banner-mia2.gif

УДК 631.164.6.003.13

О.Б. ЖАРІКОВА, асистент,

кафедра фінансів,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ

 

Питання, які розглядаються:

·      Застосовано нові підходи до експертної грошової оцінки аграрного підприємства як цілісного майнового комплексу та зазначені переваги таких підходів.

·      Показано алгоритм грошової оцінки підприємства.

Ключові слова: експертна грошова оцінка, аграрне підприємство, цілісний майновий комплекс, алгоритм оцінки, спосіб оцінки.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Применены новые подходы к экспертной денежной оценки аграрного предприятия как целостного имущественного комплекса и указаны преимущества таких подходов.

·      Показан алгоритм денежной оценки предприятия.

Ключевые слова: экспертная денежная оценка, аграрное предприятие, целостный имущественный комплекс, алгоритм оценки, способ оценки.

 

Issues that are examined:

·      The new going is applied near the expert money estimation of agrarian enterprise as coiling of property complex and noted advantage of such approaches.

·      The algorithm of money estimation of enterprises is reoriented.

Keywords: expert monetary valuation, agricultural enterprise, integral property complex, algorithm of assessment, method of evaluation.

 

Постановка проблеми. В умовах розвитку ринкових відносин а аграрному секторі української економіки все більшого значення набуває експертна грошова оцінка агарних підприємств як цілісних майнових комплексів.

Така оцінка проводиться у разі передпродажної підготовки підприємства, розширення кола його учасників з метою залучення інвестицій на безповоротній основі, а також у разі використання підприємства як предмета застави для отримання іпотечного кредиту.

Специфікою аграрних підприємств, яка суттєво утруднює проведення їх експертної грошової оцінки як цілісних майнових комплексів, є значний вплив непостійних природних факторів на результати фінансової діяльності цих підприємств, а також їх багатогалузева, як правило структура та широкий спектр застосовуваних засобів виробництва.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблеми грошової оцінки підприємств та фірм як цілісних майнових комплексів досліджували зарубіжні та вітчизняні науковці А.Дамодаран [1], С.Кручок [2], Н.Кручок [3], Н.Ордуей [4], С. Прат [5], Р.Рейлі [5], Дж. Фрідман [4], Р Швейц [5] та інші.

Разом з тим в Україні все ще не відпрацьовані загальноприйняті підходи до такої оцінки, практично відсутнє її правове забезпечення, що не сприяє підвищенню рівня оціночної діяльності у даній сфері.

Мета дослідження полягає в оцінці придатності деяких нових підходів до експертної грошової оцінки підприємств як цілісних майнових комплексів.

Виклад основного матеріалу. У даний час в Україні набула практичного застосування оцінка підприємства як цілісного майнового комплексу методом капіталізації доходу, що здійснюється за формулами (1-6), в основу яких покладена методика, створена на кафедрі банківської справи Національного агарного університету в 2002 р. [2]:

Image          (1)

де Оцп  - оцінка підприємства, тис. грн.;

Пр – прибуток після оподаткування за період, тис. грн.;

ПОСЗ – поправка на забезпеченість основними засобами з урахуванням їх зносу, тис. грн.;

ПІНА  - поправка на забезпеченість іншими необоротними активами, тис. грн.;

ПОБА – поправка на забезпеченість оборотними активами, тис. грн.;

ПЗАБд  - поправка на довгострокову заборгованість, тис. грн.;

ПЗАБп  - поправка на поточну заборгованість, тис. грн.

Image           (2)

де ЗВОСЗд – залишкова вартість оборотних засобів на дату оцінки, тис. грн.;

Image - середня за період первісна вартість основних засобів, тис. грн..

Image                    (3)

де ІНАД - вартість (справедлива вартість) інших необоротних активів на дату оцінки, тис.грн;

Image - середня за період вартість (справедлива вартість) інших необоротних активів, тис. грн.

Image,

де ВОБАд - вартість оборотних активів на дату оцінки, тис. грн.;

Image - середня за період вартість оборотних активів, тис. грн.

ПЗАБд = 900 ÷Д (ПРн + АМ) - ЗАБДд ,

де Д – кількість днів у періоді, що аналізується (рік - 360; квартал – 90);

ПРн - нерозподілений прибуток за період, тис. грн.;

АМ - амортизація, нарахована за період, тис. грн.;

ЗАБДд - заборгованість довгострокова на дату оцінки, тис. грн.

ПЗАБп = ВОБАд – 2ЗАБПд ,

де ЗАБПд - поточна заборгованість на дату оцінки, тис. грн.

За даною методикою нами проведена оцінка п’яти аграрних підприємств, розташованих у лісостеповій зоні Київської області (назви підприємств змінені). Оцінка проводилась на підставі інформації, наведеної в таблиці 1.

Таблиця 1

Коротка характеристика аграрних підприємств за 2009 р., тис. грн.

 

 

Показник

Значення показника в господарствах:

ТОВ АФ «Зоря»

ПП

«Рось»

СТОВ

«Колос»

ТОВ АФ «Україна»

ПП «Надія»

Прибуток

743,5

1417,6

1758,2

4439,2

1285,7

Дисконтна ставка (середня вартість капіталу підприємства), %

 

22,8

 

20,4

 

20,2

 

19,0

 

20,7

Вартість основних засобів:

 

 

 

 

 

- на початок року:

залишкова

первісна

 

3212,2

6415,6

 

6271,1

11250,9

 

7043,3

11624,2

 

11232,3

15482,5

 

5412,8

9885,3

- на кінець року:

залишкова

 

2749,3

 

6591,2

 

7483,7

 

12461,2

 

5643,0

первісна

6009,7

12387,1

12990,3

17776,3

10847,8

Вартість інших необоротних активів:

- на початок року

- на кінець року

 

 

1155,6

900,1

 

 

1347,2

1491,3

 

 

1661,1

1847,3

 

 

3786,0

4052,6

 

 

1400,6

1212,9

 

Вартість оборотних активів:

- на початок року

- на кінець року

 

3930,3

4100,6

 

6514,2

6513,7

 

7129,1

8074,9

 

17138,3

18998,2

 

5231,4

5665,5

Нерозподілений прибуток

674,8

1177,3

1406,6

3551,4

1085,7

Амортизація

483,0

818,1

929,2

1266,0

734,4

Заборгованість на кінець року:

довгострокова

поточна

 

-

4261,9

 

1211,6

4028,1

 

1380,7

4685,7

 

4012,1

7145,3

 

1147,4

3602,2

 

Послідовність грошової оцінки підприємств як цілісних майнових комплексів за названою вище методикою показана в таблиці 2.

 

Таблиця 2

Грошова оцінка аграрних підприємств за методикою кафедри банківської справи НАУ, тис. грн.

 

 

Складова оцінки

Значення складової в господарствах:

ТОВ АФ «Зоря»

ПП

«Рось»

СТОВ

«Колос»

ТОВ АФ «Україна»

ПП «Надія»

Пр÷(ДС÷100)

3261,0

7213,7

8704,0

23364,2

6211,1

ПОСЗ

-357,0

+681,7

+1405,1

+3846,5

+459,7

ПІНА

-127,8

+72,1

+93,1

+133,3

- 43,9

ПОБА

+85,2

-0,3

+472,9

+930,0

+217,1

ПЗАБд

+28945

+3776,9

+4458,8

+8031,4

+3402,8

ПЗАБп

-4423,2

-1542,5

-1296,5

+4707,6

-1538,9

Разом

1332,7

10201,6

13837,4

41013,0

8707,9

 

Викладена вище методика є логічно вмотивованою, порівняно простою і зручною в користуванні. але є проблема, яка полягає в обґрунтованому визначенні   прибутку аграрного підприємства, що приймається до розрахунку в процесі оцінювання.

При цьому було б бажано не використовувати з такою метою фактичний прибуток останнього року чи середній фактичний прибуток за декілька попередніх років.

В зв’язку з цим особливий інтерес представляє підхід, який дає змогу обчислити нормативний прибуток, відповідно фактично наявному природно-ресурсному потенціалу оцінюваного підприємства. Саме такий підхід передбачає наступна методика [3]. Відповідно до неї оцінка проводиться за такими складовими (рис.1):

Image

Рис. 1. Складові оцінки цілісного майнового комплексу

Джерело: Н.С.Кручок [3, с.161].

 

До об’єктів прямої оцінки агарного підприємства Н.С.Кручок віднесено такі, що приносять дохід:

-                     рослинництво;

-                     тваринництво;

-                     переробка сільськогосподарської продукції;

-                     торгівля;

-                     інша діяльність;

-                     власні природні ресурси.

Таким доходом є прибуток та/або рента. У разі оренди майна підприємством може виникати також так звана вартість права оренди, якщо фактична орендна плата нижча від ренти, яку приносить орендований об’єкт, або у разі суборенди, якщо вторинна орендна плата перевищує первинну. Отже, вартість права оренди є частиною ренти, яку присвоює не орендодавець, а орендар. Врахування методикою, розробленою Н.С. Кручок, даної обставини є дуже важливим, особливо для оцінки аграрних підприємств, переважна частина яких працює на орендованих землях.

Оцінку підприємств за цією методикою доцільно розпочинати з визначення нормативного прибутку в рослинництві (таблиця 3).

Таблиця 3

Розрахунок нормативного прибутку в рослинництві

 

 

Показник

Значення складової в господарствах:

ТОВ АФ «Зоря»

ПП

«Рось»

СТОВ

«Колос»

ТОВ АФ «Україна»

ПП «Надія»

Фактична собівартість продукції рослинництва, реалізованої в 2009 р. (без орендної плати за землю), тис.грн

 

 

2056,2

 

 

3437,63

 

 

3563,3

 

 

5948,2

 

 

2646,3

Нормативний коефіцієнт рентабельності

0,332

0,357

0,389

 

0,406

0,378

Нормативний прибуток, тис.грн

682,7

1227,1

1386,1

2415,0

1000,3

 

З урахуванням нормативної собівартості кормів, що надходять від рослинництва, визначається нормативний прибуток у тваринництві та інших галузях (таблиця 4).

Таблиця 4

Нормативний прибуток оцінюваних підприємств, тис.грн.

 

 

Показник

Значення складової в господарствах:

ТОВ АФ «Зоря»

ПП

«Рось»

СТОВ

«Колос»

ТОВ АФ «Україна»

ПП «Надія»

Нормативний прибуток,

усього, тис.грн.

в тому числі від:

рослинництва

тваринництва

промислового виробництва

 

594,3

 

1087,5

 

1234,0

 

3027,7

 

945,6

 

682,7

 

1227,1

 

1386,1

 

2415,0

 

100,3

-88,4

-139,6

-152,1

306,8

-54,7

-

-

-

305,9

-

 

Після розрахунку нормативного прибутку оцінується вартість права оренди (у даному разі вартість права оренди землі).

Таблиця 5

Визначення вартості права оренди землі

 

 

Складова оцінки

Значення складової в господарствах:

ТОВ АФ «Зоря»

ПП

«Рось»

СТОВ

«Колос»

ТОВ АФ «Україна»

ПП «Надія»

Нормативна рента, тис. грн.

652,5

1098,9

1248,4

2428,7

924,3

Фактична річна орендна плата, тис.грн.

305,0

502,9

523,1

756,1

384,2

Річна вартість права оренди, тис.грн.

347,5

596,0

725,3

1672,6

540,1

Залишковий термін оренди, роки

1

1

2

5

3

Крефіцієнт ТВ ануїтету(дисконтна ставка для землі ДС3=4,8)

0,9542

0,9542

1,8647

4,3535

2,7335

Загальна вартість права оренди, тис.грн

331,6

568,7

1352,5

7281,7

1476,4

 

Грошова оцінка підприємств проводиться наступним чином (таблиця 6):

Таблиця 6

Грошова оцінка аграрних підприємств за методикою Н.С.Кручок,

тис. грн.

 

 

Складова оцінки

Код

рядка

Значення складової в господарствах:

ТОВ АФ «Зоря»

ПП

«Рось»

СТОВ

«Колос»

ТОВ АФ «Україна»

ПП

«Надія»

Оцінка джерел доходу:

капіталізований нормативний прибуток*

загальна вартість права оренди

Разом

 

 

01

 

 

2606,6

 

 

5330,9

 

 

6108,9

 

 

15953,3

 

 

4568,1

 

02

 

331,6

 

568,7

 

1352,5

 

7281,7

 

1476,4

03

2938,2

5899,6

7461,4

23217,0

6044,5

Працюючі активи:

на початок року

на кінець року

поправка (+, - )

 

 

 

 

 

 

04

8298,1

14100,0

15785,8

30842,8

12015,7

05

7750,0

14563,7

17358,2

34198,2

12592,3

06

-548,1

+463,7

+1572,4

+3355,4

+576,6

Непрацюючі активи

на кінець року:

не введені в експлуатацію

виведені з експлуатації

поправка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

-

-

-

1210,2

-

08

-

32,5

47,7

103,6

29,1

09

-

+32,5

+47,7

+1313,8

+29,1

Поправка на заборгованість: **

довгострокову

поточну

 

 

 

 

 

 

10

+2894,5

+3776,9

+4458,8

+8031,4

+3402,8

11

-4423,2

-1542,5

-1296,5

+4707,6

-1538,9

Грошова оцінка підприємства (коди 03+06+09+10+11)

12

861,4

8630,2

12243,8

40625,2

8514,1

* За дисконтну ставку прийнята середня вартість капіталу  (таблиця 1).

** Визначається так само, як і за методикою кафедри банківської справи НАУ.

 

Результати грошової оцінки підприємств АФ «Україна» та ПП «Надія» за різними методиками майже співпадають.

Помітними є розбіжності в оцінці ТОВ АФ «Зоря», ПП «Рось» та СТОВ «Колос». Основною причиною таких розбіжностей є різний спосіб урахування річної та загальної вартості права оренди землі.

Перша методика такої вартості безпосередньо не визначає:  річна сума вартості права оренди збільшує прибуток і капіталізується за дисконтною ставкою для капіталу, незалежно від залишкового терміну оренди, що призвело в даному разі до завищення оцінки підприємств з коротким залишковим терміном (1-2 роки).

Крім того, як вже зазначалось, друга методика успішніше вирішує проблему визначення прибутковості оцінюваних аграрних підприємств.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки та визначити перспективи подальших досліджень.

1.                Обидві розглянуті методики є прийнятими для грошової оцінки аграрних підприємств як цілісних майнових комплексів.

2.                Методика, розроблена на кафедрі банківської справи НАУ завдяки своїй простоті і зручності може застосовуватись для масової грошової оцінки , але при цьому слід мати на увазі, що вона здатна завищувати оцінку підприємств з коротким залишковим терміном оренди землі.

3.                Методика, запропонована Н.С. Кручок, є складнішою порівняно з попередньою, але вона дозволяє точніше враховувати вплив вартості права оренди землі на грошову оцінку підприємств і, крім того, розв’язує до певної міри проблему оцінки їх потенційної прибутковості.

Подальші дослідження слід спрямовувати на проведення широкого порівняльного аналізу обох методик на основі значного розширення кола оцінюваних підприємств, що сприятиме їх подальшому вдосконаленню.

 

Список використаних джерел

1.       Домодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов / А. Домодаран; Пер. с англ.– [5–е изд.]. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. –  С.810–922.

2.       Кручок С.І. Іпотечне кредитування: Європейська практика та перспективи розвитку в Україні / С.І.Кручок – К.: Урожай, 2003.- С.42-45.

3.       Кручок Н.С. Іпотека в Україні: Стан та перспективи розвитку / Н.С. Кручок – К.:ЗАТ «НІЧЛАВА», 2010. – С.160–180.

4.       Фридман Дж., Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж. Фридман, Н. Орудей; – М.:Дело Ltd, 1995.– 480 с.

5. Pratt, S. 2000. Valuing a business. The analysis and appraisal of closety held companies. / S. Pratt, R.F. Reily, R.P. Schweihs. New York: Mc Craw –Hill.