banner-mia2.gif

Б.В. Мельничук,

аспірант, Національний аграрний університет,

помічник аудитора АФ «Фінанси-Аудит-Приватизація»

 

 

Виручка від реалізації продукції є основним джерелом сплати податкових зобов’язань сільськогосподарськими підприємствами. Вона в основному пов’язана з рівнем виробництва сільськогосподарської продукції (урожайністю сільськогосподарських культур, продуктивністю тварин тощо), що в свою чергу залежить від природних факторів. Як наслідок, несприятливі природно-кліматичні умови впливають на результати діяльності сільгосптоваровиробників, їх фінансові результати, а отже, і на їх можливості погашення податкових зобов’язань.

В даній статті розглядається і аналізується нормативно-правове забезпечення реструктуризації (відстрочення) сум фіксованого сільськогосподарського податку, а також подано практичні рекомендації, які допоможуть підприємствам отримати право на відстрочення сплати сум ФСП в умовах дії Закону України «Про Держаний бюджет України на 2006 рік» від 20.12.2005 р. № 3235-IV (Далі – Закон 3235).

Про важливість підтримки сільськогосподарських виробників у випадках виникнення обставин форс-мажору, зокрема у вигляді реструктуризації (відстрочення) сум ФСП останнім часом вказували представники Мінагрополітики [6], наукові співробітники ННЦ «Інститут аграрної економіки» [7].

Законодавчі підстави для реструктуризації

Як відомо, ст. 66 Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» від 23.12.2004 р. № 2285-IV і в подальшому ст. 68 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» від 25.03.2005 р. № 2505 у 2005 році було заборонено реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки щодо термінів її сплати.

У ст. 70 Закону 3235 збереглася подібна заборона на 2006 рік, проте вона викладена із доповненням, яке може позитивно вплинути на можливість відстрочення сум ФСП для його платників у випадках форс-мажору. У статті вказано, що у 2006 році заборонено реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надання відстрочки термінів її сплати, крім надання розстрочки протягом бюджетного року. Водночас із прийняттям Закону 3235, не було скасовано чи призупинено норм Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ (Далі – Закон 2181) та Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998 р. № 320 (Далі – Закон 320), які стосуються питань реструктуризації податкової заборгованості. А цей факт, як зазначали самі податківці ще в 2005 році, означає те, що в питаннях реструктуризації (відстрочення) сум ФСП слід керуватися саме нормами Закону 320 (див. «Вісник податкової служби» №16’2005, с. 29). В цьому році ДПАУ в своєму Листі від 24.01.2006 р. № 19/2/24-1110 «Щодо Порядку розстрочення чи відстрочення податкових зобов'язань» звернулася до Верховної Ради щодо надання роз’яснення про можливість розстрочення в межах 2006 бюджетного року податкової заборгованості платників податків.

Вище зазначене дає підстави рекомендувати сільськогосподарським товаровиробникам, які постраждали від несприятливих погодних умов, зібрати необхідний пакет документів та звернутися до органів податкової служби (районних та обласних для більшої впевненості) для реструктуризації сум податкових зобов’язань, зокрема сум фіксованого сільськогосподарського податку.

В цих умовах є доцільним нагадати платникам ФСП основні важливі моменти, котрі вони повинні знати, звертаючись із клопотанням про реструктуризацію (відстрочення) сум фіксованого сільськогосподарського податку.

Прийняття рішення про реструктуризацію

Ст. 9 Закону 320 передбачає, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійне лихо, дія обставин непереборної сили) по кожному конкретному платнику податку за його клопотанням Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням з Мінфіном України та Мінагрополітики України приймається рішення про реструктуризацію (відстрочення) сплати ФСП (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону 2181). Підставою для прийняття керівником податкового органу рішення про відстрочення сплати ФСП є заява платника податку та відповідне рішення Верховної Ради АР Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад про реструктуризацію сплати ФСП, погоджене з Мінфіном України та Мінагрополітики України.

Перед тим, як подавати клопотання про реструктуризацію сум ФСП до рад, платникам податку податківці рекомендують провести звірку заявлених до реструктуризації сум податку із даними карток особових рахунків.

Відповідно до п. 27 Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №658, платники ФСП звертаються з клопотанням про реструктуризацію до міжвідомчих і регіональних комісій з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу. До клопотання необхідно також додати такі документи:

-                акти обстежень посівних площ, які підтверджують знищення посівів сільськогосподарських культур на площі, що перевищує 20 відсотків сільськогосподарських угідь, які перебувають у користуванні платника податку;

-                акти, які підтверджують масове інфекційне захворювання чи загибель тварин, що перевищує 15 відсотків загальної чисельності стада або кількості риби, яке належить платнику податку (для платників фіксованого сільськогосподарського податку, у яких виручка від реалізації продукції тваринництва становить не менш як 50 відсотків загального валового доходу);

-                висновки обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій;

-                довідки від обласних центрів по гідрометеорології Мінекоресурсів (з надзвичайних ситуацій природного характеру).

Жоден нормативний документ не визначає єдиної форми рішення про реструктуризацію. Тому у Листі ДПАУ від 10.11.2004 р. № 21854/7/24-1117 «Щодо реструктуризації (відстрочки) податкового боргу» визначено основні дані по кожному платнику податку, які повинні бути зазначені в рішенні, а саме:

1) найменування платника податків, код за ЄДРПОУ або номер за ДРФО;

2) точна дата виникнення форс-мажорних обставин;

3) сума ФСП, що підлягає реструктуризації (відстрочці) (з розбивкою на податковий борг та податкові зобов'язання);

4) строк, на який надається реструктуризація (відстрочення) (якщо погашення реструктуризованих (відстрочених) сум передбачається здійснювати частинами, то вказуються терміни сплати таких частин);

5) кількість податкових періодів з дати виникнення форс-мажорних обставин до кінця року, в якому виникли форс-мажорні обставини, нараховані суми ФСП, за які підлягають реструктуризації (відстроченню).

Реструктуризація сум ФСП

Відповідно до п. 3 Порядку проведення органами Державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 28 вересня 2004 р. № 562 (Далі – Порядок 562), реструктуризації підлягає сума ФСП, (за винятком безнадійного податкового боргу, який підлягає списанню відповідно до Закону 2181), нарахована за період з дати виникнення форс-мажорних обставин до кінця року, в якому виникли форс-мажорні обставини. Листом ДПАУ від 18.10.2004 р. № 20055/7/24-1117 уточнено, що реструктуризація (відстрочка), що використовується в даному Порядку, – це перенесення сплати суми фіксованого сільськогосподарського податку, нарахованої з дати виникнення форс-мажорних обставин до кінця року, в якому виникли дані обставини, на більш пізній термін. Реструктуризації (відстрочці) по фіксованому сільськогосподарському податку підлягають як суми податкового боргу, так і суми податкових зобов'язань з цього платежу, що мали місце на день виникнення форс-мажорних обставин. Як зазначено у цьому ж Листі дата виникнення обставин непереборної сили може підтверджуватися:

● рішенням про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку, прийнятого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольськими міськими радами, яке погоджено з Міністерством фінансів та Міністерством аграрної політики України;

● Торгово-промисловою палатою України;

● іншими документами, визначеними чинним законодавством (рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної ситуації в окремих місцевостях України, рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха тощо).

Проте у цьому ж Листі вказано, що оформлення рішення про реструктуризацію (відстрочку) сум фіксованого сільськогосподарського податку керівником (його заступником) органу державної податкової служби здійснюється за умови надання платником саме затвердженого відповідним чином рішення рад.

Сума ФСП, яка підлягає реструктуризації, підтверджується за даними карток особових рахунків платників фіксованого сільськогосподарського податку, що ведуться в органах державної податкової служби згідно з Інструкцією про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та до державних цільових фондів.

Порядком 562 встановлені повноваження податкових органів щодо сум реструктуризації:

● ДПАУ – без обмежень суми;

● ДПА в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі – на суму не більше 3 млн.грн.;

● державні податкові інспекції в містах з районним поділом (крім міст Києва і Севастополя), в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекціях – на суму до 30 тис. грн.

Заяву та рішення ради, погоджене Мінагрополітики та Мінфіном, платник податку подає до підрозділу стягнення податкового боргу органу державної податкової служби, за місцем реєстрації. На протязі п’яти днів з дня подання заяви керівник податкового органу оформляє рішення про реструктуризацію (відстрочку) суми фіксованого сільськогосподарського податку за формою згідно з додатком до Порядку 562. У випадку невідповідності поданих документів вимогам, встановленим чинним законодавством, керівник (його заступник) органу державної податкової служби може відмовити платнику податків в реструктуризації (відстрочці) у письмовій формі з викладенням причини відмови. Такими причинами можуть бути: подається не рішення про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку, затверджене Мінфіном та Мінагрополітики України, а протокол засідань міжвідомчих і регіональних комісій з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу; подане рішення не затверджене Мінфіном та Мінагрополітики України; суми фіксованого сільськогосподарського податку в рішенні не відповідають сумам цього податку в картках особових рахунків на певну дату; відсутні назва, код, підпис, печатка платника податків тощо.

Договір про реструктуризацію

Після оформлення рішення про реструктуризацію сум ФСП орган податкової служби та платник податку укладають договір про реструктуризацію, строк дії якого починається з дати його підписання. Основною умовою надання та дії реструктуризації (відстрочки) фіксованого сільськогосподарського податку є недопущення утворення платником такого податку нового податкового боргу, а саме: своєчасна сплата поточних платежів та чергової частки реструктуризованої (відстроченої) суми. Оскільки Порядок 562 встановлює, що реструктуризація (відстрочка) сум ФСП надається на умовах безоплатності користування наданим податковим кредитом, у Договорі не повинно бути визначено ніяких платежів за процентами.

З дати підписання договору на відстрочені суми не нараховуються пеня і штрафні санкції. Якщо договір був підписаний пізніше, ніж було прийнято рішення про реструктуризацію, то таке рішення є підставою для скасування пені та штрафних санкцій, нарахованих на реструктуризовані суми ФСП з початку дії реструктуризації до початку дії договору. Таким чином, реструктуризація сум ФСП діє з дати, визначеної в рішенні про реструктуризацію, за обов’язкової умови підписання відповідного договору. Однак, за несплату ФСП з періоду настання форс-мажору до прийняття рішення про реструктуризацію податкові органи нараховуватимуть пеню та штрафні санкції у загальному порядку. Отже, рішення бажано отримати до настання граничних строків сплати ФСП за місяць, у якому сталася подія форс-мажору.

Договір про реструктуризації може бути достроково розірваний:

● з ініціативи платника податку у випадку дострокового погашення суми ФСП;

● з ініціативи податкового органу, якщо платник податку накопичує новий податковий борг, тобто не сплачує поточних платежів до бюджету після укладення договору про реструктуризацію (відстрочку) або своєчасно не сплачує у встановлені терміни реструктуризовану (відстрочену) суму або її частину.

На завершення хотілося б звернути увагу на те, що весняна кампанія 2006 року скоріше за все виявиться надзвичайно складним періодом для с.-г. виробників. Це пов’язано із несприятливими погодними умовами для вирощування озимих зернових, що призвели до їх загибелі і втрат. Значну їх частину потрібно буде пересівати, а тому підприємствам необхідні будуть додаткові кошти, щоб уникнути негативних результатів діяльності. В таких умовах реальною допомогою підприємствам може стати реструктуризація ФСП, що зменшить податкове навантаження і звільнить кошти для усунення негативних наслідків. Тим більше, що правові підстави для цього є. Ще раз наголошуємо, що підприємствам необхідно зібрати всі необхідні документи, які нами були вказані в цій статті та діяти відповідно наведених рекомендацій. Від податкових органів, в свою чергу, чекатимемо розуміння проблем сільськогосподарської галузі та позитивного рішення стосовно реструктуризації ФСП.

Список використаної літератури:

1. Закону України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.1998 р. № 320 (зі змінами та доповненнями);

2. Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №658;

3. Порядку проведення органами Державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України від 28 вересня 2004 р. № 562;

4. Лист ДПАУ від 10.11.2004 р. № 21854/7/24-1117 «Щодо реструктуризації (відстрочки) податкового боргу»

5. Листом ДПАУ від 18.10.2004 р. № 20055/7/24-1117 Про реструктуризацію сум фіксованого сільськогосподарського податку

6. Тарасова М.І. Особливості відстрочки фіксованого сільськогосподарського податку. // Облік і фінанси АПК. – 2005. – №1. – С.78-80;

7. Радченко О., Герасимук І. Регулювання податкових зобов’язань та податкових боргів сільськогосподарських підприємств, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин. // Вісник податкової служби України. – 2005. – № 9. – С.37-42;