banner-mia2.gif

Доповіді та монографії

Image

Обліково-аудиторське забезпечення розвитку земельних відносин: Колективна монографія / [В.М. Жук, Ю.С. Бездушна, Б.В. Мельничук, Н.Л. Жук, С.М. Остапчук]. – К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2013. – 238 с.

Монографія присвячена обґрунтуванню методологічних та організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку, аудиторського супроводу й відображення земельних ділянок і прав користування ними у фінансової звітності підприємств різних форм власності як передумови розвитку земельних відносин, формування інформаційної складової, необхідної для реалізації контролю раціонального використання земельних ресурсів, збереження ресурсно-природного потенціалу країни, а також підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам підприємств, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-669-416-7
Кількість сторінок: 238 с.

juk_monografy.jpg

Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: [монография] / В.Н. Жук. - К.: Аграрная наука, 2013. - 408 с.

В монографии раскрыто роль и значение бухгалтерской составной экономической науки, проанализирована взаимосвязь эволюций учетных и экономических теорий, сформулированы основы институциональной теории бухгалтерского учета.

Обоснована институциональная парадигма бухгалтерского учета, раскрыта сущность, содержание и миссия бухгалтерского учета – как важного социально-экономического института. Рассмотрена научная гипотеза о возрастании роли института бухгалтерского учета в преодолении экономических кризисов, обеспечении доверия, понимания и управляемости в современном мире. На институциональной базе обогащены понятия функций, предмета, объектов учета, получили развитие его методология и моделирование. Сформулирована методология учета трансакций, задействования империалистических и инжиниринговых подходов в развитии бухгалтерского учета. Научно обоснован теоретический базис развития института профессиональных бухгалтеров.

Монография предназначена научно-педагогическим работникам, государственным и профессиональным деятелям, а также всем, кто интересуется новейшими течениями экономической мысли.

Рік видання: 2013
ISBN: 978-966-540-345-6
Кількість сторінок: 408
Переглянути повний текст

Монография награждена Национальным сертификатом качества в номинации "Лучший информационный проект" №01325 от 25.09.2013 (Российская академия естествознания).

За книгу "Основы институциональной теории бухгалтерского учета" доктор экономических наук Жук Валерий Николаевич стал Лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2013 года.

ImageImage

Image

Жук В.М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки: [монографія] / В.М. Жук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2012. - 454 с.

Розкрито теоретико-методологічні, методичні та організаційні засади удосконалення бухгалтерського обліку. Шляхи вирішення проблем науки і практики бухгалтерського обліку обґрунтовано на основі сучасних економічних теорій неокласицизму, інституціоналізму, неофізичної економії, концепції сталого розвитку та синергетичної теорії.

Сформульовані положення і висновки направлені на наукове забезпечення розвитку теорії бухгалтерського обліку, підготовку програмних документів з реформування національної системи обліку, удосконалення методичного забезпечення освіти та підвищення кваліфікації бухгалтерів. В монографії вирішуються практичні проблеми організації обліку в аграрній сфері економіки.

Монографія призначена державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, науковим установам, професійним бухгалтерським організаціям, викладачам та практикуючим бухгалтерам.

Рік видання: 2012
ISBN: 978-966-669-384-9
Кількість сторінок: 454
Переглянути повний текст

Image

Жук В.М. Наукове обґрунтування формування стратегічних запасів зерна: перспективи України в умовах глобалізації: [Наукова доповідь] / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. - 2012. – № 2. - С.3-13.

В науковій доповіді презентовано та обгрунтовано ідею Національної академії аграрних наук щодо формування в Україні стратегічних запасів зерна.

Виробництво зерна в Україні до 80 млн. т і більше ґрунтується як на зростанні внутрішніх потреб, насамперед тваринництва, так і враховує тенденції на світовому продовольчому, фінансовому та біоенергетичному ринках, визначає нову місію України у глобальному світі. Сьогодні світ зіштовхнувся з глобальною продовольчою проблемою! В Україні є унікальні передумови відігравати значущу роль у її вирішенні. Порівняльний аналіз забезпеченості мешканців всієї планети й України родючими землями та помірним кліматом свідчить про володіння українством безпрецедентною антиентропійною надпотугою, якої не має жодний етнос у світі. Відтак нарощування зерновиробництва відповідає національній ідеї посилення ролі України на світовому продовольчому ринку.

juk_monografy.jpg

Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: [монографія] / В.М. Жук; ред. О.О. Аврамчук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН, 2009. - 648 с.

У сучасному інформаційному світі бухгалтерський облік, як найдавніша інформаційна система, переживає період «перезавантаження», пошуку нових ідей та затребуваності. В розвинутих країнах все більше проглядається концепція сприйняття бухгалтерської системи важливим елементом національної безпеки та дієвим фактором економічної експансії на ринки країн третього світу.

У монографії розкрито теоретико-методологічні та організаційні засади розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки. Виходячи з наукових доктрин інституціоналізму та концепції сталого розвитку, визначено теоретичні основи розвитку МСФЗ та національної облікової системи. Розроблено класифікацію та ієрархію складових інституціонального забезпечення розвитку бухгалтерського обліку, науково означено інституціональну теорію бухгалтерського обліку та парадигму бухгалтерського обліку економіки гармонійного (сталого) розвитку.

Сформульовано наукову основу побудови аграрного сегменту теорії бухгалтерського обліку на основі фізіократичних доктрин та біологічної метафори. Науково означено трирівневу модель побудови МСФЗ та національних стандартів бухгалтерського обліку. Визначено методологічні підходи до запровадження стандартів другого рівня з бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності.

Монографія призначена науковим установам, державним регуляторним органам з бухгалтерського обліку, професійним бухгалтерським організаціям, науковцям, викладачам, керівникам, практикуючим бухгалтерам та студентам.

Рік видання: 2009
ISBN: 978-966-669-295-8
Кількість сторінок: 648

Переглянути повний текст

Image

Жук В.М. Наукове забезпечення обліку в системі управління аграрним сектором економіки: теорія і практика: [Наукова доповідь ] / В.М. Жук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2008. - 90 с.

В науковій доповіді викладено бачення сучасного стану та перспектив подальшого розвитку галузевого бухгалтерського обліку, головні причини кризових явищ, що існують на сьогодні в системі обліку та звітності та основні проблеми облікового забезпечення управління аграрним сектором економіки.

У контексті визначених пріоритетних напрямів удосконалення системи галузевого обліку обґрунтовано потребу розробки та прийняття Кабінетом Міністрів України Концепції розвитку бухгалтерського обліку в агропромисловому комплексі з метою побудови цілісної системи управління бухгалтерським обліком в галузях агропромислового виробництва. Автором визначено основні нормативні, методологічні, методичні та професійні заходи по реалізації Концепції, а також окреслено найсуттєвіші напрацювання Інституту аграрної економіки щодо їх запровадження.

Рік видання: 2008
ISBN: 978-966-2173-00-0
Кількість сторінок: 90

Переглянути повний текст