banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М. Організаційно-методологічні передумови та облікове забезпечення запровадження відомчої аграрної статистики в Україні / В.М. Жук // Агроінком. – 2008. - № 3-4. – С.82-87.

УДК 657:631

В.М. Жук, кандидат економічних наук,

завідувач відділом методології обліку та аудиту,

ННЦ «Інститут аграрної економіки »УААН

м. Київ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ

ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІДОМЧОЇ АГРАРНОЇ СТАТИСТИКИ В УКРАЇНІ

 

У сучасних умовах господарювання істотно зросла роль інформації, оскільки прийняття управлінських рішень залежить саме від якості інформаційного забезпечення. Основним джерелом інформації для прийняття рішень на державному рівні управління стали статистичні спостереження.

З переходом України на ринкові засади змінилися структура аграрного сектору економіки, методичні підходи до формування основних звітних показників діяльності підприємств. Приватна основа господарювання зумовила необхідність реорганізації методологічних і організаційних засад головної інформаційної бази, якою на державному рівні є система державної статистики та бухгалтерського обліку.

Цій проблемі приділяється значна увага як в управлінців так і в професійних наукових кіл. Зокрема, в працях вчених-економістів Ю. Бугуцького, Й. Пасхавера, М.Кужельного, В.Лінника, В.Савчука, Ю. Цал-Цалко [1;5;8;15] йдеться про потребу розробки теоретико-методологічних засад державної статистики, як основи інформаційного забезпечення державного управління. Питання статистики сільського господарства, є об'єктом дискусій і в колах фахівців державних статистичних органів та органів державного управління - Ю.Лузана, О. Прокопенка, Г. Розумної [6;13;14].

Однак, не зважаючи на те, що питання сільськогосподарської статистики задекларовано в ряді законодавчих актів [7, 12, 22], проблема не отримала належного вирішення. Наявність ряду особливостей галузі аграрного виробництва, а також стандартизована для всіх галузей фінансова (бухгалтерська) звітність, обмеженість її показників виділяють дані дослідження в окрему ланку та зумовлюють їх актуальність як на теоретичному, так і на державному рівнях.

Дана публікація має на меті започаткування нових теоретико-методологічних основ і розробку прикладних рекомендацій щодо запровадження системи відомчої аграрної статистики, її облікового забезпечення з урахуванням особливостей функціонування окремих сільських територій.

Визначальним у досягненні поставленої мети є виконання наступних завдань:

- аналіз сучасного стану інформаційно-облікового забезпечення прийняття управлінських рішень на галузевому рівні державного управління;

- обґрунтування ролі статистичної інформації в інформаційному забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України;

- розробка теоретичного підґрунтя запровадження системи відомчої аграрної статистики та механізму її облікового забезпечення в розрізі тестових господарств регіонів.

Завдання удосконалення сільськогосподарської статистики було сформульоване в Указі Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» № 1529/99 від 3 грудня 1999 р. [22]. На виконання зазначеного Указу у 2000 році Державний комітет статистики України, Міністерство аграрної політики України та Державний комітет України по земельних ресурсах видали спільний наказ «Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарстві України» № 127/53/48 від 26 квітня 2000 р. [7].

За чинним законодавством, формуванням інформаційної бази даних для державного управління займаються органи державної статистики. Проте потреба в інформаційному забезпеченні функцій Міністерства аграрної політики та функцій Державного комітету статистики різна. Це призводить до того, що органи статистики, здійснюючи уніфікацію вітчизняної статистики за міжнародними вимогами, безпідставно скоротили та спростили звітні форми суб’єктів господарювання, що ускладнює аналітичну роботу галузевого управління.

З цим погоджується один з керівників Держкомстату О.М. Прокопенко відмічаючи, що одним з негативних наслідків приведення державної статистики до вимог міжнародних стандартів є скорочення досліджуваних показників та вихідної інформації, що готується органами державної статистики. Певним чином це стосується і показників, що характеризують економічні результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств [13]. З радянських часів і до сьогодні кількість галузевої (предметної) статистичної інформації в структурі річних бухгалтерських звітів сільськогосподарських підприємств постійно зменшується (табл. 1).

Таблиця 1

Порівняльний аналіз структури річних бухгалтерських звітів сільськогосподарських підприємств за 1980 – 2007 роки

Назва звітних форм

Наявність звітних форм

1980

2000

2007

Загальна кількість форм

18

9

6

у тому числі для інформаційного забезпечення аграрної політики:

 

 

 

І. У виробничо-фінансовій сфері

 

 

 

1.1. Фінансова звітність

3

5

5

1.2. Звітність по виробництву продукції

4

3

-

1.3. Звіт з реалізації продукції

1

1

-

1.4. Форма № 50–сг «Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств»

-

-

1

ІІ. У сфері капітальних інвестицій

 

 

 

2.1. Звіт з наявності і руху основних засобів

7

-

-

ІІІ. У сфері розвитку сільських територій (соціального захисту)

 

 

 

3.1. Звіт з чисельності і оплати праці

1

-

-

3.2. Звіт з основних показників по житловому і комунальному господарствах

1

-

-

3.3. Звіт з використання фондів економічного стимулювання і спеціального призначення

1

-

-

 

Крім того, у більшості статистичних форм відсутні взаємоув’язки показників із показниками (групами показників) в інших формах, зокрема у фінансовій звітності (табл. 2).

Таблиця 2

Невідповідність даних про фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств за даними фінансової та статистичної звітності

Офіційне джерело

2000

2003

2006

Прибуток, млн. грн.

Рента-бельність,

%

Прибуток, млн. грн.

Рента-бельність,

%

Прибуток, млн. грн.

Рента-бельність, %

Статистичний щорічник України [19-21][1] (форма №2)

 

1752,4

 

1,6

769,5

4,2

2731,8

10

Статистичний бюлетень «Основні економічні показники роботи с.г. підприємств» [16-18][2]

(форма 50-с.г.)

1410,9

9

-4,6

-0,03

2445,4

7,4

 

Як видно з таблиці 2, дані про фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств, узагальнені в різних джерелах статистичної інформації, значно відрізняються. Наявні розбіжності значень фінансових показників, наведених у Статистичному щорічнику і Статистичному бюлетені мають певні причини.

По-перше, у наведених джерелах використовують різні фінансові показники з ф. № 2 «Звіт про фінансові результати». Так, у Статистичному щорічнику України – «Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування», а в Статистичному бюлетені «Основні показники роботи сільськогосподарських підприємств України» – «Чистий прибуток (збиток)».

По-друге, у Статистичному щорічнику України статистичні дані щодо фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування узагальнюються в цілому по трьох галузях – сільське господарство, мисливство, лісове господарство (загальна кількість підприємств у цьому сегменті у 2006 році – 58 945 одиниць). При цьому статистичні дані щодо прибутку (збитку) від сільськогосподарської діяльності (Статистичний бюлетень) узагальнюються лише по великих і середніх сільськогосподарським підприємствам, які звітуються за формою 50-с.г. У 2006 році їх загальна кількість – 7 611 одиниць (рис. 1).

Image

Рис. 1. Розбіжність у кількості підприємств, що є базою для статистичних узагальнень даних про фінансові результати

 

По-третє, розбіжності пояснюються відсутністю єдиного визначення сільськогосподарського підприємства, як суб’єкта фінансової, статистичної та податкової звітності.

Вищезазначені моменти призводять до втрати комплексного підходу до галузевого управління через систему звітності. За радянських часів підприємства готували єдиний бухгалтерський звіт, що містив всю інформацію про його фінансово-майнове становище. Узагальнені звіти знаходились у відкритому доступі по системі Мінагрополітики та на кожному підприємстві. Нині спостерігається розбалансованість в питаннях звітності та інформаційної політики підприємств на рівні органів державного управління: Мінфіну, Держкомстату, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Різні форми звітності підлягають зведенню різними державними відомствами. У зв’язку з цим, як на державному рівні так і на рівні окремих підприємств відсутній єдиний уніфікований механізм, спостерігається безсистемність розкриття інформації про їх діяльність.

З метою уникнення зазначених розбіжностей нами неодноразово пропонувалось перенести форму 50-с.г. «Основні економічні показники роботи с.г. підприємств» до фінансової звітності у вигляді окремого розділу до приміток у складі Річного бухгалтерського звіту сільськогосподарських підприємств [2]. Формування єдиного Звіту забезпечить можливість узагальнення результатів діяльності підприємств в цілому та по галузі. Єдиний бухгалтерський звіт сільськогосподарських підприємств, забезпечить галузеве управління зіставними даними щодо структури результатів сільськогосподарської діяльності та їх частки в загальній структурі фінансових результатів діяльності підприємств.

Інше важливе завдання – розробка та затвердження на законодавчому рівні єдиних критеріїв віднесення підприємств до сільськогосподарських. Це забезпечить можливість здійснення порівняння економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств, адекватного аналізу результатів сільськогосподарської діяльності по рокам, в розрізі окремих видів діяльності (тваринництво, рослинництво тощо), а також за окремими організаційно-правовими формами господарювання (ТОВ, фермерські господарства тощо). Розроблені критерії мають бути єдиними й обов’язковими для застосування усіма державними відомствами (ДПА, Держкомстат, Мінфін, МінАП). Вони мають розроблятись та затверджуватись уніфіковано на рівні держави, а не на рівні окремих відомств.

Реалізація зазначених пропозицій в інформаційній системі сільськогосподарської діяльності забезпечить вирішення вищеозначених проблем в рамках міжнародних стандартів фінансової та статистичної звітності, проте цього недостатньо для інформаційного забезпечення галузевого управління. Кардинальне вирішення поставлених питань можливе лише за запровадження відомчої аграрної статистики, яка забезпечить галузеве управління повною та оперативною інформацією.

Першим кроком у цьому напрямі є розробка Концепції формування системи відомчої аграрної статистики з метою ефективного інформаційного забезпечення державного галузевого управління (рис. 2).

Метою відомчої аграрної статистики є збір, обробка, узагальнення і аналіз розширеної інформації з тестових господарств про процеси, що відбуваються в сільському господарстві України та її регіонах з метою вивчення масових суспільних явищ, стану і розвитку галузі, вдосконалення економічного механізму господарювання та відпрацювання ефективної аграрної політики.

Реалізація запропонованої Концепції полягає у виконання чотирьох основоположних груп завдань нормативно-правового, організаційного, методичного та прикладного характеру.

1. Заходи нормативно-правового характеру передбачають формування законодавчої бази створення та функціонування відомчої сільськогосподарської статистики. Зважуючи на досвід країн-членів ЄС необхідно розробити та затвердити Закон про відомчу аграрну статистику, який має регулювати організаційну систему такої статистики, її підпорядкованість, основні положення щодо методології сільськогосподарської статистики та вимоги до мережі тестових господарств. Доцільно також внести зміни до Закону України «Про екологічну мережу України» [4], якими включити до екомережі України всі земельні ресурси, в т.ч. землі сільськогосподарського призначення (зокрема ріллю, багаторічні насадження тощо).

2. Першочерговим організаційним заходом реалізації Концепції є формування системи тестових господарств – базових для збору й узагальнення показників сільськогосподарської діяльності.

Image

Рис. 2. Концептуальні засади формування системи відомчої аграрної статистики України

 

Міністерство аграрної політики має періодично визначати доходи і витрати сільськогосподарських підприємств, класифікованих за розміром, типом підприємства і економічними областями за поточними сільськогосподарський рік. У зв’язку з цим доцільним є створення мережі тестових господарств, що обов’язково мають вести системний бухгалтерський облік. З цією метою слід розробити та затвердити:

положення про систему тестових господарств і порядок ведення ними бухгалтерського обліку, за основу якого доцільно взяти Постанови Європейської комісії «Про створення інформаційної Мережі бухгалтерського обліку в сільському господарстві» та «Про відбір господарств, які ведуть бухгалтерський облік, з метою визначення доходності сільськогосподарських підприємств» [10;11].

методику формування вибірки (мережі тестових господарств), в якій передбачити критерії вибіркових одиниць, до яких доцільно включати сільськогосподарські підприємства з площею сільськогосподарських угідь не менше 200 га та лісогосподарських підприємства з площею лісу не менше 200 га.

3. Заходи методичного характеру мають охоплювати забезпечення методичного супроводу відомчої сільськогосподарської статистики на базі Міністерства аграрної політики. Для забезпечення методичного супроводу відомчої сільськогосподарської статистики важливим є створення спеціальної Комісії при Міністерстві аграрної політики. До її складу мають увійти переважно експерти сільськогосподарського виробництва, а також співрозмірна кількість осіб, які безпосередньо зайняті у сільському господарстві. До компетенції Комісії входить розробка форм статистичного спостереження та методики формування показників до цих форм, формування вибірки господарств (мережі тестових господарств).

4. Прикладні заходи реалізації Концепції передбачають безпосередню організацію збору й обробки інформації по мережі тестових господарств. Організація збору даних по тестових господарствах має бути покладена на Міністерство аграрної політики України, на базі якого доцільно організувати управління відомчої статистики та відповідну мережу в регіонах. При цьому кожне окреме підприємство, що входить до тестових господарств подає визначені звітні форми до управлінь агропромислового розвитку районних чи обласних держадміністрацій.

Основою інформаційного забезпечення відомчої статистики сільського господарства має стати системний бухгалтерський облік, що обов’язково організовується у підприємствах мережі тестових господарств. Організація облікового забезпечення має забезпечити однакові підходи до ведення бухгалтерського обліку в усіх тестових господарствах, зокрема:

- обов’язкове дотримання норм усіх положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), зокрема П(С)БО 30 «Біологічні активи» [9];

- ведення обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань та капіталу, затвердженим наказом Мінфіну № 291 від 30 листопада 1999 року;

- обґрунтування методів нарахування амортизації по необоротних активах;

- ведення обліку витрат як за видами діяльності так і за елементами (по восьмому та дев’ятому класах рахунків);

- обов’язкове калькулювання собівартості продукції за методичними підходами, визначеними Мінагрополітики паралельно з веденням обліку біологічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливими цінами;

- ведення обліку доходів від реалізації продукції за напрямами реалізації;

- обов’язкове проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності (з періодичністю, визначеною у законодавстві про мережу тестових господарств).

Дотримання визначених правил необхідне для уніфікації та встановлення єдиних методичних засад підготовки інформації для її узагальнення по системі відомчої аграрної статистики.

Висновки. За підсумками досліджуваних проблем, обґрунтовано необхідність встановлення відповідальності Міністерства аграрної політики за формування системи інформаційного забезпечення управління в сільському господарстві. Практика, коли дану систему формує лише Держкомстат України, є неправильною. Віддаючи належне роботі спеціалістів Держкомстату (О.М. Прокопенка, Г.І. Розумної та інших), галузевому управлінню та науці потрібно підготувати та реалізовувати конкретні пропозиції з вищеозначених проблем. Зокрема:

1. З метою уникнення розбалансованості у звітній політиці аграрних підприємств запровадити складання окремого Річного звіту сільськогосподарських підприємств;

2. Розробити та затвердити на законодавчому рівні єдині критерії віднесення підприємств до сільськогосподарських. Це забезпечить можливість порівняння економічних показників діяльності сільськогосподарських підприємств на загальногалузевому та державному рівні, адекватного аналізу результатів сільськогосподарської діяльності в розрізі окремих видів діяльності та за окремими організаційно-правовими формами господарювання;

3. Розробити та запровадити на державному рівні Концепцію формування системи відомчої аграрної статистики з метою ефективного інформаційного забезпечення державного галузевого управління.

 

Список літератури

1. Бугуцкий Ю.А. Статистико-экономический анализ эффективности аграрного труда: Дис. канд. экон. наук: 08.00.11 / Киевский экономический ун-т. – К., 1993. – 181 с.

2. Жук В.М. Состояние и перспективы бухгалтерского учета в АПК Украины в свете всемирной глобализации экономики // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Матер. Міжнар. наук. – теоретик. конф. – К.: ННЦ ІАЕ, 2003. - С.11-16.

3. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992 року N 2614-XII // Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 1992 – 2008.

4. Про екологічну мережу України: Закон України від 24.04.2004 року N 1864-IV // Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 2004 – 2008.

5. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

6. Лузан Ю.Я. Звітність підприємства – основа інформаційної системи управління // Облік і фінанси АПК. – 2004. – № 1. С.4 – 10.

7.  Про удосконалення системи статистичного обліку в сільському господарствi України: Наказ Державного комітету статистики України, Міністерства аграрної політики України, Державного комiтету України по земельних ресурсах від 26.06.2000 р. № 127/53/48 // Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 2000–2008.

8. Пасхавер И.С. Сельское хозяйство СССР в показателях статистики. – М.: Статистика, 1968. – 64 с.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р. N 790 // Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 2005 – 2007.

10. Про відбір господарств, які ведуть бухгалтерський облік, з метою визначення доходності сільськогосподарських підприємств: Постанова Європейської комісії, від 12.07.1982 р. // Verordnung (EWG) Nr. 1859/82 der Kommission vom 12. Juli 1982 über die Auswahl der Buchführungsergebnisse, Abl. EG Nr. L 205 vom 13. Juli 1982, S. 5

11. Постанова Європейської комісії про створення інформаційної Мережі бухгалтерського обліку в сільському господарстві від 15 червня 1965 р. // Verordnung Nr. 79/65/EWG vom 15. Juni 1965 zur Bildung eines Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen, Abl. EG Nr. L 109, S. 1859

12. Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики: Постанова Кабінету Міністрів України від 4.05.1993 р. N 326 // Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 1993 – 2007.

13. Прокопенко О.М. Удосконалення форми і методів державного статистичного спостереження за економічними показниками сільськогосподарських підприємств. // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Матер. ІІІ Міжнар. наук.–практик. конф. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2006. С.114-116.

14. Розумна Г.І. Відображення у статистичній звітності витрат на виробництво продукції, яка підлягає державному ціновому регулюванню // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково–практичної конференції. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2006. С.119 – 120.

15. Савчук В. К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 1996. – 41 с.

16. Основні економічні показники роботи с.-г. підприємств за 2000 рік.: Статистичний бюлетень. - К.: Держкомстат., 2001.

17. Основні економічні показники роботи с.г. підприємств за 2003 рік.: Статистичний бюлетень. – К.: Державний комітет статистики, 2004. – 56 с.

18.  Основні економічні показники роботи с.г. підприємств за 2006 рік.: Статистичний бюлетень. / За ред. Ю.М.Остапчука. К.: Державний комітет статистики, 2007. – 75 с.

19. Статистичний щорічник України за 2000 рік. Державний комітет статистики. / За ред. О.Г.Осауленка. К.: Вид-во «Консультант», 2001. – 598 с.

20. Статистичний щорічник України за 2003 рік. Державний комітет статистики. / За ред. О.Г.Осауленка. К.: Вид-во «Консультант», 2004. – 593 с.

21. Статистичний щорічник України за 2006 рік. Державний комітет статистики. / За ред. О.Г.Осауленка. К.: Вид-во «Консультант», 2007. – 551 с.

22. Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки.: Указ Президента України № 1529/99 від 3 грудня 1999 року // Ліга: еліт Закон Copyright: ІАЦ «Ліга». – 1999–2008.[1] За даними фінансової звітності – форми № 2 «Звіт про фінансові результати»

[2] За даними статистичної звітності – форми 50-с.г. «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств»