banner-mia2.gif
vlasnist_2010.jpg

Організація обліку відносин власності: навчальний посібник / За ред. Жука В.М. – 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. - 372 с.

ISBN 978-966-2173-08-6

Схвалено Міністерством аграрної політики України для використання в навчальному процесі як навчальний посібник для підготовки бакалаврів із галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України.

Даний посібник є першою спробою поєднати організаційно-правові основи повноважень власників із обліковим забезпеченням реалізації цих повноважень, збереженням та примноженням власності.

В посібнику розкрито порядок організації обліку власників в різних організаційно-правових формах господарювання. Визначено їх відношення до майна та капіталу. Подано порядок обліку формування активів підприємств за рахунок залученого та власного капіталу. Окремими розділами розкрито питання розподілу та використання прибутку, відчуження власниками належних їм прав.

Вагоме місце присвячено питанням організації та методики проведення внутрішнього та зовнішнього контролю відносин власності. Посібник якісно доповнює такі курси дисциплін: "Фінансовий облік", "Організація бухгалтерського обліку", "Звітність", "Аудит", "Організація і методика аудиту", "Контроль і ревізія", що викладаються у технікумах та вузах для студентів економічних спеціальностей.

Даний посібник є другим виданням, яке доповнене і перероблене відповідно до змін законодавства, що регулює питання правового та облікового забезпечення відносин власності. Видання рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації бухгалтерів агропромислових підприємств за програмою "Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва" – САРА.

ЗМІСТ

Вступ.

1. Організаційно-установчі повноваження власника підприємства. Організація обліку власників.
1.1. Загальні положення.
1.2. Господарські товариства.
1.3. Сільськогосподарські виробничі кооперативи.
1.4. Фермерські господарства.
1.5. Державні сільськогосподарські підприємства.
1.6. Основи організації обліку власників.

2. Законодавчо-нормативне забезпечення прав власності у сільському господарстві.
2.1. Майно у приватній сфері господарювання.
2.2. Особливості управління та користування державним майном.
2.3. Власний капітал підприємства.
2.4. Прибуток суб'єктів господарювання.

3. Облік майна та власного капіталу.
3.1. Облік власного майна підприємства.
3.1.1. Облік статутного (пайового) капіталу.
3.1.2. Формування майна підприємства за рахунок інших джерел.
3.1.3. Основи обліку необоротних активів.
3.1.4. Облік іншого майна.
3.2. Оренда майна.
3.2.1. Загальні положення обліку орендованого майна.
3.2.2. Облік та оподаткування орендної плати.
3.2.3. Ремонт і поліпшення орендованого майна.
3.2.4. Створення та використання фонду відтворення орендованого майна.
3.2.5. Правові підстави та порядок документального оформлення списання орендованого майна.
3.3. Викуп майна членів реорганізованого КСП.
3.3.1. Облік та оподаткування операцій з викупу орендованого майна у співвласників.
3.3.2. Обліково-правове забезпечення купівлі-продажу майнових сертифікатів членів реорганізованих КСП.

4. Обліково-правове забезпечення операцій з реалізації прав власності.
4.1. Розподіл та використання прибутку.
4.1.1. Загальні положення розподілу та використання прибутку.
4.1.2. Фонди та резерви підприємства.
4.1.3. Порядок нарахування та виплати дивідендів.
4.1.4. Реінвестиція дивідендів.
4.1.5. Особливості нарахування та виплати дивідендів на державну частку у статутному капіталі.
4.2. Реалізація прав власності при виході учасника з товариства.
4.2.1. Загальні положення.
4.2.2. Вилучення частки при виході учасника з товариства.
4.2.3. Відступлення частки у статутному капіталі.
4.2.4. Особливості реалізації прав власності в акціонерних товариствах.

5. Внутрішній та зовнішній контроль відносин власності.
5.1. Нормативні вимоги до організації контролю.
5.2. Організація роботи ревізійної комісії (служби).
5.3. Організація аудиту.
5.4. Критерії вибору аудиторів та аудиторських фірм.
5.5. Методика проведення перевірок відносин власності.
5.5.1. Основні об'єкти та методи перевірки.
5.5.2. Документальне оформлення результатів перевірки.

Додатки.
Перелік нормативних документів, використаних при написанні посібника.