banner-mia2.gif

Доповіді та монографії

Galuz standarty 2015

Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності: монографія / Т.І. Єфименко, В.М. Жук, Л.Г. Ловінська. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2015. – 400 с.

Ця робота є результатом багаторічних досліджень з питань теорії і практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності в умовах господарювання в Україні й країнах із розвинутою ринковою економікою. Зроблено спробу обґрунтувати концептуальні підходи до розвитку бухгалтерського обліку у світі та Україні на засадах позитивістського поєднання наукового бачення в обліку й теорії інституціоналізму. Важливе місце відведено аналізу відповідності вітчизняних реформ бухгалтерського обліку вимогам інституціональної теорії та розробленню класифікації й ієрархії складових інституційного забезпечення розвитку обліку для створення дієвих програмних документів у зазначеній сфері. Теоретично обґрунтовано місце та місію моделювання (методик, методичних рекомендацій) у науці й практиці, системі регулювання бухгалтерського обліку та окреслено його головні завдання, в тому числі в обліку аграрної сфери. Дослідження також охопило питання галузевої системи управління як ключового чинника запровадження відповідних стандартів. Проведено аналіз наукових моделей побудови фінансової звітності з урахуванням галузевої специфіки та означення вузькоспеціалізованих МСФЗ і зарубіжної практики їх застосування. За результатами аналізу визначено теоретичні й методологічні підходи до запровадження галузевих стандартів.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-2380-97-2
Кількість сторінок: 400 с.

Рішенням Президії НАН України авторам монографії присуджено премію імені М.І. Туган-Барановського.

 DOC063

fiz doktryna 2015

Фізіократична доктрина розвитку бухгалтерського обліку: Колективна монографія / [В.М. Жук, Б.В. Мельничук, С.М. Остапчук та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 236 с.

Монографія присвячена формуванню фізіократичної доктрини розвитку бухгалтерського обліку через встановлення взаємозв’язку між економічним вченням фізіократів та ідентифікацією предмета й об’єктів обліку сільськогосподарської діяльності. Фізіократична доктрина встановлює необхідність побудови обліку на фізико-економічних засадах, оскільки бухгалтерська інформація, що не враховує природничий характер господарського життя не лише не допомагає нам зрозуміти економічні процеси, а породжує нечувані помилки й економічні викривлення.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-669-487-7
Кількість сторінок: 236 с.

Galuz standarty 2015

Галузеві стандарти обліку та фінансової звітності: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук та ін.]; За ред. В.М. Жука. – К.: Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2015. – 370 с.

Монографія присвячена науково-методологічним аспектам розробки та запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності в аграрному секторі економіки України. Обґрунтовано теоретичний базис таких стандартів, організаційні аспекти стандартизації обліку в сільському господарстві. Окрему увагу приділено пропозиціям щодо формування специфічної галузевої методології обліку земель сільськогосподарського призначення, біологічних активів, сільськогосподарської продукції та інтелектуального капіталу.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2015
ISBN: 978-966-669-488-2
Кількість сторінок: 370 с.

Image

Гадзало Я.М., Жук В.М. Наукові основи розвитку аграрного підприємництва та сільських територій за селозберігаючою моделлю: наукова доповідь. – К: ННЦ "ІАЕ", 2015. – 40 с.

У науковій доповіді викладені результати досліджень стану аграрного підприємництва та сільських територій України.
Доводиться невідповідність існуючої в Україні аграрної політики до постулатів сучасних економічних і соціальних теорій. Розглядається досвід розвинутих країн щодо провадження  пріоритетної політики у розвитку малого і середнього підприємництва у сільських поселеннях, функціонування інституту сільського самоврядування, капіталізації ресурсів сільських територій.
Обґрунтовано загрози для села від явища агрохолдингізації України.
Запропонована селозберігаюча модель подальшого розвитку аграрного підприємництва і сільських територій України та розкрито її сутність, складові та механізми запровадження. На прикладі підприємств НААН доведено ефективність цієї моделі та обґрунтовано доцільність створення на базі Академії полігону для всеукраїнського її запровадження.
Наукова доповідь розрахована на науковців та представників державної та місцевої влади. Наукова доповідь може бути використана для прийняття політичних і управлінських рішень.

Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 40
Переглянути повний текст

Image

Жук В.М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в науковому забезпеченні соціально-економічного розвитку: наукова доповідь / В.М. Жук. - К.: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2013. - 50 с.

Розглянуто стан наукового забезпечення теорії і практики бухгалтерського обліку в світі та Україні. Критично оцінено інноваційну модель організації обліково-економічної науки та результати її досліджень в системі Національної академії аграрних наук України. Висвітлено основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку та можливості використання цих фундаментальних напрацювань для вирішення прикладних завдань і забезпечення соціально-економічного розвитку.

Рекомендовано науковцям, викладачам, державним службовцям та всім хто цікавиться проблемами наукового забезпечення розвитку обліку.

Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 50
Переглянути повний текст

Image

Обліково-оціночні аспекти включення землі до економічного обороту: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, В.М. Метелиця, А.І. Коріненко]. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 234 с.

У монографії проведено дослідження методологічних підходів до організації обліку земель сільськогосподарського призначення, їх оцінки та постановки на баланс, як передумови формування галузевого стандарту бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними.

Здійснено наукове обґрунтування, вдосконалено методологічні засади та розроблено методичні підходи щодо включення земельного капіталу до економічного обороту, зокрема земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними. Запропоновано проект Методичних рекомендацій щодо ведення обліку та аналізу обороту земель сільськогосподарського призначення з постановкою на бухгалтерський баланс.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-669-414-3
Кількість сторінок: 234 с.