banner-mia2.gif

УДК      657. 6

Бондар Ю. А., кафедра аналізу та оподаткування,

Кіровоградський Національний Технічний Університет

 

 

ПИТАННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ НА ПРИКЛАДІ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

 

Ключевые  вопросы, которые рассматриваются:

·        Рассмотрены различные виды услуг, которые предоставляются Пенсионным фондом, а также факторы, которые учитываются при корпоративном управлении государственным учреждением.

 

Key questions which are examined:

·        The Considered varieties of the services, which are given by Pension fund, as well as factors, which are taken into account under corporative management and state institution management.

 

Постановка проблеми. Всі підприємства намагаються робити якісну продукцію, надавати якісні послуги, тобто «робити» якість. Але найменше всього було зрозуміло і досягнуто, навіть на сьогоднішній день, те, що для виживання і роботи в складних конкурентних умовах ринку ні технології, ні устаткування, а саме управління якістю дозволить підприємству домогтися успіху в бізнесі.

Управляти якістю - значить організувати роботу підприємства в області якості таким чином, щоб вона відповідала його політиці і стратегії, а логіка і програма дій персоналу дозволяла вести постійний облік, контроль і аналіз результатів діяльності в поеднані з превентивними методами.

Сьогодні успіх управління визначається розширенням можливостей інтелектуального потенціалу персоналу підприємства через безперервне навчання, що є одним з «трьох китів», на яких базується система TQM (Total Quality Management - загальне управління якістю) [1,2,4].

Однією з систем управління якістю, та надання якісних послуг являється система якості внутрішнього аудиту. Він здійснюється для задоволення внутрішніх потреб організації і спрямований на встановлення причин невідповідності та можливостей проведення попереджувальних і коригувальних дій в зв'язку з цим проблема якості управління та надання якісних послуг в даний час очевидна як для окремих українських компаній, так і для економіки України в цілому. В залежності від сфери приналежності об'єкту управління до конкретного сектора економіки або державної діяльності, а також від його розмірів і інших параметрів змінюється набір ознак управління, що характеризують якість цього управління.

В зв'язку з тим, що діяльність державних установ регламентована типовими положеннями в більшій мірі, чим у бізнесі, кількість «ступенів волі» при виборі керуючих рішень у рамках державної установи менше, ніж на комерційному підприємстві. Однак з цього не слід робити висновок, що управління в державній установі простіше, ніж у комерційній організації, тому застосування процедур проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю послуг в установах є актуальним.

Аналіз досліджень та публікацій Питання якості досить чітко відображено в різних джерелах зокрема «Лекції про аудит якості», Б. Робертсон, журнал «Стандарти і якість», Векслер Е. М, Ігнатенко Т. В., Шедура В. Н.[1,2]

Цілі статті. Проте дане питання потребує подальшого дослідження та застосування в державних установах. Виходячи з цього завданнями статті є визначення:

об'єкту дослідження управління якості,

різновиду послуг, які надаються установою,

факторів, що враховуються при корпоративному управлінні та управління державною установою.

Основний матеріал. Внутрішній аудит використовує такі вимірники, що показали б, якою мірою керівник та підлеглі могли б використовувати свій потенціал при управлінні та наданні послуг, наскільки система управління відповідає об'єктові управління, аналізує методику оцінки якості управління у відділеннях Пенсійного фонду України (далі - ПФУ).

Відповідно до Положення про ПФУ, останній утворений в «цілях державного управління фінансами пенсійного забезпечення в ПФУ». Отже, послуга, що робить Пенсійний фонд, складається в управлінні. І мова повинна йти про якість цієї послуги, тобто про якість управління фінансами Пенсійного фонду.

Визначення об'єкту дослідження досить ясно показує, що формально організаційна структура, порядок фінансування, штатний розклад установи й інші питання регламентуються законодавчими і нормативними документами.

ПФУ - це самостійна фінансово - кредитна установа, що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Мета ПФУ організація надійного і справедливого пенсійного забезпечення населення при настанні страхового випадку, завдання відділень ПФУ забезпечення бездоганної реалізації частини місії ПФУ на регіональному рівні,.

Стратегічна   мета   Обласного   Пенсійного   фонду   України   (ОПФУ) залежить від поточного стану якості управління і може мінятися у зв'язку зі зміною стану управління в ПФУ [3].

У процесі постановки задачі оцінки системи управління та якісного надання послуг відділенням ПФУ були зроблені наступні висновки:

· задача оцінки якості управління у відділенні в цілому повинна бути вирішена поза відділенням, тобто на більш високому рівні ієрархії управління, або незалежним експертом,

· при   формулюванні   спеціалістом   з   внутрішнього   аудиту типового критерію якості управління відділенням експерт повинен мати інформацію про можливий діапазон зміни приватних показників якості у відділенні  (наприклад, показник міграції осіб різних вікових груп у регіоні впливає на виконання бюджету відповідного відділення),

· метод оцінки якості управління відділень, використовуваний зовнішнім експертом, не може бути єдиним для всіх відділень ПФУ, тому що є корінні відмінності, які повинні враховуватися в оцінках,

· діапазони зміни факторів, що визначають якість управління, об'єктивно   різні   в   різних  регіонах   (наприклад,   плинність   кадрів   у промислово  розвинутих  регіонах   буде   знижувати   показники  якості управління ОПФУ у цих регіонах у порівнянні з депресивними регіонами, хоча прямої заслуги останніх у даному процесі немає).

Ключова відмінність управління в комерційних організаціях від управління в державних установах складається в механізмі реалізації зворотного зв'язку. У комерційних організаціях цей механізм простий. Контур зворотного зв'язку містить наступні ланки: підвищення якості управління підвищення конкурентноздатності продукції зростання прибутку напрямок частини додаткового прибутку на підвищення якості управління. І знову по тім же ланцюжку.

У державних установах, що надають безкоштовні послуги, дію механізму зворотного зв'язку не так прозоро, але його можна простежити на прикладі ОПФУ:

· внаслідок дії пенсійної реформи розмір пенсії, що призначається прямо погоджується з розміром заробітної плати працівника та з сумами страхових внесків, що перераховуються за нього, тому персоніфікований облік зведень про стаж і заробіток формує контур зворотного зв'язку,

· зворотний зв'язок по бюджету: після затвердження бюджету фактичне виконання зіставляється з плановим, і приймаються відповідні управлінські рішення,

· зворотний зв'язок по якості послуг: установлення нормативів якості (середнє значення термінів призначення або перерахунку пенсії, середня кількість обґрунтованих претензій пенсіонерів, середній термін виплати пенсій) - контроль відхилень від нормативів або заохочення за відсутність таких - аналіз обсягу санкцій - вироблення керуючих впливів (зміна технології або обсягу приваблюваних ресурсів, коректування нормативів і т.д.),

· зворотний зв'язок по інших непрямих показниках роботи: планування показників - співставлення фактичного виконання з планом - облік міри і якості виконання плану при реалізації санкцій або заохочень працівників і керівників підрозділів відділення Фонду - складення нового плану.

Найбільш прийнятної для опису реальної системи управління відділенням ПФУ враховується модель на основі системного підходу. Основними компонентами такої моделі (див. рис.1) є базові елементи систем: «вхід», «процес», «вихід», «зовнішнє середовище» (остання забезпечує функціонування каналу зворотного зв'язку).

Image

Для аналізованої системи (об'єкта управління в цілому) атрибути моделі представлені в табл. 1.

Таблиця 1.

 

№ п/п

Елемент системи

Атрибути

1

«Вхід»

Потік страхових випадків; документи, що характеризують страховий випадок; потік заявок на перерахунок пенсій; потік заяв про вибір керуючих підприємств, організацій установ; потік індивідуальних зведень по персоніфікованому обліку.

2

«Процес»

Підбір і розміщення кадрів, підготовка кадрів, організація мотивації до праці (положення про преміювання, інші види стимулювання), координація взаємодії між підсистемами; організація підготовки бюджету; підготовка заявок на додаткові засоби щодо бюджету; контроль над виконанням бюджету, контроль за витратами на поточну діяльність відділення; координування робіт підсистем по обробці і введенню індивідуальних зведень у базу даних; збір і обробка, узагальнення інформації про сплату страхових внесків; аналіз надходження платежів; ведення судових процедур з прострочення заборгованості; призначення, перерахунок і підготовка документів по виплаті пенсій; документальний супровід діяльності відділення; контрольно - ревізійна робота.

3

«Вихід»

Знову призначені пенсії, перерахування пенсій, виплачені пенсії, Постанови й інші розпорядницькі документи ПФУ.

4

«Зовнішнє середовище»

Закони, Укази Президента, постанови Уряду, кваліфікація кадрів на ринку праці, фінансування поточної діяльності відділення, оцінка якості управління з боку ПФУ і інформування відділення.

 

Оцінку якості управління в ОПФУ для зовнішніх користувачів об'єктивно дає присвоєння рейтингу, основу якого складає думка експертів (спеціаліст із внутрішнього аудиту) по кожному з спеціально встановлюваних показників. Тут визначальну роль мають кількість факторів, що враховуються при розрахунку рейтингу, і значимість факторів [4,5].

В табл. 2 представлено перелік факторів, що враховуються при розрахунку рейтингу великими підприємствами, а також пропонується перелік факторів, що можуть бути використані для характеристики якості управління відділень ПФУ.

Фактори, що стосуються Пенсійного фонду, розділені на дві групи: зовнішні (для оцінки якості управління в ОПФУ) і внутрішні (для оцінки якості роботи структурних підрозділів ОПФУ) [5].

Таблиця 2.

Фактори, що враховуються при оцінці якості корпоративного управління

Інститут корпоративного права і управління

Служба      рейтингу      й оцінки    корпоративного

Управління Стандарт

энд Пур (Standart&Poor's)

Відділення  Пенсійного фонду

1.Розкриття інформації.

2.Структура власності.

3.Структура

менеджменту і склад ради директорів

компанії.

4.Дотримання

 прав акціонерів.

5.Ризик присвоєння власності.

6.Попередній досвід

корпоративного управління.

1.Структура власності.

2. Прозорість структури власності.

3. Концентрація власності і вплив з боку власників.

4. Відносини              з фінансове   зацікавленими особами.

5. Регулярність проведення зборів акціонерів.

6. Простота      доступу зборів        акціонерів        і наявність інформації про них.

7. Порядок голосування  і  процедура роботи зборів акціонерів.

8. Права власності.

9. Фінансова прозорість    і    розкриття інформації.

10. Якість і  зміст публікованої інформації.

11. Сучасність              

публікованої інформації.

12. Незалежність          і репутація  аудитора компанії.

13.Склад  і  практика роботи ради директорів

14. Структура і  склад ради директорів.

15.Роль і ефективність роботи ради.

16. Порядок винагороди керівництва.

17. Політика  у відношенні виплати винагороди директорам і членам  вищого керівництва.

18. Оцінка якості їхньої роботи і наступність.

Зовнішні показники:

1. Точність  підготовки

бюджету  (відхилення

виконаного бюджету від плану).

2. Порушення   термінів реалізації постанов, рішень,

вказівок ПФУ.

З. Кількість помилок,

виявлених в інформаційному

центрі  персоніфікованого

обліку ПФУ.

4.  Кількість скарг на дії

ОПФУ, що  надходять у ПФУ.

5. Частка  застрахованих

осіб, для  яких зроблена

оцінка пенсійного капіталу.

6.  Плинність  кадрів у відділенні.

7. Підсумки періодичного        тестування фахівців відділення.

8. Частка  бюджетних засобів,  використаних    по цільовому призначенню.

Внутрішні показники:

1. Якість обробки пенсійних  справ (кількість справ без   виявлених помилок)  та   звітної інформації.

2.Порушення  термінів розгляду пенсійних справ.

3. Завантаження фахівців (кількість оброблених справ у  розрахунку на  одного фахівця).

4. Показники  трудової дисципліни.

5. Кількість консультацій,  наданих пенсіонерам і застрахованим особам    у розрахунку на одного              співробітника відділення.

 

У табл. 3 приведений перелік факторів, які характеризують відділення з погляду якості управління, і запропоновані значення вагових коефіцієнтів, що враховують важливість фактора, для розрахунку рейтингу. Причому, для виключення суб'єктивності оцінок фахівців перелік факторів визначається шляхом експертного опитування.

Таблиця 3

 

Фактори, що враховуються при оцінці якості корпоративного управління

відділення ПФУ

Фактор або показник*

Ваговий коефіцієнт, %**

1

Точність  підготовки  бюджету  (відхилення виконання бюджету від плану).

10,3

2

Дотримання   термінів   реалізації   постанов, рішень, указівок ПФУ.

15,3

3

 

Наявність        помилок,        виявлених        в інформаційному центрі персоніфікованого обліку ПФУ та надходження доходів.

11,8

4

Скарги на дії ОПФУ, що надходять у ПФУ.

22,2

5

 

Частка    застрахованих    осіб,     для    яких зроблена оцінка пенсійного капіталу.

17,6

6

Плинність кадрів у відділенні.

2,8

7

Підсумки періодичного тестування фахівців відділення.

10

8

Частка бюджетних засобів, використаних по цільовому призначенню.

10

 

Разом

100

 

* кожен показник експерти оцінюють максимум у 100 балів від гіршого значення (0 балів) до кращого (100 балів).

** під сумковий   показник   розраховується   як   зважена   сума   балів   по   всіх   факторах (показниках) [6].

 

Висновки. Отже, виходячи з вище викладеного можна сказати, що завдання управління організаціями в Україні в даний час є однією із самих актуальних для економічного розвитку держави.

Теоретичні основи оцінки якості корпоративного управління в Україні знаходяться в стадії становлення, і для їхній більш глибокої розробки потрібні подальші дослідження, а також час на одержання серйозних результатів.

Наявні результати прикладних розробок і наукових досліджень дозволяють вирішувати приватні задачі управління; управління складними організаційними системами, незважаючи на прогрес в області наукового менеджменту, залишається в значній мірі мистецтвом.

Регіональні відділення ПФУ, що знаходяться в стадії інтенсивного реформування, мають гостру потребу в вирішенні проблеми підвищення якості та наданні якісних послуг, та можуть бути гарним полігоном для впровадження прогресивних технологій системи якості внутрішнього аудиту

Наукові розробки в області управління організаціями в основному присвячені дослідженню комерційних структур. Тому питання оцінки якості управління державними установами, що роблять безкоштовні послуги населенню, вимагають проведення подальших досліджень.

Система управління регіонального відділення ПФУ є підсистемою системи управління ПФУ, тобто системи більш високого рівня. Тому задача оцінки якості роботи відділення в цілому (як підсистеми) може бути повноцінно вирішена тільки на рівні системи. Отже, для оцінки якості управління у відділенні як підсистеми потрібно використовувати критерії системи (ПФУ), тобто критерії, зовнішні стосовно системи управління.

 

Список використаних джерел

1.      Робертсон Б. Лекції про аудит якості // Стандарти і якість.

2.      Джордж С.,   Веймерскирх А. Загальне  управління  якістю:   стратегії  і технології, застосовувані сьогодні в успішних компаніях. - Спб.: Вікторія плюс, 2002.

3.      Закон України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, від 09 липня 2003р. №1058 - IV

4.      Інформаційні  технології контролю  якості  функціонування  СТІЛЬНИК. - Режим доступу: www.cfm.ru/press/afa/2000-4/52 bak2.shtml

5.      Управління людськими ресурсами / Під ред. М. Пула, М. Уорнера. - Спб.: Питер, 2002.

6.      Свиткин   М.З.   Від   менеджменту   якості   до   якості   менеджменту. –Режим доступу: www. stq .ru/stq site/