banner-mia2.gif

УДК 657.471:631

С.В. Стендер,

асистент кафедри бухгалтерського обліку

Подільського державного аграрно-технічного університету

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·          Рассматривается новая методика учёта затрат на содержание машинно-тракторного парка

·          Даётся критическая оценка этой методике и рекомендации по усовершенствованию учёта затрат МТП

 

Key issues that are examined:

·          The new methods of accounting of technology using in agriculture are taken a look in the article

·          Critical estimation of that methods is given and proposals of improvement of them are brought out

 

В сільськогосподарських підприємствах виробництво продукції багатьох культур здійснюється при комплексній механізації виробничих процесів. Проте, існуючий рівень технічного оснащення не відповідає сучасним вимогам, не забезпечує проведення польових робіт в оптимальні строки. Тому зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств є актуальним питанням сьогодення. Зараз більше 40 % всіх витрат рослинництва становлять витрати машинно-тракторного парку (МТП), тому для більш ефективного його використання необхідно здійснювати постійний контроль за витратами по утриманню та експлуатації МТП.

Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств передбачено витрати на утримання сільськогосподарської техніки протягом року відображати на рахунку 91 „Загальновиробничі витрати” на окремому субрахунку. Аналітичні рахунки відкривають в розрізі видів машин (трактори, комбайни, ґрунтообробні, посівні машини тощо). До складу витрат відносять оплату праці працівників, що займаються обслуговуванням конкретних машин (без оплати праці трактористів, які працюють на цих машинах), амортизацію, витрати на ремонт тощо. При виконанні сільськогосподарських робіт, в тому числі транспортних робіт в рослинництві, на витрати МТП не відносять оплату праці з нарахуваннями трактористів-машиністів, причіплювачів та вартість пального і мастильних матеріалів, а відносять прямо на відповідні культури і роботи. Оплата праці трактористів та пальне на використання транспортних робіт протягом року обліковується на рахунку 234 „Допоміжні виробництва” на окремому аналітичному рахунку „Машинно-тракторний парк”. В кінці року витрати МТП, обліковані на рахунку 91, розподіляють пропорційно обсягу виконаних робіт у фізичних обсягах, а по тракторах – в умовних еталонних гектарах (між сільськогосподарськими, транспортними та будівельними роботами). Для цього складається спеціальний розрахунок.

Запропонована в методичних рекомендаціях методика обліку та розподілу витрат на утримання машинно-тракторного парку є досить трудомісткою і невиправданою з точки зору значимості машинно-тракторного парку для сільськогосподарських підприємств, а також сезонності та нерівномірності здійснення витрат на його експлуатацію протягом року. Доцільно облік витрат на утримання та експлуатацію МТП вести на рахунку 23 „Виробництво”, субрахунок 5 „Витрати на утримання та експлуатацію сільськогосподарської техніки”.

Вважаємо, що побудова обліку витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку суттєво залежить також від організаційно-технологічних форм його використання.

В невеликих сільськогосподарських підприємствах з метою спрощення ведення обліку витрат на утримання МТП доцільно всі витрати проводити транзитом через рахунок 235 і списувати на об’єкти обліку за плановою собівартістю 1ум.ет.га: в рослинництві – в розрізі статей витрат, в тваринництві – комплексною статтею. В кінці року планова собівартість 1 ум.ет.га коригується до рівня фактичної.

У великих сільськогосподарських підприємствах, в яких МТП виділено в окремий структурний підрозділ, для обліку витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку (включаючи витрати і на сільськогосподарських роботах) необхідно виділити такі аналітичні рахунки:

1) амортизація техніки (за її видами);

2) витрати на поточний ремонт, технічне обслуговування та огляд техніки;

3) загальні витрати на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку;

4) витрати на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку на сільськогосподарських роботах;

5) витрати на утримання і експлуатацію машинно-тракторного парку на транспортних роботах.

На першому аналітичному рахунку наростаючим підсумком з початку року обліковується нарахована амортизація по видах техніки. В кінці року нарахована амортизація розподіляється між сільськогосподарськими і транспортними роботами пропорційно встановленій базі.

На другому аналітичному рахунку наростаючим підсумком з початку року обліковуються витрати на поточний ремонт, технічне обслуговування та догляди основних засобів машинно-тракторного парку. В кінці року ці витрати розподіляються пропорційно встановленій базі.

На третьому аналітичному рахунку обліковуються загальні витрати, на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку: вартість робіт та послуг, виконаних допоміжними виробництвами для машинно-тракторного парку, як свого підприємства, так і затрати на оплату послуг виробничого характеру, надані сторонніми організаціями; вартість та знос МШП, інструментів, спецодягу; нараховані премії за економію палива та інших матеріальних ресурсів, доплата за стаж роботи по спеціальності в господарстві; відрахування на соціальні потреби; затрати на будівництво і утримання літніх польових станів та інших споруд некапітального характеру; інші витрати. В кінці року затрати на цьому аналітичному рахунку розподіляються між сільськогосподарськими та транспортними роботами пропорційно витрат на утримання основних засобів машинно-тракторного парку.

На четвертому аналітичному рахунку протягом року обліковуються витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, пальне та мастильні матеріали, витрачені на сільськогосподарських роботах. Протягом року ці витрати транзитом відносяться на відповідні об’єкти обліку витрат в рослинництві. В кінці року на цей аналітичний рахунок відноситься і певна доля витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку, облікованих на першому, другому та третьому аналітичних рахунках.

На п’ятому аналітичному рахунку протягом року обліковуються витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, пальне та мастильні матеріали, використані на транспортних роботах тракторів. Протягом року виконанні транспортні роботи списуються на відповідні об’єкти обліку затрат в плановій оцінці. В кінці року на цей аналітичний рахунок списується частина витрат на утримання та експлуатацію машинно-тракторного парку, облікованих на першому, другому. Третьому аналітичних рахунках та проводиться калькуляція собівартості виконаних робіт.

Таким чином, така побудова обліку на великих сільськогосподарських підприємствах дасть можливість: зібрати всі витрати на утримання машинно-тракторного парку на рахунку 235; економічно обґрунтовано обліковувати та розподіляти витрати на утримання машинно-тракторного парку відповідно на сільськогосподарських і транспортних роботах; забезпечити точний облік витрат за встановленою номенклатурою статей на механізованих роботах в рослинництві; забезпечити достатньо високу аналітичність та інформаційність обліку.

 

Список використаної літератури:

1. Олійник С.О. Вимоги до обліку витрат і випуску продукції в процесі управління виробництвом. // Науковий вісник НАУ. – 2000. - № 26. – С.156-158.

2. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств. – К.: Урожай, 1999. – С. 274.

3. Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: Кол. монографія у двох томах. Т.2 /за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2001. – 851 с.

4. Довганич Г.В., Шморгун Л.Г. Ціновий механізм у системі економічних відносин в агропромисловому комплексі // Економіка АПК. – 2003.- №6.- С.65-69.