banner-mia2.gif

Методика

розрахунку і порядок використання плати

за оренду державного майна

 

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України

від 4 жовтня 1995 р. N 786

 

[В текст внесено зміни та доповнення

Постановами Кабінету Міністрів України

від 18 травня 1998 р. N 699

від 29 червня 1999 р. N 1171

від 19 січня 2000 р. N 75

від 6 грудня 2000 р. N 1778

від 21 лютого 2001 р. N 158

від 21 травня 2001 р. N 542

від 9 липня 2002 р. N 943

від 16 листопада 2002 р. N 1735

від 18 січня 2003 р. N 84

від 29 жовтня 2005 р. N 1033

від 27 грудня 2006 р. N 1846

від 17 жовтня 2007 р. N 1223]

 

[З набранням чинності Постанови Кабінету Міністрів України про внесення відповідних змін до Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України N 629 від 10.08.95 р. до цієї Методики будуть внесені зміни згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 1846]

 

[У тексті Методики слова "експертна оцінка" в усіх відмінках замінено словами "незалежна оцінка" у відповідному відмінку, а слова "експертним шляхом" - словами "шляхом проведення незалежної оцінки"згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 1846 від 27.12.2006 р.]

 

1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства, організації, їх структурних підрозділів (філії, цеху, дільниці)* та окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства, організації, закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань рухомого та нерухомого військового майна (за винятком озброєння, боєприпасів, бойової та спеціальної техніки), а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації).

--------------------

* Далі - цілісний майновий комплекс державного підприємства.

 

2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу, структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) державного підприємства, а також нерухомого майна (будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, організація, розмір орендної плати погоджується органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна.

Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.

 

3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю державне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

Витрати інвалідів, пов'язані з утриманням об'єкта оренди з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, компенсуються за рахунок Фонду України соціального захисту інвалідів у порядку, що визначається Мінпраці та Мінфіном.

 

4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.

У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.

 

5. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси державних підприємств визначається за формулою:

 

Опл = Вз х Сор.ц,

 

де Опл - розмір річної орендної плати, грн.; Вз - залишкова (за балансом, форма N 1) вартість орендованих основних засобів на час оцінки об'єкта оренди, грн.; Сор.ц - орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів державних підприємств, визначена згідно з додатком 1.

 

6. [Пункт 6 виключено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 699 від 18.05.98 р.]

 

7. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб'єкт малого підприємництва - не менш як 7 відсотки вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.

 

8. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 10 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:

 

Опл = Вп х Сор,

 

де Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.

 

Незалежна оцінка вартості об'єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.

Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:

 

Вп = Вб : Пб х Пп,

 

де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;

 Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;

Пп - площа орендованого приміщення, кв.м;

Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.

 

9. [Пункт виключено згідно з Постановою Кабінету Міністрів України N 75 від 19.01.2000 р.]

 

10. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об'єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв'язку, що їх розповсюджують, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.

Орендна плата у розмірі, встановленому згідно з абзацом першим цього пункту, не застосовується у разі оренди нерухомого майна для розміщення засобів масової інформації:

рекламного та еротичного характеру;

заснованих в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства;

в яких понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали зарубіжних засобів масової інформації;

заснованих за участю юридичних або фізичних осіб, до сфери діяльності яких належить виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення.

 

11. Витрати, на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.

 

12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

 

Опл.міс. = Опл /12 х Іп.р. х І м

 

Опл - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;

 Іп.р. - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;

 Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.

 

13. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

 

14. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.

У договорі оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за IV квартал - в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).

 

15. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.

 

16. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.

 

17. У разі коли орендодавцем майна є Фонд державного майна, його регіональне відділення чи представництво, орендна плата спрямовується:

за цілісні майнові комплекси державних підприємств - до державного бюджету;

за нерухоме майно державних підприємств, організацій - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків державному підприємству, організації, на балансі яких перебуває це майно;

за майно, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), до державного бюджету. Якщо господарське товариство, створене у процесі приватизації (корпоратизації), утримує об'єкти житлового фонду, що не ввійшли до його статутного фонду, - 70 відсотків орендної плати до державного бюджету, 30 відсотків господарському товариству.

У разі коли орендодавцем майна є державне підприємство, організація, крім підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук, орендна плата спрямовується:

за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації (крім нерухомого) - підприємству, організації;

за цілісний майновий комплекс структурного підрозділу підприємства, організації, нерухоме майно - 70 відсотків орендної плати підприємству, організації, 30 відсотків - до державного бюджету.

У разі оренди закріпленого за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил, інших військових формувань рухомого та нерухомого військового майна орендна плата згідно із статтею 8 Закону України "Про господарську діяльність у Збройних Силах України" спрямовується до державного бюджету.

Кошти, отримані від оренди об'єктів майнового комплексу Національної академії наук, в повному обсязі спрямовуються на виконання статутних завдань Національної академії наук і підприємств, установ та організацій, які перебувають у віданні Національної академії наук.

У разі оренди майна бюджетних установ орендна плата спрямовується до державного бюджету в розмірі, встановленому законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

 

18. Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.

Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.

У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.

Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до державного бюджету.

Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до державного бюджету здійснюється орендодавцем.

 

 

Додаток 1

до Методики

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

 

Орендна ставка, відсотків

Цілісні майнові комплекси державних підприємств:

 

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів

10

з організації виставкової діяльності, тютюнової промисловості, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, кольорової металургії, ресторанів

9

харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів), електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів і устатковання та їх ремонту, виробництва електричного та електронного устатковання, виробництва машин та устатковання, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів

8

нафтогазодобувної промисловості, лісового господарства, рибного господарства, текстильної промисловості, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

7

морського, залізничного та автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) і паливної промисловості, з виробництва будівельних матеріалів

6

Інші об'єкти

5

 

 

Додаток 2

до Методики

 

ОРЕНДНІ СТАВКИ

ЗА ВИКОРИСТАННЯ НЕРУХОМОГО ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

Орендна ставка, відсотків

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

100

2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти

35

3. Розміщення:

30

   фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, ріелторських контор (агентств нерухомості), банкоматів

 

   ресторанів з нічним режимом роботи

 

   торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї

 

  операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет

 

4. Розміщення:

25

   виробників реклами

 

   салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів

 

   торговельних об'єктів з продажу автомобілів

 

   зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності

25

6. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів

22

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості

21

8. Розміщення:

20

   клірингових установ

 

   майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів

 

   майстерень з ремонту ювелірних виробів

 

   ресторанів

 

   приватних закладів охорони здоров'я

 

   суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики

 

   розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець

 

   суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування

 

   редакцій засобів масової інформації:

 

   - рекламного та еротичного характеру

 

   - тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства

 

   - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації

 

   - тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення

 

9. Розміщення:

18

   крамниць-складів, магазинів-складів

 

   турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків

 

   торговельних об'єктів з продажу:

 

   - непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів

 

   - промислових товарів, що були у використанні

 

   - автотоварів

 

   - відео- та аудіопродукції

 

10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17

11. Розміщення:

15

   суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей

 

   бірж, що мають статус неприбуткових організацій

 

   кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

   ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини

 

   суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль

 

   офісних приміщень

 

   антен

 

  суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

12. Розміщення:

13

   закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях

 

   суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

13. Розміщення:

12

  складів

 

   суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)

 

   стоянок для автомобілів

 

14. Розміщення:

10

   комп'ютерних клубів та інтернет-кафе

 

   ветеринарних аптек

 

   рибних господарств

 

   приватних навчальних закладів

 

   шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів

 

   торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами

 

   суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

 

   видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами

 

   редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього додатка

 

15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі

10

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення:

8

   кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

  аптек, що реалізують готові ліки

 

  торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

 

18. Розміщення:

7

   торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів

 

   ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

 

   фотоательє

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні

7

20. Розміщення:

6

   їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи

 

   фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-

товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи

 

   об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку

 

   суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень

 

   хімчисток

 

   майстерень з ремонту електропобутових товарів

 

   торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів

 

21. Розміщення:

5

   перукарень

 

   державних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевого бюджету

 

   оздоровчих закладів для дітей та молоді

 

   санаторно-курортних закладів для дітей

 

   державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету

 

   майстерень з ремонту одягу

 

   торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою

 

   відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги

 

22. Розміщення:

4

   їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах

 

   громадських вбиралень

 

   камер схову

 

   майстерень з ремонту взуття

 

   майстерень з ремонту годинників

 

   видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою

 

23. Розміщення:

3

   аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами

 

   суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги

 

   майстерень художників, скульпторів, народних майстрів площею менш як 50 кв. метрів

 

   органів місцевого самоврядування

 

   науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

24. Розміщення:

2

   аптек, які обслуговують пільгові категорії населення

 

   організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами

 

   бібліотек, архівів, музеїв

 

   лазень, пралень загального користування

 

   дитячих молочних кухонь

 

   торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян

 

25. Розміщення:

1

   закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів

 

   державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

 

26. Розміщення транспортних підприємств з:

 

   перевезення пасажирів

15

   перевезення вантажів

18

27. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

   не більш як 50 кв. метрів

3

   понад 50 кв. метрів

7

28. Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

   не більш як 50 кв. метрів

1

   понад 50 кв. метрів

10

29. Інше використання нерухомого майна

15

 

Примітка.

Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.