banner-mia2.gif

Доповіді та монографії

Image

Жук В.М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в науковому забезпеченні соціально-економічного розвитку: наукова доповідь / В.М. Жук. - К.: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2013. - 50 с.

Розглянуто стан наукового забезпечення теорії і практики бухгалтерського обліку в світі та Україні. Критично оцінено інноваційну модель організації обліково-економічної науки та результати її досліджень в системі Національної академії аграрних наук України. Висвітлено основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку та можливості використання цих фундаментальних напрацювань для вирішення прикладних завдань і забезпечення соціально-економічного розвитку.

Рекомендовано науковцям, викладачам, державним службовцям та всім хто цікавиться проблемами наукового забезпечення розвитку обліку.

Рік видання: 2013
Кількість сторінок: 50
Переглянути повний текст

Image

Обліково-оціночні аспекти включення землі до економічного обороту: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, В.М. Метелиця, А.І. Коріненко]. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 234 с.

У монографії проведено дослідження методологічних підходів до організації обліку земель сільськогосподарського призначення, їх оцінки та постановки на баланс, як передумови формування галузевого стандарту бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними.

Здійснено наукове обґрунтування, вдосконалено методологічні засади та розроблено методичні підходи щодо включення земельного капіталу до економічного обороту, зокрема земель сільськогосподарського призначення і прав користування ними. Запропоновано проект Методичних рекомендацій щодо ведення обліку та аналізу обороту земель сільськогосподарського призначення з постановкою на бухгалтерський баланс.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-669-414-3
Кількість сторінок: 234 с.

Image

Фізична економія у вимірах теорії і практики господарювання: колективна монографія / За ред. Ю.О. Лупенка, В.М. Жука, В.О. Шевчука та О.В. Ходаківської. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 502 с.

Колективна монографія є одним із перших в Україні видань з фізичної економії – новітнього напряму світової та національної економічної думки, представленого власною науковою школою, яка розвивається упродовж більш ніж 130 років.

У книзі розкриваються природничі засади економічного мислення, на яких базується фізична економія. На цій основі монографія висвітлює теорію, історію і практику сучасного господарювання в Україні та за кордоном.

Книга призначається для науковців, докторантів та аспірантів, викладачів і студентів навчальних закладів, усіх, чия діяльність й наукові інтереси є дотичними до актуальної економічної проблематики ХХІ століття.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-669-415-0
Кількість сторінок: 502 с.

Image

Обліково-аудиторське забезпечення розвитку земельних відносин: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, Н.Л. Жук, С.М. Остапчук]. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 238 с.

Монографія присвячена обґрунтуванню методологічних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку, аудиторського супроводу й відображення земельних ділянок і прав користування ними у фінансової звітності підприємств різних форм власності як передумови розвитку земельних відносин, формування інформаційної складової, необхідної для реалізації контролю раціонального використання земельних ресурсів, збереження ресурсно-природного потенціалу країни, а також підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-669-416-7
Кількість сторінок: 238 с.

juk_monografy.jpg

Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: [монография] / В.Н. Жук. - К.: Аграрная наука, 2013. - 408 с.

В монографии раскрыто роль и значение бухгалтерской составной экономической науки, проанализирована взаимосвязь эволюций учетных и экономических теорий, сформулированы основы институциональной теории бухгалтерского учета.

Обоснована институциональная парадигма бухгалтерского учета, раскрыта сущность, содержание и миссия бухгалтерского учета – как важного социально-экономического института. Рассмотрена научная гипотеза о возрастании роли института бухгалтерского учета в преодолении экономических кризисов, обеспечении доверия, понимания и управляемости в современном мире. На институциональной базе обогащены понятия функций, предмета, объектов учета, получили развитие его методология и моделирование. Сформулирована методология учета трансакций, задействования империалистических и инжиниринговых подходов в развитии бухгалтерского учета. Научно обоснован теоретический базис развития института профессиональных бухгалтеров.

Монография предназначена научно-педагогическим работникам, государственным и профессиональным деятелям, а также всем, кто интересуется новейшими течениями экономической мысли.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-540-345-6
Кількість сторінок: 408
Переглянути повний текст

Монография награждена Национальным сертификатом качества в номинации "Лучший информационный проект" №01325 от 25.09.2013 (Российская академия естествознания).

За книгу "Основы институциональной теории бухгалтерского учета" доктор экономических наук Жук Валерий Николаевич стал Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2013 года.

ImageImage

Image

Жук В.М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки: [монографія] / В.М. Жук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2012. - 454 с.

Розкрито теоретико-методологічні, методичні та організаційні засади удосконалення бухгалтерського обліку. Шляхи вирішення проблем науки і практики бухгалтерського обліку обґрунтовано на основі сучасних економічних теорій неокласицизму, інституціоналізму, неофізичної економії, концепції сталого розвитку та синергетичної теорії.

Сформульовані положення і висновки направлені на наукове забезпечення розвитку теорії бухгалтерського обліку, підготовку програмних документів з реформування національної системи обліку, удосконалення методичного забезпечення освіти та підвищення кваліфікації бухгалтерів. В монографії вирішуються практичні проблеми організації обліку в аграрній сфері економіки.

Монографія призначена державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковим установам, професійним бухгалтерським організаціям, викладачам та практикуючим бухгалтерам.

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-669-384-9
Кількість сторінок: 454
Переглянути повний текст