banner-mia2.gif

УДК 631.162:336.144:004

І.В. ТКАЧУК, аспірант*,

Уманський національний університет садівництва

 

ПЛАНУВАННЯ І БЮДЖЕТУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТАХ КОМПАНІЇ «SAP»

 

Питання, які розглядаються:

Розглянуто рішення SAP у сфері планування та бюджетування, їх функціональні можливості і переваги.

Визначено особливості і завдання планування та бюджетування грошових потоків сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: планування, бюджетування, грошові потоки, сільськогосподарські підприємства.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

Рассмотрено решения SAP в сфере планирования и бюджетирования, их функциональные возможности и преимущества.

Определены особенности и задания планирования и бюджетирования денежных потоков сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: планирование, бюджетирование, денежные потоки, сельскохозяйственные предприятия.

 

Issues that are examined:

The SAP decisions of planning and budgeting, those functional possibilities and advantages are considered.

Features and tasks of cash flows planning and budgeting of agricultural enterprises are determined.

Keywords: planning, budgeting, cash flows, agricultural enterprises.

 

Постановка проблеми. У сучасних ринкових умовах розробка стратегій і планів, формування бюджетів та оптимізація діяльності суб'єкта господарювання є необхідністю на всіх рівнях управління. Планування і бюджетування грошових потоків – головна складова системи ефективного управління господарською діяльністю підприємства будь-якої галузі економіки України, в тому числі і аграрної. Планування є водночас важливим та складним процесом, оскільки здійснюється в умовах непередбачуваності ринкової економіки і вимагає від керівництва гнучкого реагування на тенденції ринку та зміни зовнішнього конкурентного середовища.

Планування грошових потоків у різноманітних інформаційних системах, які опираються на розрізнені дані, призводить до недостовірності фінансової інформації та її знецінення. Використання програмних продуктів SAP дозволить автоматизувати процеси планування, бюджетування, прогнозування, нівелюючи ризики інформаційного та фінансово-економічного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблем планування і бюджетування у системах SAP та інших, що базуються на основі OLAP-технологій, здійснювали такі провідні спеціалісти та науковці, як: А.О. Єпіфанов, О.Є. Якименко, А. Антонова, А. Горох, П. Завгородній, Ю. Кудрявцева, М. Струтинський, К. Нечитайло, А. Зайков, О. Нечипоренко, А. Ноздрин, Т. Гримова, О. Федоров, Н. Єлманова, С. Кербер, Д. Варнтж, Р. Гуммепаду, М. Сісфонтіз-Мантж, Г.-Д. Шуерменн та ін. Аспекти застосування SAP у плановій сфері управління організацією здебільшого розглядають з позиції підприємств роздрібної та оптової торгівлі, промисловості, банківської діяльності. Сільськогосподарські підприємства, у зв'язку з тим, що система SAP ще не знайшла широкого впровадження в цій галузі, у дослідженнях та наукових розробках вчених і спеціалістів не відображаються. Тому дана проблема потребує подальшого вивчення.

Мета статті – розглянути необхідність впровадження рішень SAP у сфері планування і бюджетування, дослідити їх функціональні можливості і переваги; визначити особливості та завдання планування і бюджетування грошових потоків сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу. Планування – особлива форма діяльності, змістом якої є розробка і реалізація планів. Фінансовий план підприємства – план доходів і витрат підприємства, залучення ним коштів та їх використання, здійснення різних платежів. Головні принципи розробки планів – необхідність, єдність, неперервність, гнучкість, точність. Однією з найважливіших форм плану є складання і затвердження бюджетів [3, с. 747]. Бюджет – визнана або прийнята таблиця, відомість доходів і видатків економічного суб'єкта за певний період часу (переважно за рік), що має офіційну силу. Бюджет – основний інструмент перевірки збалансованості, відповідності надходжень і витрат економічних ресурсів [2, с. 119]. Бюджетування – технологія фінансового планування, обліку і контролю доходів і витрат, яка дозволяє аналізувати прогнозовані і отримані фінансові показники. Залежно від цілей і горизонту планування виділяють наступні задачі: довгострокове планування (від 2 до 10 років); річне бюджетування (1 рік); короткострокове бюджетування (квартал, місяць, декада, тиждень) [6]. Усі види планування тісно взаємопов'язані між собою (рис. 1).

Довгострокове планування дозволяє визначити основні напрямки інвестування, необхідність додаткового фінансування або використання надлишків грошових коштів, річне бюджетування – структуру розподілу фінансових ресурсів, дефіцит і надлишок грошових коштів. Річний бюджет формується з врахуванням планових даних, отриманих при довгостроковому плануванні, фактичних даних про проведені операції за минулий рік, прогнозних даних з урахуванням того, що процедура планування запускається ще до закінчення фактичного року.

Планування економічних та фінансових ресурсів підприємств в автоматизованих системах управління, що функціонують на основі OLAP-технологій, здійснюється на концепції ERP ("Enterprise Resource Planning" – "планування ресурсів підприємства").

Основною метою впровадження ERP-системи є організація ефективного управління підприємством, що опирається на стратегію його розвитку. Для її реалізації потрібна єдина інтегрована платформа, яка охоплює всі бізнес-процеси суб'єкта господарювання і поєднує найновіші управлінські та інформаційні технології. Саме такою платформою є сукупність програмних продуктів і технологій компанії SAP AG [5, с. 24].

Image

Рис. 1. Види планування[†]

 

Система SAP складається із набору прикладних модулів, які підтримують різноманітні бізнес-процеси підприємства та інтегровані між собою в масштабі реального часу [1, с. 124]. Концепція ERP є популярною у виробничому секторі, оскільки планування ресурсів надало можливості для зменшення часу випуску продукції, зниження рівня товарно-виробничих запасів, а також поліпшення зворотного зв'язку зі споживачем при одночасному скороченні адміністративного апарату [7]. Під час планування окремі параметри можуть бути тимчасово змінені, щоб у будь-який час забезпечити необхідну гнучкість [4, с. 216]. SAP пропонує наступні рішення у сфері планування та бюджетування (табл. 1).

Таблиця 1

Рішення SAP

Рішення

Функціональні можливості

SAP Business Planning and Consolidation

- бізнес-планування і бюджетування – автоматизація процесу стратегічного планування і бюджетування відповідно до методики планування, визначеної підприємством; розвинена підтримка підходів "зверху вниз" та "знизу вверх";

- прогнозування – створення обґрунтованих планів та бюджетів, широке використання накопичених даних для планування;

- прогнозний аналіз – автоматичні повідомлення про потенційний ріст ринків, можливість настроювання ключових індикаторів;

- аналітика і звітність – швидкий оперативний доступ до актуальних операційних і фінансових звітів, аналітики, багатовимірний аналіз даних тощо

mySAP Financials і mySAP Business Intelligence

- ефективне поєднання зовнішніх і внутрішніх планів та створення точних прогнозів, використання методів активного планування, що забезпечує оперативне реагування на зміни ринку;

- програмне забезпечення легко інтегрується з іншими компонентами, гарантуючи високий рівень захисту інвестицій, зменшення затрат на координування і виконання процесу бюджетування.

компоненти SAP Strategic Enterprise Management (SAP SEM) і SAP Business Information Warehouse (SAP BW), що входять до складу рішення mySAP ERP

- інтеграція бюджету підприємства із стратегічними цілями і оперативними задачами;

- гнучке керування процесом планування – створення необхідної кількості варіантів плану;

- організація доступу до фактичних даних і даних галузевої статистики в процесі планування;

- оптимізація збору даних;

- проведення статистичного аналізу;

- контроль за виконанням плану у реальному режимі часу і отримання своєчасних повідомлень про відхилення.

 

Бюджет грошових потоків у програмних рішеннях SAP – інтегрована форма відображення даних по надходженню і витрачанню грошових коштів, що передбачає можливість швидкого авторизованого доступу та коригування. Підтримка версій і планів у процесі затвердження дає змогу переглянути попередні варіанти, провести аналіз зміни параметрів і відхилень. Результати планування відображаються в спеціальному звіті по руху грошових коштів, що формується за допомогою Crystal Reports. Прикладом короткострокового (місячного) планування вхідних грошових потоків підприємства є звіт "Очікуване надходження грошових коштів", що складається за звітний період. Дана форма містить такі компоненти, як: кількість календарних (із зазначенням дати) та робочих днів у конкретному місяці; планові та фактичні значення надходження грошових коштів щоденно і наростаючим підсумком з початку звітного періоду.

Планові та фактичні показники вводяться як по групах, наприклад, надходження від юридичних, фізичних осіб, з бюджету та інше, так і розрізнено по окремих клієнтах та статтях. Наступним етапом є автоматичне агрегування даних системою і представлення звіту з консолідованим прогнозом. Окрім того, у рішеннях SAP при формуванні прогнозних звітів передбачена можливість моделювання прогнозних значень місячного бюджету залежно від зміни значень вхідних параметрів із збереженням попередніх варіантів.

Планування грошових потоків сільськогосподарського підприємства – процес, змістом якого є складання, реалізація та контроль за виконанням планів надходження і витрачання грошових коштів суб'єкта господарювання, орієнтований на довгострокову перспективу. Бюджетування грошових потоків – технологія планування надходження і витрачання грошових коштів підприємства, орієнтована на короткострокову перспективу (рік, квартал, місяць і т.д.).

При здійсненні процесів планування потрібно враховувати такі відмінності сільськогосподарських підприємств від інших, як: сезонний характер виробництва, наявність довгострокових і поточних біологічних активів, залежність від природно-кліматичних умов. Ці особливості зумовлюють, відповідно, і нерівномірність надходження та витрачання грошових коштів. Тому планування і бюджетування грошових потоків суб'єктів підприємницької діяльності повинно відбуватися з відображенням даних характеристик ведення сільського господарства. В зв'язку з цим всі рішення SAP адаптуються до умов господарювання конкретного підприємства, а цільовою спрямованістю рішення SAP Hosting AgroSolution є діяльність саме сільськогосподарських підприємств.

Бюджет грошових потоків аграрного підприємства відрізняється від повного бюджету підприємства за двома позиціями:

- містить усі грошові потоки та не включає будь-яких неготівкових операцій (наприклад, надходження грошових коштів відображає розрахунок від реалізації продукції і залучення нових позик, але зміни за результатами проведеної інвентаризації не входять);

- вибір часового інтервалу відображення планових значень надходження і вибуття грошових коштів.

Вибір часового інтервалу передбачає підготовку бюджету руху грошових коштів на квартальній або місячній основі. Оскільки сільськогосподарська діяльність є сезонною, то бюджети грошових потоків підприємств даної галузі розробляються щомісячно, щоб забезпечити можливість проведення детального аналізу взаємозв'язку між певним інтервалом часу і рухом грошових коштів [8, с. 195].

Для наочного відображення аналізу руху грошових потоків у SAP було використано дані двох аграрних підприємств - ДП "Родниківка" і ДП ДГ "Христинівське". Горизонтальний аналіз показав, що рух грошових потоків в цих підприємствах протягом року був нерівномірний (рис. 2).

Як свідчать дані графіка, найбільше надходжень грошових коштів сільськогосподарських підприємств припадає на місяці збору урожаю (з липня по вересень), їхній пік реєструється у вересні – 773,4 та 3033,9 тис. грн у ДП "Родниківка" і ДП ДГ "Христинівське" відповідно. Починаючи із жовтня, надходження грошових коштів йде на спад. Найменші значення характерні для зимово-весняного періоду, коли проводяться підготовка до зимівлі та посівна кампанія (так, у травні надходження грошових коштів відмічається на позначці 108,3 тис. грн у ДП "Родниківка" та 611,7 тис. грн у ДП ДГ "Христинівське").

 

Image

 

Рис. 2. Динаміка надходження грошових коштів на рахунки у банках сільськогосподарських підприємств (2010 рік)

 

Аналогічна ситуація по витрачанню грошових коштів сільськогосподарських підприємств (рис. 3).

Image

 

Рис. 3. Динаміка витрачання грошових коштів з рахунків у банках сільськогосподарських підприємств (2010 рік)

 

За даними графіка, найбільші видатки грошових коштів відмічаються у період збору урожаю сільськогосподарських культур через значні витрати паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, збільшення оплати праці за рахунок зростання обсягу робіт тощо. Так, у вересні витрачання грошових коштів становить 723,8 та 3046,3 тис. грн у ДП "Родниківка" та ДП ДГ "Христинівське", відповідно. Другим піком видатків є період з листопада по березень, коли у сільськогосподарських підприємствах проводяться весняно-осінні польові роботи з підготовки ґрунту, внесення добрив, отрутохімікатів, пестицидів та гербіцидів і т.п.

З огляду на такі нерівномірності завданнями планування і бюджетування грошових потоків підприємств аграрної галузі є:

- визначення потенційних слабких та сильних сторін підприємства;

- визначення часу та обсягу залучення і погашення кредитів;

- запобігання надмірному запозиченню і визначення можливості погашення боргових зобов'язань якнайшвидше;

- визначення оптимальних строків закупівель, що потребують значних грошових витрат, і мінімізації боргових зобов'язань (наприклад, здійснення капіталовкладень, коли очікується значне надходження грошових коштів; реструктуризація, пролонгація кредитів);

- визначення можливості отримання знижки при проведенні розрахунків за поставлену продукцію, надані роботи та послуги шляхом термінової оплати у період, коли буде достатньо коштів для здійснення даних операцій;

- визначення невідповідності між коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами і шляхів її усунення (наприклад, занадто великий короткостроковий борг відносно довгострокових зобов'язань може створити проблеми грошового потоку).

Висновок. Планування грошових потоків сільськогосподарських підприємств є важливим елементом управління і повинно відбуватися з врахуванням особливостей діяльності суб'єктів господарювання даної галузі. При використанні програмних рішень SAP процеси планування і бюджетування грошових потоків є повністю автоматизованими та регламентованими, а контроль версій і статусів дозволяє направляти та прискорювати дані процеси.

 

Список використаних джерел

1.     Адаптация системы SAP R/3 для решения задач пользователя / [А.Г. Кобыляцкий, А.В. Пархоменко, И.А. Галушко и др.] // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2009. – № 1. – С. 124–128.

2.     Економічна енциклопедія: у трьох томах / [редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр "Академія", 2000. – Т. 1. – 864 с.

3.     Економічна енциклопедія: у трьох томах / [редкол.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр "Академія", 2001. – Т. 2. – 848 с.

4.     Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвитку банківського сектору економіки України: [монографія] / А.О. Єпіфанов. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. – 417 с.

5.     Кале В. Внедрение SAP R/3: руководство для менеджеров и инженеров / В. Кале; [пер. с анг. П.А. Панов]. – М.: Компания АйТи, 2006. – 511 с.

6.     Решение SAP для планирования и бюджетирования [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.sap.com/ukraine.

7.     Якименко О.Є. Інформаційні системи як інструмент управління бізнес-процесами на підприємствах України / О.Є. Якименко [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/
Vddfa/2008_1/4/2%20Jakimenko.pdf.

8.     Kay R.D. Farm management / Ronald D. Kay, William M. Edwards. – [Third Edition]. – USA: McGraw-Hill, Inc., 1994. – 458 p.[*] Науковий керівник : Кучеренко Т.Є., к.е.н., доцент

[†] складено за інформаційними даними компанії SAP в Україні