banner-mia2.gif

УДК 330.342:631.16:

Ю.В. КВЯТКІВСЬКИЙ , здобувач

ННЦ „Іннститут аграрної економіки” УААН

 

ДІАГНОСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ  БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·        Рассмотрены проблемы относительно применения диагностики потенциала системы экономической безопасности субъектов аграрной сферы.

·        Осуществлен мониторинг этих проблем в  контексте реалий современной аграрной экономики, а также предложены собственные подходы к их  решению.

 

Key issues that are examined:

·        Problems are considered in relation to application of diagnostics of potential of the system of economic security of subjects of agrarian sphere.

·        Monitoring of these problems is carried out in  the context of realities of modern agrarian economy, and also the own going is offered near their  decision.

 

Постановка проблеми. Наукова актуальність і значущість категорії потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери, в умовах ринкових дифузій та економічних перетворень, які зумовили глибинні зміни фундаментальних підвалин їх функціонування,  виявляється в тому, що потенціал є ідентифікаційною характеристикою лімітного рівня результативності діяльності економічного агента. Наукове і прикладене відпрацювання механізмів управління потенціалом фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери створює можливості для підвищення реальних результатів їх функціонування, підвищення рівня їх конкурентоспроможності. На противагу цьому існує суперечливе відношення до  здійснення діагностики потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери. Однією із причин такої ситуації є недостатньо повне  теоретичне та методологічне дослідження процесів її здійснення, тому таке завдання є надзвичайно актуальним і доречним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зазначимо, що відповідно до існуючих наукових публікацій науковою проблематикою щодо категорії потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери в економічній науці займалися такі вчені, як, Л. Абалкін, В. Андрійчук,  О. Гудзь, М. Дем’яненко, І. Лукінов, М. Малік,  Б. Пасхавер, П. Саблук, П. Стецюк, А.Чупіс та деякі інші [1-16], Вивчення теоретичної спадщини дозволило зробити висновок про те, що переважно,  вчені свої дослідження присвячували або аналітичному огляду негативів, що відбиваються на фінансовій безпеці, або прогностичним підходам до зміни внутрішнього і зовнішнього середовища підприємств. Наголосимо і на тому, що до цих пір відсутня методологія здійснення діагностики потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери.

Ціль статті Відповідно вище викладених актуальних питань, що вимагають комплексного наукового дослідження, метою цієї статті є формування теоретико-методичних засад проведення аналітичної діагностики потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери. Таким чином, недостатня розробка проблеми діагностики потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери, її доцільність і затребуваність обумовили вибір теми статті, її цільову спрямованість.

З метою одержання обґрунтованих висновків у процесі роботи над статтею були використані методи наукової абстракції, аналізу і синтезу, а також економіко-статистичні методи.

Виклад основного матеріалу. Стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу суб’єктів аграрної сфери в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи економічної безпеки. Фінансова безпека суб’єктів аграрної сфери, передусім, включає в себе діагностику потенціалу системи фінансової безпеки, що має на меті виявлення відхилень від нормального фінансового стану і причин, що спричинили негативні процеси. Оскільки „...для відповідального фінансиста займатися діагностикою – це означає розглядати фінансове положення підприємства так, щоб виявити в динаміці симптоми явищ, які можуть затримати досягнення направленої мети і рішення задач, піддаючи небезпеки плановану діяльність. Це припускає вироблення коректуючих рішень і перегляд цілей і прогнозів”[16] .

Об’єднуючи матеріали наукових праць [13, 14] із особливостями діагностики і оцінки потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери, слід дати  наступне визначення терміну потенціал фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери  – множина сукупність здатностей суб’єктів аграрної сфери, що визначає можливості здійснення ним певних функцій господарської діяльності, що необхідні для досягнення поставлених цілей в умовах жорстко-конкурентного і нестабільного зовнішнього середовища, а також продуціонування необхідних для цього засобів.

Для досягнення прийнятного рівня фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери слід забезпечити постійну платоспроможність суб'єкта, високу ліквідність його балансу, фінансову незалежність і високу результативність господарювання. У зв’язку з цим необхідно вивчати численні показники, які всебічно характеризують всі сторони діяльності суб’єктів аграрної сфери, для виявлення глибинних причин зміни фінансового стану.

Одним із ключових показників фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери є фінансова стійкість. Вона тісно пов’язана з ефективністю виробництва а також із кінцевими результатами діяльності суб’єктів аграрної сфери. Зменшення обсягів виробництва, збиткова діяльність, висока собівартість продукції спричиняють втрату фінансової стійкості. Ступінь допустимого рівня цього ризику визначається з урахуванням таких параметрів, як обсяг основних фондів, власного капіталу, виробничого потенціалу, а також рівня рентабельності. Чим більшим капіталом, зокрема власним, володіє суб’єкт аграрної сфери, тим менш воно чутливе до ризику зниження фінансової стійкості.

У процесі здійснення діагностики потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери доцільно використовувати прямі методи економічного аналізу із використанням методики дослідження виробничих функцій, що у комплексі дозволяє встановити взаємозв’язок між базовими (у даному аспекті - ресурсними) можливостями та результатами їх актуалізації.

Крім того, інструментарними засобами аналітичної діагностики і оцінки потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери можна використовувати два основних методи. Метод багатомірних середніх, в основі якого закладено процедуру побудови виробничої функції. У загальному випадку аналітичний зв'язок між ресурсами і потенціалом має прямий характер, але узагальнення цих показників у вигляді суми або добутку не має економічного сенсу і потребує процедури нормування для приведення їх до порівняльного стану. У якості норми застосовується середнє значення кожного показника сукупності, а індивідуальні показники відображуються у вигляді відношення до середнього значення.

Для комплексності діагностики потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери не достатньо розглядати тільки матеріально-речові ресурсі у їх адаптивній та інтегральній взаємодії, необхідно також зосередити увагу й на аспекті нематеріальних ресурсів підприємства. Така трактовка в процедурі діагностики потенціалу дозволяє здійснити дослідження не лише самих перетворювальних можливостей суб’єктів аграрної сфери, а можливостей, що пов’язані з впровадженням функцій, які забезпечують інтеграцію ресурсів, зокрема іх плинність.

В аспекті акцентування уваги саме на нематеріальних ресурсах дещо може змінитися сама дефініція потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери і уявляє собою сукупність можливостей впровадження певних функцій в обсязі, що достатній для забезпечення перетворювальної діяльності підприємства у відповідності до досягнення його цілей. Відповідно до такого визначення оцінка потенціалу відбувається через параметри його актуалізації за допомогою непрямих методів. Функціональний аспект діагностики системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери здійснюється, як правило, за чотирма структурними напрямками: аналіз фінансового стану, аналіз ефективності використання ресурсів, аналіз ефективності організаційно-управлінських дій, аналіз планування та впровадження стратегії діяльності.

У такому ж ключі необхідно аналізувати потенціал системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери у контексті створення адаптаційних можливостей підприємства по-перше, до зміни умов зовнішнього середовища, подруге, формування ефективної політики нововведень, як інструменту формування адаптаційних можливостей, в аспекті упередження кризових проявів та формування конкурентної переваги підприємства. Діагностику потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери необхідно здійснювати з урахуванням того, що адаптаційні можливості підприємства ми асоціюємо з кількістю, якісним рівнем, зі структурою матеріально-речових та нематеріальних ресурсів суб’єктів аграрної сфери.

Зазначимо, що відповідно до структурно-якісної класифікації ресурсів суб’єктів аграрної сфери, загальний алгоритм діагностики потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери необхідно розмежувати за двома окремими паралельними процедурами. По-перше, це проведення оцінки потенціалу на засадах матеріально-речових ресурсів [8]; по-друге, це здійснення оцінки потенціалу на засадах нематеріальних ресурсів.

Згідно з першою процедурою потенціал системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери уявляє собою сукупність ресурсів, що визначають його адаптаційні можливості до зміни зовнішніх умов, шляхом розробки та впровадження певних елементів фінансової політики.

Згідно з другою процедурою потенціал системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери уявляє собою сукупність засобів інтеграції матеріально-речових ресурсів всередині підприємства. При цьому сукупністю засобів інтеграції є сукупність нематеріальних ресурсів, що розглядаються нами як більш важливі джерела виникнення можливостей (формування потенціалу) ніж матеріально-речові ресурси, що піддаються інтеграції. Саме в такій трактовці ми маємо розглядати проблему діагностики і оцінки потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери, а стратегію фінансової безпеки, як формування можливостей досягнення цілей суб’єктів аграрної сфери, а не накопичення і створення засобів для них. У самій концепції такого окреслення наукової проблеми ми розглядаємо інтелектуальні ресурси як сукупність можливостей – передумови потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери – перетворення наявних фінансово-речових ресурсів для досягнення стану фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери.

Зазначимо, що в сучасній економічній науці ще не багато прибічників саме такого підходу, але загальносвітові тенденції глобалізації та інформатизації суспільства призводять до того, що фінансово-речові ресурси є складовим елементом потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери, а його ключовим елементом є методи і засоби їх інтеграції. І саме за цим підходом ми, бачимо перспективність розробки та впровадження заходів діагностики потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери.

Одним з ключових питань діагностики потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери постає зміст, структура, ієрархія, потужність та релевантність мотивації до функціонування суб’єктів аграрної сфери, а також впливи зовнішнього середовища, як структуроутворюючого фактору потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери.

В такій площині система аналітичних показників діагностики потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери у контексті його нематеріальних ресурсів та фінансової політики повинна диференціюватися на дві групи. По-перше, це група так званих вхідних показників – кількісні (ресурсні) показники, що є складовою частиною фінансового потенціалу. По-друге, це група вихідних аналітичних показників.

Виходячи з вище означеної двоєдиної системи аналітичних показників ми повинні констатувати, що узагальнена методика діагностики потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери переважно повинна будуватися на непрямих методах оцінки, що є характерним для обраного предмету та об’єкту наукового дослідження.

До основних переваг запропонованого підходу здіснення діагностики потенціалу фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери  необхідно віднеси те, що: можливості, в межах потенціалу, розглядаються не тільки у якості наявності ресурси, а і у якості їх взаємної інтеграції;

Висновок. Таким чином, проведені дослідження, дозволяють зробити висновок, що використання діагностики потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери створює реальні передумови для керування окремими показниками та посилення їх впливу на поліпшення фінансового клімату. Застосування запропонованого підходу до здійснення діагностики потенціалу системи фінансової безпеки суб’єктів аграрної сфери сприяє отриманню досить повної, вірогідної та неупередженої інформації стосовно існуючого стану фінансової безпеки, істотно підвищить точність прогнозування фінансової безпеки та знизить ризиковість діяльності суб’єктів аграрної сфери, що є важливим в умовах викликів та запитів сьогодення.

Список використаних джерел

1. Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики. – М.: Мысль, 1981. – 351 с.

2. Андрейчук В.Г. Эффективность использования производственного потенциала в сельском хозяйстве. – М.: Экономика, 1983. – 205 с.

3. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 416 с.

4. Ансофф И. Стратегическое управление // Под. Ред. Евенко Л.И. Пер. с англ. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.

5. Василенко Ю.В. Производственный потенциал сельскохозяйственных предприятий. – М.: Агропромиздат, 1989. – 152 с.

6. Иванов Е. Производственный потенциал СССР // Плановое хозяйство. – 1977. - №6. – С. 45-57.

7. Лукинов И., Онищенко А., Пасхавер Б. Аграрный потенциал: исчисление и использование // Вопросы экономики. – 1988. - №1. – С. 12-21

8. Научно-технический потенциал: структура, динамика, эффективность / Отв. Ред. В.Е.Тонкаль, Г.М.Добров. – Киев.: Наукова  думка, 1987. – 346 с.

9. Пасхавер И. Средние величины в статистике. – М.: Статистика, 1979. – 280 с.

10. Рижва Б.А. Производственный потенциал сельскохозяйственного предприятия. – Рига: Знание, 1988. – 188 с.

11. Фигурнов Э. Производственный потенциал социалистического общества // Политическое самообразование. – 1982. - №1. – С. 38-46.

12. Черников Д.А. Эффективность использования производственного потенциала и конечные народнохозяйственные результаты // Экономические науки. – 1981. - №10. – С. 89-97

13. Шкарлет С.М. Первинні засади структурної моделі економічної безпеки підприємства // Сіверянський літопис, 2006. - №1(67). С. 124-130

14. Шкарлет С.М., Акименко О.Ю., Дослідження якісної сутності потенціалу економічної безпеки підприємства у ресурсно-перетворювальному аспекті // Сіверянський літопис, 2006. - №4(70). С. 183-

15. Экономическая стратегия фирмы /Под ред.А.П. Градова. – СПб.: Специальная литература, 1995. – 414 с.

16. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. пособие для вузов / Пер. с франц. Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – С.550.