banner-mia2.gif

УДК 336.14:[631.15:636.5]

М.Ф. ОГІЙЧУК, к.е.н., професор,

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

С.О. ДЕЦЮРА, аспірант,

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

БЮДЖЕТУВАННЯ – ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ СКЛАДОВИХ УСПІХУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА

 

Питання, які розглядаються:

Висвітлено суть бюджетування та показано важливість бюджетування при веденні господарської діяльності спеціалізованими птахівничими підприємствами.

Проаналізовано та встановлено основні етапи запровадження на сільськогосподарських підприємствах бюджетування.

Ключові слова: бюджетування, сільське господарство, аграрні підприємства, управлінський облік, планування.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

Освещено суть бюджетирования и показано важность бюджетирования при ведении хозяйственной деятельности специализированных птицеводческих предприятиях.

Проанализированы и установлены основные этапы внедрения на сельскохозяйственных предприятиях бюджетирования.

Ключевые слова: бюджетирование, сельское хозяйство, аграрные предприятия, управленческий учет, планирование.

 

Issues that are examined:

Covered are budgeting and shows the importance of budgeting in the conduct of business of specialized poultry farms.

Analyzed and identified the key stages of implementation on farms budgeting.

Keywords: budgeting, agriculture, agricultural enterprises, managerial accounting, planning.

 

Постановка проблеми. Одна з найважливіших характеристик підприємства – його фінансова стабільність. Цей параметр показує не тільки рівень раціональної організації всього виробництва, але і ступінь залежності підприємств від кредиторів та інвесторів. Тому, навряд чи в Україні сьогодні знайдеться підприємство, яке не націлене досягнути фінансової стабільності на як можна довшу перспективу.

Щоб цього досягти на підприємстві потрібно застосовувати сучасні технології управління. Однією з таких технологій є бюджетування, яке науковці вважають перспективним інструментом управління будь-якого суб'єкта господарювання.

На сьогодні бюджетування починає відігравати ключову роль в діяльності підприємств, оскільки час надприбутків пройшов, і щоб досягти поставлених цілей управляючі повинні дуже трепетно ставитися до використання наявних коштів, іншими словами «рахувати кожну копійку».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням процесу бюджетування на підприємствах останнім часом приділяється доволі багато уваги. Так, цю тему досліджували такі вчені як, Кузьмін О.Є, Партин Г.О., Ковтун С., Бланк И.А., Голов С., Онищенко С. тощо. В своїх публікаціях вони висвітлили свої погляди на сутність бюджетування та встановили позитивні і негативні сторони його впровадження.

Метою статті є розкрити суть бюджетування та показати важливість бюджетування при веденні господарської діяльності спеціалізованими птахівничими підприємствами .

Виклад основного матеріалу дослідження. В умовах економічної кризи, що панує в світі останні декілька років, аграрний сектор країни перебуває в постійному пошуку нових більш ефективних способів організації і управління виробництвом. Розвиток системи управлінського обліку і виділення центрів відповідальності на великих і середніх підприємствах дозволяє на практиці застосувати технологію бюджетування, яка широко застосовується в розвинених країнах світу.

У вітчизняній літературі немає єдиного поняття процесу бюджетування. Різні вчені по різному трактують це поняття. Всі трактування цього поняття можна об’єднати в 4 групи [1, 2].

1. Перша група авторів розглядає бюджетування як розроблення, формування, складання бюджетів на підприємстві [3]. Таке трактування поняття бюджетування в основному склалося на практиці і в повній мірі не відображає суть цього поняття, оскільки, враховує лише один із аспектів бюджетування – формування та розроблення бюджетів, але не відображає інші складові процесу бюджетування: організацію процесу бюджетування, стимулювання персоналу, контроль за виконання бюджетів, тощо.

2. Друга група авторів трактує бюджетування як технологію планування, обліку та контролю грошей і фінансових результатів [4, 5]. Таке тлумачення цього поняття є більш прагматичним, але воно також має певні недоліки, а саме: не розглядається організаційний та мотиваційний аспекти бюджетування.

3. Третя група авторів розглядають бюджетування з суб'єктивно-індивідуалістичних несхожих позицій. Згідно з ними бюджетування - це процес, який допомагає управлінцям на основі створених бюджетів приймати своєчасні управлінські рішень, які ґрунтуються на самостійно розроблених підприємством, так і на загальновизнаних вимогах і процедурах [6, 7].

4. Четверта група авторів більш широко трактує термін «бюджетування» ніж попередні. Вони вважають, що під бюджетуванням потрібно розуміти планування діяльності підприємства шляхом розробки системи взаємопов’язаних бюджетів, які покликані забезпечити стійкий фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства відповідно до його головної місії та статутних завдань та підвищити якість управлінських рішень, щодо оптимізації формування та використання ресурсів [8, 9].

Підсумовуючи всі трактування цього поняття ми сформували своє бачення поняття бюджетування. На наш погляд, «бюджетування» – це особливий інструмент управління, сутність якого можна визначити як інтегровану систему складання бюджетів, поточного контролю за їх виконанням, облік відхилень фактичних показників від бюджетних та аналізу причин суттєвих відхилень на основі чого приймаються своєчасні та виважені управлінські рішення покликані забезпечити стійкий фінансовий стан і поступальний розвиток підприємства відповідно до його головної місії та статутних завдань.

Іншими словами головне призначення бюджетування полягає у координації зусиль підприємства на досягнення очікуваного максимального результату шляхом збалансування доходів і витрат.

В основі концепції бюджетування лежить прагнення забезпечити успішне функціонування організації шляхом узгодження поточних планів зі стратегічним; координації та інтеграції поточних планів по різних напрямках бізнесу та підрозділах; створення системи інформаційного забезпечення менеджерів різних рівнів управління в оптимальні строки; створення системи контролю за виконанням фінансових планів.

Проблеми побудови та впровадження бюджетних систем в організаціях багатьох країн світу були вирішені ще 20-25 років тому. В Україні, як і в інших країнах колишнього СРСР процес бюджетування розвинений доволі слабко. Так, зокрема результати проведених обстежень діяльності аграрних підприємств, а саме: спеціалізованих птахівничих підприємств вказують на те, що на сучасному етапі існує небагато підприємств з чітко налагодженою автоматизованою системою управління виробництвом. В основному ці підприємства представляють собою складні виробничі структури, агрохолдинги, тощо. Це зумовлено тим, що:

- по-перше, керівники вітчизняних підприємства не до кінця розуміють суті поняття бюджетування, а тому упереджено ставляться до планування вважаючи цей процес атрибутом централізованої економіки;

- по-друге, на багатьох підприємствах відсутній оперативний збір та обробка інформації, яка потрібна для прийняття екстрених управлінських рішень;

- по-третє, більшість керівників підприємств вважають, що проводити планування на підприємстві має бухгалтерія (такий підхід використовує практично 80 % підприємств), але на справді так не повинно бути, оскільки бухгалтерія в основному займається здійсненням фінансового та податкового обліку, які значно відрізняються від управлінського за технологіями і наданням даних. І хоча фінансовий облік є дуже точним і здебільшого відповідає жорстким вимогам законодавства, інформація, що в ньому відображається, значно запізнюється в часі із виникненням подій. При такій ситуації для керівника відсутня можливість прийняття необхідних і своєчасних управлінських рішень, а тому він може лише працювати з тією інформацією, яка отримана в минулому звітному періоді і, звичайно, запізнюється з прийняттям правильних рішень [10].

Тому, керівники підприємства мають зрозуміти, що без системного підходу до досягнення поставлених цілей і завдань у підприємства немає майбутнього. Оскільки неузгодженість і не з координованість дій підрозділів підприємства при плануванні своєї діяльності викликають прогалини у роботі цих підрозділів, що як наслідок не забезпечує достовірність та оперативність подачі інформації, своєчасне складання зведеного бюджету по підрозділах та видах діяльності, центрах відповідальності [11]. Саме тому, на підприємстві має бути гарно наладжений процес управляння основною ланкою, в якому має бути бюджетування.

Те, що на підприємстві має бути гарно налагоджений процес бюджетування у галузі птахівництва зрозуміли великі вертикально інтегровані структури (агрохолдинг «Авангард», ТзОВ «Комплекс Агромарс», вертикально інтегрована компанія «Миронівський хлібопродукт», тощо), які на основі бюджетування погоджують діяльність підрозділів усередині підприємства і підпорядковують їх діяльність загальній стратегічній меті.

Для того щоб і середні та невеликі підприємства мали змогу конкурувати з великими агрофірмами, вони мають перш за все спробувати зменшити витрати на виробництво своєї продукції. А щоб це зробити їм необхідно посилити контроль за використання наявних ресурсів та своєчасно реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Для цього на підприємстві варто запровадити бюджетування, яке їм дасть змогу:

- своєчасно виявляти найбільш проблемні місця в управлінні підприємства;

- швидко підраховувати економічні наслідки при можливих відхиленнях від наміченого плану;

- вчасно прийняти ефективні і виважені рішення, скоординувати роботу структурних підрозділів і служб на досягнення поставленої мети;

- підвищити якість управління підприємства за рахунок оперативного відстеження відхилень факту від бюджету.

Запровадження цього процесу не потребує значного вкладення коштів, хоча і вимагає від підприємства наявність кваліфікованих спеціалістів, які б могли формувати та контролювати виконання планових завдань. Сам процес бюджетування складається з декількох кроків.

Перший крок. Доведення керівництвом до підлеглих і керівників нижчих рівнів загальних короткострокових цілей підприємства, розроблених на основі стратегічних цілей, а також конкретизація стратегії розвитку на бюджетний період.

Другий корок. Розробка фінансової структури з обов'язковим визначенням центрів фінансової відповідальності, в розрізі яких здійснюватиметься бюджетування діяльності та формування фактичної облікової, аналітичної інформації та контрольованих планових величин. На птахівничих підприємствах такими центрами можуть бути відділи, де відбувається виробництво продукції (пташники, брудери, інкубатори, забійні цехи, тощо), відділи технічного забезпечення виробничого процесу (яйцесклади, холодильні камери, авто гаражі, машино-тракторні парки, кормоцехи тощо), відділи маркетингу, комерційної діяльності (відділ закупок, відділ продаж, тощо), фінансові та економічні відділи (бухгалтерія, економічна служба, тощо).

Третій корок. Визначення видів операційних, фінансових та допоміжних бюджетів для всіх центрів відповідальності. На цьому етапі відбувається безпосереднє складання бюджетів. Звернемо увагу, що усі складені бюджети є взаємопов’язані та взаємозалежні, в зв’язку з цим бюджети в основному складають в такій послідовності:

1) бюджет продаж, в якому прогнозується обсяг продажу;

2) бюджет виробництва, в якому обґрунтовується визначення необхідного обсягу виробництва;

3) бюджет руху грошових коштів, в якому встановлюється розмір виручки що надходить від реалізації продукції. Зауважимо, що вироблена продукція може бути продана за готівку, в цьому випадку кошти надходять в момент реалізації в касу або на розрахункові рахунки, але не виключений також продає продукції в кредит, що тягне за собою виникнення дебіторської заборгованість, яка, в кінцевому рахунку, перетворюється у готівку. Тому, до бюджету руху грошових коштів необхідно скласти графік надходжень або погашення дебіторської заборгованості;

4) фінансові бюджети, в яких відображаються дані про витрати на виробництво та реалізацію продукцію. Тобто, мова йде про складання бюджету матеріалів і витрат використаних на виробництво продукції (бюджет кормів, енергетичних ресурсів, бюджет нафтопродуктів, бюджет заробітної плати, бюджет інших витрат, бюджет загальновиробничих і загальногосподарських витрат). Види та кількість бюджетів встановлюються на підприємстві самостійно в залежності від технології виробництва і наявності ресурсів на підприємстві. Ці бюджети розробляються в розрізі кожного виробничого підрозділу, окрім бюджету загальногосподарських витрат, який розробляється один на всі виробничі підрозділи;

5) зведені бюджети підприємства, в яких відображається загальна інформація про планові показники всіх центрів відповідальності.

У бюджетах, представлених на розгляд керівництва, учасники процесу бюджетування мусять не лише відображати кількісні показники, а й доповнювати їх необхідними до них поясненнями - як до окремих показників, так і до зведених підсумків, що дозволить керівництву проводити більш детальний аналіз з метою оцінки доцільності цього процесу.

Зауважимо термін на який складається бюджет встановлюється самостійно підприємством в залежності від виробництва продукції. Розрізняють два види бюджетування: довгострокове (перспективне) фінансове планування чи капітальне бюджетування (строком на 3-5 років) та короткострокове фінансове планування чи поточне бюджетування (до 1 року). Для ефективного контролю витрат і доходів птахівничих підприємств варто використовувати поточне бюджетування строком на один рік.

При цьому для кращого контролю в бюджетах інформацію варто розбивати на менші періоди. Так, деякі вчені пропонують на сільськогосподарському підприємстві розробляти бюджети на місяць, аргументуючи це тим, що в бухгалтерському обліку витрати на виробництво продукції формуються також щомісяця. В птахівництві розробляти бюджети, на наш погляд, потрібно на ще менші періоди часу, наприклад, декаду. Пов’язано це з тим, що продуктивність птиці і ціна на продукцію птахівництва змінюється протягом місяця доволі часто, а тому, варто своєчасно реагувати на зміни щоб уникнути негативних наслідків при виробництві та реалізації цієї продукції.

Четвертий крок. Відбувається аналіз виконання бюджетів і з’ясування причин, що викликали відхилення, а також відбувається розробка варіантів управлінських рішень, які б поліпшили роботу центрів відповідальності і загалом всього підприємства.

Після завершення одного бюджетного періоду починається повторний цикл бюджетування. При цьому розрахунок показників після початкового етапу відбувається з урахування побажань керівників підприємства та фінансових можливостей.

Таким чином можна говорити, що бюджетування це саме той процес, що допоможе підприємству усунути непередбачувані змін, які виникають в процесі його діяльності, скоординувати дій між окремими його ланками для уникнення прийняття неузгоджених рішень, підвищити ефективність управлінського контролю щодо виключення неефективних чинників, а також, вірно здійснити оцінку вкладеної праці, дій та прийнятих рішень керівництвом підприємства.

Висновки. Бюджетування є інструментом, який дозволяє визначити сфери та напрями діяльності сільськогосподарських підприємств з нереалізованим потенціалом, в тому числі і спеціалізованих птахівничих підприємств, що забезпечить досягнення головних цілей підприємства та виживання в сучасних жорстких умовах.

Крім того, бюджетування допомагає підприємству зробити свою діяльність передбачуваною і керованою, а в умовах зниження доходів мінімізації ризиків і застосування жорсткої фінансової дисципліни – це саме ті заходи, що дозволяють: утримати рентабельність і ліквідність організації на необхідному рівні; отримати позитивний економічний ефект від виробництва, тому що відповідальність за фінансовий результат компанії делегується від вищого керівництва співробітникам, які починають відповідати за доходи та витрати у своїй зоні відповідальності; уникати розривів у надходженні виручки на підприємство, тобто з'являється у підприємства можливість заздалегідь передбачити дефіцит грошей і переглянути терміни непріоритетних платежів; суворо контролюються ліміти витрат коштів, що у підсумку дає можливість підприємству звести нецільові платежі до мінімуму; мотивувати менеджерів усіх рівнів при досягненні показників зафіксованих в бюджеті, що призводить до підвищення продуктивність праці і поліпшити систему оцінки діяльності персоналу.

 

Список використаних джерел

1. Кузьмін О.Є. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні та прикладні засади: [монографія] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Кондор, 2007. – 234 с.

2. Демчук А.В. Бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, технологія, проблеми / А.В. Демчук // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 682. – С. 41-47.

3. Партин Г.О. Бюджетування в системі управління витратами підприємства / Г.О. Партин // Фінанси України. - 2003. – № 5. – С. 50-53.

4. Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятий или как эффективно управлять финансами / С. Ковтун. – Х.: Фактор, 2007. – 336 с.

5. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами / [Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Белкова М.І., Панченко Л.Г. та ін.]; за ред. Огійчука М.Ф. – [6-е вид.] – К.: Алерта, 2011. – 1042 с.

6 Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування / М.Д. Білик // Фінанси України. – 2003. – № 3. – С. 97-109.

7. Рибакова О.В. Бухгалтерский управленческий учет и управленческое планирование / О.В. Рибакова - М.: Финанси и статистика, 2005. – 464 с.

8. Харко А.Ю. Бюджетування в процесі управління підприємства / А.Ю. Харко // Фінанси України. – 2001. – № 9. – С. 87-91.

9. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование. Настольная книга по постановке финансового планирования / В.Е. Хруцкий, Т.В. Сизова, В.В. Гамаюнов. - М: Финанси и статистика, 2005. – 400 с.

10. Максакова Л.М. Организация системы бюджетирования предприятия на примере ГП «УОППЗ им. Фрунзе НАУ» / Л.М. Максакова // Ефективне птахівництво. – 2011. – № 11. – С. 15-18.

11. Хліпальська В. Бюджетне планування запасів і витрат з їх придбання і зберігання / В. Хліпальська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 3. - С. 18-22.