banner-mia2.gif

УДК 658.14/16:005.52

І.Ю. ГРИШОВА, к.е.н.,

доцент, кафедра менеджменту,

Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК

 

Питання, які розглядаються:

·      Проведено аналіз ефективності формування фінансових потоків молокопереробних підприємств АПК в умовах кризи.

Ключові слова: модель ринкової вартості, потоковий підхід, фінансовий потенціал, ресурсна теорія.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Проведен анализ эффективности формирования финансовых потоков молокоперерабатывающих предприятий АПК в условиях кризиса.

Ключевые слова: модель рыночной стоимости, потоковый подход, финансовый потенциал, ресурсная теория.

 

Issues that are examined:

·      An analysis of the effectiveness of generating financial flows dairy agricultural enterprises in a crisis.

Keywords: model of market value, stream approach, financial capacity, resource theory.

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України однією з найважливіших проблем, що стоять перед вітчизняними підприємствами АПК є проблема ефективного та гнучкого механізму управління фінансовими потоками, що сприяє досягненню фінансової стійкості, прибутковості і позитивної динаміки їх розвитку. В умовах постійно мінливої економічної ситуації досягнення даної мети неможливе без використання теоретико-методологічних підходів і практичних розробок в області управління фінансовими потоками.

Аналіз останніх досліджень. В наукових колах ведеться активна дискусія серед відомих фахівців ресурсної теорії: Дем’яненко М.Я., Мендрула О.Г., Крючковської Т.О., Опаріна В.М., Пасхавера Б.Й., Поддєрьогіна А.М., Петруні Н.В., Присяжнюк А.Ю., Федосова В.М. та інших щодо актуальності та різних точок зору поданих проблем та трактування окремих питань понятійного та методологічного апарату теорій та інструментів, що досліджуються.

Метою дослідження є проведення аналітичної оцінки джерел формування фінансових потоків молокопереробних підприємств АПК з точки зору збалансованого розвитку та підвищення їх ринкової вартості.

Виклад основного матеріалу. Незважаючи на те, що поняття «фінансовий потік» в науковій літературі з`явилось нещодавно, вчені-дослідники мають різні концептуальні підходи щодо його тлумачення.

Сьогодні в обігу паралельно перебуває два поняття «фінансовий потік» та «грошовий потік». Крім того, переважна більшість авторів використовує поняття грошового потоку ототожнюючи його з фінансовими потоками. Так, українські вчені А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач [1], розглядаючи проблеми управління фінансовими ресурсами підприємства, оперують лише поняттям «грошовий потік».

Дещо інший підхід до визначення фінансових потоків мають російські вчені Ю. Плущевська та Л. Старікова [7]. Під фінансовими потоками вони розуміють зміни фінансових активів та зобов`язань секторів економіки за період здійснення фінансових операцій. На нашу думку, таке визначення потребує більшого уточнення, оскільки розкриває лише певну направленість фінансових потоків, а не узагальнює їх сутність.

Утім, деякі автори використовують термін «фінансовий потік» у вузькому розрізі. На думку А.В. Бандуріна, фінансовий потік у своєму узагальненому вигляді є рухом фінансових інвестиційних коштів [7]. Розгляд фінансового потоку в площині окремих фінансових ресурсів, а саме - інвестиційних коштів, не дає змоги повністю розкрити його теоретичні аспекти. Так, варто погодитись з тим, що фінансовий інвестиційний потік є базовим для суб`єктів господарювання, але окрім інвестицій підприємства використовують й інші фінансові потоки. Тому вважаємо за доцільне не узагальнювати визначення фінансових потоків з точки зору руху інвестиційних фінансових ресурсів.

Також, прикладом вузького розуміння фінансового потоку є міркування В.М. Колесникової, яка зазначає: «під фінансовими потоками варто розуміти рух коштів у результаті фінансової діяльності підприємства (надходження засобів від розміщення акцій, випуску облігацій, вибуття коштів унаслідок випуску власних акцій, погашення облігацій, виплати дивідендів)» [4]. З огляду на це відмітимо, що рух фінансових активів на підприємстві відбувається не лише в результаті фінансової діяльності, а й від операційної та інвестиційної.

Найбільш теоретично та методологічно обґрунтованим є розуміння потокового підходу до управління фінансовими ресурсами з урахуванням їх вартісного впливу на результат діяльності Присяжнюк А.Ю., яка визначає фінансові потоки як зміну фінансових ресурсів, спричинену їх цілеспрямованим рухом з урахуванням зміни етапів операційного процесу, яка покликана повністю забезпечити фінансування реалізації діяльності та оптимізувати джерела надходження фінансових ресурсів [7, С. 29].

Дане визначення поєднує зміну обсягів, форм та способів руху фінансових ресурсів із фазами операційного процесу, адже на кожному етапі їх реалізації, відбувається об`єктивна зміна обсягів та джерел фінансових ресурсів, тобто враховується фактор їх часової належності. При цьому фінансові ресурси мають здатність змінювати не тільки свої обсяги, а й вартість у різні проміжки часу.

Таким чином, тлумачення поняття повністю враховує властиві ознаки фінансових потоків: рух, розмірність, ліквідність та фактор часу в поєднанні з змінами етапів та обсягів операційного та інноваційного процесів.

Так, рух фінансових ресурсів та їх зміну можна прослідкувати поетапно, а ефективність руху фінансових потоків на кожній стадії трансформації фінансових ресурсів можна оцінити за допомогою аналізу структури джерел їх формування та їх розміщення в активах молокопереробних підприємств АПК України (табл.1).

Таблиця 1

Структура джерел формування фінансових потоків молокопереробних підприємств АПК України, %

 

Види джерел фінансових потоків

 2005р

 2006р

 2007р

 2008р

2009р 

Власні джерела

34,63

42,94

34,66

13,66

9,96

Залучені джерела

65,37

57,06

65,34

86,34

90,04

Всього джерел

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Статутний капітал

103,00

42,88

24,71

68,95

117,42

Додатковий капітал

41,38

22,51

17,22

45,77

89,74

Резервний капітал

4,49

6,16

1,66

4,23

4,93

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-43,55

30,92

58,71

-14,83

-91,31

Неоплачений капітал

5,32

2,47

2,30

4,12

20,78

Всього власних джерел

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Довгострокові зобов’язання

3,00

17,04

27,92

33,13

31,19

Короткострокові кредити банків

25,26

19,15

13,62

9,30

1,13

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

1,23

1,13

3,17

0,99

0,45

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

45,18

39,33

24,23

28,45

39,74

Поточні зобов`язання за розрахунками:

4,09

1,56

0,88

1,02

0,84

Інші поточні зобов'язання

21,24

21,80

30,19

27,1

26,64

Всього позикових джерел

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Короткострокові кредити банків

26,04

23,09

18,89

13,91

1,65

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язань

1,26

1,36

4,40

1,48

0,65

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

46,57

47,40

33,62

42,55

57,76

Поточні зобов`язання за розрахунками: з бюджетом

4,22

0,88

1,21

1,53

1,22

Інші поточні зобов'язання

21,77

26,14

41,60

40,28

38,68

Доходи майбутніх періодів

0,13

0,14

0,28

0,26

0,04

Всього короткострокових позикових джерел

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Джерело: Розраховано автором за даними офіційного сайту Держкомстату України - http://www.ukrstat.gov.ua

 

Оцінку джерел формування фінансових ресурсів проведено за даними Держкомстату за 359 молокопереробними підприємствами АПК України у розрізі власних, позикових довгострокових та короткострокових джерел. На протязі аналізованого періоду збільшується частка залучених джерел формування фінансових потоків з 65,37 % до 90,04 %, що впливає на показники ефективності руху та синхронізації джерел формування. Істотне зниження власних джерел формування фінансових потоків свідчить про тяжке фінансове становище молокопереробних підприємств та дисбаланс формування та використання фінансових потоків, що потребує подальших глибинних досліджень.

Власні джерела характеризуються високою долею непокритих збитків, яка в 2009 році сягнула 91,31 % в структурі власних джерел та низькою долею страхових резервів - 4,93 % в структурі власних джерел, що не покривають потреби у фінансових ресурсах підприємств. В 2009 році найбільшого значення за аналізований період досягла частка неоплаченого капіталу – 20,78 % в структурі власних джерел, а доля статутного та додаткового капіталу на рівні 117,42 % та 89,74 % свідчать про санаційні та реорганізаційні механізми антикризового управління. Отже, діяльність молокопереробних підприємств за 2005-2009 рр. характеризується кризовим станом, нестачею власних фінансових ресурсів, збитками, відсутністю власних джерел формування фінансових потоків.

Залучені джерела формування фінансових потоків представлені довгостроковими та короткостроковими зобов’язаннями. З одного боку це пов’язане з особливостями кругообороту вартості в аграрному бізнесі через сезонність виробництва, з іншого спостерігається процес зниження з року в рік частки короткострокових кредитів банку, з 25,26 % в 2005 році до 1,13 % в 2009 році, їх пролонгування та переведення в довгострокові зобов’язання, які на протязі аналізованого періоду зростають з 3,0 % в 2005 р до 31,19 % в 2009 році., що потребує оцінки якості та своєчасності розрахунків за позиченими джерелами фінансових ресурсів. Висока частка кредиторської заборгованості 39,74 % залучених фінансових ресурсів в 2009 р. та інших поточних зобов’язань - 26,64 % всіх залучених джерел формування фінансових потоків. Зроблені висновки доповнюють розрахунки структури короткострокових позикових джерел формування фінансових потоків. серед який найбільшу питому вагу також займає кредиторська заборгованість – 57,76 % короткострокових залучених джерел в 2009 р. та інші поточні зобов`язання – 38,68 % відповідно.

З точки зору формування ринкової вартості молокопереробних підприємств, що втілюють фінансові потоки, аналіз свідчить про критичний рівень ризиків формування фінансових потоків та фінансової стійкості через значне перевищення залучених джерел формування фінансових потоків, що супроводжується втратою та перерозподілом власних джерел, неможливістю підвищити рентабельність власного капіталу за рахунок залучених джерел, втратою потенціалу фінансового розвитку за нестачі страхових резервів та можливої втрати репутації через неможливість розрахуватись за своїми зобов`язаннями.

Отже, структура джерел формування фінансових потоків є розбалансованою з точки зору обсягів формування, характеризується критичним рівнем ризику та втратами в процесі руху вартості фінансових потоків, що потребує додаткової оцінки ефективності руху фінансових потоків (табл.2).

До системи показників, що віддзеркалюють ефективність формування та руху фінансових потоків на молокопереробних підприємствах, віднесено: коефіцієнт обороту фінансових потоків та період їх обороту, які характеризують наскільки швидко рухаються фінансові ресурси та окремі елементи джерел формування фінансових потоків в процесі кругообороту їх вартості та показники рентабельності формування загального обсягу фінансових потоків та рентабельності власних джерел формування фінансових потоків.

Таблиця 2

Оцінка ефективності руху фінансових потоків молокопереробних підприємств АПК України

 

Показники

2005р

2006р

2007р

2008р

2009р

Коефіцієнт обороту фінансових потоків

1,48

1,18

1,27

1,21

1,04

Коефіцієнт обороту власних джерел

7,38

4,70

6,87

11,31

6,93

Коефіцієнт обороту залучених джерел

1,85

1,57

1,56

1,36

1,22

Коефіцієнт обороту позичених джерел на умовах банківського кредиту

6,62

6,33

5,50

4,92

5,39

Коефіцієнт обороту позичених джерел

7,82

6,20

6,44

4,86

4,39

Період обороту фінансових потоків, днів

243,62

305,41

283,7

297,06

347,79

Період обороту власних джерел, днів

48,80

76,54

52,42

31,84

51,92

Період обороту залучених джерел, днів

194,82

228,87

231,28

265,22

295,87

Період обороту довгострокових позичених джерел на умовах банківського кредиту, днів

54,40

56,83

65,48

73,18

66,84

Період обороту короткострокових позичених джерел на умовах банківського кредиту, днів

156,72

176,20

173,08

197,30

235,72

Період обороту позичених джерел, днів

46,06

58,07

55,86

74,08

81,99

Коефіцієнт рентабельності формування фінансових потоків,%

-0,12

3,51

-0,33

-8,40

-0,58

Коефіцієнт рентабельності власних джерел формування фінансових потоків, %

-0,60

13,99

-1,76

-18,34

-3,89

Джерело: Розраховано автором за даними офіційного сайту Держкомстату України - http://www.ukrstat.gov.ua

 

Аналіз показників ефективності руху фінансових потоків свідчить про критичний рівень можливості генерувати необхідний прибуток а процесі кругообороту фінансових потоків, коефіцієнт рентабельності формування фінансових потоків є від’ємним і 2009 році складає -0,58 %, коефіцієнт рентабельності власних джерел формування фінансових потоків -3,89 % за низької швидкості руху фінансових потоків: період обороту фінансових потоків за 2005-2009 рр. збільшився на 104,17 днів і складає в 2009 році 347,79 днів, період обороту власних джерел формування фінансових потоків уповільнився на 3,12 днів, а залучених джерел -101,05 днів, тобто підприємства не розраховуються за своїми зобов`язаннями та неефективно використовують позичені та залучені фінансові ресурси, збільшується також період обороту позичених джерел майже на 36 днів.

Уявлення про синхронізацію фінансових потоків у часі та за обсягами, яка характеризує платоспроможність та фінансову стійкість підприємств надає система показників потенціалу внутрішніх та зовнішніх джерел формування фінансових потоків, потужності власних джерел формування фінансових потоків, короткострокових та довгострокових позичених джерел формування фінансових потоків на умовах банківського кредиту, довгострокової фінансової незалежності, що є співвідношенням окремих елементів джерел формування фінансових потоків молокопереробних підприємств за певні проміжки часу та допомагає отримати загальну картину замість традиційних показників, що аналізують фінансові потоки за окремими видами діяльності (операційною, інвестиційною та фінансовою).

Таблиця 3

Оцінка синхронізації фінансових потоків молокопереробних підприємств АПК України

 

Показники

2005р.

2006р.

2007р.

2008р.

2009р.

Потенціал внутрішніх джерел формування фінансових потоків

0,26

0,20

0,25

0,18

0,11

Потенціал зовнішніх джерел формування фінансових потоків

0,11

0,15

0,14

0,35

0,75

Коефіцієнт співвідношення власних та залучених джерел

0,35

0,25

0,33

0,23

0,12

Коефіцієнт короткострокових позичених джерел формування фінансових потоків на умовах банківського кредиту

0,03

0,03

0,04

0,06

0,08

Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності

0,64

0,64

0,58

0,61

0,66

Коефіцієнт потужності власних джерел фінансових потоків

-0,56

-0,71

-0,36

-0,76

-1,93

Джерело: Розраховано автором за даними офіційного сайту Держкомстату України - http://www.ukrstat.gov.ua

 

Потенціал формування фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел формування характеризується питомою вагою власних джерел формування фінансових потоків в загальному обсягу фінансових ресурсів, та свідчить про його низький рівень на підприємствах за 2005-2009 рр., який використовується лише на 11 %. Обсяг залучених джерел для формування фінансових потоків молокопереробних підприємств в розрахунку на одиницю власних джерел характеризує коефіцієнт їх співвідношення, що дорівнює в 2009 р 0,75 та виражає високий рівень залежності від зовнішніх джерел.

Потенціал зовнішніх джерел формування фінансових потоків характеризується питомою вагою залучених джерел формування фінансових потоків в загальному обсязі фінансових ресурсів, збільшується з кожним роком та досягає в 2009 році 75 %. Коефіцієнт короткострокових позичених джерел формування фінансових потоків характеризує частку поточних зобов`язань молокопереробних підприємств на умовах короткострокового банківського кредиту в джерелах їх формування і за аналізований період дорівнює від 3,0 % до 8,0 %. Коефіцієнт довгострокової фінансової незалежності показує незалежність процесу формування фінансових потоків молокопереробних підприємств від короткострокових залучених джерел і дорівнює в середньому 0,66. Негативного значення набуває коефіцієнт потужності власних джерел фінансових потоків, що показує яка частина фінансових потоків спрямована до високоліквідної та швидко обертаємої частини активів підприємств, йог значення сягає від - 0,56 до – 1,93 та свідчить про неякісність сформованих фінансових потоків.

Висновки. За допомогою системи сформованих автором показників проаналізовано структуру джерел формування фінансових потоків, ефективність їх формування за 2005-2009 рр. на молокопереробних підприємствах АПК та проведено оцінку їх синхронізації у часі та за обсягами. Отже, фінансові потоки десинхронізовані у часі та за обсягами джерел їх формування, мають низький рівень якості, незалежності, не забезпечують фінансову стійкість та платоспроможність молокопереробних підприємств та генерують критичний рівень ризику їх використання. Структурні та якісні зміни джерел формування фінансових потоків потребують подальших методологічних та аналітичних досліджень у напряму ефективності розміщення в активах підприємства та підходів до їх управління.

 

Список використаних джерел

1. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия / Бланк И.А. – К.: Ника-Центр, Єльга, 2004. – 784с.

2. Гудзь О.Є Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: [монографія] / О.Є. Гудзь – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 578 с.

3. Дем’яненко М.Я.Фінансові проблеми формування і розвитку аграрного ринку (доповідь) / М.Я. Дем’яненко // Економіка АПК . – 2007. -№5. – С.4-18.

4. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств: [монографія] / О.Г Мендрул – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.

5. Стецюк П.А. Стратегія і тактика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: [монографія] / П.А. Стецюк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2009. -370 с.

6. Присяжнюк А.Ю. Фінансові потоки в інноваційній діяльності: теоретичний аспект / А.Ю. Присяжнюк // Інвестицій: практика та досвід. – № 21. – 2007. - С.28-30.

7. Федосов В.М. Інституційна фінансова інфраструктура України: сучасний стан та проблеми розвитку / В.М.Федосов, Опарін В.М., Льовочкін С.В. // Фінанси України. - 2008. - № 12 - С.3-22.