banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М. До питання стандартизації обліку в сільському господарстві / В.М. Жук // Науковий вісник НАУ. – К., 2007. – Випуск 111. – С.299–302.

УДК 657.1

В.М. ЖУК, к.е.н.,

зав. відділом методології обліку і аудиту

ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

 

ДО ПИТАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

 

В статті узагальнені етапи становлення національної системи бухгалтерського обліку в Україні, охарактеризовано проблемні аспекти стандартизації обліку та звітності в сільському господарстві та запропоновано напрямки їх вирішення

 

В статье обобщенны этапы становления национальной системы бухгалтерского учета в Украине, охарактеризованы проблемные аспекты стандартизации учета и отчетности в сельском хозяйстве и предложены направления их решения.

 

In the article generalized stages of becoming of the national system of accounting in Ukraine, the problems aspects of standardization of accounting in agriculture are described and directions of their decision are offered

 

Програмою реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706 започатковано створення національної, а, відповідно і галузевої системи бухгалтерського обліку та звітності, завданням якої було встановлення відповідності міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ), вимогам ринкової економіки та надання суб'єктам господарювання можливостей визначати межі та форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку [10].

Наступними вирішальними кроками на шляху стандартизації системи бухгалтерського обліку та звітності стало прийняття 16 липня 1999 року Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [6], Нового плану рахунків [9], а, також, поступове затвердження Міністерством фінансів України національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) на основі МСФЗ.

Програму стандартизації бухгалтерського обліку і звітності від початку реформування і до сьогодні активно розвивають члени Методологічної ради з бухгалтерського обліку Мінфіну України та Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України на чолі з В. Пархоменком. Значний внесок в питання гармонізації національної системи бухгалтерського обліку до міжнародних вимог зроблено Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України на чолі з її головою ради С. Головим. Значним вкладом у підвищення рівня та якості підготовки фахівців за новими стандартами бухгалтерського обліку бухгалтерського обліку в вищих навчальних закладах стали навчально-методичні розробки Житомирської школи бухобліку Ф.Ф. Бутинця.

Разом з тим, в Україні прослідковується тенденція до послаблення ролі і функцій бухгалтерського обліку на всіх рівнях управління від загальнодержавного до приватного. Не виконуються норми Закону щодо уніфікації фінансової, податкової та статистичної звітності на базі бухгалтерського обліку. Від методологічних, методичних розробок, виконання функцій по контролю за дотриманням стандартів з обліку відсторонено галузеві Міністерства. В Україні не створено єдиного і впливового Центру з управління бухгалтерським обліком, як це неодноразово пропонувалось вченими і практиками [4], відсутнє розуміння бухгалтерського обліку як елементу національної безпеки та інструменту залучення іноземних інвестицій.

В цих умовах прикладна аграрна бухгалтерська наука вимушена закривати вищезазначені запити практики через підготовку лише рекомендацій, роз’яснень та коментарів до П(С)БО. Центром наукових досліджень з питань адаптування міжнародних та національних стандартів обліку до галузевих вимог аграрного виробництва стали науково-методична Рада з питань обліку і звітності при Міністерстві аграрної політики, а згодом і Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, робота яких організовується у відділі методології обліку та аудиту Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". В цих інституціях об'єднано зусилля плеяди відомих вчених - бухгалтерів-аграрників із всіх вищих навчальних закладів аграрної та харчової спеціалізації. Завдяки розробкам В.Г. Лінника, Л.К. Сука, М.Ф. Огійчука, П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.Б. Моссаковського та багатьох інших вчених здійснюється методичний супровід процесу впровадження стандартів бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах АПК.

У 2001 році нами підготовлено Посібник по застосуванню нормативних документів з бухгалтерського обліку на підприємствах АПК [1], який в 2004 році перевидано вже в трьохтомному варіанті. Зокрема, в томі I Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку в Україні в коментарях до кожного П(С)БО наведено методики, та принципи і процедури застосування цих нормативних документів в практиці підприємств АПК [2].

На сьогодні методична допомога у впровадженні та використанні реформованої моделі бухгалтерського обліку сільськогосподарськими підприємствами здійснюється через підготовку та видання методичних рекомендацій з актуальних питань обліку та оподаткування. За період з 2001 по 2005 роки нами розроблено 25 методичних рекомендацій, в тому числі 19, що затверджені наказами Міністерства аграрної політики України. Всі ці розробки опубліковані в науково-виробничому журналі «Облік і фінанси АПК».

Останнім часом головною ланкою нашої роботи в стандартизації обліку залишається впровадження П(С)БО 30 «Біологічні активи».

У 1994 році Радою Комітету з Міжнародних Стандартів Бухгалтерського Обліку було прийняте рішення про розробку стандарту з сільського господарства. У грудні 2000 р. був затверджений МСБО 41 «Сільське господарство», який мав застосовуватися для подання інформації фінансових звітів з 1 січня 2003 р. або пізніше. Це стало початком обговорення необхідності прийняття галузевого стандарту бухгалтерського обліку в Україні [7, 8]. Функції розробника даного стандарту взяв на себе Науково-дослідний інститут при Міністерстві фінансів України. Після конструктивної оцінки нами перших варіантів проекту стандарту [3], в листопаді 2005 року було затверджене П(С)БО 30 «Біологічні активи». Слід відмітити, що крім України схожі національні стандарти прийняті в Австралії в 1998 році (АСБО 35 «Самостворювані та відтворювані активи») та Молдові в 2000 році (НСБО 6 «Особливості обліку на сільськогосподарських підприємствах»). Крім того, з 2004 року в Новій Зеландії в якості національного застосовується МСБО 41 «Сільське господарство».

Незважаючи на доопрацювання проекту П(С)БО 30 і після його затвердження, залишилися проблемні питання. Це, зокрема, невизначеність в об’єктах обліку і, відповідно, в рахунках, на яких операції з цими об’єктами мають відображатися, проблеми оцінки біологічних активів, проблеми і наслідки нової методики визначення фінансових результатів [5]. На сьогоднішній день, головним нашим завданням є доопрацювання Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів. Круглий стіл з цього питання було проведено в ННЦ «Інститут аграрної економіки» у травні, а 19-20 жовтня 2006 р. в Інституті за сприяння Мінагрополітики, Євразійської Ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів та Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи" присвячена питанням впровадження П(С)БО 30 "Біологічні активи".

 

Список використаної літератури

1. Бухгалтерський облік на підприємствах АПК (посібник по застосуванню нормативних документів). За ред. П.Т. Саблука – К.: ІАЕ, 2001 р.

2. Бухгалтерський облік на підприємствах АПК. Том І. Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів з бухгалтерського обліку в Україні / За ред. В.М. Пархоменка та В.М. Жука. – К.: ІАЕ, 2004. – 826 с.

3. Відкритий лист ФАБФ АПК України щодо запровадження П(С)БО «Біологічні активи» // Облік і фінанси АПК. – 2005 – № 4. – С.4-6.

4. Жук В.М. Реформування бухгалтерського обліку та звітності: стан та перспективи // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 3. – С.4-13.

5. Жук В.М. Нові методичні засади обліку сільськогосподарської діяльності та проблеми практичного застосування П(С)БО 30 «Біологічні активи» // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 6. – С.34-42.

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р.

7. Мельничук Б.В. Впровадження положення (стандарту) з сільського господарства в Україні // Облік і фінанси АПК. – 2004. – № 2. – С.29-34.

8. Моссаковський В.Б., Кононенко Т.В. Про проект міжнародного стандарту бухгалтерського обліку в сільському господарстві // Бухгалтерія в сільському господарстві - 2000 - № 2 - С.2-9.

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291

10. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706.