banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М. До проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки / В.М. Жук // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2008. – Випуск 16, том 3. - С.478-482.

УДК 657.6:65.01

 

В.М. Жук, кандидат економічних наук, завідувач відділом методології обліку і аудиту
ННЦ «Інститут аграрної економіки» Української Академії аграрних наук

 

ДО ПРОБЛЕМИ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ

 

Дійсна публікація висвітлює проблеми реформування бухгалтерського обліку та звітності в Україні, їх ролі в управлінні аграрним сектором, визначає невирішені в даному питанні завдання.

Ключові слова: бухгалтерський облік, звітність, інформаційне забезпечення, управління аграрним сектором

 

Постановка проблеми. В економіці бухгалтерський облік є основою інформаційної системи. Саме на його даних формується бюджет, приймаються управлінські рішення.

Бухгалтерський облік вважається універсальною мовою бізнесу, він є основою розвитку нової інформаційної економічної системи, де головним лозунгом є - "Хто володіє інформацією - той управляє світом".

Проблема в тому, що в Україні цьому питанню приділяється другорядне значення - нормативне регулювання та методологія бухгалтерського обліку до недавнього часу проводилась в Україні під "патронатом" іноземних консультантів і адаптація міжнародних стандартів, підходів до обліку і звітності проходила поспішно і до цих пір не сприймається практикою.

Іншою проблемою є те, що чинне законодавство України суттєво обмежує запити до бухгалтерського обліку галузевого управління. Парадокс, галузева система регулювання (управління) економікою має працювати без будь-якого впливу на свою головну функцію, якою є бухгалтерський облік.

Сучасний розвиток економіки, безумовно, потребує адекватних змін в бухгалтерському обліку. Безперечним с висновок Нобелевського лауреата з менеджменту Пітера Друкера [1], що у сучасній інформаційній епосі розвитку економіки радикальніше всього змінюватиметься найбільш традиційна із інформаційних систем - бухгалтерський облік.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оцінка ситуації та напрями вирішення означених проблем викладені в монографіях і статтях провідних вчених України і країн Співдружності П.С. Безруких, О.С. Бородкіна, М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, М.Я. Дем'яненка, Г.Г, Кірейцева, М.М. Коцупатрого, В.Г. Лінника, В.Б. Моссаковського, В.М. Пархоменка, М.С. Пушкаря, П.Т. Саблука, Я.В. Соколова, В.І. Стражева, П.Я. Хомина, М.Г. Чумаченка, В.І. Цуркану, В.Г. Швеця, А.П. Шпака та інших. Аналіз цих публікацій дає підстави стверджувати, що існує значний спектр оцінок триваючого процесу реформування - від відповідного схвалення запроваджених державою новацій і закликів до тотального запровадження міжнародних стандартів у національну систему обліку, звітності та контролю до критичного неприйняття форсування цього процесу.

Окремо виділяється поміркований підхід, що відстоює напрямок, який передбачає "необхідність з'ясування змісту, призначення та можливостей усіх без винятку впроваджених у національну систему обліку інновацій, оцінки їх впливу на ефективність рішень із використанням критерію корисності, некорисності або шкідливості" [2, с. 103] та позицію, згідно з якою "головна складність, пов'язана з просуванням в цьому напрямку, - не методологічні особливості, не відсутність комп'ютерної техніки, а менталітет." [З, с. 110]

Формулювання цілей статті. Виходячи з визначених проблем, метою статті є висвітлення проблем бухгалтерського обліку в управлінні аграрним сектором на мікро- та макрорівнях та акцентування уваги на вирішенні першочергових завдань, які сприятимуть зростанню ролі бухгалтерського обліку в управлінській системі.

Основний матеріал досліджень. Ідеальна система будь-якого управління завжди має чітку, струнку вертикаль - "піраміду". Бухгалтерський облік в системі управління відіграє ключову функцію, здійснюючи процес висвітлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення та передачі інформації про господарську діяльність, капітал підприємства на запити зовнішніх та внутрішніх користувачів для прийняття рішень (рис1).

Image

Рис. 1. Місце бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі

 

В усіх підручниках з менеджменту з перших сторінок автори націлюють майбутніх та діючих керівників на важливість контролю за фінансовими потоками, на важливість роботи з бухгалтерськими звітами. Це стосується керівників всіх рівнів. Актуальність саме такого підходу визначається:

а) роллю інформації в системі управління економікою (бізнесом), завдяки чому бухгалтерський  облік в системі забезпечення інформацією менеджменту набуває пріоритетного значення;

б) зміною ставлення до інформації в ринкових умовах, коли вона перетворюється у специфічний товар з усіма випливаючими з цього наслідками (комерційна таємниця,  вартість, ціна і т. д.);

в) впливом глобалізації, в умовах якої бухгалтерський облік (інформація) розглядається як потужний інструмент вияву конкурентоспроможності, лобіюванні інтересів і тлі.

Значення бухгалтерського обліку в економічній роботі неможливо переоцінити. Як зауважує академік П.Т. Саблук, термін «економічна робота» охоплює багатокомпонентну і багатоцільову систему методичних засобів вибору, кількісного визначення та практичного застосування економічних інструментів у процесі управління великим сільськогосподарським підприємством як складною соціально-економічною системою. При цьому, одним з основних компонентів управлінського процесу в економічній роботі виступає саме бухгалтерський облік [4, с. 5].

Однак наші дослідження доводять, що роль бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі України є невиправдано звуженою (рис. 2) [ 5, с.9].

Існуючий до реформи системний бухгалтерський облік тримав в полі зору всі факти господарської діяльності. На це його націлювали запити планової економіки. Зараз до бухгалтерського обліку доведені регламентовані запити на інформацію з його частини під назвою фінансовий облік. Інша частина (під назвою управлінський облік) ведеться на запити власника, менеджера і не є регламентованою.

Надія, що сам менеджер чи власник стане рушійною силою (інституцією) розвитку бухгалтерського обліку, як це задумано Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», вже майже десятиліття як не спрацьовує. Ця проблема мало вивчається вітчизняною наукою, проте шкоду розвитку національній системі бухгалтерського обліку наносить суттєву.

Отже, традиційна інформаційна система управління, яким є бухгалтерський облік, звужує сферу своєї відповідальності в головному - у виробничому обліку. На рівні держави, галузі руйнується (не підтримується) методологічний рівень виробничого обліку та звітності, на рівні підприємства втрачаються практичні навики його ведення.

Image

Рис. 2. Невикористання можливостей бухгалтерського обліку сучасною системою інформаційного забезпечення управління

 

Нами неодноразово пропонувались шляхи впливу на впровадження на підприємствах ефективного виробничого обліку, який передбачає: роботу бухгалтерій з кошторисами виробництв; нове професійне та технічне укомплектування бухгалтерських служб; розробку й чітке дотримання на підприємстві графіків документообігу тощо. Правильна організація обліку і постійний контроль за виконанням госпрозрахункових завдань є головною передумовою значимості бухгалтерського обліку в інформаційній системі сучасного сільськогосподарського підприємства. На жаль, ці можливості бухгалтерського обліку не знайшли масового застосування на вітчизняних підприємствах.

Іншою важливою проблемою інформаційного забезпечення управління є незатребуваність розкриття бухгалтерським обліком інвестиційної привабливості підприємства, галузі, держави. Важливість цієї проблеми яскраво демонструє негативний вітчизняний досвід масової приватизації підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку. В процесі приватизації підприємства обліковували майно за залишковою вартістю, штучно завищували кредиторську заборгованість, не враховували наявні на підприємстві нематеріальні активи, інтелектуальний, земельний капітал та ряд інших важливих активів. Чи змінилась ситуація на сьогодні? За вимогами національних стандартів бухгалтерського обліку та нових підходів в оцінці об'єктів приватизації - так. Але на підприємствах облік вищезазначених активів не змінився, а в деяких моментах і звузився.

Головними причинами втрати позицій бухгалтерським обліком в галузевій інформаційній системі можна назвати наступні:

1. Відсутність належної державної уваги реформуванню бухгалтерського обліку в умовах здійснення інших кардинальних реформ;

2. Поспішне та неналежно адаптоване запровадження в якості національних міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

3. Нав’язування державними інституціями пріоритетності податкового обліку та статистичних спостережень над системним бухгалтерським обліком. Обмеженість впливу Мінфіну в забезпеченні управління інформацією від його головної функції - якою є бухгалтерський облік і як це передбачено національним законодавством;

4. Відсторонення галузевих міністерств від формування та контролю дотримання методології обліку і звітності, що фактично призвело до відсутності контролю з боку держави за станом дотримання стандартів ведення обліку, формального його ведення на підприємствах лише для фінансової звітності сумнівної достовірності;

5. Невиправдане зменшення в системі Мінагрополітики чисельності управлінь бухгалтерського обліку, переорієнтація їх роботи на забезпечення процедур державної підтримки сільгоспвиробництва, обмеженість фінансування науково-методичного та інформаційно-консультативного забезпечення, системи перепідготовки кадрів, що призводить до відтоку кращих бухгалтерських кадрів в галузі та нездатності системи оперативно формувати професійність тих бухгалтерів, що залишилися.

Проблеми ігнорування ролі галузевих Міністерств у формуванні методології бухгалтерського обліку блокують виконання бухгалтерським обліком його основних функцій, що спричинило кризу в інформаційному забезпеченні управління:

По-перше, відстороненням: центрального органу галузевого управління від формування методології бухгалтерської звітності підприємств АПВ, оскільки замість Міністерства аграрної політики України ці функції покладено на Мінфін і Держкомстат України;

По-друге, згідно діючого законодавства, яке регламентує бухгалтерський облік в Україні, інформаційні канали, по яких проходить економічна інформація про господарську діяльність агропромислових підприємств спрямовані таким чином, що звітність не надходить напряму до системи органів Мінагрополітики України, а потрапляє в профільне міністерство після її проходження, узагальнення та зведення в органах Держкомстату і, частково, в органах Державної податкової адміністрації України.

Висновки. Важливість бухгалтерського обліку обґрунтовується його місцем і роллю як пріоритетної функції управління, зростанням цінності бухгалтерської інформації в забезпеченні як конкурентоспроможності підприємств, так і національної безпеки в умовах глобалізації. Фактично облік є основою "піраміди" економічної системи і він має не втрачати, а, навпаки, посилювати свою роль в економіці України.

Однак сучасний стан інформаційного забезпечення галузевого управління за даними бухгалтерського обліку має незадовільний рівень, що фактично інформаційно блокує проведення ефективної державної аграрної політики.

Натомість, першоосновою змін бухгалтерського обліку для нас має бути не чинник світової стандартизації фінансової звітності (при всій важливості цієї проблеми), а зростання ролі бухгалтерського обліку в управлінській системі. При цьому, очевидно, нас в першу чергу має цікавити не глобальна управлінська система, а національна, а в її рамках і галузева система управління.

Вирішення зазначених питань потребує, перш за все: адекватного наукового забезпечення нормативного регулювання методології та організації бухгалтерського обліку; поновлення інформаційно-аудиторського обслуговування аграрних підприємств; забезпечення професійної підготовки бухгалтерських кадрів; не тільки адаптації, але і впливу галузевої системи обліку і звітності на формування міжнародних стандартів і принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

 

Список використаних джерел

1. Друкер Питер Ф. Энциклопедия менеджменте: Весь Питер Друкер в одной книге: лучшие работы по менеджменту, написанные за 60 лет / О.Л. Пелявский (пер с англ.). - ІVI.; СПб.; К.: Издательский дом "Вильяме", 2004. - 421 с.

2. Кірейцев Г.Г. Методологічні засади формування та розвитку національної системи бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2003. - № 2(24). – С.103-108.

3. Соколов Я.В. Особенности перевода бухгалтерского учета Российской Федерации на международные стандарты // Проблеми формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. випуск. Проблеми трансформації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в системі міжнародних стандартів. - К.: КНЕУ, 2001. - С.110.

4. Внутрішньогосподарські організаційно-економічні механізми забезпечення прибутковості сільськогосподарських підприємств. - К.: ІАЕ УААН, 2003. - С.5.

5. Жук В.М. Наукове забезпечення обліку в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика: Наукова доповідь. - К.: Інститут аграрної економіки, 2008. - 90 с.

 

Аннотация. Действительная публикация освещает проблемы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в Украине, их роли в управлении аграрным сектором, определяет нерешенные в данном вопросе задачи.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, информационное обеспечение, управление аграрным сектором

 

Summary. The real publication illuminates the problems of reformation of accounting and reporting in Ukraine, their dug in agrarian sector management, defines undecided in given question of the problem.

Keywords: accounting, reporting, dataware, agrarian sector management