banner-mia2.gif

М.І. Тарасова,

заст. начальника управління,

начальник відділу моніторингу податків,

податкових платежів і зборів

Мінагрополітики України

 

Державною податковою адміністрацією на виконання вимог Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» (ст. 9) розроблено Порядок проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин (затверджено Наказом Державної податкової адміністрації України від 28 вересня 2004 р. № 562).

 Абзац п’ятий частини першої статті 9 ЗУ «Про фіксований сільськогосподарський податок» № 320-ХІV передбачає, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили) по кожному конкретному платнику податку за його клопотанням Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з Міністерством фінансів України та Міністерством аграрної політики України приймається рішення про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» № 2181).

Чим же відрізняється безнадійний борг,  який підлягає списанню відповідно до  ЗУ № 2181 від сум фіксованого сільськогосподарського податку, що підлягає реструктуризації відповідно до ЗУ № 320-ХІV та за Порядком проведення реструктуризації № 562? Тобто, яку суму платник податку має право списати, а яку реструктурувати?

Списанню підлягає податковий борг підприємства, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини — наприклад, стихія, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь, вибух тощо), тобто не з вини платника податків, які неможливо попередити своїми заходами за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на своєчасне виконання податкових зобов’язань.

Днем виникнення безнадійного податкового боргу вважається дата, визначена в документі, що засвідчує факт непереборної сили, з урахуванням податкового боргу, який був на цю дату.

Визначення сум безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню органами державної податкової служби, здійснюється:

за даними карток особових рахунків платників податків, що ведуться в органах державної податкової служби в установленому порядку, за станом на день виникнення безнадійного податкового боргу;

за даними довідки відповідного контролюючого органу (митні органи, установи Пенсійного фонду України, установи Фонду соціального страхування України за податками, зборами, контроль за нарахуванням і сплатою яких не здійснюють органи державної податкової служби)  про наявність безнадійного податкового боргу на день виникнення такого боргу.

Тобто податковими органами фіксується податковий борг на дату виникнення форс-мажорних обставин., який підприємства мають право списати відповідно до ЗУ № 2181. Але ж підприємства, особливо сільськогосподарські мають тривалий термін виробництва, тому дія обставин непереборної сили впливає і на подальшу їх діяльність (втрачається урожай, зменшується виручка, збільшуються витрати, пов’язані із пересівом тощо). Більше того, фіксований сільськогосподарський податок не залежить від розміру отриманих доходів, а встановлений у фіксованій сумі та підлягає обов’язковій сплаті у визначені терміни. Тому, за відсутності достатніх доходів підприємства не мають можливості сплачувати даний податок. Це й визначає норму ЗУ № 320-ХІV та  Порядку проведення реструктуризації № 562.

Отже реструктуризації підлягає сума не податкового боргу, а нарахованих податкових зобовязань з фіксованого сільськогосподарського податку, що мали місце на день виникнення форс-мажорних обставин, і також до кінця року, в якому такі обставини виникли .

Слід також відмітити, що підприємствам для оформлення відстрочки по фіксованому податку перш за все слід звернутися до органів державної податкової служби для звірки нарахованих сум податку, щоб потім після задоволення клопотання радами не виникало проблем із визначеною до відстрочки сумою. Оскільки податкові органи можуть відмовити в відстроченні податку, якщо суми фіксованого сільськогосподарського податку в рішенні не відповідають сумам цього податку в картках особових рахунків на певну дату. При чому, конкретних причин відмови у Порядку проведення реструктуризації № 562 не визначено, але вони дещо деталізовані у Листі ДПА від 18.10.2004 № 20055/7/24-1117). Тому рекомендуємо детально проаналізувати положення Порядку проведення реструктуризації № 562, а також інших законодавчих та нормативних документів, що стосуються реструктуризації (ЗУ № 320-ХІV, ЗУ № 2181) та консультуватися із податковими органами та з обласними управліннями сільського господарства.