banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М. Наукова школа бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві (до ювілею її фундатора академіка П.Т. Саблука) / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. – 2011. - № 2. – С.5-11.

УДК 657.1

В.М. ЖУК, академік-секретар,

Відділення аграрної економіки та продовольства НААН

НАУКОВА ШКОЛА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

(ДО ЮВІЛЕЮ ЇЇ ФУНДАТОРА АКАДЕМІКА П.Т. САБЛУКА)

Питання, які розглядаються:

·      Проведена періодизація участі академіка Саблука П.Т. у становленні та розвитку наукової школи з бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві.

·      Висвітлено науковий вклад Саблука П.Т. у здобутки відділу методології обліку та аудиту ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН.

Ключові слова: наукова школа, розвиток бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Проведена периодизация участия академика Саблука П.Т. в становлении и развитии научной школы по бухгалтерскому учету в агропромышленном производстве.

·      Освещен научный вклад Саблука П.Т. в достижения отдела методологии учета и аудита ННЦ "Институт аграрной экономики " НААН.

Ключевые слова: научная школа, развитие бухгалтерского учета в агропромышленном производстве.

 

Issues that are examined:

·      The periodization of participation of academician Sabluk P.T. in development and formation of the scientific school of accounting in agriculture production was accomplished.

·      An elucidated scientifically contribution of Sabluk P.T. into achievements of the department of methodology in accounting and auditing NSC "Institute of Agrarian Economy" NAAS.

Keywords: scientific school, development of accounting in agriculture production.

 

Місія наукових шкіл у розв’язанні проблем практики, формуванні теорій та прогнозуванні є ключовою темою дискусій і серед вчених з бухгалтерського обліку. Останнім часом публікацій, котрі розкривають вклад колективів відповідних кафедр і відділів у розвиток бухгалтерської науки та професії побільшало [1, 2, 4].

Метою статті є розкриття внеску академіка Саблука П.Т. у становлення та розвиток наукової школи з бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві.

Задля цього розглядаються такі питання:

- періодизація участі академіка Саблука П.Т. у становленні та розвитку наукової школи з бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві;

- науковий вклад П.Т. Саблука у здобутки відділу методології обліку та аудиту ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН;

- патронатство академіка Саблука становленню та розвитку бухгалтерського обліку та професії бухгалтера в аграрному секторі економіки України.

Одержавши спеціальну середню та вищу освіту й практичний трудовий гарт Саблук П.Т. сміливо вийшов на нелегку, насичену плідною працею і випробуваннями дорогу вченого, управлінця, державного діяча й підкорив чимало вершин професіоналізму та організаторської майстерності в масштабах нашої держави. Це сталося тому, що на всіх посадах Петро Трохимович розумно й потужно проявив такі свої людські та професійні якості, котрі найбільше служать справі й швидко приносять практичні результати у важливих сферах суспільної діяльності.

Перший і єдиний Герой України з бухгалтерського професійного цеху д.е.н., професор, академік НААН України, директор ННЦ "Інститут аграрної економіки" Петро Трохимович Саблук завжди інтелігентно обходив тему щодо його наукових шкіл. Проте, якщо розглядати наукові школи з позиції їх вкладу у вирішення проблем практики та прогнозування, то навряд чи знайшлися б рівні школі з бухгалтерського обліку в сільському господарстві – фундатором та лідером якої є Петро Трохимович.

Академік Саблук, за формальними ознаками (більше 1 тисячі наукових праць та більше 100 аспірантів і докторантів з яких добра третина з бухгалтерського обліку), визнаний лідер серед керівників наукових шкіл. Характерно, що такий результат досягався ним виключно на запити, потреби державних органів, освітніх та наукових установ, підприємств АПК, а не із власних амбіцій.

Внесок П.Т. Саблука у становлення та розвиток наукової школи з бухгалтерського обліку в АПК умовно можна розділити на три періоди (табл.1).

Таблиця 1

Періодизація розвитку наукової школи бухгалтерського обліку в агропромисловому виробництві при Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки" НААН

№ п/п

Періоди

Перелік вагомих науково-практичних розробок за участю академіка П.Т. Саблука

1

 

Період становлення
наукової школи

 

Під керівництвом:

Німчинова Прокопія Петровича та Ящука Миколи Артемовича

·         Розробка плану рахунків для сільськогосподарських підприємств

·         Обґрунтування основ визначення собівартості сільськогосподарської продукції, принципів та порядку розподілу витрат між основною, побічною та супутньою продукцією

·         Розробка нових облікових регістрів

·         Розробка методики ведення бухгалтерського обліку із застосуванням лічильно-перфораційних машин

·         Організація первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах

·         Адаптація журнально-ордерної форми обліку до роботи сільськогосподарських підприємств

·         Запровадження сальдового методу обліку товарно-матеріальних цінностей

·         Розробка та впровадження нормативного методу обліку та планування витрат

·         Вдосконалення організації первинного і оперативного обліку в колгоспах

·         Започаткування основ аналізу господарської діяльності

2

 

Період всесоюзного
визнання Школи

 

Під керівництвом:

Саблука Петра Трохимовича

з 1979 р. по 1989 р.

·         Всесоюзна координація наукових досліджень з бухгалтерського обліку та звітності в сільському господарстві

·         Розробка чекової форми обліку і контролю в умовах внутрішньогосподарської оренди та кооперації

·         Облікове забезпечення розвитку міжгосподарської кооперації на основі інтеграційних процесів

·         Вдосконалення облікового забезпечення визначення собівартості сільськогосподарської продукції

·         Вдосконалення методичних підходів здійснення аналізу господарської діяльності

·         Вдосконалення методики та способів ревізії і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств

·         Розроблення на новій основі функціональних обов’язків спеціалістів облікових служб

·         Підготовка альбому уніфікованих форм первинних документів для підприємств Держагропрому СРСР

3.

 

Період адаптації до галузевих вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, становлення національного галузевого обліку

 

Під патронатом
академіка П.Т. Саблука

(Зав. відділом: М.Я. Дем’яненко, В.М. Жук, Б.В. Мельничук)

·         Розробка концепції реформування бухгалтерського обліку та контролю в аграрному секторі економіки в ринкових умовах

·         Методичне забезпечення організації обліку в малих формах господарювання (селянських(фермерських) господарствах)

·         Вдосконалення облікового забезпечення внутрішньогосподарських розрахунків

·         Вдосконалення методики визначення собівартості сільськогосподарської продукції

·         Науково-методичне та організаційне забезпечення становлення та розвитку аудиту і аудиторської діяльності в АПК

·         Всеукраїнська координація наукових досліджень з бухгалтерського обліку та звітності в сільському господарстві

·         Адаптування до галузевих вимог міжнародних та національних стандартів обліку

·         Бухгалтерське забезпечення майнових та земельних відносин на селі

·         Запровадження досвіду роботи професійних об’єднань бухгалтерів та вирішення питань підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів АПК

·         Прийняття на державному рівні Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки

 

Становлення науково-практичної школи бухгалтерського обліку у сільському господарстві започатковано в Інституті економіки і організації сільського господарства у 1956 році у відділі статистики та обліку.

Завдяки наполегливій праці працівниками відділу під керівництвом Прокопія Петровича Німчинова, а пізніше Ящука Миколи Артемовича зроблено значний внесок в розвиток теорії бухгалтерського обліку у сільському господарстві СРСР та України. Здійснено ряд практичних заходів по формуванню та впровадженню системи бухгалтерського обліку в сільському господарстві.

П.Т. Саблук будучи аспірантом, згодом науковим, старшим науковим співробітником пройшов безпосередню участь у становленні даної наукової школи.

Наступний етап у розвитку та збагаченні наукової школи бухгалтерського обліку на теренах Інституту економіки і організації сільського господарства співпадає з керівництвом сектором бухгалтерського обліку і аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств Петра Трохимовича Саблука (1979-1989 рр.), який саме в галузі бухгалтерського обліку розпочав свою науково-організаційну діяльність, що стало вагомим багажем для подальшого зростання вченого як визначного організатора економічної науки в Україні.

Функціонування Інституту, як головного наукового центру досліджень з економіки сільського господарства СРСР, покладала на нього функції координації наукових досліджень серед наукових організацій (науково-дослідних інститутів, ВУЗів, дослідних станцій), органів управління сільським господарством. Зорганізовував дану роботу відділ бухгалтерського обліку під керівництвом П.Т. Саблука, що засвідчувало високий рівень кваліфікації науковців Інституту на той час.

Зусилля відділу під керівництвом П.Т. Саблука визнано на самому високому рівні СРСР і Постановою Ради Міністрів СРСР від 20.03.1986 р. "Про удосконалення економічного механізму господарювання в агропромисловому комплексі держави", головною організацією по координації виконання наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аналізу визначений сектор бухгалтерського обліку і аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г. Шліхтера.

Пізніше П.Т. Саблуком при підведенні та підсумків наукових досліджень з проблем обліку, зокрема зазначено скорочення на 30-40 % річної та оперативної звітності, так як цього вимагали інтеграційні процеси в агропромисловому комплексі. Це в свою чергу вимагало внесення відповідних доповнень та уточнень до всіх елементів бухгалтерського обліку та приведення їх у відповідність до умов виробництва [12].

Науковий інтерес П.Т. Саблука концентрується на проблемах бухгалтерського обліку й аналізу, господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. Переважають питання методології обліку, поєднання на господарському рівні бухгалтерського обліку з економічним аналізом і прийняттям управлінських рішень. П.Т. Саблук - один із перших, хто пропагував, а потім опрацював методологію перетворення бухгалтерського обліку в активний інструмент управління господарською діяльністю сільськогосподарських підприємств. Ці аспекти наукових праць сприяли становленню в аграрній сфері внутрішньогосподарського розрахунку та розвитку товарно-грошових відносин у колгоспах і радгоспах, міжгосподарських підприємствах.

Період 1986-1990 рр. в економічному житті СРСР окреслено як початок радикальних економічних змін, спрямованих на пошук економічних інтересів всіх суб’єктів виробництва. У сільському господарстві посилювались госпрозрахункові тенденції, створювались самостійні структурні одиниці на принципах самоокупності, почали виникати орендні відносини всередині підприємств.

Бухгалтерське забезпечення цих питань вирішено саме у нашому Інституті через підготовку цілого ряду практичних рекомендацій та посібників:

1. Методические рекомендации по организации внутрихозяйственных хозрасчетных отношений и учета на сельскохозяйственных предприятиях / П.Т. Саблук, А.А. Рябчик, Я.М. Баренгольц, ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЭОСХ им.А.Г. Шлихтера. – К., 1988. – 65 с.

2. Рекомендации по организации учета при арендных отношениях в сельском хозяйстве / П.Т. Саблук, Н.Я. Демьяненко, В.Н. Жук и др.; Госагропром УССР. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1990. – 51 с.

3. Организация чековой формы контроля производственных взаимоотношений на сельскохозяйственных предприятиях: Методические рекомендации / П.И. Гайдуцкий, Г.Г. Кирейцев, П.Т. Саблук и др.; УСХА. Респ. высш. шк. упр. агропром. компл. Госагропрома УССР. Укр. респ. обьед. "Укрсортсемовощ" Госагропрома СССР. – К., 1986. – 131 с.

4. Рекомендации по нормативно-чековой системе планирования, учета и контроля затрат на сельскохозяйственных предприятиях и в строительных организациях при внутрихозяйственном расчете / Ф.И. Васькин, В.С. Мамкин, П.Т. Саблук и др.; Госагропром СССР. Гл. упр. планир. соц. и экон. разв. агропром. компл. – М., 1987.-39 с.

5. Чековая форма контроля на сельскохозяйственных предприятиях: Практ. пособие / М.С. Игнатенко, П.И. Гайдуцкий, П.Т. Саблук и др. – К.: Урожай, 1987. – 176 с.

Створення міжгосподарської кооперації послужило поштовхом до появи нового господарського механізму, що дозволяв справедливо перерозподіляти прибутки між виробниками та переробниками сільськогосподарської продукції. Пізніше на такій економічній основі створювалися агропромислові комплекси, а пізніше на державному рівні Міністерство сільського господарства реорганізовано в Держагропром СРСР.

В наукових напрацювання відділу під керівництвом Саблука П.Т. прослідковується шлях з розробки цього економічного механізму, який хоч і не в повній мірі, але вирішував проблеми перерозподілу прибутків на користь виробників сільськогосподарської продукції.

Результати цих досліджень відображені в рекомендаціях:

1. Рекомендации по организации финансов и учета в животноводческих межхозяйственных предприятиях: Д.В. Полозенко, П.Т. Саблук, Н.Я. Демьяненко, УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1980. – 73 с.

2. Методические рекомендации по контролю и ревизии деятельности межхозяйственных формирований в условиях агропромышленных объединений / П.И. Гайдуцкий, А.М. Герасимович, П.Т. Саблук и др.; УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. УСХА. – К., 1986. – 128 с.

Відділ на чолі з Петром Трохимовичем займався також вдосконаленням облікового забезпечення визначення собівартості сільськогосподарської продукції.

Результатами роботи відділу за вищенаведеним напрямом стали:

- внесені суттєві зміни та доопрацьовано з урахуванням нових вимог до Інструкції по плануванню, обліку та розрахунку собівартості продукції сільськогосподарських підприємств [3];

- розроблено "Основные положения по планированию, учету и исчислению себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий" [16];

- підготовлено "Рекомендации по внедрению нормативного метода учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции (работ, услуг)" [9].

За часів керування відділом П.Т. Саблука напрацьована значна науково-практична база по методиці та методології економічного аналізу в сільськогосподарських підприємствах.

Основою цих досліджень стала дисертація П.Т. Саблука на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Організація і ефективність оперативного аналізу тваринництва в умовах внутрішньогосподарського розрахунку (на прикладі колгоспів Чернівецької області)" (1974р.), науковий керівник Іван Іларіонович Лукінов, на той час - директор Інституту. У дисертаційному дослідженні вперше доведено, що оперативний економічний аналіз у системі внутрішньогосподарського розрахунку - важливий засіб управління і контролю за виконанням госпрозрахункових завдань, який дає можливість виявити та ввести в дію резерви збільшення виробництва продукції і зни­ження її собівартості, розвивати госпрозрахункові відносини. Найбільш вагомі результати досліджень викладені в рекомендаціях:

1. Методические рекомендации по оперативному экономическому анализу в животноводстве / П.Т. Саблук (рук.); М-во сел. хоз-ва УССР. М-во совх. УССР, ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1981. – 61 с.

2. Методические рекомендации по оперативному экономическому анализу в растениеводстве: Проект / Л.А. Артикульный, П.И. Гайдуцкий, П.Т. Саблук и др, ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1982. – 95 с.

3. Методические рекомендации по анализу итогов деятельности сельскохозяйственного предприятия за год / Л.А. Артикульный, Б.Ф. Беспалый, П.Т. Саблук и др., ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1982. – 220 с.

Вдосконалення методики та способів ревізії і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств, як напрям наукових досліджень П.Т. Саблук розвивав спільно з Павлом Івановичем Гайдуцьким та Францом Францовичем Бутинцем.

П.І. Гайдуцьким у 1990 році була захищена дисертація "Аналіз і контроль міжгалузевої господарської діяльності агропромислових формувань" / Дисерт. на здобуття вчен. ступеня докт. екон. наук / М-во вищої та спец. Освіт. УРСР. КІНГ ім. Д.С. Коротченко. – К., 1990.

Ф.Ф. Бутинець захистив дисертацію на тему "Проблеми господарського контролю і ревізії в сільському господарстві" / Дисерт. на здобуття вчен. ступеня докт. екон. наук / М-во вищої та спец. Освіт. УРСР. КІНГ ім. Д.С. Коротченко. – К., 1987. З 1984р. по 1993р. Бутинець Ф.Ф. працював у Житомирському підрозділі Інституту і здійснив вагомий вклад в обґрунтування Школою форм і методів економічного контролю, функцій і організації ревізійної роботи. Серед спільних розробок Рекомендации по организации внутрихозяйственного контроля и деятельности ревизионных комиссий в колхозах: / П.Т. Саблук, Н.С. Царев, М.И. Грицишин и др.; Мин-во сел. хоз-ва УССР. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1984. – 92 с.

З метою раціональної організації роботи на сільськогосподарських підприємствах створювались планово-облікові служби. Останнє вимагало розроблення нових функціональних обов’язків спеціалістів облікових служб.

Крім того, здійснений перерозподіл деяких функцій обліку та передача їх у трудові колективи в зв’язку із запровадженням колективного підряду та переведення колективів на засади госпрозрахунку За результатами роботи Школою опубліковано:

1. Основные положения об организации экономической работы в колхозах и совхозах / П.Т. Саблук и др. Госагропром СССР. Гл. упр. планир. соц. и экон. разв. агропром. комплекса. – К., 1986. – 63 с.

2. Рекомендации по рациональной организации работы учетно-экономической службы сельскохозяйственных предприятий / П.Т. Саблук и др., Киевск. обл. агропром. ком Ставищ. РАПО. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1986. – 38 с.

3. Примерное положение по организации экономической работы на сельскохозяйственных предприятиях / М.П. Витковский, П.Т. Саблук. Госагропром СССР. Гл. упр. планир. соц. и экон. разв. агропром. комплекса. – К., 1987. – 35 с.

4. Рекомендации по рациональной организации работы экономической службы сельскохозяйственного предприятия / П.Т. Саблук и др., Агропром УСССР. ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1987. – 141 с.

5. Методические рекомендации по организации единой экономической службы сельскохозяйственного предприятия / П.Т. Саблук, Н.Я. Демьяненко, И.А. Микитенко и др., ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1989. – 42 с.

6. Рекомендации по единой экономической службы сельскохозяйственного предприятия / П.Т. Саблук, Н.Я. Демьяненко, И.А. Микитенко и др., ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1990. – 45 с.

Школою розроблено пропозиції щодо удосконалення обліково-аналітичної інформації та її раціонального використання, а також підготовлено альбом уніфікованих форм первинних документів для підприємств Держагропрому з питань обліку основних засобів, виробничих запасів, оплати праці, виробничих витрат, фінансової діяльності, в результаті чого було значно скорочено кількість первинних облікових документів [5,8].

Після обрання Петра Трохимовича Саблука директором Інституту (з 1989 р.), подальший розвиток Школи отримав від нового директора потужну підтримку та патронат.

У 1989 році Школу бухгалтерського обліку і аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств Інституту очолив академік Дем’яненко Микола Якович, під керівництвом якого працювало відділення фінансів, обліку та інвестицій.

Цей період характеризується розвитком форм господарювання та реформуванням обліку.

В 1992 році за підтримки Саблука П.Т. вперше в Україні, створено при Мінсільгосппроді науково – методичний центр "Облік в АПК" завданнями якого було визначення напрямів досліджень, координація напрацювань, їх розгляд і затвердження. Центр, хоч і під іншими назвами, успішно діє при Міністерстві до цього часу. До Центру входили і входять керівники бухгалтерських служб системи Міністерства, провідні вчені, бухгалтери найуспішніших підприємств. Організаційна робота Центру завжди покладалась на нашу Школу і регулювалась спільними наказами по Міністерству та Президії УААН.

Під час виступу на пленарному засіданні З’їзду Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України у 2008 році Петро Трохимович зазначив: "Вдумайтесь тільки, в 1992 році ми створили науково-методичну раду з бухгалтерського обліку при Мінагрополітики. Це ж майже за 10 років до того, як нам "переклали" Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і створили аналогічну раду при Мінфіні України" [14, с. 12].

З 2001 року зі складу відділення фінансів, обліку та інвестицій був відокремлений відділ методології обліку і аудиту, який до сьогодні функціонує як окремий функціональний підрозділ у складі відділення. З 2001 року і по цей час за підтримки П.Т. Саблука дослідження відділу проводяться за напрямами:

· адаптування до галузевих вимог міжнародних та національних стандартів обліку;

· формування галузевої системи бухгалтерського обліку та звітності;

· методичне та організаційне забезпечення обліку в нових умовах господарювання;

· бухгалтерське забезпечення майнових та земельних відносин;

· теоретичне та методичне обґрунтування питань організації первинного обліку;

· облікове забезпечення державної фінансової підтримки сільгосптоваровиробника;

· облікове забезпечення сплати податків;

· теоретичне обґрунтування та методичне забезпечення обліку необоротних активів, інтелектуальної власності, брендів;

· облікове забезпечення розрахунків з оплати праці та централізованими фондами;

· запровадження досвіду роботи професійних об’єднань бухгалтерів та вирішення питань підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів АПК.

Сьогодні у Школі сформовано окрему бібліотеку (5 000 найменувань спеціалізованої літератури з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту). Сформована електронна база даних (більше 20 000 матеріалів). Школа має сторінку "Облік і фінанси АПК" на веб-сайті Мінагрополітики, випускає міжнародний науково-практичний журнал "Облік і фінанси АПК", надає практичну допомогу підприємствам через Бухгалтерський портал "Облік і фінанси АПК". Науково-виробничий журнал "Облік і фінанси АПК" внесено до переліку фахових видань в галузі економічних наук Постановами Президії ВАК України від 15.12.2004 року № 3-05/11 та від 06.10.2010 року № 1-05/6.

І сьогодні Петро Трохимович не залишається осторонь проблем бухгалтерського обліку, він є членом редакційної колегії журналу, здійснює керівництво аспірантами, виступає з науковими доповідями на вітчизняних та міжнародних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Пильну увагу приділяє Петро Трохимович широкому спектру економічних проблем, які вирішують його вихованці, чільне місце серед них займають бухгалтерський облік і аудит у нових ринкових умовах.

Бухгалтерський облік говорить академік Саблук- важлива складова інформаційної управлінської системи, він забезпечує фахівців близько 70 відсотками необхідної економічної інформації: зокрема про витрачання матеріальних, грошових і трудових ресурсів, собівартість продукції, фінансові результати, фінансовий стан підприємства, установи, організації. Облік залишаються важливою функцією господарського управління незалежно від суспільної формації і безпосередньо впливає на якість управлінських рішень.

Саблук П.Т. зазначає: "Головним завданням в найближчий час для академічної, галузевої, університетської науки повинна стати концентрація зусиль на доопрацюванні економічної теорії, всіх її складових, у тому числі обліку, аудиту, економічного аналізу з включенням в аграрний капітал усіх його складових згідно з теорією ресурсної вартості. Тільки за такої умови найбільш реально будуть відображатися в системі економічної і облікової роботи витрати товаровиробників на виробництво та одержані доходи, галузі реальної матеріальної сфери будуть поставлені в однакові економічні умови відтворення капіталу, а відтак ціноутворення" [13, с. 6].

Академік П.Т. Саблук переконаний, що для економістів-аграрників, у т.ч. облікового напряму, особливо вчених, немає нині більш відповідального завдання, як вирішення питання відображення в системі бухгалтерського обліку, на балансі, як це робиться в цивілізованих країнах світу, усіх складових аграрного капіталу, обліку земельної ренти та її розподілу. Його підтримка посилює розвиток теоретичних досліджень з питань обліку, економічного аналізу та аудиту.

Саме завдяки постійній вимогливості до себе та підлеглих, компетентності, високому професіоналізму, природній працездатності й талановитості, безсумнівному вмінню розв'язувати проблеми на стратегічному й тактичному рівнях П.Т.Саблук вніс і вносить вагомий вклад у розвиток школи бухгалтерського обліку в сільському господарстві України. Набутий досвід він сьогодні послідовно й настійливо використовує для розвитку стрункого, активно діючого економічного механізму впровадження наукових розробок у виробництво.

Завдяки підтримці директора Інституту аграрної економіки П.Т. Саблука на цей час колективом Школи випущено біля 50 номерів фахового журналу "Облік і фінанси АПК". Вагомим науковим здобутком є видання з 2007 р. більше 10 навчальних посібників з грифом МОН та МАП України, десятків брошур та методичних рекомендацій діяльності з обліку сільського господарства за МСФЗ.

З 2008 року розроблено та реалізується Комплексна програма підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів АПК, яка включає тренінги за найважливішими темами, що стосуються обліку в сільському господарстві. Програма апробована в м. Києві, Київській, Кіровоградській Донецькій, Луганській та інших областях. За період функціонування програми підвищення кваліфікації пройшли близько 500 бухгалтерів.

Програма CAPA та CAPS визнана не тільки Міністерством аграрної політики та Міністерством освіти і науки України, але і регіональною групою МФБ по країнах СНД.

Вищевикладене дає нам підстави стверджувати про наявність і дієвість роботи в Інституті науково-практичної школи бухгалтерського обліку у сільському господарстві України фундатором якої по праву є Петро Трохимович Саблук.

Секрет здобутків Школи криється у величезному ентузіазмі бухгалтерів-фінансистів аграрників - співробітників не тільки нашого відділу, але і кафедр бухгалтерського обліку та аудиту багатьох українських вузів, з якими П.Т. Саблук давно і плідно співпрацює. Сьогодні Школа бухгалтерського обліку у сільському господарстві є потужною силою, з якою вже рахуються в державі. Школа постійно координує свою роботу і має підтримку від Міністерства аграрної політики, Держкомстату, Управління методології бухгалтерського обліку Мінфіну України.

Важливим є й те, що П.Т. Саблук забезпечує необхідні умови для наукових досліджень, заохочує до роботи, так що працюється з натхненням. Можу стверджувати: ця мудра, талановита людина багато зробила та ще більше може зробити для розвитку теорії і практики аграрної економічної науки.

Петро Трохимович приділяє значну увагу становленню вчених нової формації, які працюють в нових економічних умовах. Приємно відзначити, що він не тільки відкриває талановитих учених, а й розвиває в них хороші риси творчості. Завжди наголошує на необхідності вивчення нових, актуальних та складних питань, які мають перспективу для країни. Він з невичерпною щедрістю ділиться своїми знаннями, досвідом. Може заохотити, зацікавити ідеєю, прищепити потяг до наукової праці. Йде в ногу з життям, часто випереджуючи його, охоче сприймає і підтримує все нове, вступає в дискусії з опонентами, які недооцінюють значення нових напрямів і тенденцій в аграрній науці.

Так, як робить Петро Трохимович, щоб заохотити, зацікавити і прищепити потяг до наукової праці, може воістину тільки справжній учений, талановитий вихователь і сильна особистість. З ним легко працювати, він висуває, але не нав'язує ідею, щедро віддає свій багаторічний і багатогранний досвід докторантам, аспірантам, науковим працівникам, здобувачам, фахівцям – своїм послідовникам та команді Школи бухгалтерського обліку в АПВ України. Від нього, як від щирої, ерудованої людини, яка тонко відчуває ситуацію, вимоги сучасності, прекрасно знає можливості кожного співробітника, можна почути добру пораду й головне - відчути підтримку. Йому притаманні риси мудрої, працьовитої, доброзичливої, працелюбної, цілеспрямованої людини. Ці його риси, як мого наставника та керівника, завжди відчуваю у ставленні до мене й моїх колег з Відділу методології бухгалтерського обліку і аудиту ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН.

Велика подяка і шана Вам, Петре Трохимовичу! Ваш життєвий шлях – яскравої й неординарної Людини, талановитого Науковця – є гідним прикладом для багатьох поколінь. Прийміть щирі побажання життєвої наснаги, оптимізму, натхнення, міцного здоров’я і родинного затишку.

 

Список використаних джерел

1.Вчені економісти-аграрники. Книга п’ята, част. 1, 2 / Упорядник і відповідальний за випуск О.В. Шатько. - К.: Аграрна наука. – 2001. – 448 с.

2.Жук В.М. Роль Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" в формуванні теорії і практики бухгалтерського обліку агропромислового виробництва (до 50-річчя роботи ННЦ "Інститут аграрної економіки") / Жук В.М. // Облік і фінанси АПК. – 2006. - № 5. – С. 107-119.

3.Інструкція по плануванню, обліку та розрахунку собівартості продукції сільськогосподарських підприємств, затверджена Держагропромом СРСР 23.12.1986 р. / Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях. - 1987. - № 5.

4.Кирейцев Г.Г. Методологические аспекты развития учета в сельском хозяйстве / Кирейцев Г.Г. // Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях. – 1985. - № 1. – С.30-32.

5.Методика исследования и разработка унифицированных форм первичных документов для системы агропромышленного комплекса / [Е.С. Барановский, Г.Г. Кирейцев, П.Т. Саблук и др.]. Госагропром СССР. УСХА. – К., 1987. – 22 с.

6.Немчинов П.П. Новая система колхозного учета / Немчинов П.П. – Львов: Изд-во Львовского университета, 1960. – 324 с.

7.Немчинов П.П.Новый план счетов для колхозов / Немчинов П.П. // Вопросы экономики сельского хозяйства Украины. – 1958. - № 2.

8.Первичный учет и чековая форма контроля затрат при внутрихозяйственном расчете / М.С. Игнатенко, П.Т. Саблук, П.И. Валько; [под ред В.П. Сытника]. – К.: Урожай, 1987. – 56 с.

9.Рекомендации по внедрению нормативного метода учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) / П.Т. Саблук, Н.С. Дроздов, Ю.Я. Литвин; ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им. А.Г. Шлихтера. – К., 1984. – 83 с.

10.Саблук П. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого та погляд у майбутнє. [Науково-популярні нариси у трьох томах] / Саблук П. – К.: Інститут аграрної економіки, 2001. – 432 с.

11.Саблук П.Т. Місце бухгалтерського  професійного об'єднання в реалізації завдань Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки / П.Т. Саблук // Шляхи реалізації завдань концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. VI Міжнар. наук.-практ. конф. ННЦ "ІАЕ" 14 травня 2010 р.: [Зб. тез та виступів] /  Відпов. за вип. В.М. Жук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2010. – 346 с. - С. 3-6.

12.Саблук П.Т. О направлениях исследований по учету, контролю и анализу / Саблук П.Т. // Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях. – 1987. - № 3. – С. 8-12.

13.Саблук П.Т. Роль обліку в забезпеченні аграрних перетворень / П.Т. Саблук // Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України. V Міжнар. наук.-практ. конф. ННЦ "ІАЕ" 24-25 квітня 2009 р., круглий стіл в НУБіП 15 травня 2009 р.: [Зб. тез та виступів] / Відпов. за вип. В.М. Жук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2009. - 316 с. - С. 6-8.

14.Саблук П.Т. Роль професійних бухгалтерських об'єднань у розбудові аграрного сектору економіки України / П.Т. Саблук // Наукове та професійне забезпечення розвитку обліку та фінансів аграрного сектору економіки в умовах глобалізації. IV Міжнародна наук.-практ. конф.: [Зб. тез та виступів: 18-19 вересня 2008 р. / Відпов. за вип. В.М. Жук. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки" УААН, 2008. - 348 с. - С. 9-11.

15.Саблук П.Т. Управлінський аспект методології та організації облікової політики в сільськогосподарській діяльності / П.Т. Саблук // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: [Зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ.  конф.: 29-30 листопада 2007 р.] / Відпов. за вип. В.М. Жук. - К.: "Юр-Агро-Веста", 2007. – 268 с. -С. 3-6.

16.Саблук П.Т. Основные положения по планированию, учету и исчислению себестоимости продукции сельскохозяйственных предприятий / Саблук П.Т., Дробот В.И. // Справочник по планированию в агропромышленном комплексе. – К., 1991. – Разд. 3. – С. 130-45.

17.Саблук Петро Трохимович: Бібліограф. покажч. наук. праць за 1965-2006 р. / УААН ННЦ "Ін-т аграрної економіки"; Упорядн.: Л.Г. Сливкіна, Л.О. Степаненко, Г.М. Пустовіт та ін.; Наук. ред. В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Федоров, В.І. Власов; Авт. вступ ст.: В.В. Юрчишин, А.А. Фесина, І.А. Микитенко. – К.: ІАЕ УААН, 2006. – 258 с.

18.Степаненко А. Життєвий шлях академіка Саблука: [документально-публіцистична повість] / А. Степаненко. - К.: Інститут аграрної економіки УААН, 2001. – 294 с.

19.Ящук Н.А. О нормативном методе планирования и учета затрат производства // Учет и финансы в колхозах и совхозах. - 1969. - № 11.