banner-mia2.gif

В. О. Галушко,

перший заступник Голови правління НАК “Украгролізинг

Л. М. Деревецький,

головний бухгалтер НАК “Украгролізинг

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·       Рассмотрено действующее лизинговое законодательство Украины

·       Освещены вопросы налогообложения и практического ведения бухгалтерского учета операций финансового лизинга техники приобретенной за счет бюджетных средств

 

Key issues that are disclosed:

·          The current leasing legislation of Ukraine is considered

·          The questions of taxation and practical conducting of accounting of operations of the financial leasing of technique bought for budgetary means are lighted up

 

В умовах нестачі фінансових коштів, відсутності капітальних інвестицій в основні засоби найбільш перспективним напрямком розвитку капітального інвестування є лізинг, який містить у собі ознаки кредитної, інвестиційної та орендної діяльності.

Проблемами формування та оновлення матеріально-технічної бази на умовах лізингу в різний час займалися вітчизняні фахівці: П. І. Гайдуцький [4], М. Я. Дем’яненко [5], В. А. Шатравін [6] та інші.

Метою написання статті є розгляд чинного лізингового законодавства, вивчення питань оподаткування і практичного ведення бухгалтерського обліку фінансового лізингу техніки сільськогосподарських товаровиробників, придбаної за рахунок бюджетних коштів.

Лізингове законодавство

На сьогодні з державного бюджету здійснюються виплати коштів для фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та інших суб’єктів підприємницької діяльності агропромислового комплексу з метою забезпечення їх технікою й обладнанням вітчизняного виробництва. Передача техніки здійснюється на умовах фінансового лізингу.

Згідно з п. 1 ст. 1 Закону України про фінансовий лізинг (Закон про ФЛ) [3] фінансовий лізинг – це вид цивільно-правових відносин, що виникають з договору фінансового лізингу. Договір фінансового лізингу відрізняється від інших орендно-правових договорів тим, що:

ü      за договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі);

ü      у лізинговій операції можуть брати участь більше двох осіб: лізингодавець, лізингоодержувач і постачальник, який не є стороною договору лізингу;

ü      предмет фінансового лізингу надається не тільки у користування, але й у володіння.

Відповідно до п. 1 ст. 2 Закону про ФЛ відносини, що виникають у зв’язку з договором фінансового лізингу, регулюються положеннями Цивільного кодексу України [2].

Після закінчення строку фінансового лізингу право власності на предмет лізингу не переходить до лізингоодержувача. Останній у будь-якому випадку зобов’язаний повернути предмет лізингу лізингодавцю (пп. 7 п. 2 ст. 11 Закону про ФЛ). Якщо ж лізингоодержувач бажає набути право власності на предмет лізингу, то згідно з п. 2 ст. 8 цього Закону він може здобути таке право з моменту сплати ним визначеної договором купівлі-продажу ціни.

Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів (п. 1 ст. 3 Закону про ФЛ).

Господарським кодексом України [1] регламентовано обов’язковість сплати лізингових платежів за договором фінансового лізингу (п. 1 ст. 292). Закон про ФЛ (п. 2 ст. 16) визначає перелік сум, які можуть бути включені в лізинговий платіж:

а) сума, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

б) платіж як винагорода лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

в) компенсація відсотків за кредитом;

г) інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов’язані з виконанням договору лізингу.

Забезпечення сільгосптоваровиробників технікою на умовах фінансового лізингу

За лізинговою схемою в аграрному секторі України нині працюють державні і комерційні лізингові компанії, провідну роль серед яких відіграє Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” (Компанія).

Забезпечення сільськогосподарських товаровиробників (лізингоодержувачі) технікою вітчизняного виробництва на умовах фінансового лізингу за рахунок коштів державного бюджету здійснюється на підставі договорів фінансового лізингу, укладених між Компанією і лізингоодержувачами відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 р. № 1904.

Мінагрополітики щороку станом на 1 січня на підставі замовлень лізингоодержувачів складає зведену потребу в техніці та шляхом проведення відкритого конкурсу визначає заводи-виготовлювачі або дилерів з продажу (постачальники) техніки та перелік техніки, закупівля якої фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

Джерелом фінансування закупівлі техніки на умовах фінансового лізингу та заходів щодо операцій фінансового лізингу є передбачені у державному бюджеті на цю мету кошти, які використовуються на умовах поворотності, згідно з укладеними договорами.

Компанія в порядку виконання укладених договорів поставки (купівлі-продажу) отримує техніку від заводів-виготівників чи її постачальників і відповідно до укладених договорів фінансового лізингу передає техніку лізингоодержувачам.

Нижче наведена схема (рис. 1) придбання техніки за рахунок бюджетних коштів для передачі її у користування сільгосптоваровиробникам на умовах фінансового лізингу:

1. Мінагрополітики спрямовує Компанії, як відповідальному виконавцю бюджетної програми, асигнування на здійснення кредитування з придбання техніки;

2. договір купівлі-продажу техніки між Компанією і постачальником;

3. Компанія проводить розрахунки з постачальником за техніку відповідно до умов договору купівлі-продажу;

4. договір фінансового лізингу, згідно з яким Компанія передає техніку у володіння і користування сільгосптоваровиробнику;

5. договір страхування техніки між сільгосптоваровиробником і страховою компанією*

6. сільгосптоваровиробник сплачує лізингові платежі Компанії згідно з договором фінансового лізингу;

7. сільгосптоваровиробник сплачує страхові внески страховій компанії згідно з договором страхування.

 

Image 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Придбання техніки за рахунок бюджетних коштів для передачі її у користування сільгосптоваровиробникам на умовах фінансового лізингу

Оподаткування операцій фінансового лізингу техніки та лізингових платежів

Операції фінансового лізингу є операціями особливого виду (ст. 7 Закону України від 28.12.1994 р. № 334/94-ВР “Про оподаткування прибутку підприємств” (Закон про прибуток).

Відповідно до пп. 7.9.6 п. 7.9 ст. 7 цього Закону передання майна у фінансовий лізинг (оренду) для цілей оподаткування прирівнюється до його продажу в момент такої передачі.

У податковому обліку Компанії:

ü      вартість техніки, яка на момент передачі не знаходилась у складі основних фондів Компанії, включається до складу його валових доходів у періоді, у якому відбувається передача техніки. Якщо техніка на момент передачі знаходилась у складі основних фондів, то зазначена сума відображається за нормами, передбаченими пп. 8.4.3 та 8.4.4 п. 8.4 ст. 8 Закону про прибуток для операцій із продажу цієї техніки;

ü      сума нарахованих лізингових платежів у частині винагороди включається до складу валового доходу у тому податковому періоді, у якому здійснюється таке нарахування.

У податковому обліку сільгосптоваровиробника:

ü      збільшується відповідна група основних фондів на вартість техніки (без урахування винагороди) у податковому періоді, у якому відбувається отримання техніки;

ü      сума нарахованого лізингового платежу у частині винагороди включається у валові витрати у тому податковому періоді, у якому здійснюється таке нарахування.

У разі якщо у майбутніх податкових періодах сільгосптоваровиробник повертає техніку Компанії без придбання даної техніки у власність, така передача, для цілей оподаткування, прирівнюється до зворотного продажу за звичайною ціною, яка діяла на момент цього зворотного продажу, але не меншою від первісної вартості техніки, зменшеною на суму нарахованої амортизації, згідно з нормами ст. 8 Закону про прибуток.

Що стосується обкладення податком на додану вартість, то операція з передачі предмета фінансового лізингу від лізингодавця до лізингоодержувача є об’єктом оподаткування (пп. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3 Закону України від 3.04.1997 р. № 168/97-ВР (Закон про ПДВ).

При цьому датою виникнення податкових зобов’язань Компанії є дата фактичної передачі техніки в користування сільгосптоваровиробнику (пп. 7.3.4 п. 7.3 ст. 7 Закону про ПДВ), а датою виникнення податкового кредиту у сільгосптоваровиробника є дата фактичного отримання техніки (пп. 7.5.3 п. 7.5 ст. 7 Закону про ПДВ).

 

Таблиця 1

Оподаткування лізингових платежів

 

Лізинговий платіж

ВД Компанії (ВВ сільгосптоваро-виробника)

Об’єкт оподаткування ПДВ

сума, яка відшкодовує частину вартості техніки (пп. а п. 2 ст. 16 Закону про ФЛ)

+

+

платіж як винагорода Компанії за отриману у лізинг техніку (пп. б п. 2 ст. 16 Закону про ФЛ)

+

+

інші витрати Компанії, що безпосередньо пов’язані з виконанням договору лізингу (пп. г п. 2 ст. 16 Закону про ФЛ)

+

+

 

Бухгалтерський облік фінансового лізингу техніки у сільгосптоваровиробника

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регламентується П(С)БО 14 “Оренда”*, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181.

Згідно з п. 5 П(С)БО 14, орендар зараховує на свій баланс отриману у фінансову оренду техніку одночасно як актив і зобов’язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів. Мінімальними орендними платежами є лізингові платежі, визначені пп. а і б п. 2 ст. 16 Закону про ФЛ.

Приклад: агрофірма орендує трактор вартістю 120 000 грн. (в т. ч. ПДВ – 20 000 грн.) у Компанії на умовах фінансового лізингу. Згідно договору фінансовго лізингу лізингоодержувач (агрофірма) перераховує лізингодавцю (Компанії) попередній лізинговий платіж у розмірі 15% відшкодування вартості трактора (12 0000 грн.×15% = 18 000 грн., в т. ч. ПДВ – 3 000 грн.) та винагороди в розмірі 7% невідшкодованої вартості трактора (120 000 грн. – 18 000 грн.)×7% = 7 140 грн.). Агрофірма несе витрати по страхуванню трактора в сумі 1 800 грн., в т. ч. ПДВ – 300 грн. (таблиця 2)

 

Таблиця 2

Порядок відображення операцій фінансового лізингу техніки в бухгалтерському обліку сільгосптоваровиробника

 

з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Податковий облік

Дт

Кт

ВД

ВВ

1.

Отримано трактор від Компанії

Відображено право на податковий кредит на повну вартість трактора

152

641

531

644

100000

20000

2.

Трактор введено в експлуатацію

104

152

100000

3.

Нараховано відшкодування вартості отриманого трактора

Відображено право на податковий кредит

531

644

685

15000

3000

4.

Нараховано витрати на сплату відсотків (винагорода Компанії)

951

684

7140

7140

5.

Нараховано інші лізингові платежі, передбачені договором (витрати на страхування)

Відображено право на податковий кредит

952

644

684

1500

300

1500

6.

Погашено лізингові платежі у частині:

- відшкодування вартості трактора

- винагороди Компанії

- інших лізингових платежів, передбачених договором

 

685

 

684

311

 

18000

 

8940

 

Список використаної літератури:

1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV

2. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV

3. Закон України від 11.12.03 р. № 1381-IV “Про фінансовий лізинг”

4. Гайдуцький П. І., Лобас М. І. Відродження МТС. – К.: НВАТ “Агроінком”, 1997. – 501 с.

5. Фінансування і кредитування сільськогосподарських підприємств / М. Я. Дем’яненко, П. А. Лайко, В. М. Жук та ін.; за ред. М. Я. Дем’яненко. – К.: Урожай, 1995. – 208 с.

6. Шатравин В. А. Эффективность лизинговых операций: Практ. руководство по учёту, налогообложению и расчёту лизинговых операций. М.: Ось-89, 1998. – 79 с.*Згідно абз. 2 п. 2 ст. 13 Закону про ФЛ витрати на страхування за договором лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не встановлено договором. В такому разі останній укладає договір страхування із страховою компанією

* Для цілей бухгалтерського обліку слово “лізинг” не використовується. Англійське “leasing” українською мовою перекладається як “оренда”, тому розробники П(С)БО у своїх документах використовують тільки “рідне” – оренда