banner-mia2.gif

Доповіді та монографії

Жук В. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. – 408 с.

У монографії розкрито роль і значення бухгалтерської складової економічної науки, проаналізовано взаємозв’язок еволюції облікових і економічних теорій, що дозволило виявити інституціональну основу розвитку облікової практики і науки та сформулювати основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку.

Обґрунтовано інституціональну парадигму бухгалтерського обліку, розкрито сутність, зміст і місію бухгалтерського обліку як важливого соціально-економічного інституту. Розглянуто наукову гіпотезу про зростання ролі інституту бухгалтерського обліку у подоланні економічних криз, забезпеченні довіри, порозуміння і керованості в сучасному світі. На інституціональній базі збагачено поняття функцій, предмета, об'єктів обліку, отримали розвиток його методологія і моделювання. Сформульовано методологію обліку трансакцій. Доведено необхідність задіяння імперіалістичних і інжинірингових підходів у розвитку бухгалтерського обліку. Науково обґрунтовано теоретичний базис розвитку інституту професійних бухгалтерів.

Монографія є продовженням наукових пошуків за програмою наукових досліджень 40.04.00.03.Д «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізацію звітності й аудиту в аграрному секторі економіки» Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Текст монографії сформовано на основі змінених і доповнених матеріалів, опублікованих у монографії автора "Основы институциональной теории бухгалтерского учёта", що видана у 2013 році у м. Київ та м. Санкт-Петербург.

Монографія буде корисною для науково-педагогічних працівників, державних і професійних діячів, а також для всіх, хто цікавиться новітніми течіями економічної думки.

Рік видання: 2018
ISBN: 978-966-669-528-7
Кількість сторінок: 408 с.

Переглянути повний текст монографії 

Обіг земель сільськогосподарського призначення в селозберігаючій моделі аграрного устрою України: наукова доповідь. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2017. – 128 с.

У доповіді висвітлені світоглядні, філософські та економіко-теоретичні підходи до питань власності на землі сільськогосподарського призначення та їх обігу.

Розглянуті наслідки земельної реформи та запровадження ринку землі за агрохолдингової та селозберігаючої моделей аграрного устрою.

Розкрито ефективність системного та синергетичного посилення результативності земельної реформи та ринку землі за рахунок адміністративно-територіальної, податкової, соціальної та інформаційної реформ.

Запропоновані нормативно-правові положення щодо базових передумов запровадження та функціонування проселянського та селозберігаючого обігу земель.

Ця доповідь вмотивована необхідністю: зняття політичної та громадянської напруги навколо питань дії мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення; розкриття механізму передачі та капіталізації місцевих ресурсів для розвитку сільських територій; формування парадигми (національної ідеї) Українозбереження у глобальному світі.

Для тих, кому небайдужі Україна, українські землі, наші села та селяни.

Рік видання: 2017
ISBN: 978-966-669-518-8
Кількість сторінок: 128 с.

 Переглянути повний текст доповіді 

 Презентація до доповіді  

Обговорення ідеї з автором на шпальтах суспільно-політичного видання "Грінченко Інформ"

Galuz standarty 2015

Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності: монографія / Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 400 с.

Ця робота є результатом багаторічних досліджень з питань теорії і практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах господарювання в Україні й країнах із розвинутою ринковою економікою. Зроблено спробу обґрунтувати концептуальні підходи до розвитку бухгалтерського обліку у світі та Україні на засадах позитивістського поєднання наукового бачення в обліку й теорії інституціоналізму. Важливе місце відведено аналізу відповідності вітчизняних реформ бухгалтерського обліку вимогам інституціональної теорії та розробленню класифікації й ієрархії складових інституційного забезпечення розвитку обліку для створення дієвих програмних документів у зазначеній сфері. Теоретично обґрунтовано місце та місію моделювання (методик, методичних рекомендацій) у науці й практиці, системі регулювання бухгалтерського обліку та окреслено його головні завдання, в тому числі в обліку аграрної сфери. Дослідження також охопило питання галузевої системи управління як ключового чинника запровадження відповідних стандартів. Проведено аналіз наукових моделей побудови фінансової звітності з урахуванням галузевої специфіки та означення вузькоспеціалізованих МСФЗ і зарубіжної практики їх застосування. За результатами аналізу визначено теоретичні й методологічні підходи до запровадження галузевих стандартів.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-2380-97-2
Кількість сторінок: 400 с.

Рішенням Президії НАН України авторам монографії присуджено премію імені М.І. Туган-Барановського.

 DOC063

fiz doktryna 2015

Фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського обліку: Колективна монографія / [В.М. Жук, Б.В. Мельничук, С.М. Остапчук та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 236 с.

Монографія присвячена формуванню фізіократичної доктрини розвитку бухгалтерського обліку через встановлення взаємозв’язку між економічним вченням фізіократів та ідентифікацією предмета й об’єктів обліку сільськогосподарської діяльності. Фізіократична доктрина встановлює необхідність побудови обліку на фізико-економічних засадах, оскільки бухгалтерська інформація, що не враховує природничий характер господарського життя не лише не допомагає нам зрозуміти економічні процеси, а породжує нечувані помилки й економічні викривлення.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-669-487-7
Кількість сторінок: 236 с.
Переглянути повний текст

Galuz standarty 2015

Галузеві стандарти обліку та фінансової звітності: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 370 с.

Монографія присвячена науково-методологічним аспектам розробки та запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в аграрному секторі економіки України. Обґрунтовано теоретичний базис таких стандартів, організаційні аспекти стандартизації обліку в сільському господарстві. Окрему увагу приділено пропозиціям щодо формування специфічної галузевої методології обліку земель сільськогосподарського призначення, біологічних активів, сільськогосподарської продукції та інтелектуального капіталу.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-669-488-2
Кількість сторінок: 370 с.
Переглянути повний текст

Image

Гадзало Я.М., Жук В.М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю: наукова доповідь. – К: ННЦ "ІАЕ", 2015. – 40 с.

У науковій доповіді викладені результати досліджень стану аграрного підприємництва та сільських територій України.
Доводиться невідповідність існуючої в Україні аграрної політики до постулатів сучасних економічних і соціальних теорій. Розглядається досвід розвинутих країн щодо провадження  пріоритетної політики у розвитку малого і середнього підприємництва у сільських поселеннях, функціонування інституту сільського самоврядування, капіталізації ресурсів сільських територій.
Обґрунтовано загрози для села від явища агрохолдингізації України.
Запропонована селозберігаюча модель подальшого розвитку аграрного підприємництва і сільських територій України та розкрито її сутність, складові та механізми запровадження. На прикладі підприємств НААН доведено ефективність цієї моделі та обґрунтовано доцільність створення на базі Академії полігону для всеукраїнського її запровадження.
Наукова доповідь розрахована на науковців та представників державної та місцевої влади. Наукова доповідь може бути використана для прийняття політичних і управлінських рішень.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 40
Переглянути повний текст