banner-mia2.gif
obl_pol_2009.jpg

Облікова політика підприємства: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: "Юр-Агро-Веста", 2009. - 328 с.

ISBN 978-966-2173-05-5

Схвалено Міністерством аграрної політики України для використання в навчальному процесі як навчальний посібник для підготовки бакалаврів із галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програм курсів "Фінансовий облік", "Бухгалтерський облік", "Організація і методика аудиту", "Контроль і ревізія". У Посібнику розкривається законодавчо-нормативні вимоги до облікової політики підприємства та її документального оформлення, організаційні та методичні складові облікової політики, основи організації управлінського обліку, особливості формування облікової політики в державних підприємствах.

Облікова політика розглядається у двох аспектах організаційно-технічному (організація та форми ведення бухгалтерського обліку, робочий план рахунків, документооборот, організація інвентаризаційної роботи та роботи з оцінки активів) та методичному (альтернативні методи обліку за окремими об'єктами). З метою кращого засвоєння матеріалу та використання в практичній діяльності, у додатках до посібника, подано основні нормативні документи, зразки розпорядчих та довідкових документів підприємства, що регулюють формування та реалізацію облікової політики на підприємствах. Висвітлюється порядок формування облікової політики щодо специфічних об’єктів: біологічних активів, земельних ділянок, нерухомості.

Посібник призначений для студентів вищих і середніх закладів освіти економічних спеціальностей та рекомендований до застосування у процесі підвищення кваліфікації бухгалтерів за програмою САРА "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

ЗМІСТ

Вступ.

1. Вимоги до облікової політики підприємства.
Нормативні вимоги.
Складові елементи облікової політики.
Документальне оформлення облікової політики.
Зміна облікової політики.

2. Організаційно-технічна складова облікової політики.
Організація ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Форми ведення бухгалтерського обліку.
Перелік посадових, матеріально-відповідальних та підзвітних осіб.
Робочий план рахунків.
Документооборот на підприємстві.
Організація інвентаризаційної роботи.
Організація роботи з оцінки активів.
Організація зберігання та утилізації документів підприємства.
Особливості формування облікової політики при використанні комп'ютерних систем обробки інформації.

3. Методичні складові облікової політики щодо окремих об'єктів обліку.
Біологічні активи.
Земельні ділянки, нерухомість.
Основні засоби та інші матеріальні необоротні активи.
Нематеріальні активи (тотргові марки, бренди).
Запаси.
Дебіторська заборгованість.
Витрати підприємства.
Забезпечення та резерви.

4. Основи побудови системи управлінського обліку на підприємстві.
Загальні положення.
Організаційна побудова управлінського обліку.
Метоодика ведення управлінського обліку.

5.Особливості облікової політики державних підприємств.
Порядок складання та погодження розпорядчого документа.
Обов'язкові елементи облікової політики державного підприємства.

Додатки
Закон України про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні.
Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів і операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності (Наказ Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 р. № 1213).
Про облікову політику (лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793).
Про погодження облікової політики підприємства (наказ Міністерства аграрної політики України від 11 квітня 2007 року № 254).
Наказ Про створення комісії з розробки облікової політики на підприємстві.
Положення про облікову політику.
Моделі організації бухгалтерської служби підприємства.
Перелік посадових осіб, яким надано право підпису документів.
Перелік матеріально-відповідальних та підзвітних осіб.
Робочий план рахунків.
Графік документообороту.
План-графік прооведення інвентаризації.
Склад постійно діючої інвентаризаційної комісії.
Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій і підприємств, із зазначенням термінів зберігання документів (Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998 р. № 41).
Акт про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню.
Положення про порядок оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції.
Склад постійно діючих комісій по визначенню справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції.
Акт визначення справедливої вартості активів.
Посадова інструкція головного бухгалтера підприємства.
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.
Договір № про надання послуг з ведення бухгалтерського обліку.