заходу розробляти різні моделі їх розвитку й вдосконалення. Це потребує нового теоретичного підґрунтя, взаємозв’язку із сучасними економічними теоріями та участі в цій справі ширшого наукового загалу, принаймні тих країн світу, що позиціонують себе світовими лідерами виробництва. Україна зі своїм аграрним потенціалом не може залишатись осторонь даного процесу, оскільки концептуальною основою цих моделей визначено саме галузевий аспект розвитку МСФЗ. На основі цих досліджень спрогнозовано розвиток глобальної системи обліку (а отже, і національної та галузевої) на принципах синергетичної теорії. За останньою, перехід від «хаосу» до «порядку» потребує певних умов і стимулів. Такими стимулами визначено Концепцію сталого розвитку, а умовами – інституціональне забезпечення. Останнє передбачає: зміну мотивації розвитку МСФЗ від ТНК під егіду ООН; формування нової парадигми бухгалтерського обліку економіки сталого розвитку та інституціональної теорії бухгалтерського обліку; розвиток інституціонального забезпечення національних систем бухгалтерського обліку.

Image

Рис. 1. Теоретикопрогностичні аспекти розвитку бухгалтерського  обліку в умовах глобалізації

 

Розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку розглядається у взаємозв’язку із сучасними економічними теоріями, концепціями, антикризовими програмами. Пріоритетність використання в дисертаційному дослідженні інституціональних наукових доктрин обґрунтовано здатністю цієї теорії поєднати в собі більшість наукових думок, пояснити причини краху реалізації «західних» ринкових теорій у практиці господарювання країн третього світу, а, відтак, дати відповіді на питання розвитку міжнародної, національних та галузевих систем обліку. Концепцію сталого розвитку ООН та аналогічні національні законодавчі акти розглянуто в роботі, як фундаментальні основи формування новітніх запитів до бухгалтерської інформаційної системи, що апріорі і визначає його майбутній розвиток.

Усвідомлення та практичне осмислення такого зв’язку дозволило науково означити нову парадигму бухгалтерського обліку економіки сталого (гармонійного) розвитку (інституціональну парадигму). Зміст її основних теоретико-методологічних ознак наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Теоретико-методологічна спрямованість запропонованої парадигми бухгалтерського обліку економіки сталого (гармонійного) розвитку

п/п

Зміст основних теоретико-методологічних ознак

1

Еволюційність побудови на основі сприйняття, доповнення та уточнення змісту основних категорій попередніх парадигм

2

Трирівнева структура побудови міжнародної та національних систем бухгалтерського обліку (загальний, галузевий і корпоративний рівні)

3

Уточнення змісту та місії основних облікових категорій, виходячи з потреби поглибленого відображення господарських процесів і явищ у різних типах економік («живої», «індустріальної», «розумної»)

4

Формування нової методології оцінки на засадах сучасних економічних теорій

5

Переорієнтування бухгалтерської інформаційної системи на забезпечення провадження в управлінні методу «Економічної таблиці» в умовах реалізації Концепції сталого розвитку, оптимізація трансакційних витрат

6

Перегляд концепції конфіденційності й обмеженості бухгалтерської звітності, узгодження приватних і суспільних інтересів в обліковій системі

7

Виявлення й розвиток складових інституціонального забезпечення функціонування облікових систем

 

Нова парадигма доповнює або розширює призначення основних категорій попередніх парадигм. Так місією обліку визначено інформаційне забезпечення сталого розвитку, мобілізація ресурсів на збереження та примноження відновлювальних енергетичних активів і фізичного капіталу; метою звітності – забезпечення  інформацією дедалі зростаючих запитів сучасних інституцій; метою балансу – оцінку кадрового, інтелектуального, природно-ресурсного, виробничого та соціального потенціалу на основі застосування доктрин новітніх економічних теорій у методології оцінки та вимірювання. Новою парадигмою переглядається і зміст інших облікових категорій.

Означення нової парадигми дозволило обґрунтувати необхідність перегляду підходів до розвитку теорії бухгалтерського обліку взагалі та її галузевих сегментів зокрема.

Існуючі нині теорії бухгалтерського обліку є замкнутими у своїх схоластичних проблемах. Вони недостатньо вивчають як внутрішні, так і зовнішні чинники (інститути) впливу на розвиток бухгалтерського обліку. Методологічним недоліком є розгляд бухгалтерського обліку як єдиного «соціально-економічного» інституту, чи подвійного «наукового і практичного» інституту.

Доведено, що інститут бухгалтерського обліку є сукупністю взаємопов’язаних складових, що, перефразуючи Дж. Ходжсона, об’єктивно існують як структури (інститути) «десь зовні», так і знаходяться в «головах» бухгалтерів і користувачів фінансової звітності, тобто є суб’єктивними інститутами бухгалтерського обліку.

Інституціональний підхід дозволив розглянути проблему розвитку бухгалтерського обліку в комплексі, класифікувати та ієрархічно вибудувати складові інституціонального забезпечення побудови ефективної облікової системи (рис. 2). У вітчизняних програмних документах щодо розвитку бухгалтерського обліку цим питанням не приділяється належної уваги. У законодавстві та інших нормативних актах зроблено акцент лише на розвитку найнижчих в інституціональній ієрархії формальних інститутів – так званих «правил гри» й ігнорується інституціональна доктрина першочергової залежності системи від стану розвитку верхніх щаблів. Встановлено, що ця система взаємопов’язана та взаємозалежна, а визначальне значення для успіху реформ має розвиток професійних і неформальних інститутів.

У зв’язку з цим опрацьовані наукові засади розбудови теорії бухгалтерського обліку з урахуванням сучасної економічної теорії інституціоналізму, що визначено новою інституціональною теорією бухгалтерського обліку.

Місією нової теорії визначено створення системи інформаційного забезпечення реалізації новітніх ідей розвитку людства (концепції сталого розвитку) через наукове обґрунтування шляхів розвитку всіх складових інституціонального забезпечення функціонування ефективних бухгалтерських систем. Головним призначенням нової теорії є подолання проблеми змістовності бухгалтерських інформаційних систем та їх використання в управлінні. Одними із ключових призначень нової теорії щодо розбудови міжнародної системи бухгалтерського обліку є запровадження трирівневої моделі побудови МСФЗ та подолання проблем несприйняття МСФЗ у національних інституційних середовищах через розбудову процесів їх конвергенції та адаптування. Серед головних завдань інституціональної теорії бухгалтерського обліку – розв’язання проблем «асиметрії економічної інформації» і збільшення трансакційних витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), розробка сприйнятних моделей галузевої та корпоративної звітності. Нова теорія обґрунтовує критерії розширення суб’єктів методологічного впливу на розвиток обліку та бухгалтерської професії, критерії розбудови його регулювання та регламентації під егідою ООН і відповідних національних структур.

 

Image

 

Рис. 2. Класифікація та ієрархія складових інституційного забезпечення розвитку бухгалтерського обліку (філософія інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку)

 

За результатами досліджень спрогнозовано розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку в умовах глобалізації, що дозволило:

- створити наукову систему інституціонального забезпечення програмних документів щодо розвитку бухгалтерського обліку та використати цю теоретичну платформу при розробці Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України;

- визначитись із стратегією і тактикою запровадження в Україні МСФЗ, де важливими є не процеси імплементування чи, навіть, адаптування, а здатність національної бухгалтерської школи брати участь у конвергенційних процесах підготовки МСФЗ (останнє особливо важливо в аграрному сегменті МСФЗ, з яким Україна позиціонує своє лідерство у світі).

У другому розділі «Теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в аграрній галузі» розглянуто проблеми облікового забезпечення виконання Україною місії світового лідера аграрного виробництва, досліджено світові тенденції запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку, побудовано еволюційну модель вимог фізіократичних доктрин до розвитку обліку, запропоновано наукову базу розбудови аграрного сегменту теорії бухгалтерського обліку та теоретико-методологічні засади розробки його галузевих стандартів, що в цілому визначило галузеву сутність теоретичного забезпечення Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки (рис. 3).

Image

Рис. 3. Основи розвитку аграрного сегменту теорії бухгалтерського обліку

 

У наукових колах існує думка, що теорія бухгалтерського обліку є універсальною та не потребує розвитку через галузеві складові. Наукові дискусії з приводу доцільності існування та перспектив розвитку галузевих систем бухгалтерського обліку мають неабияку актуальність для України, де на практиці ця проблема проявляється єдиними для всіх видів економіки формами фінансової звітності, відстороненням галузевого управління від методологічного впливу на розвиток своєї ключової функції, зниженням достовірності бухгалтерської інформації через законодавчо закріплену безконтрольність за дотриманням методології її формування, другорядністю цієї інформаційної системи в економічній роботі на всіх рівнях.

Дані анкетування близько двох тисяч бухгалтерів сільськогосподарських підприємств засвідчили зниження ролі бухгалтерського обліку в сфері управління. Так, більше половини керівників підприємств лише для підготовки доповідей на зборах звертаються за даними бухгалтерського обліку, менше 7 % бухгалтерів є членами органів управління, більш як у половині з обстежених підприємств не ведеться управлінський облік. Аналогічний стан і з обліковим забезпеченням державного управління – 62 % опитаних бухгалтерів відповіли, що при поданні фінансової звітності жоден з державних органів не цікавиться дотриманням методології її складання. В основі перелічених, далеко не всіх, проблем є теоретико-методологічні помилки в науковому забезпеченні нормативно-правових документів із реформування системи бухгалтерського обліку.

Традиційна трирівнева сутність системи бухгалтерського обліку не відповідає потребам сьогодення та не націлює її на виконання першочергової функції в сучасному управлінні. Сучасну систему бухгалтерського обліку слід будувати як п’ятирівневу: методи; методики їх застосування; організація облікових технологій; методологія та її регулювання; інституціональна затребуваність та інституціональне забезпечення розвитку. Привнесені до класичного змісту цього поняття регуляторний та інституціональний рівні визначають мотивацію і затребуваність розвитку системи бухгалтерського обліку, в тому числі за перевагами її національних і галузевих підсистем. Останнє надає не тільки динамізму розвитку бухгалтерського обліку, але і потребує перегляду змісту її предмета, об’єктів, методів, методології, методик. Така облікова система має чітку ієрархію міжнародної, національної й галузевої підсистем, сприйнятна до посилення її функцій досягненнями сучасних економічних теорій та сприяє вирішенню проблем бухгалтерського обліку і в аграрному секторі економіки.

Встановлено, що базові теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку в аграрній галузі закладено у наукових доктринах теорії фізичної економії (табл. 2). Ця теорія є не тільки «матір’ю економічної науки», але і родоначальницею сприйняття бухгалтерського обліку як інформаційної системи державного управління в цілому та галузевого зокрема.

Критично оцінено та запропоновано періодизацію історії внеску вітчизняної науки в розвиток аграрного сегменту теорії і практики бухгалтерського обліку. Доведено, що в Україні існує вагомий науковий потенціал для формування на базі сучасних економічних теорій і доктрин дієвого аграрного сегменту теорії та практики бухгалтерського обліку.

Таблиця 2

Еволюційна модель вимог фізіократичних доктрин до розвитку бухгалтерського обліку

Етапи вимог

Авторство доктрини

Основний зміст вимог

1

Ф. Кене

·  створення національної системи обліку та її задіяння в управлінні державою (галуззю);

·  балансове узагальнення найважливіших об’єктів обліку: людського капіталу; земель сільськогосподарського призначення (фізичного капіталу); посівів, худоби (біологічного капіталу);

·  інформаційне забезпечення методу «Економічної таблиці»

2

С. Подолинський

·  виділення важливості бухгалтерського узагальнення відновлювальних енергетичних активів;

·  обліково-інформаційне забезпечення збільшення         продуктивності праці

3

В. Вернадський

·  побудова спеціалізованого обліку під «живу» економіку

4

В. Леонтьєв

·  інформаційне наповнення методу «затрати-випуск»;

·  побудова нової оцінки (вимірювання) відновлювальних енергетичних активів

5

Радянська облікова система

запровадження єдиної національної  системи бухгалтерського обліку та  врахування при її побудові галузевих особливостей;

·  запровадження єдиної методології визначення собівартості продукції (робіт, послуг)

6

Західна облікова система

 облікове забезпечення:

·  методу затрати-випуск;

·  бюджетної підтримки виробництва: продуктів харчування, біопалива, біоенергії

7

Система МСФЗ

·  відображення в МСФЗ особливостей сільськогосподарської діяльності (МСБО 41);

·  запровадження єдиних підходів в оцінці біологічних активів і сільгосппродукції

 

У системі чинних МСФЗ вже функціонують вузькоспеціалізовані стандарти, які в західних науково-професійних бухгалтерських виданнях означені як галузеві. Для аграрної галузі економіки таким є МСБО 41 «Сільське господарство». Встановлено наявність галузевого підходу до побудови облікових систем у США, Росії, Казахстані, Білорусії. Це пов’язується з тим, що в глобальному світі компанії та країни конкурують у галузевих площинах, а розвиток бухгалтерського обліку мотивований зростаючими інституційними запитами на специфічну інформацію.

Останнє потребує уточнення наукових поглядів щодо предмета та об’єктів бухгалтерського обліку. Запропоновано предметом бухгалтерського обліку вважати реальні, визначені соціально-правовими відносинами, господарські процеси, які мотивовані до відображення в обліку запитами інституцій. Об’єктами бухгалтерського обліку є складові його предмета, які знаходять окреме (як об’єкти) відображення в обліковій системі та представляють інформаційну цінність для користувачів.

Дослідженнями фінансової звітності станом на 31.12.2008 року та регістрів бухгалтерського обліку аграрних підприємств України встановлено, що об’єкти обліку біологічних перетворень і відновлювальних енергетичних активів займають від 36 до 71 % балансових узагальнень всіх активів. На проміжні звітні дати частка таких об’єктів у досліджуваних підприємствах ще більша. Наявне домінування в предметі та об’єктах бухгалтерського обліку біологічної складової, яке в перспективі суттєво збільшиться при постановці на баланс земель сільськогосподарського призначення, і не тільки (табл. 3), передбачає потребу ідентифікації галузевих факторів вартості, розробки стандартних показників і забезпечення зіставності звітності за цими показниками.

Таблиця 3

Визначена специфіка предмета та об’єктів обліку в підсистемі аграрного бухгалтерського обліку

Предмет

Об’єкти

Процеси, пов’язані з біологічними перетвореннями та примноженням фізичного капіталу та біологічних активів («жива» економіка)

Використання та примноження:

- земельного капіталу;

- еколого-природоохоронного капіталу;

- біологічних активів;

- енергетичних активів (у т.ч. сільськогосподарської продукції).

Виробництво сільськогосподарської (біологічні перетворення) та харчової продукції.

Специфічні господарські процеси

Відносини власності, у т.ч.: майнові, земельні.

Спеціальні режими оподаткування: ФСП; ПДВ; земельний податок тощо.

Державна (бюджетна) підтримка за програмами

Особливості організації різноманітних форм господарювання, формування соціальної, природоохоронної та екологічної інфраструктури.

Процеси зміни активів, формування фінансових результатів діяльності

Формування та використання галузевих нематеріальних активів (порід тварин, сортів рослин тощо).

Зміна вартості біологічних активів.

Формування та розподіл результатів сільськогосподарської діяльності.

 

Узагальнення проблем практики, доктрин теорії фізичної економії та біологічної метафори в економіці дозволило визначити нові аспекти побудови обліку в аграрній сфері, посилити розвиток теорії бухгалтерського обліку галузевими аспектами та цим забезпечити теоретичний базис розробки Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України.

У розділі 3 «Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України: теоретикоорганізаційна сутність та шляхи реалізації» критично оцінено існуючі урядові програмні документи й наукові розробки концепцій розвитку бухгалтерського обліку в Україні, доведено невідкладність запровадження Концепції для аграрного сектору економіки, визначено її теоретичну основу, сформульовано місію, завдання, робочі гіпотези, базові принципи та складові інституціонального забезпечення реалізації місії Концепції, визначено очікувані результати від запровадження Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України (рис. 4).

Image

 

Реформування бухгалтерського обліку вимагає попереднього з’ясування наявності теоретичних розробок та інституціональних можливостей в реалізації таких планів. Це, в основному, і є завданням відповідних концепцій.

Прийняті в Україні програмні документи з розвитку бухгалтерського обліку (Програма та Стратегія) не вирішили ці завдання, оскільки їх зміст і спрямованість не ґрунтується на сучасних доктринах економічних теорій, не враховує стан національного інституціонального забезпечення, а орієнтований на імплементування МСФЗ. З іншого боку, існуючі наукові розробки щодо запровадження Концепції розвитку бухгалтерського обліку в Україні не мають теоретичної цілісності та практичної завершеності.

Враховуючи важливість облікового забезпечення виконання аграрним сектором економіки України провідної ролі в національних і глобальних масштабах, проаналізовано можливості вирішення назрілих проблем шляхом запровадження відомчої аграрної статистики та встановлено, що її на нинішньому етапі потрібно розглядати лише як складову частину Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України.

Місія Концепції полягає у визначенні напрямів розвитку галузевої системи бухгалтерського обліку для виконання нею провідної ролі в інформаційному забезпеченні лідируючих позицій аграрного сектору економіки України на національних і глобальних ринках, збереженні та примноженні унікального вітчизняного природно-ресурсного потенціалу.

Науково-теоретичною базою Концепції стали робочі гіпотези та базові принципи, розроблені на основі вищеозначених парадигми бухгалтерського обліку економіки сталого (гармонійного) розвитку, інституціональної теорії бухгалтерського обліку, біолого-фізичної основи аграрної економіки та трирівневої моделі побудови бухгалтерського обліку і звітності.

Концепцією сформовано як завершений програмний документ відповідно до вимог чинного законодавства. Завдання Концепції розроблено з урахуванням стану вітчизняного інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки.

Встановлено, що в Україні не діє ієрархія державного регулювання бухгалтерського обліку, а облікові «правила гри» мають узагальнену сутність та фактично доводяться Мінфіном до інституту власників підприємств без інституціонального забезпечення. Натомість останні глобальні економічні виклики привнесли посилення державного регулювання бухгалтерського обліку в США, ЄС та інших країнах, що ґрунтується на концепції обов’язкових нормативів на всіх рівнях управління та сприйнятті обліку важливою складовою національної безпеки.

Ці дослідження та вищеозначені теоретичні постулати дозволили сформулювати законодавчі завдання Концепції. Основні з них передбачають: посилення значення національного регуляторного органу з бухгалтерського обліку через перегляд його функцій, підходів до формування складу; відновлення впливу та відповідальності Мінагрополітики за формування й дотримання методології обліку в аграрному секторі; відновлення системи подання бухгалтерської звітності до місцевих органів галузевого управління; реформування системи державного управління бухгалтерським обліком взагалі та в аграрній галузі зокрема; формування системи відомчої аграрної статистики; забезпечення першочерговості побудови економічної роботи в державі на даних бухгалтерського обліку.

Встановлено пріоритетність методологічної складової реалізації завдань Концепції, оскільки вона є основою побудови галузевих стандартів бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення, біологічних активів, бюджетної підтримки виробництва, і не тільки. Доведено, що виконання цих завдань потребує посилення сутності інструменту методології в теорії та практиці бухгалтерського обліку аспектами прогнозування та організацією діяльності суб’єктів методологічного впливу. Методологія бухгалтерського обліку визначається як організація суб’єктами методологічного впливу науково-професійної системи знань для вирішення та супроводження завдань, що задаються (ставляться) перед бухгалтерським обліком практикою господарювання та направленістю розвитку економічних теорій та концепцій.

З проведених досліджень сформульовано методологічні завдання Концепції, основними з яких визначено: прогностичні аспекти (за принципом, що на міжнародні бухгалтерські «правила гри» краще впливати на стадіях їх розробки, ніж потім під них підлаштовуватись); розробка галузевих національних стандартів з бухгалтерського обліку; забезпечення участі суб’єктів методологічного впливу аграрної галузі в регуляторних органах з бухгалтерського обліку міжнародного та національного рівнів; посилення статусу галузевого методологічного органу з бухгалтерського обліку (який функціонує при Мінагрополітики України з 1992 року).

В структурі Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку важливе місце відведено Комітету з інтерпретації МСФЗ. Аналіз роботи цього Комітету дозволив зробити припущення, що інтерпретація МСФЗ є подібною до звичних для вітчизняних бухгалтерів методик або методичних рекомендацій у роботі бухгалтерів. В Україні цій складовій не приділяється належної уваги. Опитування близько двох тисяч бухгалтерів засвідчило величезну потребу в рекомендаціях щодо застосування П(С)БО. Проте за весь час запровадження П(С)БО Мінфіном України затверджено лише 8 методичних рекомендацій та інструкцій по їх застосуванню.

Узагальнення цих досліджень дозволило зробити висновок про важливість процесів моделювання в теорії і практиці бухгалтерського обліку. Доведено, що розробка методик (як впорядкованої системи застосування методів обліку для відображення певного процесу чи явища), або методичних рекомендацій (як сукупності алгоритмів, що визначають послідовність реалізації методик) є важливою та невід’ємною складовою інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку. Серед основних завдань Концепції з методичного спрямування виділено: формування єдиної по галузі облікової політики; запровадження централізованої методики визначення ринкових (справедливих) цін на біологічні активи та сільськогосподарську продукцію; регламентацію ведення виробничого (управлінського) обліку; організацію обліку за спрощеною системою для малих форм господарювання на селі.

Стан зрілості неформального інституту бухгалтерів є визначальним для успіхів у розвитку як системи бухгалтерського обліку, так і економіки конкретних підприємств, галузі, держави. В ієрархії складових інституціонального забезпечення професійні об’єднання бухгалтерів і те, що «в головах» бухгалтерів і користувачів фінансової звітності, займають найвищий щабель. Без зрушень на цьому щаблі розвиток попередніх складових ієрархії приречений. Встановлено, що жодний вітчизняний програмний документ з розвитку бухгалтерського обліку не розглядає цю проблему системно.

Критично оцінено запровадження в Україні західного підходу до розвитку професії бухгалтера. Встановлено, що основою діяльності вітчизняних професійних об’єднань бухгалтерів є імплементована проектом USAID США система набуття бухгалтерами членства в професійній організації на основі російськомовної сертифікації CAP – CIPA. Бухгалтерів, що сертифіковані за цією програмою в Україні налічується близько 4 тисяч. Разом з тим чисельність таких бухгалтерів, об’єднаних у три вітчизняні бухгалтерські організації, становить менше 1% їх загальної кількості, а з них лише 30-40% підтримують свої об’єднання сплатою членських внесків. Державна позиція щодо питань професійної придатності вітчизняних бухгалтерів відсутня. Україна не має узгодженої національної програми професійної освіти бухгалтерів. Потужний освітній потенціал України залишається до цієї проблеми байдужим, а подекуди й безкомпромісним противником системи професійної освіти. Підвищення кваліфікації бухгалтерів при освітніх закладах проходять за рік лише сотні бухгалтерів при потребі для України десятків тисяч. Розроблені Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України та узгоджені з Міносвіти та Мінагрополітики України програми професійної освіти для бухгалтерів сільськогосподарських підприємств (CAPA) і бюджетних установ (CAPS) є єдиним винятком, що лише запроваджується на галузевому рівні.

Досягнення бажаного розвитку професії бухгалтера в Україні неможливе без участі держави. Останнє не суперечить нинішній політиці Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ). Навпаки, МФБ, Світовий банк, ООН радять кожній країні шукати в цьому свій шлях.

Узагальнення та практичне осмислення стану розвитку цього інституту, дозволило сформулювати завдання Концепції з розвитку професії бухгалтера. Головні з них: законодавче закріплення сутності та статусу професійного бухгалтера; надання професійним об’єднанням бухгалтерів статусу дорадницької професійної ланки економічної системи громадянського суспільства, з включенням до відповідних державних програм; запровадження спільно з професійними бухгалтерськими об’єднаннями, освітніми закладами державної програми підвищення кваліфікації та сертифікації професійних бухгалтерів; державна підтримка становлення територіальних відділень професійних об’єднань бухгалтерів в аграрних регіонах; об’єднання зусиль державних, освітніх, наукових і професійних складових інституціонального забезпечення для участі в розробці МСФЗ, національного законодавства та розвитку професії.

Важливою складовою проведених досліджень є розрахунок очікуваних результатів від запровадження Концепції. Незважаючи на відсутність практики подібних розрахунків у державних програмних документах й наукових розробках, розраховано пряму фінансову ефективність та непрямий інвестиційний ефект від запровадження Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. Перша включає економічний ефект від запобігання втрат грошових коштів унаслідок порушень в методології обліку (майже 1,8 млрд. грн. на рік, розрахований на базі аналізу Звітів про результати діяльності органів контрольно-ревізійної служби: ГоловКРУ та КРУ Мінагрополітики) та ефект від економії коштів у результаті запровадження галузевої системи підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів аграрних підприємств, (майже 66,5 млн. грн., розрахований на підставі аналізу вартості навчань та сертифікації за програмами CAP – CIPA і CAPA).

Непрямий інвестиційний ефект досягається за рахунок постановки на баланс земель сільськогосподарського призначення (за чинною нормативною грошовою оцінкою, в сумі 446 млрд. грн.) та об’єктів інтелектуальної власності (на підставі інтерпретації звітних даних підприємств системи УААН та Державного департаменту інтелектуальної власності, в сумі майже 6 млрд. грн.). Критично оцінюючи такі розрахунки, відмічено, що вони не тільки створюють уявлення щодо масштабності проблем на вирішення яких спрямована Концепція, але і вимагаються при розробці такого роду документів. Натомість, найбільша ефективність від реалізації завдань Концепції очікується від здатності бухгалтерської інформаційної системи забезпечити аграрному сектору економіки лідируючі позиції на національному та глобальному ринках.

У розділі 4 «Теоретико-методологічне забезпечення формування галузевих стандартів бухгалтерського обліку» розкрито теоретичні передумови запровадження стандартів бухгалтерського обліку аграрного сектору економіки, означено напрями розвитку методології обліку найбільш важливих об’єктів – фізичного, біологічного та інтелектуального капіталу, бюджетної підтримки розвитку сільської економіки та територій, побудови галузевої бухгалтерської звітності.

Запровадження таких стандартів є ключовим, фундаментальним завданням усіх бухгалтерських інституцій аграрного сектору економіки. Підготовка цих стандартів актуальна і для міжнародної професійної спільноти. Незважаючи на складність реалізації такої ідеї для України, з позиціонуванням лідерства її аграрного сектору економіки в глобальному світі, ці завдання є принципово важливими.

Визначено стратегічні завдання розвитку методології галузевих стандартів: ідентифікація галузевих факторів вартості; визначення стандартних показників вимірювання факторів вартості; забезпечення зіставності звітності за цими показниками. Критично оцінено практику ідентифікації факторів вартості в галузевих стандартах з обліку сільськогосподарської діяльності (МСБО 41 та П(С)БО 30), методиках з обліку земель сільськогосподарського призначення, специфічного інтелектуального капіталу, бюджетної підтримки агровиробництва.

Обґрунтовано концепцію поетапного запровадження галузевих стандартів через першочергову апробацію ідеї в методиках і методичних рекомендаціях.

Підтверджена обґрунтованість критичного ставлення до імплементування в практику обліку України МСБО 41 «Сільське господарство». Розкрито пропозиції щодо адаптування цього стандарту, враховані Мінфіном України при розробці методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів. Проте, незважаючи на трирічну практику застосування цього стандарту в Україні, 98 % бухгалтерів відмічають проблему оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, для 62 % додатковою проблемою є визначення за цим стандартом фінансових результатів діяльності підприємств, 39 % додатково відмічають проблеми організації аналітичного обліку за новими об’єктами. Для подолання цих проблем розроблено методологічні підходи й методику оцінки сільськогосподарської продукції та біологічних активів за справедливими цінами, упорядковано аналітичний, синтетичний облік й порядок визначення фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності. Основними теоретико-методологічними напрямами вдосконалення цього стандарту визначено: відновлення застосування категорії собівартості продукції (активів); розробка нової методології оцінки (на галузевих факторах вартості); визначення підходів до побудови обліку сільськогосподарської діяльності в різних формах господарювання.

Дослідженнями визначено основоположним принципом обліку земель сільськогосподарського призначення пріоритетність змісту над формою, що нівелює фактор власності, вимагає відмінної від об’єктів нерухомості методології обліку цього активу як ресурсу планетарного значення, національного багатства та господарського активу. Базуючись на попередніх методичних розробках, визначено теоретико-методологічні напрями формування відповідного стандарту. Серед яких головні: окреме балансове узагальнення цього активу й розширення показників звітності за його господарським, національним та планетарним значенням; розробки підходів постановки на баланс орендованих у фізичних осіб земель; розширення об’єктів обліку та контролю збереження й поліпшення якісних властивостей ґрунту; організація обліку органічного землеробства; розробка методології оцінки земель сільськогосподарського призначення.

В Україні частка нематеріальних активів у загальних активах підприємств не досягає 1 %, тоді як у розвинутих країнах цьому приділяється значна увага для успішного розвитку та позиціонування в глобальній економіці. В авангарді вітчизняної аграрної економіки (підприємствах системи УААН) частка об’єктів прав інтелектуальної власності (ОПІВ) становить 4,5%, проте останнє має більшу нормативну мотивацію, ніж перспективу отримання економічних вигод. У зв’язку з цим у роботі розроблено: класифікацію об’єктів обліку ОПІВ для аграрної галузі (що забезпечують: індивідуалізацію підприємств; створення нових засобів і предметів праці; впровадження генетико-селекційних технологій); методику аналізу стану використання таких активів (коефіцієнти: ефективності створення та використання ОПІВ, впливу цих активів на фінансовий та інвестиційний стан); бухгалтерські проведення за операціями з комерційного використання ОПІВ. Методологічне забезпечення цієї проблеми передбачає: розробку правил ідентифікації ОПІВ; запровадження чітких методик оцінки та амортизації; узгодження відображення операцій з ОПІВ у бухгалтерському, податковому та статистичному обліку.

Дослідження проблем обліку бюджетної підтримки агровиробництва виявили, що у міжнародній практиці застосовуються відповідні спеціалізовані стандарти: МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу» та МСБО 41 «Сільське господарство». В розвинутих країнах суб’єкти аграрного виробництва, що отримують державну фінансову підтримку, зобов’язані подавати поглиблену бухгалтерську звітність. У вітчизняних стандартах з бухгалтерського обліку на відміну від МСФЗ ці питання окремо не розкриті. В Україні розроблено певне методичне забезпечення цієї проблеми на вимоги галузевого управління та правил СОТ. Останнє слугує базою побудови відповідного бухгалтерського стандарту, методологічною спрямованістю якого має бути: розкриття інформації у всіх видах звітності за бухгалтерськими даними; виявлення впливу на результати діяльності; ідентифікація об’єктів обліку і контролю бюджетної фінансової підтримки.

Дослідження побудови нової бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств мотивувалися потребою посилення інформаційного забезпечення галузевого управління, перспективами запровадження трирівневої моделі побудови МСФЗ, необхідністю відображення у звітності специфіки «живого» типу економіки.

Представлений в роботі проект річного звіту сільськогосподарського підприємства та методичні рекомендації з формування звіту-брошури корпоративного рівня розроблено на основі вищеозначених теоретико-методологічних установок.

Доведено несуттєвість для підприємств витрат, пов’язаних із забезпеченням розширення показників бухгалтерської звітності, оскільки така інформація де-факто існує, хоча і не повною мірою систематизується, а персонал свідомий щодо її значення для здійснення в інтересах селян ефективної аграрної політики.

ВИСНОВКИ

У дисертації науково узагальнено та запропоновано новий підхід до розв’язання проблем теорії і практики бухгалтерського обліку через його розвиток у взаємозв’язку із сучасними економічними теоріями й концепціями та посиленням впливу галузевих чинників у функціонуванні глобальної економіки. Вирішується проблема обліково-інформаційного забезпечення виконання агарним сектором України провідної ролі в національній та світовій економіці, збереження та примноження унікального вітчизняного природо-ресурсного потенціалу. За результатами дослідження зроблено такі висновки:

1. Розвиток системи МСФЗ і побудованих на їх основі національних систем бухгалтерського обліку потребує науково-теоретичного посилення та має перспективу на принципах і під егідою ООН. Пріоритетними є концепції конвергенції та адаптування МСФЗ над їх імплементуванням. Зростання значення бухгалтерського обліку вбачається через забезпечення вимог сталого розвитку та потреб галузевої конкуренції. Україна з її науковим потенціалом і позиціюванням лідерства у світовій аграрній економіці здатна та зобов’язана розв’язувати проблеми бухгалтерської інформаційної системи.

2. Розв’язання проблем теорії та практики бухгалтерського обліку можливе у взаємозв’язку із сучасними економічними теоріями, концепціями й антикризовими програмами. За синергетичною теорією останнє потребує певних умов і стимулів. Такими стимулами визначено концепцію сталого розвитку, а умовами – інституціональне забезпечення. Реалізація цього передбачає: переорієнтацію ланцюга регулювання та стандартизації бухгалтерського обліку; формування основ нової парадигми та інституціональної теорії бухгалтерського обліку; розвиток інституціонального забезпечення національних систем бухгалтерського обліку.

3. Назрілим є наукове означення параметрів та основних положень нової парадигми бухгалтерського обліку економіки сталого (гармонійного) розвитку. Її ключовими особливостями визначено: еволюційність побудови; трирівневу структуру (загальний, галузевий та корпоративний рівні); поглиблене відображення процесів і явищ в різних типах економіки («живої», «індустріальної», «розумної»); формування нової методології оцінки; інформаційне забезпечення реалізації методу «Економічної таблиці» (затрати-випуск); узгодження у фінансовій звітності приватних та суспільних інтересів. Нова парадигма уточнює зміст облікових категорій та в першу чергу формує передумови розвитку бухгалтерського обліку через його галузеві сегменти.

4. Мотиваційною основою розбудови інституціональної теорії бухгалтерського обліку є подолання проблем змістовності бухгалтерських інформаційних систем та їх використання в управлінні. У глобальному світі нова теорія спрямована на вирішення проблем  несприйнятності МСФЗ національними інституціональними середовищами, зміну вектору запитів на облікову інформацію від інститутів транснаціонального бізнесу на потреби інститутів сталого розвитку. Головними завданнями нової теорії є: мінімізація трансакційних витрат на одиницю продукції, подолання ефекту «асиметрії інформації»; визначення факторів, що формують вартість бізнесу в різних галузях економіки; розбудову галузевих і корпоративних рівнів системи та стандартів бухгалтерського обліку. Нова теорія вивчає системність і взаємозалежність усіх складових інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку.

5. Класифікація та ієрархія складових інституційного забезпечення розвитку бухгалтерського обліку визначена такими щаблями: формальні інститути; регуляторні та контролюючі інститути; інститути забезпечення розвитку професії та неформальні інститути. Ця система взаємопов’язана й взаємозалежна, а визначальне значення для успіху реформ мають складові верхніх щаблів (неформальних інститутів і розвитку професії). Встановлено, що у вітчизняних програмних документах з розвитку бухгалтерського обліку проігноровано вищеозначені теоретико-методологічні доктрини, що й зумовило нездатність системи бухгалтерського обліку відстоювати національні економічні інтереси.

6. Існує помилкове переконання, що теорія бухгалтерського обліку є унітарною та не потребує розвитку через галузеві аспекти. Проте, в глобальній економіці конкуренція та розвиток проходить в галузевих площинах, а, відтак, від бухгалтерської системи вимагається більше специфічної інформації. Ігнорування останнього є причиною більшості проблем інформаційного забезпечення управління. Вирішення зазначених проблем потребує, насамперед, теоретичного обґрунтування місця та місії галузевого сегменту в обліковій системі.

Традиційне трирівневе визначення змісту облікової системи не відповідає потребам сьогодення та не націлює її на гідну місію та місце в управлінських системах глобального світу, держав, галузей, корпорацій. Сучасну систему бухгалтерського обліку розглянуто як п’ятирівневу. Привнесені до класичного змісту цього поняття регуляторний та інституціональний рівні визначають мотивацію розвитку бухгалтерських облікових систем, їх поділ за національними ознаками і галузевими підсистемами.

7. Базові теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку в аграрній галузі економіки закладено у наукових доктринах теорії фізичної економії. Ця теорія є не тільки матір’ю економічної науки, а й родоначальницею сприйняття бухгалтерського обліку як інформаційної системи державного управління в цілому та галузевого зокрема. На доповнення до цього, в Україні існує вагомий науковий базис, що дозволяє посилити впливовість аграрного сегменту теорії та практики в розвитку національної та міжнародної системи бухгалтерського обліку.

8. В системі чинних МСФЗ вже існують кілька вузькоспеціалізованих стандартів, які в західних науково-професійних бухгалтерських виданнях означені як галузеві. Встановлено наявність галузевого підходу до побудови облікових систем у США та країнах СНД. Проте розвиток аграрного сегменту теорії бухгалтерського обліку стримується консервативністю наукових поглядів щодо його предмета й об’єктів. Уточнення цих понять розширює теоретичне підґрунтя розвитку бухгалтерського обліку перш за все галузевими інституційними запитами до нього.

Безспірним є домінування «живої» (біологічної) складової в предметі та об’єктах аграрного бухгалтерського обліку. Це домінування, доповнене специфічністю об’єктів обліку земель сільськогосподарського призначення, майнових і земельних відносин, спеціальних режимів оподаткування, бюджетної підтримки виробництва й не тільки, потребує формування окремої аграрної складової в теорії бухгалтерського обліку, розробки МСФЗ і П(С)БО другого (галузевого) рівня та першочергового прийняття відповідної Концепції.

9. Урядові програмні документи з розвитку вітчизняного бухгалтерського обліку (Програма та Стратегія) не можуть собою замінити необхідність запровадження Концепції, оскільки їх зміст і направленість не ґрунтуються на сучасних доктринах економічних теорій, не узгоджуються зі станом інституціонального забезпечення, не відповідають потребам національної економіки та вимогам чинного законодавства до такого роду документів. Існуючі наукові розробки теоретичних основ Концепції не мають цілісності, завершеності та практичної спрямованості.

Розроблена Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України є завершеним програмним документом, відповідає вимогам чинного законодавства, сучасним економічним теоріям та стану вітчизняних інституцій. Концепція націлена на вирішення чотирьох основних груп завдань: розвитку формальних інституцій; розвитку регуляторних інституцій; методологічних і методичних завдань та завдань щодо розвитку професії бухгалтера.

10. Законодавчо-нормативні завдання Концепції (формальні інститути) передбачають: посилення функцій національного регуляторного органу з бухгалтерського обліку; відновлення впливу та відповідальності Мінагрополітики за формування та дотримання методології обліку в аграрному секторі економіки; забезпечення першочерговості побудови  економічної роботи в державі за даними бухгалтерської звітності.

11. Реалізація методологічних завдань Концепції окреслена в напрямах посилення впливу на теорію обліку сучасних економічних теорій; аспектів прогнозування; організації діяльності суб’єктів методологічного впливу.

Методологія бухгалтерського обліку розглядається як організація суб’єктами методологічного впливу науково-професійної системи знань для вирішення та супроводження завдань, що ставляться перед бухгалтерським обліком практикою господарювання й розвитком економічних теорій. Методологія бухгалтерського обліку реалізується через організацію діяльності регуляторних інститутів. Доведено необхідність участі суб’єктів методологічного впливу аграрної галузі в регуляторних органах з бухгалтерського обліку держави та ООН.

12. Встановлено важливість розробки науково-професійними інститутами методик і методичних рекомендацій в ієрархії складових інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку. Першочерговими завданнями цього спрямування визначено: формування єдиної по галузі облікової політики; регламентація ведення виробничого (управлінського) обліку; організація обліку за спрощеною системою для малих форм господарювання на селі.

13. Успішне позиціонування конкурентоздатності підприємства безпосередньо залежить від професійності його бухгалтерської служби. Стан «зрілості» інституту бухгалтерів є визначальним для успішного розвитку як системи бухгалтерського обліку, так і економіки галузі в цілому. Завданнями розвитку професії бухгалтера в аграрній галузі економіки України визначено формування галузевої професійної організації бухгалтерів та запровадження спеціалізованої професійної освіти на міжнародних принципах. Доведено необхідність реалізації завдань Концепції з розвитку професії бухгалтера на теоретичних основах інституціоналізму.

14. Наявність галузевого сегменту теорії, методології та практики бухгалтерського обліку засвідчують його галузеві стандарти. Стратегічними завданнями методологічного забезпечення побудови галузевих стандартів є: ідентифікація галузевих факторів вартості; визначення стандартних показників їх вимірювання; забезпечення зіставності звітності за цими показниками. Обґрунтовано концепцію поетапного запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки через розробку методологічних і методичних підходів щодо обліку специфічних для галузі об’єктів.

15. Першочерговими завданнями посилення методології обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції визначено: уточнення аналітичних об’єктів обліку; посилення ролі виробничого обліку; перегляд методологічних підходів щодо оцінки; обґрунтування доцільності застосування цих методологічних підходів для різних форм господарювання. Розроблено методику оцінки біологічних активів і сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю, що включає: організаційні підходи; методики аналізу джерел інформації; порядок документального оформлення визначення справедливої вартості за об’єктами оцінки; алгоритми застосування методів визначення справедливої вартості; оформлення бухгалтерських записів і справ; розробку відповідних документів і регістрів.

16. Землі сільськогосподарського призначення потребують окремого балансового узагальнення як виключний і головний актив «живого» типу економіки. Першочерговими завданнями методології бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення визначено: розробку механізму постановки на баланс орендованих земель; розширення аналітичного обліку для запровадження системного контролю за збереженням і поліпшенням якісних властивостей ґрунту; розробку підходів та механізмів оцінки; розширення звітних показників.

17. Позиціонування лідерства України у світовій аграрній економіці вимагає належного облікового забезпечення та представлення у фінансовій звітності її потужного інтелектуального капіталу. Вдосконалення бухгалтерського обліку об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ) передбачає розвиток методології ідентифікації ОПІВ, їх оцінки та амортизації з урахуванням галузевої специфіки.

18. Розвиток методології обліку державної підтримки сільгоспвиробництва обґрунтовано на основі трирівневої моделі побудови бухгалтерського обліку та вимог СОТ. Головними теоретико-методологічними принципами підготовки відповідного стандарту визначено: з’ясування впливу державної підтримки на фінансові результати діяльності та уніфікація об’єктів обліку і звітності.

19. Головними методологічними завданнями розвитку системи бухгалтерської звітності сільськогосподарських підприємств є: узгодження звітності окремих національних систем обліку; відображення у звітності специфіки фізичної та біологічної складової аграрної економіки; відображення виконання соціальної, продовольчої та енергетичної місії аграрного сектору і забезпечення відповідної підтримки з бюджету. На основі цього розроблено проект річного звіту сільськогосподарського підприємства та звіту-брошури корпоративного рівня.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


Монографії та наукові доповіді

1. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: [монографія] / В.М. Жук. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. – 648 с. (40,5 д.а.).

2. Жук В.М. Наукове забезпечення обліку в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика: [наукова доповідь] / В.М. Жук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2008. – 90 с. (5,6 д.а.).

3. Жук В.Н. Концептуальные основы развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины [научный доклад] / В.Н. Жук. – К.: ННЦ «ИАЭ», 2008. – 98 с. (6,2 д.а.).

Статті у наукових фахових виданнях

4. Жук В.М. Реформування бухгалтерського обліку та звітності: стан та перспективи / В.М.Жук // Облік і фінанси АПК. – 2005. –  № 3. – С. 4-13. (1,2 д.а.).

5. Жук В.М. Проблеми формування та використання фонду відтворення та їх відображення в обліку / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2006. –  № 2. – С. 20-22. (0,29 д.а.).

6. Жук В.М. Формування теорії і практики бухгалтерського обліку агропромислового виробництва (До  50-річчя  ННЦ “Інститут  аграрної  економіки”) / В.М. Жук  // Облік і фінанси АПК. – 2006. –  № 5. – С. 107-119. (1,51 д.а.).

7. Жук В.М. Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності та проблеми практичного застосування П(С)БО 30 “Біологічні активи” / В.Жук. // Облік і фінанси АПК. – 2006. - № 6. – С. 34-42. (1,05 д.а.).

8. Жук В.М. Облік біологічних активів: як підготуватися до його запровадження  / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 12. – С.115-117. (0,35 д.а.).

9. Жук В.М. Здобутки науково-практичної школи з бухгалтерського обліку в сільському господарстві / В.М. Жук // Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз – Житомир: ЖДТУ. – 2006. – Вип. 2(5). – С. 141-154. (1,16 д.а.).

10. Жук В.М. Сертифікація бухгалтерів – організаційно-методологічні підходи / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2007. – № 1-2. – С. 114-116. (0,35  д.а.).

11. Жук В.М. До питання стандартизації обліку в сільському господарстві / В.М. Жук // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2007. – Вип. 111. – С. 299-302. (0,46 д.а.).

12. Жук В.М. Облік витрат виробництва: методологічні аспекти / В.М. Жук // Стратегія розвитку України. – 2007. – Вип. 1-2. – С. 484-487. (0,3 д.а.).

13. Жук В.М. Методологічний супровід застосування П(С)БО 30 “Біологічні активи” / В.М. Жук //  Фінанси, облік  і аудит: зб. наук. праць. Спецвипуск. Ч. 1. – К.: КНЕУ, 2007. – С. 75-84. (0,52 д.а.).

14. Жук В.М. Генезис інституційних запитів до обліку в умовах його реформування / В.М. Жук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. –  Житомир: ЖДТУ. – 2007. – Вип. 3(9). – С. 85-93. (0,59 д.а.).

15. Жук В.М. Організаційно-методологічні передумови та облікове забезпечення запровадження відомчої аграрної статистики в Україні / В.М. Жук // Агроінком. – 2008. – № 3-4. – С. 82-87. (0,55 д.а.).

16. Жук В.М. Бухгалтерський обл ік державної підтримки сільськогосподарського виробництва в умовах вступу України до СОТ / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 2. – С. 6–9. (0,47 д.а.).

17. Жук В.М. Запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку (до проекту Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України) / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2008. –  № 3. – С. 77-81. (0,38 д.а.).

18. Жук В.М. Методологічні аспекти обліку специфічного інтелектуального капіталу в аграрному секторі економіки України / В.М. Жук // Вісник ХНАУ. Серія «Економіка АПК і природокористування». – 2008. – № 9. – С. 12-17. (0,35 д.а.).

19. Жук В.М. Професійні аспекти підвищення кваліфікації бухгалтерів / В.М. Жук  // Облік і фінанси АПК. – 2008. – № 4. – С. 176-180. (0,3 д.а.).

20. Жук В.М. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення: теорія і практика / В.М. Жук // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси»: зб. наук. праць / Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2008. – Вип. 5 (20). – Ч.1. – С. 179-185. (0,41 д.а.).

21. Жук В.М. До проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки / В.М. Жук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 16, том 3. - С. 478-482. (0,5 д.а.).

22. Жук В.М. Теоретичні аспекти Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2009. –  № 1. – С. 17-25. (0,66 д.а.).

23. Жук В.М. Концептуальні основи розвитку бухгалтерського обліку аграрного сектору економіки  на засадах теорії фізичної економії / В.М. Жук // Економіст. – 2009. – № 3. – С. 30-33. (0,75 д.а.).

24. Жук В.М. Концептуальні засади розвитку управлінського обліку в аграрному секторі економіки / В.М. Жук // Стратегія розвитку України. – 2009. – Вип. 1-2. – С. 437-441. (0,39 д.а.).

25. Жук В.М. Парадигма бухгалтерського обліку економіки гармонійного розвитку / В.М. Жук // Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». зб. наук. праць / Луцький національний технічний університет. – Луцьк. – 2009. – Вип. 6(24). – Ч.1. – С. 171-182. (0,76 д.а.).

26. Жук В.М. Наукове означення  інституціональної теорії бухгалтерського обліку (на засадах ідеї сталого розвитку) / В.М. Жук //  Збірник наук. праць Подільського державного аграрно-технічного університету – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 17, т. 2. – С. 139-146. (0,9 д.а.).

27. Жук В.М. Інституціональний підхід до розв’язання проблем бухгалтерського обліку в Україні / В.М. Жук // Фінанси України. –  2009. –  № 7. – С. 100- 113. (1,2 д.а.).

28. Жук В.М. Теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в аграрній економіці / В.М. Жук // Економіка АПК. – 2009. –  № 10. – С. 87-91. (0,34 д.а.).

Статті в інших українських виданнях

29. Жук В.М. Чому німіє бухгалтер? / В.М. Жук // Урядовий  кур’єр. – 2007. – № 137. – С. 8. (0,26 д.а.).

Статті в іноземних виданнях

30. Жук В.Н. Влияние институциональных изменений на развитие бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины : сб. науч. трудов «Интеграция и дезинтеграция в агропромышленном секторе экономики: традиционый и инновационный подходы» / В.Н. Жук. – М.: Всероссийский НИИ экономики, труда и управления в сельском хозяйстве; ООО «НИПКЦ Восход-А», 2009. – С. 794-801. (0,45 д.а.).

31.  Жук В.Н. Физиократическая доктрина развития бухгалтерского учета / В.Н. Жук //Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro-i makroekonomiczne. Tom 2. Zarządzanie rozwojem organizacji. Tarnόw 2009. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. – 2009. –  Numer 2(13). – D. 299-308. (0,6 д.а.).

32.  Жук В.Н. Проблемы адаптации МСФО в Украине в свете требований отраслевого управления АПК к учету и отчетности / В.Н. Жук // Конверсия бухгалтерского учета на основе МСФО : материалы Междунар. научн.-практ. конф., Душанбе, 7-8 ноября 2005 г. – Душанбе: ОИПБА РТ,  2005. – С. 25-28. (0,42 д.а.).

33.  Жук В.Н. Об аграрном сегменте теории бухгалтерского учета / В.Н.Жук // Повышение качества бухгалтерского учета и аудита в условиях преодоления последствий мирового финансово-экономического кризисна : сб. докладов и тезисов Междунар. науч.-практ. конф., Ташкент, 8-9 октября 2009 г. – Ташкент, 2009. – С. 11-14. (0,2 д.а.).

Тези доповідей на науково-практичних конференціях

34.  Жук В.Н. Состояние и перспективы бухгалтерского учета в АПК Украины в свете всемирной глобализации экономики / В.М. Жук // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Ч. 1. Проблеми адаптації бухгалтерського обліку АПК України до міжнародних правил та вимог: зб. тез та виступів Міжнар. наук.–практ. конф. / За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука, Київ, листоп. 2003 р. – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С. 11-16. (0,4 д.а.).

35.  Жук В.Н. Научно-методическое обеспечение  бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины  / В.Н. Жук // Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции: монография по результатам международной научной конференции, Житомир-Краматорск, 19-20 мая 2005 г. – Житомир-Краматорск: ЧП «Рута», 2005. – С. 262-284. (1,4 д.а.).

36.  Жук В.М. Вплив П(С)БО 30 на інституційно-методологічні засади здійснення оцінки в агропромисловому виробництві / В.М. Жук // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи : зб. тез та виступів ІI Міжнар. наук.–практ. конф., Київ, 19–20 жовт. 2006 р. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2006. – С. 19-21. (0,16 д.а.).

37.  Жук В.М. Перспективи інформаційно-аналітичного забезпечення управління сільськогосподарською діяльністю в світлі запровадження міжнародних стандартів обліку та звітності / В.М. Жук // Управлінський облік і конкурентоспроможність бізнесу: тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 30 жовт. 2006 р. – К.: ФПБАУ, 2006. – С. 153-156. (0,27 д.а.).

38.  Жук В.М. Нові завдання вітчизняного обліку в умовах зміни його парадигми / В.М. Жук // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф, Тернопіль, 21-22 листоп. 2007 р. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 190-193. (0,2 д.а.).

39.  Жук В.М. Облік сільськогосподарської діяльності за П(С)БО 30 “Біологічні активи”: методичні і організаційні проблеми запровадження / В.М. Жук // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи : зб. тез та доповідей III Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 29-30 листоп. 2007 р. – К.: «Юр-Агро-Веста», 2007. – С. 29-33. (0,28 д.а.).

40.  Жук В.М. Робочі гіпотези та принципи побудови концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки / В.М. Жук // Актуальні проблеми розвитку обліку, аудиту фінансів і менеджменту в агропромисловому виробництві України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20-21 листоп. 2008 р. – Х.: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2008. – С.5-7. (0,13 д.а.).

41.  Жук В.М. Концептуальні засади розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки / В.М. Жук :Зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. «Екологічне підприємництво в АПВ», Мелітополь, 12-14 черв. 2008 р.– Мелітополь, 2008. – № 2. – С. 4-9. (0,4 д.а.).

42.  Жук В.М. Розвиток наукової школи аграрного бухгалтерського обліку: минуле та майбутнє / В.М. Жук // Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку : матеріали VII Міжнар. наук. конф. В 2 ч. Ч.1, Житомир, 3-4 листоп. 2008 р. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – С. 87-98. (0,89 д.а.).

43.  Жук В.М. Теоретична база концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України / В.М. Жук // Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Луцьк, 19-21 черв. 2009 р. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – С. 32-34. (0,21  д.а.).

44.  Жук В.М. Розвиток бухгалтерського обліку на засадах парадигми гармонійної економіки / В.М. Жук // Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. V Міжнар. наук.-практ. конф. ННЦ ІАЕ 24-25 квітня, круглий стіл і НУБіП 15 травня 2009 р. : зб. тез та виступів / відпов. за вип. В.М. Жук. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. – С. 280-285. (0,36 д.а.).

Методичні рекомендації

45.  Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах / Ю.Я. Лузан,  П.Т. Саблук, М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук та ін. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2001. – 28 с. (Обсяг авторської частини - 0,2 д.а. С. 8-14. Розкрито методичні підходи до організації спрощеного бухгалтерського обліку).

46.  Методичні рекомендації з організації обліку та оцінки землі підприємствами АПК / А.М. Третяк, В.М. Жук, І.В. Герасимук та ін. ; за ред. А.М. Третяка, В.М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 3. – С. 135-188. (Обсяг авторської частини - 0,8 д.а., С. 152; 153; 173-176; 188. Розкрито основи організації аналітичного обліку земель та обліку операцій з поліпшенням та відчуженням земель сільськогосподарського призначення).

47.  Рекомендації з покращання інвестиційної привабливості акціонерних товариств: фактори звітності та корпоративного управління / В.М. Жук, Р.П. Саблук, Н.Л. Жук та ін. ; за ред. В.М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 4. – С. 106-171. (Обсяг авторської частини - 1,8 д.а. С. 108-110; 139-145; 159-162; 168. Вступ; 3.1; 3,2; 4.4; висновки).

48.  Рекомендації з підготовки та оприлюднення підприємствами річних звітів–брошур з метою залучення інвестицій та підвищення рівня корпоративного управління / В.М. Жук, Ю.С. Рудченко, А.М. Морозова та ін. ; під ред. В.М. Жука // Облік і фінанси АПК. – 2006.– №11. – С. 4-30. (Обсяг авторської частини - 0,74 д.а. С. 6, 8-10; 14-18, 30. Визначено методологію побудови бухгалтерської звітності для підприємств аграрного сектору економіки).

49.  Методичні рекомендації з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю: / В.М. Жук, Ю.С. Рудченко, Б.С. Гузар та ін; під ред. В.М. Жука. – Облік і фінанси АПК. – 2008. – №1. – С. 5-22. (Обсяг авторської частини - 0,37 д.а. С. 7, 7-8, 18-19.  Визначено методологічні підходи до оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливими цінами. Розкрито методику такої оцінки).

50.  Методичні рекомендації з відображення в бухгалтерському обліку коштів державної фінансової підтримки підприємств АПК / В.М. Гаврилюк, В.М. Жук, І.В. Герасимук та ін.; за ред. В.М. Гаврилюка, В.М. Жука. // Облік і фінанси АПК. – 2008. – №2. – С. 10-17. (Обсяг авторської частини - 0,81 д.а. С. 11-13, 13-17. Розкрито організацію бухгалтерського обліку коштів державної фінансової підтримки агропромислових підприємств).

51.  Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку та оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності в бюджетних установах / В.М. Жук, Ю.С. Рудченко // Облік і фінанси АПК. – 2009. – № 2. – С. 107-123. (Обсяг авторської частини - 1,02 д.а. С. 108-111, 114-123.  Визначено порядок визнання та документального оформлення оприбуткування об’єктів інтелектуальної власності на баланс установи та подальшу організацію бухгалтерського обліку об’єктів інтелектуальної власності).

52.  Методичні рекомендації з реорганізації акціонерних товариств: правовий та обліковий аспекти / В.М. Жук, А.М. Морозова, Л.С. Стецюк // Облік і фінанси АПК. –2009. – № 3. – С. 4-63. (Обсяг авторської частини - 2,31 д.а. С. 6-36, 63. Визначено методологію звітності щодо процесів реорганізації акціонерних товариств в АПК).

Підручники та навчальні посібники

53.  Облік сільськогосподарської  діяльності : навч. посіб. / [Ю.Я. Лузан, В.М. Жук, В.М. Гаврилюк та ін.] ; за ред. В.М. Жука. – К. : Юр-Агро-Веста, 2007. – 368 с. (Обсяг авторської частини - 4,14 д.а. С. 7-72, 175-179. Визначено методологічні основи обліку сільськогосподарської діяльності та оцінки біологічних активів. Запропоновані методичні підходи до організації оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції).

54.  Організація обліку відносин власності : навч. посіб. / [Ю.Я. Лузан, М.Я. Дем’яненко В.М. Жук та ін.] ; за ред. В.М. Жука. – К. : Юр-Агро-Веста, 2007. – 360 с. (Обсяг авторської частини - 1,25 д.а. С. 66-70, 240-241, 241-256. Визначені науково-методичні підходи організації обліку власного капіталу та власників новоутворених сільськогосподарських підприємств).

55.  Облік основних засобів в ринкових умовах: навч. посіб. / [Ю.Я. Лузан, В.М. Жук, М.Я. Дем’яненко та ін.] ; за ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Жука. – К. : Юр-Агро-Веста, 2007. – 256 с. (Обсяг авторської частини - 1,09 д.а. С. 71-79, 81-84, 103-109, 113-114. Визначено порядок бухгалтерського обліку земельних ділянок у складі основних засобів, розкрито порядок бухгалтерського обліку капітального та поточного ремонту основних засобів)

56.  Облікова політика підприємства: навч. посіб. / [Ю.Я. Лузан, В.М. Гаврилюк, В.М. Жук та ін.]; за ред. В.М. Гаврилюка, В.М. Жука, М.Г. Михайлова. – К. : Юр-Агро-Веста, 2007. – 326 с. (Обсяг авторської частини - 1,25 д.а. С. 32-41, 94-103, 142-144. Обґрунтовано методологічну та організаційну складову облікової політики та побудови управлінського обліку). 

57.  Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподаткування : навч. посіб. / [В.М. Жук, В.М. Пархоменко, Ю.С. Рудченко та ін.] ; за ред. В.М. Жука, Ю.С. Рудченко. – К. : Юр-Агро-Веста, 2008. – 250 с. (Обсяг авторської частини - 0,9 д.а. С. 5-6, 23-25, 97-99, 146-154. Наведено методику організації обліку нематеріальних активів).

58.  Звітність сільськогосподарських підприємств: навч. посіб. / [Ю.Я. Лузан, В.М. Жук, В.М. Гаврилюк та ін.]; за ред. Ю.Я. Лузана, В.М. Жука, В.М. Гаврилюка. – К. : Юр-Агро-Веста, 2009. – 224 с. (Обсяг авторської частини - 3,4 д.а. С. 16-28, 82-122, 216-218, 218-221. Розроблено методичні підходи до відображення інформації про біологічні активи у фінансовій звітності).


АНОТАЦІЯ

Жук В.М. Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський обік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук, Київ, 2010.

Дослідження присвячено науковому обґрунтуванню посилення облікового забезпечення виконання аграрним сектором економіки України провідної місії в глобальній економіці та розв’язання у зв’язку з цим проблеми розвитку теорії, методології та практики бухгалтерського обліку.

У роботі переглядається стратегія і тактика запровадження в Україні МСФЗ, вирішується наукова проблема обмеженості теорії бухгалтерського обліку у розв’язанні сучасних економічних проблем через означення нової парадигми бухгалтерського обліку економіки сталого розвитку й інституціональної теорії бухгалтерського обліку, уточнення змісту та сутності системи бухгалтерського обліку, його предмета, об’єктів, методології та методик, побудову класифікації та ієрархії інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, означення розвитку обліку через галузеві аспекти його теорії та практики.

Розроблено Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України, визначено шляхи та очікувані результати від її запровадження. Розроблено теоретико-методологічне забезпечення формування галузевих стандартів бухгалтерського обліку.

Ключові слова: інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, парадигма бухгалтерського обліку економіки сталого розвитку, інституціональна теорія бухгалтерського обліку, аграрний сегмент теорії обліку, галузеві стандарти бухгалтерського обліку, концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки, облік біологічних активів, облік земель сільськогосподарського призначення.

 

АННОТАЦИЯ

Жук В.Н. Развитие бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики: теория, методология, практика. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.00.09 – бухгалтерский учет, анализ и аудит (по видам экономической деятельности). – Национальный научный центр „Институт аграрной экономики” Украинской академии аграрных наук, Киев, 2010.

Работа посвящена научному обоснованию усиления учетного обеспечения развития аграрного сектора экономики в глобальном мире путем решения возникающих в связи с этим проблем в теории, методологии и практике бухгалтерского учета.

Пересмотрена стратегия и тактика внедрения МСФО в Украине, что позволило определить приоритетность концепции конвергенции и адаптирования МСФО по сравнению с имплементированием, определить подходы и принципы участия Украины в подготовке отраслевых (для аграрного сектора экономики) МСФО.

Предложено разрешать проблемы ограниченности теории бухгалтерского учета в преодолении экономических кризисов современной экономики путем внедрения новой (институциональной) парадигмы бухгалтерского учета экономики стабильного развития и институциональной теории бухгалтерского учета. Главными особенностями новой парадигмы определено преемственность, трехуровневую структуру построения учетных систем и стандартов, формирование методологии оценки с учетом развития экономической теории, преимущественность информационного обеспечения метода «Экономические таблицы» (Концепции стабильного развития). Основой новой теории бухгалтерского учета есть комплексное развитие иерархии всех составных институционального обеспечения функционирования учетных систем на всех уровнях.

Обоснована трехуровневая модель построения и развития бухгалтерского учета и финансовой отчетности (общий, отраслевой, корпоративный) на международном и национальном уровнях. Определены взаимосвязь и иерархия этих уровней.

На основании теоретических исследований разработаны классификация и иерархия институционального обеспечения развития бухгалтерского учета, которая реализована в Концепции развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины и рекомендуется для использования при подготовке программных документов развития бухгалтерского учета на международном, государственном и отраслевом уровнях. Выделены уровни: формальных институтов («правил игры»), регуляторных институтов (субъектов методологического влияния); контролирующих соблюдение методологии институтов; институтов профессии; неформальных институтов. Доказано преимущественную зависимость развития бухгалтерского учета и профессии бухгалтера от состояния верхних в иерархии институтов (неформальных институтов и институтов профессии).

Проанализированы требования теории физической экономии к учету, сформулирована физиократическая доктрина развития бухгалтерского учета нацеленная на преодоление последствий глобальных экономических кризисов и вызовов, что позволило научно обосновать построение учета по типам экономики, осуществить преимущественное балансовое обобщение в аграрной экономике физических, биологических, возобновляемых энергетических объектов учета.

Научно обосновано возрастание значения аграрного сегмента теории бухгалтерского учета, его важность в сегодняшнем развитии учетной науки и практики, что позволило переосмыслить экономическую сущность системы бухгалтерского учета, его предмет, объекты, методологию, моделирование. Установлено, что традиционное трехуровневое определение содержания учетной системы ограничивает ее миссию и роль в управленческих системах глобального мира, государства, отрасли. Современная система бухгалтерского учета рассмотрена как пятиуровневая. Привнесенные регуляторный и институциональный уровни мотивируют развитие учета, в том числе и по отраслевой направленности.

По результатам теоретических исследований разработана Концепция развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины, одобренная Президиумом Украинской академии аграрных наук и принятая к практическому внедрению Коллегией Министерства аграрной политики Украины. Миссией Концепции определены пути развития отраслевой системы бухгалтерского учета для выполнения ею ведущей роли в информационном обеспечении лидирующих позиций аграрного сектора экономики Украины на национальных и глобальных рынках, сохранения и приумножения уникального аграрного природно-ресурсного потенциала. Сформулирована концепция развития неформального института бухгалтерского учета, что позволило определить направления развития профессиональных бухгалтерских объединений в аграрном секторе экономики. Определен экономический эффект от реализации положений Концепции развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики Украины.

Разработаны теоретические предпосылки внедрения стандартов бухгалтерского учета аграрного сектора экономики. Определены стратегические задания методологического обеспечения построения отраслевых стандартов: идентификация отраслевых факторов стоимости; определение стандартных показателей их измерения; обеспечение сопоставимости отчетности по этим показателям. Обосновано концепцию поэтапного внедрения отраслевых стандартов бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики посредством разработки методологических и методических подходов относительно учета специфических для отрасли объектов. Предложено методологическое и методическое обеспечение учета наиболее важных объектов – земель сельскохозяйственного назначения, биологических активов, аграрного интеллектуального капитала, бюджетной поддержки развития села, построения отраслевой бухгалтерской отчетности.

Ключевые слова: институциональное обеспечение развития бухгалтерского учета, парадигма бухгалтерского учета экономики стабильного развития, институциональная теория бухгалтерского учета, аграрный сегмент теории учета, отраслевые стандарты бухгалтерского учета, концепция развития бухгалтерского учета в аграрном секторе экономики, учет биологических активов, учет земель сельскохозяйственного назначения.

 

ANNOTATION

Juk V.N. Development of accounting in the agrarian sector of economy: theory, methodology, practice. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Economic Sciences on specialty 08.00.09 – Accounting, analysis and audit (on the types of economic activity). National scientific centre „The Institute for Agrarian Economy” UAAS, Kiev, 2010.

The research is devoted to the scientific ground of strengthening the accounting providing of the agrarian sector of economy of Ukraine leading mission implementation in a global economy and decision of accounting theory, methodology and practice development problems.

Strategy and tactics of IFRS introduction in Ukraine are considered. Scientific problem of accounting theory boundedness in the decision of modern economic problems is solved through determination of new accounting paradigm of steady development economy and institutional accounting theory, clarification of nature and substance of accounting system, its topic, objects, methodology and methods, development of classification and hierarchy of the institutional providing of accounting development, determination of accounting development through the particular branch aspects of his theory and practice.

The Conception of accounting development in the agrarian sector of economy of Ukraine is developed, ways and expected results from its introduction are identified. The theoretical and methodological bases of generation of branch accounting standards is developed.

Keywords: the institutional providing of accounting development, accounting paradigm of steady development economy, institutional accounting theory, agrarian segment of accounting theory, branch accounting standards, conception of accounting development in the agrarian sector of economy, accounting of biological assets, accounting of  lands of agricultural purpose.

 

 

Підп. до друку 23.03.2010. Формат 60х90 1/16. Папір офсетний.

Ум. друк. арк. 1,9. Обл.-вид. арк. 1,9. Тираж 100 пр. Зам. № 47.

 

Видання та друк – Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

03680, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2065 від 18.01.2005 р.