banner-mia2.gif
podatki_2011.jpg

Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 636 с.

Зібрано усі нормативно-правові документи, що регулюють організацію та ведення бухгалтерського обліку в Україні. А саме: План рахунків та Інструкція про його застосування, П(С)БО, постанови, методичні рекомендації та інші.

 

Рік видання: 2012
Кількість сторінок: 636

Зміст

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій"
Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"
Примітки до річної фінансової звітності
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (Спрощений План рахунків)
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків
Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів
Типові форми первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи
Порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги
Глосарій