banner-mia2.gif

УДК 349.42:336.5.02

Г.О.СКРИПНИК, к.е.н.

асистент, кафедра фінансів,

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Питання, які розглядаються:

·      Висвітлено особливості та обґрунтовано необхідність регулювання управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах.

Ключові слова: управлінський облік, галузеві нормативні документи, регулювання обліку.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Освещены особенности и обоснована необходимость регулирования управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях.

Ключевые слова: управленческий учет, отраслевые нормативные документы, регулирования учета.

 

Issues that are examined:

·      The elucidated features and proved necessity of regulation of management accounting in the agricultural enterprises.

Keywords: administrative account, particular branch normative documents, adjusting of account.

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин сприяє збільшенню кількості користувачів фінансової інформації. Це пояснюється тим, що кожна структура прагне знайти і утримати своє місце на конкретному ринку. Визначення пріоритетів і вибір правильної стратегії невід'ємно пов'язані із коригуванням правил, посиленням одних і послабленням значущості інших чинників, що відображується в обліковій політиці підприємства. У цьому випадку особливої уваги заслуговує важлива складова облікової політики – управлінський облік, який забезпечує виявлення, вимірювання, збирання, аналіз, підготовку і прийом інформації, необхідної управлінському персоналу для розробки бізнес-планів, фінансових бюджетів, і сприяє вирішенню поточних та довгострокових економічних завдань підприємства та прийняття управлінських рішень на рахунок зазначених питань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наведена проблема неодноразово висвітлювалась провідними вітчизняними вченими Ф.Ф. Бутинцем, Б.І. Валуєвим, Г.Г. Кірейцевим, М.М. Коцупатрим, В.Г. Лінником, Л.В. Нападовською, М.Ф. Огійчуком, М.С. Пушкарем, О.Х. Румак, П.Т. Саблуком, В.В. Сопком, М.Г. Чумаченком та іншими. Однак на практиці лише деякі вітчизняні підприємства застосовують систему управлінського обліку для ефективнішого вирішення питань i проблем ведення бізнесу. Основне пояснення цього — відсутність достатнього обсягу знань у керівництва. Водночас багато керівників не завжди усвідомлюють роль управлінського обліку в організації, недостатньо чітко розуміють поставлену мету i завдання.

Вивчення публікацій, присвячених управлінському обліку з моменту його законодавчого закріплення, дозволило виявити, що методика ведення управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах недостатньо розроблена, відсутня нормативно-правова база з ведення управлінського обліку. В Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [далі Закон № 996 – ХIV] наводиться лише визначення управлінського обліку. В Методичних рекомендаціях з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств не наводяться рекомендації з ведення внутрішньогосподарського обліку на підприємстві.

Метою написання статті є дослідження особливостей регулювання управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах.

Виклад основного матеріалу. З прийняттям Закону № 996 – ХIV, відбулося законодавче закріплення поняття "внутрішньогосподарський (управлінський) облік" та визначення порядку його організації. Згідно якого, внутрішньогосподарський (управлінський) облік — система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством. Відповідно до статті 8, п.5. Закону № 996 – ХIV зазначається, що "підприємство самостійно розробляє систему внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та звітності" [1], цим самим залишаючи підприємство наодинці з виконанням цього складного завдання.

 Суттєвими проблемами на шляху формування та забезпечення ефективного функціонування управлінського обліку для вітчизняних підприємств є такі:

- більше половини оперативної інформації, що використовується менеджерами для контролю та оцінювання господарської діяльності, формується поза офіційною системою бухгалтерського обліку в цілому, і тому ведення управлінського обліку не зможе поліпшити ситуацію;

- набуває особливого змісту проблема, що дані управлінського обліку будуть використовуватись не стільки для управління, скільки для погодження з даними фінансового (бухгалтерського) обліку та подальшого їх уточнення та виправлення;

- на сьогодні в більшості підприємств бухгалтерський облік не є основним джерелом інформації для задоволення потреб системи управління. Бухгалтери вітчизняних підприємств завантажені роботою з реєстрації поточних фактів господарської діяльності, тому позбавлені можливості надавати будь-яку практичну допомогу адміністрації підприємства. Працівники бухгалтерії тепер основну увагу зосереджують на вирішенні питань обліку з метою оподаткування підприємства;

- необхідно будувати систему управлінського обліку з обовязковим урахуванням її ефективності тому, що недостача звітної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, так само небезпечна, як і наявність надлишкової управлінської інформації, яка розсіває увагу адміністрації і перешкоджає вивченню фактів і зосередженню на вирішенні головних завдань.

Аналіз літературних джерел показав, що більшість авторів праць з управлінського обліку описують і рекомендують для використання підходи, розроблені в сучасній міжнародній практиці, часто без будь-яких коментарів і без врахування особливостей роботи вітчизняних підприємств, зокрема праці С.Ф.Голова, перекладні видання за редакцією Н.П. Краснік [6, 11]. Такий підхід вважаємо не вірним, тому що при розробці методики ведення управлінського обліку на вітчизняних підприємствах потрібно враховувати, крім світового досвіду облікової практики, досягнення вітчизняних вчених, а також специфіку і реальний стан функціонування суб’єктів господарювання.

Підсистемою бухгалтерського обліку виступає управлінський облік, що базується на його теоретичних основах (предметі, методах, об’єктах) забезпечує прийняття управлінських рішень на основі інформації, сформованої за видами обліку (оперативно-технічного, статистичного, бухгалтерського).

Належне інформаційне забезпечення управління виробництвом потребує вирішення двох завдань: створення системи інформації, яка б задовольняла вимоги управління на основі відповідної бази даних, та здешевлення обробки даних. Це може бути досягнуто інтеграцією обліку, під якою розуміють "...створення системи облікової інформації на основі органічного поєднання даних різних видів обліку" [9]. Тобто коли дані одного обліку органічно поєднуються з даними іншого, не порушуючи загальну методологію фіксації, збирання і обробки даних.

Бухгалтерський облік будується на основі єдиного централізованого керівництва з боку Міністерства фінансів, Державного комітету статистики, Національного банку тощо. Відповідно до загальних положень бухгалтерського обліку та звітності міністерства та відомства розробляють методичні рекомендації з врахуванням особливостей конкретної галузі економіки.

Важливе місце, виходячи з обсягу інформації, що збирається, посідає оперативно-технічний облік. Його використовують для спостереження та реєстрації операцій про процеси та ресурси на окремих ділянках. Цей вид обліку основну увагу зосереджує на збиранні оперативних даних і в цьому плані його інформація в подальшому може дублюватися бухгалтерським обліком. Проте, поряд з цим, він має свої специфічні обєкти спостереження і подальшого узагальнення.

Здійснення оперативно-технічного обліку на підприємствах зумовлено:

- наявністю об’єктів обліку, які не знаходять відображення в бухгалтерському обліку, оскільки при цьому не використовуються вартісні показники;

- неможливістю охоплення бухгалтерським обліком всієї сукупності інформації, що характеризують окремий обєкт, а саме, дані про породність та походження тварин обліковують лише в спеціальних регістрах племінного обліку (картках племінного обліку);

- складністю одночасної реєстрації та накопичення бухгалтерської та оперативно-технічної інформації в регістрах через велику кількість допоміжних показників, що характеризують той чи інший об’єкт обліку;

- потребою відображення в обліку тих самих об’єктів за різними оцінками, наприклад, в разі здійснення внутрішньогосподарського розрахунку спожиті ресурси та продукція інших виробництв можуть оцінюватися як за розрахунковими цінами, так і за єдиними цінами по підприємству;

- необхідністю одержання потрібної для управління інформації за більш короткі відрізки часу порівняно з бухгалтерським обліком, наприклад, облік руху тварин на фермах є щоденним обліком, дані якого в кінці звітного періоду, як правило, місяця, узагальнюються в бухгалтерському обліку.

Оперативно-технічний облік на сільськогосподарських підприємствах здійснюється для одержання даних, відсутніх у бухгалтерському обліку, а також для збирання деяких даних, необхідних для оперативного управління виробництвом з подальшим узагальненням їх у бухгалтерському обліку.

Здійснюється відокремлене документальне відображення тих самих операцій у бухгалтерському і оперативно-технічному обліку, наприклад, надходження племінних тварин оформлюється рахунком, дані якого знаходять відображення в регістрах бухгалтерського обліку, та племінним свідоцтвом, показники якого використовують у зоотехнічному обліку; неможливість обліковувати щоденний вихід більшості видів тваринницької продукції, що обмежує сферу застосування оперативного обліку.

Зазначені особливості оперативно-технічного обліку певною мірою позначаються на його організації, методиці збирання та обробки даних, а також на їх узагальненні у вигляді відповідних форм звітності.

Дані статистичного обліку, як правило, для конкретного підприємства набувають форм зовнішньої інформації, зібраної та належним чином оформленої статистичними органами.

Уся інформація, зібрана всіма видами обліку, узагальнюється статистичними та відомчими органами і обробляється за допомогою існуючих статистичних методів. Ці органи регламентують склад та порядок формування окремих показників, що сприяє створенню належної системи облікової інформації в цілому.

Існуючі методи обліку, нормування, планування, контролю і аналізу витрат уже не можуть задовольнити потреби керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств і тому є необхідним створення системи обробки та підготовки інформації для менеджерів всередині підприємства, що може бути вирішено при застосуванні управлінського обліку.

Так, М.Г. Чумаченко зазначає, що "… до складу сучасного управлінського обліку входить нормування і прогнозування виробничих витрат за різними напрямками, калькулювання собівартості продукції, аналіз собівартості продукції і виявлення відхилень від стандартів і кошторисів" [12].

На думку Г.Г. Кірейцева: "система управлінського обліку створюється на підставі обґрунтованої методологічної і організаційної інтеграції функцій управління" [7].

Аналіз поглядів вчених-економістів свідчить, що метою управлінського обліку є надання інформації:

-    для калькулювання собівартості продукції та інших об’єктів управлінського інтересу;

-    для планування, контролю за кількістю і якістю продукції та безперервного вдосконалення виробництва;

-    для прийняття управлінських рішень [4, 5, 8].

Слід зазначити, що в обліковій літературі, вітчизняній і зарубіжній, йдеться про відсутність регламентацій у частині організації і ведення управлінського обліку на підприємстві. Проте відсутність законодавчих обмежень не означає свободи вибору за всіма положеннями управлінського обліку. Ведення управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах не передбачено нормативними документами, Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, Методичними рекомендаціями з плануванню, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств.

Діюча система управлінського обліку обов’язково повинна містити такі основні елементи:

-                     центри відповідальності;

-                     контрольовані показники;

-                      первинні документи управлінського обліку;

-                     облікові регістри для групування даних;

-                      форми управлінської звітності;

-                     облікові процедури збору, оброблення i представлення інформації користувачам.

Організація обліку за центрами відповідальності дасть змогу визначати результати діяльності лінійних керівників, оперативно відслідковувати відхилення фактичних значень показників від цільових i виявляти причини їх відхилення.

Що стосується регулювання управлінського обліку на сільськогосподарському підприємстві, то тут повинні існувати конкретні рекомендації, виконання яких є обов’язковим і повинно контролюватися (інакше система управлінського обліку не буде ефективною). Коли підприємство приймає рішення про впровадження управлінського обліку, необхідним кроком є розробка пакету документів, що визначатиме методологію і методику ведення управлінського обліку та процес його організації.

До документів, що регулюють управлінський облік на рівні підприємства можна віднести документи трьох рівнів: загальне положення про систему управлінського обліку; регламенти, що регулюють окремі питання організації і ведення управлінського обліку; посадові інструкції.

Найважливішою вимогою для ефективного функціонування системи управлінського обліку в організації є її регламентне забезпечення. В процесі запровадження управлінського обліку має бути розроблено Положення з управлінського обліку i звітності або виділено окремий розділ в Наказі про облікову політику підприємства.

Висновок. Враховуючи функції управління та задачі обліку, послідовність створення системи управлінського обліку на підприємстві рекомендується доповнити Методичні рекомендації з планування, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств такими розділами:

- бюджетування і контроль на сільськогосподарських підприємствах;

-       облік за центрами відповідальності;

-       порядок складання і подання внутрішньої звітності

Впровадження рекомендацій у практику сільськогосподарських підприємств спонукає до посилення функцій планування і контролю за витратами виробництва. На сільськогосподарському підприємстві доцільно складати такі бюджети:

- бюджет прямих витрат на виробництво центнера продукції;

- бюджет виробництва продукції;

- бюджет собівартості реалізованої продукції.

Це дасть змогу своєчасно виявляти відхилення виробництва від заданих параметрів. Для контролю за виконання бюджету потрібно призначити відповідальну особу.

 

Список використаних джерел

1.            Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. №996 – ХIV, зі змінами та доповненнями: [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14

2.            Методичні рекомендації по плануванню, обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №77 (623). – С. 2-25.

3.            Бутинець Ф.Ф. Управленческий учет: есть ли такой? / Ф.Ф. Бутинець // Проблемы развития теории бухгалтерского учета и контроля: [Монография]. – Брест-Житомир: ЖГТУ, 2004. – С. 53-81.

4.             Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [Бутинець Ф.Ф., Дем'яненко М Я., Саблук П.Т. та ін.]. - Житомир: ПП "РУТА", 2003. - 511с.

5.            Валуев Б. Проблемы управленческой ориентации бухгалтерского учета / Б. Валуев // Світ бухгалтерського обліку. - 1997. - №1(7). – C. 2-10.

6.            Голов С.Ф. Управлінський облік: [Підручник] / Голов С.Ф. - К.: Лібра, 2003. – 704 с.

7.            Кірейцев Г.Г. Про поділ обліку на фінансовий і управлінський / Г.Г. Кірейцев // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 1999. - №11. – С. 2-7.

8.            Нападовська Л. Методологічні засади управлінського обліку / Л. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004 - №4 - С.26-30.

9.            Моссаковський В. Інтеграція господарського обліку / В. Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2004. - №6. - С.16-24.

10.       Румак О.Х. Управлінський облік у сільськогосподарських підприємствах / О.Х. Румак. - К.: Урожай, 1994.- 120 с.

11.       Управлінський облік / [Дон Р. Хенсен, Меріен М. Моувен, Небіл С. Еліас, Девід У. Сєнков]. Пер. з англ. 5-го канад вид., наук. ред. Н.П. Краснік. - К.: Міленіум, 2002. - 974 с.

12.       Чумаченко Н.Г. Развитие управленческого учета в Украине / Н.Г. Чумаченко // Світ бухгалтерського обліку. - 1997. - № 10 (16). - С.2-9.