banner-mia2.gif

УДК 330.14.01

А.Г. БОРЩ, к.е.н., доцент,

кафедра податкової і страхової справи,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА КАПІТАЛУ ТА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ТОЧКА ЗОРУ НА ДИСКУСІЙНУ ПРОБЛЕМУ

 

Питання, які розглядаються:

·      Узагальнено точки зору на сутність капіталу та фінансових ресурсів в історичному розвитку.

·      Обгрунтовано взаємозв'язок між основними категоріями фінансової науки - капіталом і фінансовими ресурсами з метою більш ефективного використання у фінансовому менеджменті.

Ключові слова: капітал, фінансові ресурси, гроші, фінансові відносини.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Обобщены точки зрения на сущность капитала и финансовых  ресурсов в историческом развитии.

·      Обоснована взаимосвязь между основними категориями финансовой науки - капиталом и финансовыми ресурсами с целью более эффективного использования в финансовом менеджменте.

Ключевые слова: капитал, финансовые ресурсы, деньги, финансовые отношения.

 

Issues that are examined:

·      Summarizes the points of view on the nature of capital and financial resources in the historical development.

·      Substantiated the relationship between the main categories of financial science - the capital and financial resources to more effectively use financial management.

Keywords: capital, financial resources, money, financial relations.

 

Постановка проблеми. Питання управління фінансовою діяльністю підприємницьких структур в сучасних умовах набувають особливої актуальності. Враховуючи молодий вік вітчизняної фінансової науки, її категорійний апарат не достатньо чітко сформований і знаходиться в стані постійної трансформації, особливо дискусійними залишаються питання щодо сутності дефініцій «капітал» та «фінансові ресурси».

Аналіз досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти вищезазначеної проблеми досліджували І. Бланк, О. Василик, М. Грідчина, О. Гудзь, Г. Кірейцев, В. Опарін, Д. Полозенко, П. Стецюк, В. Федосов, С. Юрій та інші вітчизняні науковці. Грунтовні дослідження питань капіталу та фінансових ресурсів проводилися в працях зарубіжних та російських дослідників - А. Гропеллі, Е. Нікбахта, В. Хорна, Л. Гапенські, Лі Ченга, Л. Крушвіца, І. Балабанова, А. Іванова, В. Ковальова.

Проте дискусійність та неоднозначність трактування категорій «капітал» та «фінансові ресурси» залишається актуальними і зумовлює необхідність дослідження економічної природи їх виникнення та функціонування в ринковій економіці з метою більш ефективного управління ними.

Метою даної статті є критичний аналіз існуючих підходів до визначення дефініцій «капітал» та «фінансові ресурси», виявлення зв’язку з історичними витоками фінансової науки та  власна точка зору автора на дану проблему фінансової науки.

Виклад основного матеріалу. Поняття «капітал»  відноситься до фундаментальних  та найскладніших  категорій економічної і фінансової науки, розуміння сутності якої поступово трансформувалося і доповнювалося з їх розвитком.

Економічна категорія «капітал» на початку розвитку економічної науки розглядалася економістами, в основному, як джерело багатства (меркантилісти). Фізіократи, які дослідили зв’язок фінансів з матеріальним виробництвом, визначали його як суму грошей, авансовану у виробництво.  Класики політичної економії - А. Сміт, Д. Рікардо, К.Маркс розкрили його розуміння як запасу або ресурсу (фактора виробництва), який включається в господарський оборот (авансується у виробництво) з метою отримання прибутку. Важко погодитися з точкою зору У. Петті, Ж. Сея та Дж. Хікса про те, що капітал – це тільки гроші, адже капітал в процесі обігу одночасно може перебувати в різних формах і трансформуватися з грошової форми в продуктивну (основні та оборотні засоби), з продуктивної в товарну і завершувати оборот знову грошовою формою. Відомі економісти К. Макконел та С. Брю визначають капітал як ресурс, що приймає участь у виробництві, що вказує на звужене розуміння капіталу.

Розвиток фінансового менеджменту як самостійної фінансової науки в другій половині ХХ століття  сприяв  поглибленню розуміння  сутності капіталу як фінансової категорії та об’єкта управління.

Більшість сучасних вітчизняних науковців розглядають капітал як складну та багатогранну економічну категорію, що може виступати в різних ролях: товару, на який впливає фактор часу, ризик та ліквідність, титула власності та джерела отримання доходу або багатства, фактора виробництва та інвестиційного ресурсу, нагромадженої вартості та багатства.

Зокрема, А. Поддєрьогін розглядає капітал підприємства як «…сукупність матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав і привілеїв, необхідних для здійснення його господарської діяльності» та як об’єкт  фінансового  менеджменту, що  виступає «…головним вимірником його ринкової вартості» [8, с. 228].

Слушною є думка Г.Б. Поляка, який розглядає капітал як «…авансовану, інвестовану у виробництво вартість з метою отримання прибутку, або вартість, яка породжує нову вартість» та одночасно  зазначає, що «…капітал є системою грошових відносин, які втілюють циклічний рух фінансових ресурсів – від формування до розподілу і перерозподілу та отримання заново створеної вартості у формі валового доходу» [9, с. 145]. Послідовниками  такого   підходу виступають В. Савич і М. Данилюк, які вводять поняття вартісного циклу капіталу, що змінюється за спіраллю. У випадку прибуткової діяльності підприємства вартісний цикл  розвивається по висхідній лінії як результат успішної фінансової політики підприємства, а при збитковій діяльності – по спадній [4, с. 64].

Андрійчук В.Г. вважає категорію авансованого капіталу однією з найважливіших в системі економічних категорій ринкової економіки і вкладає в нього зміст «сукупності авансованих органічно взаємопов’язаних ресурсів, взятих на всіх стадіях їх кругообігу, що забезпечують функціонування підприємства за всіма напрямами його діяльності» [1, с. 346], який відображений в активі балансу.

Подвійна природа капіталу, на наш погляд, дозволяє розглядати його у двох площинах як джерело фінансових ресурсів та титул власності, а також як інвестиції або авансовану вартість, яка в процесі кругообороту одночасно може перебувати в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах. Причому капітал  приносить власнику доход тільки в тому випадку, якщо він включається в економічний оборот, а для отримання прибутку необхідне ефективне управління ним в процесі проведення фінансової політики підприємством.

В фінансовій звітності, яка складається за даними бухгалтерського обліку, в пасиві балансу відображається абстрактний (пасивний) капітал, що дає уяву про його власників, зміст, форми і джерела залучення, який  в фінансовому менеджменті  прийнято називати фінансовим, тоді як в активі балансу відображений реальний капітал в матеріальній, нематеріальній та грошовій формах, втілений в оборотні і необоротні активи, інтелектуальні цінності, що виступає необхідною умовою для здійснення підприємницької та фінансово-інвестиційної діяльності підприємства.

Інша економічна категорія «фінансові ресурси» як матеріальний носій фінансових відносин є не менш важливою в фінансовому менеджменті, причому більшість дослідників доводять органічний взаємозв’язок її з капіталом.

Фінансові ресурси в працях російських та вітчизняних вчених економістів визначаються як грошові нагромадження та доходи, які створюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту… і забезпечують процес розширеного відтворення (О.Василик, К. Павлюк), частина грошових ресурсів у вигляді внутрішніх та зовнішніх надходжень в розпорядженні господарюючих суб’єктів (А. Поддєрьогін, М. Білик, М. Буряк, В.Белоліпецький), фонди грошових ресурсів, що формуються суб’єктами господарювання і використовуються для розширеного відтворення (С. Мочерний, Я.Ларіна, О.Усенко, С. Юрій, В. Базилевич, П.Леоненко, П. Юхименко та ін), сума коштів спрямованих в основні та оборотні засоби (В. Опарін), або сукупність активів, що здійснюють обіг в грошовій формі і використовуються для забезпечення діяльності суб’єктів (В.Кудряшов) [10], найбільш ліквідні активи, що забезпечують безперервність руху грошових потоків (П. Стецюк) [6]. Всі дослідники спільні в тому, що фінансові ресурси є активами, проте не всі схильні до того, що вони обертаються в грошовій формі.

Якщо звернутися до економічного словника, то «ресурс» тлумачиться як запас або джерело, яким можна скористатися в разі необхідності. Даний ресурс має грошову форму виміру. Таким чином, фінансові ресурси можна визначити як запас реальних грошових коштів, якими підприємство може скористатится негайно для виконання фінансових зобов’язань та здійснення витрат в процесі операційної та фінансово-інвестиційної діяльності.

Фінансові ресурси обслуговують рух вартості від одного суб’єкта відносин до іншого в процесі формування та використання доходів, капітал приймає участь в процесі виробництва як частина фінансових ресурсів, призначених для отримання доходу і прибутку, яка включається в економічний оборот у формі матеріальних, нематеріальних та грошових ресурсів.

Обидві категорії виступають продуктом  розподільних відносин в процесі матеріального виробництва та джерелом доходу, прибутку і інвестицій, також їх спільною ознакою є рух грошових коштів. Різниця між ними полягає в тому, що капітал є джерелом капіталізації, а фінансові ресурси  призначені для погашення фінансових зобов’язань та здійснення витрат, пов’язаних з виробництвом.

Бєлолепицький В.Г. стверджує, що «…для фінансиста підприємства капітал є реальним об'єктом, на який він може постійно впливати з метою отримання нових доходів» [2, с. 64]. Капітал він вважає перетвореною формою  частини фінансових ресурсів,  що включені підприємством в обіг з метою отримання доходу. Між фінансовими ресурсами і капіталом цей автор вбачає принципову різницю, яка полягає в тому, що фінансові ресурси більші  від капіталу на величину фінансових зобов’язань. Тим самим він обмежує суть капіталу лише власним капіталом. Таке визначення  капіталу  як фінансової категорії звужує його розуміння.

На думку О.Є. Гудзь між фінансовими ресурсами і капіталом існує принципова різниця, яка полягає в знаходженні цих категорій в різних площинах, з чим можна  погодитися лише частково, тому що ці категорії мають не тільки відмінні риси, але й багато спільного [3, с. 21].

Професор Г.Г. Кірейцев вважає, що «…теоретично фінансові ресурси на будь-який момент більші або дорівнюють капіталу, проте в реальному житті між ними не існує рівності» [7, с. 17].

Нам більше імпонує думка В.М. Опаріна, який вважає поняття «капітал» і «фінансові ресурси» близькими за економічним змістом і, водночас, відмічає суттєві відмінності, які існують між ними. На його думку, «…не весь капітал виконує функції фінансових ресурсів, які пов’язані із забезпеченням виробничого процесу, та не всі фінансові ресурси набувають ознак капіталу» [5, с. 26].

Якщо звернутися до історичних витоків поняття «фінанси», то фінансові  відносини виникли початково як податкові і були пов’язані з розвитком товарно-грошових відносин та необхідністю утримання державного господарства. Спочатку виникли гроші як загальний еквівалент всіх товарів для обслуговування обмінних процесів, потім вже фінансові ресурси, які прийняли участь в розподільних та перерозподільних процесах, пов’язаних з формуванням та використанням доходів і прибутків підприємства. Фінансові ресурси, як матеріальний носій фінансових відносин, забезпечують безперервність руху грошових потоків.

Авансовані в процес виробництва фінансові  ресурси, дорівнюють реальному капіталу, який початково має грошову форму. Обслуговуючи  кругооборот реального капіталу, фінансові ресурси вивільнюються з обороту на його заключній стадії в процесі розподілу доходів підприємства, коли капітал  набуває грошової форми. Фінансові ресурси, авансовані в основні засоби,  виступають основним капіталом, в оборотні – оборотним капіталом, в інтелект – інтелектуальним капіталом. На стадіях вкладення інвестицій та отримання доходу підприємством фінансові ресурси, на нашу думку,  зливаються з капіталом.

Джерела формування капіталу і фінансових ресурсів також дещо відрізняються. Фінансовий капітал підприємства збільшується за рахунок нерозподіленого прибутку, бюджетних коштів і збільшення зобов’язань. Основним джерелом фінансових ресурсів підприємства є доходи підприємства, які можуть бути меншими за витрати (збиткова діяльність), решта джерел співпадає.

Відмінність між капіталом та фінансовоми ресурсами також полягає в тому, що капітал як виробничий ресурс, включений в економічний оборот, має приносити прибуток, тоді як основна функція фінансових ресурсів забезпечувати безперервність відтворювального процесу та виконання фінансових зобов’язань підприємства.

Фінансові ресурси вступають в процес виробництва та вивільнюються в грошовій формі. Причому частина їх капіталізується і вступає в новий оборот, набуваючи форми реального капіталу, частина поступає в централізовані державні фонди, а частина споживається.  Як зазначає П. Стецюк фінансовим ресурсам властива висока трансформаційна здатність [6]. В зв’язку з цим фінансові ресурси, перебуваючи в грошовій формі, мають схильність втрачати свою вартість в часовому просторі, тому вони повинні швидко знову авансуватися в виробництво.  Висока здатність до трансформації призводить до вкладення їх частини в інвестиції або перетворення в капітал, інша частина фінансових ресурсів спрямовується на виконання фінансових зобов’язань та здійснення витрат, пов’язаних з основною діяльністю підприємства. Тому аналізувати стан фінансових ресурсів за даними статичного балансу вважаємо не коректним.З цією метою доцільно співставляти грошові надходження з витратами і відстежувати чисті грошові потоки в динаміці, які будуть свідчити про достатність фінансових ресурсів.

Фінансовий та реальний капітал підприємства також є динамічною категорією, яку можна аналізувати за даними фінансової звітності лише на конкретну дату, в зв’язку з тим, що капітал знаходиться в постійному русі та одночасно перебуває в трьох формах – грошовій, продуктивній та товарній. Грошова форма капіталу і є тим ресурсом, який забезпечує відтворення та безперервність виробничого процесу.

Висновок. Таким чином, узагальнення різних теоретичних підходів до визначення сутності капіталу та фінансових ресурсів дозволило сформулювати власне бачення  взаємозв’язку між цими категоріями фінансової науки. Капітал – це лише та частина фінансових ресурсів, яка знову включається в економічний оборот з метою його примноження, а фінансові ресурси виступають частиною грошових коштів, які перебувають в розпорядженні підприємства на конкретну дату і призначені для здійснення витрат та виконання фінансових зобов’язань.

 

Список використаних джерел

1.       Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств; Підручник- 2-ге вид.доп. і перероб. / В.Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.

2.       Белолипецкий В.Г. Финансы фирмы: Курс лекций / В.Г. Белолипецкий; под ред. И.П. Мерзлякова. - М.: ИНФРА-М, 1998.- 298 с.

3.       Гудзь О.Є. Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств / О.Є. Гудзь. - К.: ННЦ «Ін-т аграрної економіки», 2007. - 578 c.

4.       Данилюк М.О. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вузів, які навчаються за освітньо-професійною програмою спеціаліста та магістра з напряму «Економіка та підприємництво» / Інститут менеджменту та економіки / М. О. Данилюк, В. І. Савич;      відпов. ред. І. Б. Рижий. - Івано-Франківськ: ІМЕ, 2001. - 212 с.

5.       Опарін В.М. Фінансові ресурси: проблеми визначення та розміщення / В.М. Опарін // Вісник НБУ. -  2000. - № 5. - С. 26-31.

6.       Стецюк П.А. Теорія і практика управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: [Монографія] / П.А. Стецюк. - К.: ННЦ ІАЕ, 2008.-386 с.

7.       Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. екон. спец. всіх форм навч. / [ М.М. Александрова, Н.Г. Виговська, Г.Г. Кірейцев та ін.]; за ред. Г.Г. Кірейцева. - 2-е вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2002. - 268 с.

8.       Фінансовий менеджмент: Підручник / Київський національний економічний ун-т / [А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.]; кер. кол. авт. і наук. ред. А.М. Поддєрьогін.- К.: КНЕУ, 2005. - 535 с.

9.       Финансовый менеджмент: Учебник для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / [Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева та ін.]; за ред. Г.Б. Поляка. - М.: Финансы, 1997. - 518 с.

10.  Теорія фінансів: Підручник / [Юхименко П.І., Федосов В.М., Лазебник Л.Л. та ін.]; За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 576 с.