banner-mia2.gif

Б.В. Мельничук,

аспірант Національного аграрного університету,

помічник аудитора

 

У 2007 році платники фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) для подання розрахунку цього податку до органів Державної податкової служби користуватимуться новим Положенням про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, нова редакція якого затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року № 725 (далі – Положення №725).

Всі зміни, які відбулися в нормативному регулюванні ФСП, і порядок застосування цих змін в практиці роботи сільгосппідприємств ми і висвітлимо в даній статті.

У 2007 році, як і в минулому, платники ФСП не сплачуватимуть:

- податок на прибуток підприємств;

- плату (податок) за землю;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів;

- комунальний податок;

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

- плату за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;

- збір за спеціальне водокористування.

Інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України «Про систему оподаткування», сплачуються платниками ФСП в порядку і розмірах, визначених законодавчими актами України.

Платники ФСП

Перейти на сплату фіксованого сільськогосподарського податку можуть підприємства, які задовольняють наступні умови:

1) основним видом економічної діяльності є сільськогосподарське виробництво. Відповідно до КВЕД до сільськогосподарської галузі відносяться такі види діяльності, як рослинництво, тваринництво, рослинництво у поєднанні з тваринництвом, надання послуг в рослинництві і тваринництві. Їм відповідають коди груп і класів видів діяльності 01.1 – 01.4 включно. Крім того, до осіб, які здійснюють діяльність у галузі сільського господарства відносять рибницькі, рибальські та риболовецькі господарства, які займаються риборозведенням, вирощуванням товарної риби, її виловом у внутрішніх водоймах, переробкою та збутом власної рибопродукції. Ці види діяльності включені до кодів 05.1 та 05.2 КВЕД.

2) наявність у сільгосппідприємства об'єкту оподаткування – площі сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди та земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та грошова оцінка цих земель, визначена відповідно до Методики Кабінету Міністрів України станом на 1 липня 1995 р., що підтверджується довідкою органів земельних ресурсів, підпорядкованих Держкомзему України;

3) питома вага доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік повинна становити не менше 75 відсотків.

У новій редакції Положення № 725 для новостворених суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції, не передбачено надання їм статусу платників ФСП у рік створення. Відповідно до п.9 Положення, сільськогосподарське підприємство, утворене шляхом поділу або виділення може бути платником ФСП також лише з наступного року за результатами попереднього звітного (податкового) року. Разом з тим, підприємство, утворене шляхом злиття, приєднання або перетворення платників податку, може бути зареєстроване платником ФСП з моменту його створення за умови, що 75%-ий критерій витримується щодо особи, яка підлягає злиттю, приєднанню чи перетворенню.

Довідка про надання або підтвердження підприємству статусу платника ФСП видається протягом десяти робочих днів після дати подання податкового розрахунку органу ДПС за місцезнаходженням платника податку.

75%-й критерій

Підприємство може бути зареєстроване як платник ФСП, якщо сума, отримана платником податку від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить не менше 75 відсотків загальної суми валового доходу за попередній звітний 2006 рік. В іншому разі підприємство в наступному звітному (податковому) році сплачуватиме всі податки та збори (обов’язкові платежі) на загальних підставах.

Відповідно до п. 4 Положення № 725, сума, отримана платником податку від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів), включає доходи, отримані від:

● реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому в користування, та продуктів її переробки на власних підприємствах;

● реалізації продукції рибницьких, рибальських та риболовецьких господарств, які займаються розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), і продуктів її переробки на власних підприємствах;

● реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Як бачимо, в Положенні №725 для с.-г підприємств не передбачено включення виручки від надання послуг пов’язаних з сільськогосподарською діяльністю до складу доходів від реалізації. Виключення зроблене лише для тих підприємств, які утворюються шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення. У рік такого утворення до суми, отриманої від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки (крім підакцизних товарів), включаються також доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг, перелік яких затверджується Мінагрополітики за погодженням з Мінфіном і Державною податковою адміністрацією*.

Однак, на нашу думку, оскільки нова редакція Положення про порядок справляння ФСП була прийнята 25 травня 2006 року, то сільськогосподарські підприємства під час розрахунку 75%-го критерію можуть включати до складу доходу від реалізації с.-г. продукції і дохід від надання послуг, який був отриманий в період від 1 січня 2006 року по 24 травня 2006 року, тобто до набрання чинності Постановою № 725.

На даний час порядок проведення розрахунку питомої ваги наводиться у Методичних рекомендаціях, які затверджені наказом Мінагрополітики України від 29.12.2002 р. № 419 (далі – Наказ № 419). Однак методика викладена в даному наказі на сьогодні вже застаріла у зв’язку зі змінами внесеними до Положення про порядок справляння та обліку ФСП та форми статистичних спостережень № 50-сг “Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств”, затвердженої наказом Держкомстату України від 26.06.2006 р. № 280 (далі – форма 50-сг). Нова методика на час написання статті не затверджена.

Основою для проведення розрахунку питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за 2006 рік є дані бухгалтерського обліку та форми №50-сг. Для проведення розрахунку пропонуємо використовувати таблицю:

Таблиця. Порядок розрахунку питомої ваги доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства

п/п

Назва показника

Джерело інформації

Сума

1.

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва

Кредитові обороти по субрахунку 701 аналітичних рахунків продукції рослинництва за мінусом ПДВ та/або дані рядка 0010 графа 8 форми № 50-сг

 

2.

Доходи, отримані від реалізації продукції тваринництва

Кредитові обороти по субрахунку 701 аналітичних рахунків продукції тваринництва за мінусом ПДВ та/або дані рядка 0130 графа 8 форми № 50-сг

 

3.

Доходи, отримані від реалізації продукції рибництва

Кредитові обороти по субрахунку 701 аналітичних рахунків продукції рибництва за мінусом ПДВ та/або дані рядка 0215 графа 8 форми № 50-сг

 

4.

Доходи, отримані від реалізації  продуктів переробки на власних переробних підприємствах та продукції виробленої з сировини власного виробництва на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства.

Кредитові обороти по субрахунку 701 аналітичних рахунків реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів) за мінусом ПДВ та/або за даними форми № 50-сг (рядок 0220 графа 8 мінус рядок 0250  графа 8)

 

5.

Доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг*

Кредитові обороти по субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” за мінусом ПДВ та/або за даними форми № 50-сг (рядок 0260 графа 8 мінус рядок 0261  графа 8)

 

5.1.

Доходи, отримані від надання послуг (послуги машинно-тракторного парку, будівельних і ремонтних бригад, інші послуги), пов’язаних із сільськогосподарським виробництвом, які були надані у період з 1 січня 2006 року по 24 травня 2006 року

Кредитові обороти по субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг” за мінусом ПДВ

 

6.

Сума доходу, отримана платником податку від реалізації  продукції сільського та рибного господарства та продуктів її переробки

Розрахунково:

р.1+р.2+р.3+р.4+р.5*+р.5.1

 

7.

Загальна сума доходу підприємства від звичайної діяльності за попередній звітний (податковий) рік

Кредитові обороти по рахунках:

791 “Результат основної діяльності”,

792 “Результат фінансових операцій”,

793 “Результат іншої звичайної діяльності” та/або за даними форми № 2 (сума рядків 035, 060,110, 120, 130 графа 3)

 

8.

Питома вага доходу від реалізації продукції сільського та рибного господарства та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства від звичайної діяльності за попередній звітний (податковий) рік

р. 6 / р.7 х 100

 

* заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення

Розрахунок та сплата ФСП

Згідно п. 5 Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затвердженого наказом ДПАУ від 26.03.2004 р. № 170 (далі – Порядок № 170), для набуття і підтвердження статусу платника ФСП до 1 лютого поточного року потрібно подати Загальний розрахунок ФСП на поточний рік на всю площу земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню – до органу державної податкової служби за місцем своєї реєстрації та Звітний розрахунок ФСП окремо щодо кожної земельної ділянки – за місцем розташування кожної земельної ділянки. Разом з податковим розрахунком ФСП платником податку подається Розрахунок визначення питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік, а також витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку.

У разі коли платник податку здає сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду в оренду, орендовані площі земельних ділянок не можуть включатися до розрахунку сплати фіксованого сільськогосподарського податку орендаря, а враховуються у розрахунку такого податку орендодавця. Якщо платник податку орендує сільськогосподарські угіддя та/або землі водного фонду у підприємства, яке не є платником фіксованого сільськогосподарського податку, орендовані площі земельних ділянок включаються до розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку орендаря.

У Розрахунку ФСП площі земельних ділянок наводяться у гектарах з точністю до четвертого знака включно після коми, а вартісні показники наводяться у гривнях і копійках.

Якщо площа земельної ділянки у звітному періоді змінюється, землевласник чи землекористувач зобов'язаний провести уточнення суми податкових зобов'язань на період до закінчення податкового року і подати протягом місяця уточнені розрахунки щодо площі земельної ділянки до органів ДПС за місцезнаходженням платника податку та за місцем розташування земельної ділянки. Платник податку подає витяг з державного земельного кадастру про склад земель сільськогосподарських угідь та їх грошову оцінку.

Законом № 320 встановлюється, що сплата ФСП здійснюється тільки у грошовій формі. Розмір ФСП визначається платниками виходячи зі ставок податку, площі наявних сільськогосподарських угідь та їх грошової оцінки, в таких розмірах:

• для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,15;

• для багаторічних насаджень – 0,09;

• для земель водного фонду – 0,45 відсотка грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній республіці Крим.

Крім того, ст. 4 Закону № 320 встановлюються ставки ФСП для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях:

• для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,09%;

• для багаторічних насаджень – 0,03%.

Сума фіксованого сільськогосподарського податку вноситься протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем базового звітного (податкового) місяця, на відповідний рахунок місцевого бюджету за місцем розташування земельної ділянки. Платники податку, утворені протягом року шляхом злиття, приєднання або перетворення платників податку, сплачують фіксований сільськогосподарський податок протягом 30 календарних днів місяця, що настає за місяцем їх утворення.

Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій з нарахування ФСП визначено листом Міністерства аграрної політики від 04.02.2002 р. № 37-27-12/1104 з врахуванням положень п. 2.21 п.п. ”і” Методичних рекомендацій з планування, обліку та  калькулювання собівартості сільськогосподарських підприємств наказ Мінагрополітики № 132 від 18.05.2001 р. Відповідно до цього суми нарахованого (внесеного) фіксованого сільськогосподарського податку включають до складу витрат виробництва у складі загальновиробничих витрат.

Нарахування належної до сплати суми податку відображається на окремому аналітичному рахунку по дебету рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" та кредиту рахунка 64 „Розрахунки за податками й платежами” (окремий аналітичний рахунок).

 

Список використаних джерел:

1.                           Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17 грудня 1998 р. N 320-XIV;

2.                           Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 р. № 658, у редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. № 725;* На час написання даної статті вказаний перелік послуг не затверджений.