banner-mia2.gif

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

 

На правах рукопису

 

ЖУК Валерій Миколайович

 

УДК 657:631

 

 

РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

 

08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

 

 

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

 

 

Науковий консультант -

Дем’яненко Микола Якович

доктор економічних наук,

професор, академік УААН,

заслужений діяч науки і

техніки України

 

Київ – 2010

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕОРЕТИКО-ПРОГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ

1.1. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації

1.2. Інституціональні підходи до вирішення проблем розвитку МСФЗ

1.3. Парадигма бухгалтерського обліку економіки сталого розвитку

1.4. Наукове означення  інституціональної теорії бухгалтерського обліку

1.5. Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬ-КОГО ОБЛІКУ В АГРАРНІЙ ГАЛУЗІ

2.1. Проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки України

2.2. Фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського обліку

2.3. Наукова база формування та розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України

2.4. Теоретичні основи запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку

2.5. Теоретичні засади побудови бухгалтерського обліку в аграрній галузі економіки

 

РОЗДІЛ 3. КОНЦЕЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА СУТНІСТЬ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ

3.1. Теоретико-організаційна сутність Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки

3.2. Законодавчо-регуляторні заходи по реалізації Концепції

3.3. Методологічний супровід реалізації Концепції

3.4. Заходи по реалізації методичних завдань Концепції

3.5. Заходи по реалізації завдань Концепції з формування професії

3.6. Очікувані результати реалізації завдань Концепції

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОР-МУВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

4.1. Методологія обліку сільськогосподарської діяльності, оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції

4.2. Теоретико-методологічне забезпечення обліку земель сільськогосподарського призначення

4.3. Методологія обліку галузевого інтелектуального капіталу

4.4. Теоретико-методологічне забезпечення обліку державної підтримки аграрного сектору економіки

4.5. Удосконалення методології бухгалтерської звітності аграрних підприємств

 

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

Англійське скорочення

Українське скорочення

Повна назва

АССА

АПСБ

Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів

CAP

СБП

Сертифікований бухгалтер-практик

CAPA

СПБАПВ

Сертифікований професійний бухгалтер АПВ

CAPS

СББС

Сертифікований бухгалтер в бюджетній сфері

CIPA

СМПБ

Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер

CPD

ГШР

Постійний професійний розвиток

CoAU

АПУ

Аудиторська палата України

EU

ЄС

Європейський Союз

GDI

ВВД

Валовий внутрішній дохід

FAAF AICU

ФАБФ АПКУ

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

FIG

ПФГ

Промислово-фінансова група

IAASB

РМСАГЯ

Рада з міжнародних стандартів аудиту та гарантування якості

IAESB

РМСБО

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерської освіти

IAPS

МППА

Міжнародний положення про практику аудиту

IAS

МСБО

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (входять у МСФЗ)

IASB

РМСБО

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

IASC

КМСБО

Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

IES

MCO

Міжнародні стандарти освіти для професійних бухгалтерів

IESBA

МРСЕБ

Міжнародна рада зі стандартів етики для бухгалтерів

IFAC

МФБ

Міжнародна федерація бухгалтерів

IFRS

МСФЗ

Міжнародні стандарти фінансової звітності (включаючи МСБО)

IMF

МВФ

Міжнародний валютний фонд

ISA

MCA

Міжнародні стандарти аудиту

ISQC

МСКЯ

Міжнародні стандарти контролю якості (відносно аудиту та бухгалтерського обліку)

JSC

AT

Акціонерне товариство

LLC

ТОВ

Товариство з обмеженою відповідальністю

MCAMAP

МРПБОМінАП

Методична рада з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики України

MoF

Мінфін

Міністерство фінансів України

NAS

П(С)БО

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (національні стандарти)

NBFIs

НБФУ

Небанківські фінансові установи

NBU

НБУ

Національний банк України

PIE

СВП

Суспільно важливе підприємство (організація)

ROSC

ЗДСК

Звіти про стан дотримання стандартів та кодексів

SCRFSM

ДКРРФГТ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

SSCMC

ДКЦПФР

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України

SME

МСП

Малі та середні підприємства

SMO

ПОЧ МФБ

Положення про обов’язки членів МФБ

SOE

ДП

Державне підприємство

UACAA

УАСБА

Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів та аудиторів

UFPAA

ФПБАУ

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України

UUOA

САУ

Спілка аудиторів України

USAID

АМР США

Агентство США з міжнародного розвитку

WTO

СОТ

Світова організація торгівлі

IAE

ІАЕ

ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

IAF

ІОФ

Інститут обліку і фінансів

 

ВАК

Вища атестаційна комісія України

MESU

МОНУ

Міністерство освіти і науки України

 

СВК

Сільськогосподарський виробничий кооператив

 

СОК

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

FAO

ПСО

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН

GAAP US

 

Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (США)

FASB

 

Рада зі стандартів фінансового обліку

SEC

 

Комісія з цінних паперів і біржових операцій

IFRIC

 

 

Комітет по інтерпретації міжнародної фінансової звітності

 AICPA

 

Американський Інститут Сертифікованих Публічних Бухгалтерів

 

ЄС

Європейський Союз

 

ДАСОА

Державна академія статистики, обліку та аудиту

 

КНЕУ

ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”

 

ЖДТУ

Житомирський державний технологічний університет

 

НУБіП

Національний університет біоресурсів та природокористування України

 

МІМ

Міжнародний інститут менеджменту

 

ННЦ «ІАЕ»

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» УААН

 

НУХТ

Національний університет харчових технологій

 

ДКРС України

Державна контрольно-ревізійна служба України

 

ВНЗ

Вищий навчальний заклад

 

ОПІВ

Об’єкти права інтелектуальної власності


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. У сучасному інформаційному світі бухгалтерський облік, як найдавніша інформаційна система, переживає період «перезавантаження», пошуку нових ідей та затребуваності. В розвинутих країнах все більше проглядається концепція сприйняття бухгалтерської системи важливим елементом національної безпеки та дієвим фактором економічної експансії на ринки країн третього світу.

Поважаючи переваги економічно розвинутого світу в загальних стандартах бухгалтерського обліку та фінансової звітності, нам ні в якому разі не слід проявляти комплекс меншовартості у формуванні методології обліку в аграрній сфері економіки, з якою Україна позиціонує своє лідерство в глобальному світі. Звідси теоретичні дослідження та науково-методичне забезпечення  розвитку бухгалтерського обліку в аграрній сфері економіки є справою актуальною та невідкладною.

Не зважаючи на те, що в українських реаліях наукові дослідження стримуються другорядністю для держави бухгалтерських реформ, питання теорії, методології та практики розвитку бухгалтерського обліку знаходяться в центрі уваги видатних вчених Білухи М.Т., Бутинця Ф.Ф., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Гуцайлюка З.В., Дем’яненка М.Я., Житньої І.П., Кірейцева Г.Г., Кіндратської Л.Л., Кузьмінського А.М., Ловінської Л.Г., Малюги Н.М., Мниха Є.В., Пушкаря М.С., Пархоменка В.М., Петрик О.А., Петрука О.М., Правдюк Н.Л., Саблука П.Т., Савчука В.К., Сопка В.В., Сука Л.К., Ткаченко Н.М., Хомина П.Я., Чумаченка М.Г., Швеця В.Г., Шевчука В.О. та інш. Відзначаючи важливість напрацювань вказаних авторів та досягнення науки з бухгалтерського обліку в працях зарубіжних вчених Я.В. Соколова, Р. Паркер, М. Метьюз, М. Парера, Д. Уітні, Е. Дженкінса, Б. Лева, С.А. Діпіази та Р.Д. Екклза слід визнати наявність ряду невирішених теоретико-методологічних проблем подальшого розвитку бухгалтерського обліку. Серед останніх: теоретико-прогностичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в умовах  глобалізації та запровадженні Концепції сталого розвитку ООН; вплив на розвиток теорії і практики бухгалтерського обліку сучасних економічних теорій; інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в міжнародному, національному та галузевому аспектах.

Недостатньо розробленими, а, відтак до цих пір дискусійними, є питання галузевої складової теорії бухгалтерського обліку, впливу біологічної метафори, теорії фізичної економії на формування теорії та практики бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки.

Невідповідність теоретико-методологічного забезпечення побудови бухгалтерського обліку умовам сучасного глобального господарювання, неадекватність бухгалтерських систем в справі запобігання фінансовим, енергетичним та продовольчим кризам, визначили напрями дослідження, тему дисертації, її зміст, мету, завдання, науково-методологічну та практичну значимість.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН і є складовою частиною тем досліджень “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267) та "Науково-методологічні засади розвитку обліку, звітності та аудиту в умовах глобалізації" (номер державної реєстрації 0106U006638). Автор є керівником вказаних тем наукових досліджень, у межах яких ним особисто розроблено: концептуальні засади адаптації галузевої системи обліку до міжнародних стандартів та принципів; теоретичні та методологічні засади формування системи облікового забезпечення сільськогосподарської діяльності, земельних відносин, бюджетної підтримки аграрного виробництва, постановки на облік та використання об’єктів інтелектуальної власності, формування галузевої системи бухгалтерської звітності; науково-теоретичні основи розвитку професії бухгалтера.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є наукове означення розвитку теорії бухгалтерського обліку під впливом доктрин інституціональної теорії та теорії фізичної економії, концепції сталого розвитку, біологічної метафори в економіці та розробка на основі цього концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки та механізмів її реалізації, включаючи формування методологічних положень запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку.

Для досягнення означеної мети визначено головні завдання:

- визначити тенденції розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та сформулювати місію в цьому процесі вітчизняної науки і практики;

- оцінити вплив та можливості економічної теорії інституціоналізму у вирішенні проблем розвитку теорії бухгалтерського обліку, МСФЗ та національних облікових систем;

- розкрити генезис облікових парадигм та розробити наукові основи нової парадигми бухгалтерського обліку економіки гармонійного (сталого) розвитку;

- проаналізувати стан та розвиток інституційних запитів на облікову інформацію, вимоги концепції сталого розвитку, нових систем управління до бухгалтерської інформаційної системи та виявити і науково означити основні параметри інституціональної теорії бухгалтерського обліку;

- виявити системні підходи до побудови програмних документів з розвитку бухгалтерського обліку та розробити класифікацію та ієрархію складових інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку;

- виявити та проаналізувати проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки України;

- оцінити вплив фізіократичних доктрин на розвиток бухгалтерського обліку взагалі та її аграрного сегменту зокрема;

- оцінити значимість вітчизняних напрацювань з теорії і практики бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки та можливості науки щодо формування теоретико-методологічної складової бухгалтерської інформаційної системи сучасного аграрного  господарювання;

- переглянути традиційні підходи в теорії бухгалтерського обліку щодо галузевих облікових систем та означити і довести біологічну та фізіократичну наявність і сутність аграрного сегменту теорії бухгалтерського обліку, уточнити зміст та сутність понять облікової системи, предмету та об’єктів бухгалтерського обліку;

- конкретизувати та адаптувати трирівневу модель побудови МСФЗ до національної системи бухгалтерського обліку, розробити теоретичні основи запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку;

- розробити Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України як цілісний, системний державний документ, що відповідає вимогам сучасних економічних теорій та чинного законодавства до такого роду програмних документів;

- розробити законодавчо-регуляторні, методологічні та методичні заходи реалізації завдань Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки та уточнити зміст і місію методології, методів, методик та методичних рекомендацій в системі бухгалтерського обліку;

- розробити науково-теоретичні основи, систему та механізми формування професії бухгалтера в аграрних формуваннях;

- розробити методологію та методику оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за «справедливими цінами» на вимоги МСФЗ 41 «Сільське господарство» та П(С)БО 30 «Біологічні активи»;

- розробити теоретико-методологічне забезпечення запровадження стандартів бухгалтерського обліку та звітності аграрної галузі в частині обліку земель сільськогосподарського призначення, біологічних активів, специфічного інтелектуального капіталу, бюджетної підтримки виробництва.

Об’єктом дослідження є міжнародна та національна система бухгалтерського обліку, її складова в аграрному секторі економіки та процес її розвитку під впливом сучасних економічних теорій, концепції сталого розвитку та глобалізації.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні основи розвитку бухгалтерського обліку у відповідності до науково обґрунтованих запитів на його інформацію від сучасних інституцій та обраної доктрини розвитку аграрної економіки України в глобальному світі.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є загальнонаукові та філософські методи пізнання, діалектичний і системний підхід до вивчення проблем інформаційного забезпечення всезростаючих запитів на облікову інформацію від інституцій сталого розвитку та управління в аграрному секторі економіки. Поєднання діалектичного та системного підходу до пізнання явищ і процесів в бухгалтерському обліку та в сучасних економічних теоріях і доктринах інституціоналізму, фізичної економії, концепції сталого розвитку, і не тільки, дозволило науково спрогнозувати тенденції розвитку бухгалтерського обліку взагалі та його аграрного сегменту зокрема, означити основні параметри нової парадигми бухгалтерського обліку економіки сталого розвитку, інституціональної теорії бухгалтерського обліку, розробити класифікацію та ієрархію складових інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку.

Застосування, поряд з вищеозначеним, принципу діалектичного історизму дозволило розкрити генезис фізіократичних запитів на облікову інформацію, систематизувати та критично оцінити наукові надбання вітчизняної школи бухгалтерського обліку (зокрема її аграрної складової), теоретично обґрунтувати виділення аграрного сегменту облікової теорії та уточнити зміст основних категорій бухгалтерського обліку.

Поєднання як загальнонаукових, так і специфічних методів досліджень (зокрема статистичних методів, опису та порівняння, моделювання, абстрагування тощо) застосовувалось для обґрунтування доцільності запровадження трирівневої моделі побудови обліку та звітності, галузевих стандартів з бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення, біологічних активів, бюджетної підтримки агровиробництва.

Інформаційною базою досліджень стали монографічні дослідження, наукові статті, міжнародні та вітчизняні нормативні документи, видання професійних бухгалтерських організацій, довідково-інформаційні видання, фінансова та статистична звітність підприємств аграрного сектору економіки, матеріали перевірок діяльності підприємств, проведених ДКРС України, та системи Мінагрополітики України, матеріали анкетування більше двох тисяч бухгалтерів підприємств АПК, авторські розробки з проблеми дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у формуванні, під впливом сучасних економічних теорій та Концепції сталого розвитку ООН, теоретичних і методологічних положень місії та участі вітчизняної науки і практики у розбудові міжнародної національної та галузевої системи бухгалтерського обліку, стандартів бухгалтерського обліку аграрної сфери економіки, наукових основ інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку та розробці, на цій основі, системного програмного документу з бухгалтерського обліку – Концепції, котрої в Україні до цих пір не було прийнято на державному рівні.

Наукову новизну досліджень відображають такі основні положення:

Вперше:

- обґрунтовано стратегію участі вітчизняної науки та професійної спільноти у формуванні та запровадженні міжнародної системи бухгалтерського обліку, виходячи із сучасного стану розвитку інституцій, економічних теорій, запровадження Концепції сталого розвитку ООН, позиціювання лідерства аграрного сектору економіки України в глобальній економіці, що формує пріоритетність концепції конвергенції та адаптування МСФЗ над їх імплементуванням, напрями участі України в розробці галузевих стандартів бухгалтерського обліку, наукові основи розвитку дієвої, для управління та залучення іноземних інвестицій, національної та галузевої системи бухгалтерського обліку;

- доведено необхідність розвитку теорії і практики бухгалтерського обліку у взаємозв’язку з сучасними економічними теоріями, концепціями, антикризовими програмами для усунення проблеми замкнутості та консервативності теорії і практики бухгалтерського обліку, що дозволило науково означити нову парадигму бухгалтерського обліку економіки гармонійного (сталого) розвитку, нову інституціональну теорію бухгалтерського обліку та забезпечити якісно іншу теоретичну платформу Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки;

- розроблено систему інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку для досягнення повноти та цілісності програмних документів, що дозволило виділити та класифікувати складові інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, встановити ієрархію їх впливу та застосування;

- означено та сформульовано вимоги фізіократичних доктрин до  розвитку бухгалтерського обліку, з метою побудови облікового забезпечення економіки антикризового, гармонійного та антиентропійного розвитку, що дозволило обґрунтувати пріоритетність обліку об’єктів реальної економіки над віртуальною, довести пріоритетність бухгалтерської інформаційної системи в світовому, національному та галузевому управлінні та критично оцінити облікові концепції конфіденційності та обмеженості бухгалтерської звітності;

- запропоновано трирівневу модель побудови бухгалтерських систем для забезпечення всебічних та всезростаючих запитів на облікову інформацію, що дозволило сформулювати методологію запровадження галузевих стандартів фінансової звітності, поглибити фізичну та біологічну сутність аграрного сегменту теорії бухгалтерського обліку, ідентифікувати його предмет, об’єкти та цілісність як окремої підсистеми;

- на основі теоретичних досліджень та означення проблем облікового забезпечення галузевого управління, розроблено Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України для побудови дієвого та самодостатнього аграрного сегменту бухгалтерського обліку, виходячи із його пріоритетності серед функцій управління в умовах глобалізації та потреби України мати лідируючі позиції на ринках продуктів харчування, біопалива та біоенергетики, що дозволило визнати дану розробку академічною наукою (Президією УААН) та, вперше в Україні, схвалити на державному рівні (Колегією Міністерства аграрної політики України).

Удосконалено:

- методологію обліку і оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції для усунення проблем застосування МСБО 41 та ПСБО 30 та формування теоретичних передумов їх перегляду, що дозволило розробити методологічні основи та методику оцінки сільськогосподарської продукції та біологічних активів за «справедливими» цінами, критично оцінити та упорядкувати аналітичний, синтетичний облік, порядок визначення фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності;

- методологію бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення як передумову формування бухгалтерського стандарту обліку найбільш цінного національного багатства, що дозволило встановити предметом обліку земель сільськогосподарського призначення господарські, соціальні та екологічні процеси, що формують відповідно об’єкти бухгалтерського обліку, виходячи із запитів, котрі розглядають землю як господарський актив, національне багатство та природний ресурс планетарного значення;

- методологію обліку об’єктів права інтелектуальної власності (далі – ОПІВ) взагалі та їх аграрної специфіки з метою посилення конкурентоздатності та інвестиційної привабливості господарюючих суб’єктів. Запропоновані методологічні положення, методики формують теоретичну базу вдосконалення відповідних стандартів та забезпечують інформаційну основу комерціалізації та ефективного використання ОПІВ;

- методологію бухгалтерського обліку та контролю бюджетної фінансової підтримки аграрного сектору економіки та розвитку сільських територій на вимоги державних органів та правил Світової організації торгівлі. Розроблені рекомендації усувають розбалансованість методологічних підходів до цих проблем в бухгалтерському та податковому обліку, неспівставність фінансової та статистичної звітності і слугують теоретичною основою для адаптування в національну облікову систему МСБО 20 «Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу»;

- методологію побудови фінансової звітності в аграрному секторі економіки на теоретичній платформі запровадження трирівневої моделі МСФЗ, формування показників фінансової, податкової та статистичної звітності за даними бухгалтерського обліку для забезпечення користувачів більш повнішою та об’єктивною інформацією, що дозволило провести наукову ідентифікацію специфічних для галузі факторів вартості, оптимізувати звітні показники, забезпечити їх співставність та розробити на цій основі уніфікований для всіх видів звітності Річний звіт сільськогосподарського підприємства.

Дістало подальший розвиток:

- визначення системи бухгалтерського обліку як сукупності методів та методик їх застосування за певними формами та технологіями, методологічним регулюванням та інституціональною мотивацією призначення, функцій та завдань. Привнесені до класичного змісту цього поняття регуляторний та інституціональний рівні визначають мотивацію розвитку бухгалтерських облікових систем, зв’язок та ієрархію її міжнародних, національних, галузевих та корпоративних рівнів;

- трактування змісту предмету бухгалтерського обліку, як визначені соціально-правовими відносинами господарські процеси, які знаходять відображення в обліку задля задоволення інформаційних запитів інституцій. Об’єктами бухгалтерського обліку є складові його предмету, які знаходять окреме, як об’єкти, відображення в системі бухгалтерського обліку та представляють інформаційну цінність загалом для всіх користувачів (інституцій) чи вибірково для їх груп чи індивідуумів. Це дозволило означити специфіку предмету та об’єктів обліку аграрного сегменту теорії і практики бухгалтерського обліку;

- обґрунтування змісту та сутності методології бухгалтерського обліку як організацію суб’єктами методологічного впливу науково-професійної системи знань для вирішення та супроводження завдань, котрі задаються бухгалтерському обліку практикою управління та теоретичними доктринами економічних наук, це дозволило упорядкувати алгоритми побудови теорії, методології та стандартів бухгалтерського обліку для сільськогосподарської діяльності;

- трактування та розгляд системи моделювання та методів бухгалтерського обліку з точки зору їх практичної реалізації у вигляді методик (як впорядкованої системи застосування існуючих методів бухгалтерського обліку щодо конкретного господарського об’єкту чи процесу) та методичних рекомендацій (як сукупності алгоритмів, що визначають послідовність реалізації методик в певних умовах). Доведено, що розробка нормативних методик та методичних рекомендацій є важливою та невід’ємною складовою інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, особливо в його галузевих сегментах. Означено параметри побудови для різних форм господарювання на селі Концепції документування господарських операцій організації управлінського обліку, запровадження відомчої аграрної статистики;

- шляхи гармонізації міжнародної та національної політики в сфері регулювання бухгалтерського обліку через взяття цього процесу під егіду ООН, забезпечення представництва суб’єктів галузевого та професійного впливу в регуляторних органах;

- наукові підходи до формування інституту професійних бухгалтерів, як найбільш вагомої та складної складової інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, що дозволило сформулювати Концепцію розвитку цього інституту в аграрній сфері, підходи до організації бухгалтерського обслуговування суб’єктів малого бізнесу на селі.

Практичне значення одержаних результатів. Практична спрямованість отриманих теоретичних та методологічних розробок підтверджується:

- розробленою Концепцією розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України, котра схвалена Президією УААН (довідка № 17-65/77 від 25.11.2009 р.) та Колегією Міністерства аграрної політики України (довідка № 27-1-9/48 від 03.03. 2009 р. );

- прийнятими пропозиціями щодо вдосконалення ПСБО 30 «Біологічні активи» та розробки методичних рекомендацій з організації обліку біологічних активів і сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю, розробленими формами приміток до фінансової звітності XIV «Біологічні активи» та XV «Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів» (довідка Управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну України № 34000-05/369 від 05.09.2008 р.);

- прийнятими пропозиціями щодо вдосконалення форм статистичних спостережень № 50 с-г «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» та № 2-ферм «Основні показники господарської діяльності фермерського господарства» (довідка Державного комітету статистики України № 06/1–3/018 від 19.11.2009 р.);

- розробленими методичними рекомендаціями [115, 140, 282, 286, 287, 288, 293, 464] та навчальними посібниками [164, 327, 351, 352, 354, 361], котрі затверджені рішеннями вчених рад ННЦ «Інститут аграрної економіки», НУБіП, Наказами Мінагрополітики України, рішеннями науково-методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Мінагрополітики України та Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України;

- прийнятими засадами формування професійного об’єднання бухгалтерів в аграрному секторі економіки України та розробкою заходів задля посилення статусу бухгалтерів на підприємствах агропромислового виробництва, сертифікованих за програмою CIPA (довідка Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України № 12/02 від 10.09.2009 р.);

- розробкою та запровадженням програм підвищення кваліфікації професійних бухгалтерів CAPA та CAPS (довідка Головного управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації № 02–03–1/2697 від 24.11.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійно виконаним дисертаційним дослідженням. Усі відображені в ній висновки та положення наукової новизни, які виносяться на захист, одержані автором особисто. Внесок здобувача у публікації, котрі підготовлені за його редакцією, відображено в переліку опублікованих робіт.

Апробація результатів дисертації.За результатами досліджень підготовлено дві наукові доповіді [118, 142], в результаті презентації яких на з’їздах професійних об’єднань бухгалтерів, науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах-навчаннях практикуючих бухгалтерів автором отримано безліч слушних зауважень і пропозицій, котрі враховані в даній дисертації, монографії [114] та Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України, що прийнята до впровадження Колегією Мінагрополітики України (протокол № 1 від 03.02.2009 р.).

Окрім того, результати досліджень пройшли апробацію у доповідях і виступах здобувача на 11 міжнародних науково-практичних конференціях: Міжнародна науково-практична конференція «Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи», (Київ,  листопад 2003 р.); Міжнародна наукова конференція «Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции», (Житомир-Краматорськ, 9-20 травня 2005 р.); ІI Міжнародна науково-практична конференція “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи”, (Київ, 19–20 жовтня 2006 р.), Міжнародна науково-практична конференція “Управлінський облік і конкурентоспроможність бізнесу”, (Київ, 30 жовтня  2006 р.); Міжнародна науково-практична  конференція “Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України”, (Тернопіль, 21-22 листопада 2007 р.); III Міжнародна науково-практична конференція  “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи”,  (Київ, 29-30 листопада 2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми розвитку обліку, аудиту фінансів і менеджменту в агропромисловому виробництві України”, (Харків, 20-21 листопада 2008 р.); VII Міжнародній науковій конференції “Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку” (Житомир, 3-4 листопада 2008 р.), III Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз і контроль в системі управління підприємством: теорія і практика», (Луцьк, 19-21 червня 2009 р.); V Міжнародна науково-практична конференція “Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України», (Київ, 24 квітня 2009 р.); Міжнародна науково-практична конференція “Екологічне підприємництво в АПВ”, (Мелітополь, 12-14 червня 2008 р.).

Публікації.Основні положення дисертації, котрі виносяться на захист викладено в 58 наукових працях, у тому числі 1 монографії, 2 наукових доповідях, 25 статтях у вітчизняних наукових фахових виданнях, 4 публікаціях в зарубіжних фахових виданнях, 8 методичних рекомендаціях, 6 навчальних посібниках. Виділені публікації повною мірою відображають основні результати дисертації, їх загальний об’єм, який належить особисто автору, становить 94,74 друк. арк.

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та списку використаних джерел. Основний текст дисертації розміщений на 400 с. Дисертація містить 50 таблиць, 65 рисунків, 35 додатків. Список використаних джерел нараховує 618 найменувань і розміщений на 65 сторінках.

Переглянути повний текст дисертації