banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В. М., Бездушна Ю. С. Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України. Економіка АПК. 2019. № 4. С. 6-21. DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904006

Місія інституту бухгалтерського обліку в капіталізації національного багатства та забезпеченні сталого розвитку України

Анотація.

Мета статті – навести обґрунтування нової облікової політики і єдиної методології оцінки вартості сільськогосподарських земель у фінансовій звітності та статистиці, як чинника капіталізації національного багатства України та забезпечення її сталого розвитку й належного представлення у світовому інформаційному просторі.
Методика дослідження. У дослідженні застосовано: статистичні методи; методи анкетування та узагальнення – при визначенні складових удосконалення облікової політики щодо земель сільськогосподарського призначення; аналізу та синтезу – для оцінки ефективності чинного порядку визначення справедливої вартості земельних активів сільськогосподарських підприємств. Оцінка вартості землі, права постійного користування та права оренди землі для її постановки на баланс виконана із застосуванням методології експертної грошової оцінки, зокрема методів прямої і непрямої капіталізації рентного та чистого операційного доходу.
Результати дослідження. Обґрунтовано місію інституту бухгалтерського обліку у збереженні й примноженні національного багатства України та забезпеченні її сталого розвитку.
Елементи наукової новизни. Розроблено та апробовано облікову політику і оцінку сільськогосподарських земель, що забезпечує капіталізацію національного багатства і належне представлення природно-економічного потенціалу України на міжнародній арені.
Практична значущість. Розрахована ефективність впровадження запропонованої облікової політики та оцінки сільгоспугідь становить 11,95 млрд дол. США приросту національного багатства України, що представлено в системі її національних рахунків.

Ключові слова: фізична економія; сільськогосподарські угіддя; оцінка землі; облікова політика; МСФЗ; рентний дохід; система національних рахунків; фінансова звітність; статистика; сталий розвиток.

DOI: https://doi.org/10.32317/2221-1055.201904006

Повний текст статті