banner-mia2.gif

УДК 336.226.11

Н.О. БИКАДОРОВА, асистент,

кафедра фінансів,

Луганський національний педагогічний університет

 ім. Тараса Шевченка

 

ПОДАТОК З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ТА ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 

Питання, які розглядаються:

·      Розглянуто динаміку, структуру і тенденції надходжень податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів Східної України, наведено причини зростання та пропозиції щодо підвищення його фіскальної ефективності.

Ключові слова: податок з доходів фізичних осіб, обсяги, динаміка, місцеві бюджети, фіскальна ефективність.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Рассмотрено динамику, структуру и тенденции поступления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты Восточной Украины, приведено причины роста и предложения повышения его фискальной эффективности.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, объемы, динамика, местные бюджеты, фискальная эффективность.

 

Issues that are examined:

·      Receiption physical person’s currently tax to native budgets of east Ukraine is consider dynamics  structure and tendentions. Fiscal performance is direct reasons gain and suggestions regarding rise.

Keywords: physical person’s currently tax, scopes, dynamics, native budgets, fiscal performance.

 

Постановка проблеми. Місцеві бюджети за своїм економним змістом є важливим важелем у системі управління, основою фінансового забезпечення як окремих територіальних громад, так i регіону в цілому. За допомогою місцевих бюджетів вирішуються надзвичайно важливі питання економічного розвитку як всередині окремих країн, так i в об’єднаннях країн (Євросоюз) [3]. На жаль, в нашій країні фінансова самостійність місцевих бюджет зведена до мінімуму, що, безумовно, відбивається на темпах економічного розвитку суспільства (громад).

Нині через ряд об’єктивних i суб’єктивних причин місцеві бюджети не забезпечують у повному обсязі виконання покладених на них органами місцевого самоврядування функцій i завдань. По-перше, це відбувається через недосконалість фінансового забезпечення функціонування місцевих бюджетів, що призводить до постійних змін умов формування доходної і витратної частини місцевих бюджетів. По-друге, система організації бюджетного самоуправління має iєpapxiчну будову з підпорядкуванням фінансових потоків i бюджетів нижчих рівнів вищим, тобто районним i обласним бюджетам. Це визначає значну залежність бюджетів нижчих рівнів від бюджетів більш високого рівня. По-третє, бюджети самоуправління характеризуються високою дотаційністю i тенденція до збільшення частки дотацій зберігається. По-четверте, органи місцевої влади обмежені в регулюванні податкових надходжень від діяльності суб’єктів господарювання на підвідомчій території і не зацікавлені в результатах їх господарської діяльності.

Питання співвідношення ступеня децентралізації місцевих бюджетів достатньо складне i має реалізовуватися на підставі ієрархії пріоритетів національного розвитку, які досить розмиті в нашій країні.

Одним із бюджетоутворюючих податків на рівні муніципалітетів є податок з доходів фізичних осіб. Проте нині порядок його функціонування зумовлює наявність низки проблем, викликаних зміною підходів до формування механізму оподаткування доходів громадян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Удосконаленню механізму справляння податку з доходів фізичних осіб присвячено численні публікації у фінансовій літературі наукового спрямування і в професійних прикладних виданнях. Зокрема, розбудові податкової політики щодо фізичних осіб присвячено праці таких відомих вітчизняних фінансистів, як В. Андрущенка, М. Азарова, О. Василика,  А. Крисоватого, П. Мельника, В. Мельника, С. Онишко, Л. Тарангул, А. Соколовської, В. Федосова, С. Юрія та інших. Разом з цим механізм оподаткування доходів фізичних осіб потребує удосконалення згідно сучасним тенденціям у формуванні доходів, наявним процесам у вітчизняній економіці. За таких умов серед комплексу проблем, які потребують наукового обґрунтування та практичного розв’язання, важливе місце займають питання формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб, що дало б державі можливість належним чином виконувати фіскальні завдання, зокрема наповнення місцевих бюджетів.

Метою статті є аналіз та оцінка сучасного стану ефективності податку з доходів фізичних oci6 за даними податкових надходжень до місцевих бюджетів областей Східної України й обґрунтування напрямів поліпшення фінансового забезпечення місцевого самоврядування за рахунок справляння податку з доходів фізичних осіб.

Виклад основного матеріалу. Для вирішення зазначеної мети було досліджено, які темпи зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб i чим вони обумовлені, як він розподіляється між бюджетами різних рівнів, який вплив інфляційних процесів i який внесок від зростання реальних доходів громадян в Донецькій, Луганській і Харківській областях.

Однією з головних функцій, притаманних податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), є фіскальна, яка проявляється у формуванні дохідної частини бюджету. В основу реалізації даної функції має бути покладено принцип фіскальної ефективності, до ключових характеристик якого слід віднести: достатність доходів, мінімізація видатків на адміністрування; запобігання ухиленню від сплати, еластичність податкового механізму; рівномірний розподіл між різними соціальними групами платників [5]. Підвищення фіскальної ефективності знаходиться в полі зору науковців [6,7].

Останніми роками намітилася тенденція до збільшення надходжень від ПДФО до місцевих бюджетів, причому темпи зростання за останні три роки значно перевищують темпи збільшення надходжень від справляння інших податків і податкових платежів. Це сприяло тому, що податок з доходів фізичних осіб займає левову частку у загальних доходах усіх видів місцевих бюджетів, а його рівень коливається у межах 45-97 %, в залежності від виду місцевого бюджету(табл.1).

Таблиця 1

Частка податку на доходи фізичних осіб в доходах загального фонду місцевих бюджетів Сходу України, %

 

 

Види бюджетів

2006р.

2007р.

2008р.

Область

Доне

цька

Луганська

Харківська

Доне

цька

Луган

ська

Харків

ська

Доне

цька

Луган

ська

Харків

ська

Обласні

75,5

78,4

75,0

81,9

81,7

78,5

84,0

81,7

78,7

Міст обласного значення

76,8

78,7

68,9

81,7

82,1

72,2

83,0

80,5

72,3

Районні

94,9

96,7

95,5

96,0

97,4

96,6

9,0

97,0

95,8

Міст район

ного значення

72,1

63,3

95,5

76,5

65,6

60,5

78,0

66,8

61,2

Селищні

62,1

70,2

52,3

68,2

75,2

58,7

73,0

74,4

59,3

Сільські

44,7

58,4

43,7

51,1

64,2

55,9

53,0

65,8

51,1

 

Із табл. 1 видно, що простежується виражена тенденція щодо збільшення значення податку на доходи фізичних осіб у доходах місцевих бюджетів, Так, у структурі обласних бюджетів Донецької області його частка зросла з 75,5 % у 2006 р. до 84,0 % у 2008 р., у Луганській – з 78,4% до 81,7 %, у Харківський області – з 75,0 % до 78,7 %; бюджетів міст обласного значення відповідно з 76,8 % до 83,0 %, 78,7 % до 80,5 % і з 68,0 % до 72,3 %; районних бюджетів - 94,9 % до 96,0 %, з 96,7 % до 97,0 % і з 95,5 % до 95,9 %; бюджетів міст районного значення – 72,1 % до 78,0 %, з 63,3 % до 66,8 % і з 52,0 % до 61,2 %; селищних бюджетів – з 62,1 % до 73,0 %, з 70,2 % до 74,4 % із 52,3 % до 59,3 %; в селищних бюджетах зросла відповідно з 44,7 % до 53,0 %, з 58,4 % до 65,8 % і з 43,7 % до 51,1 %.

Згідно з даними проведеного дослідження динаміки податку з доходів фізичних осіб у розмірі місцевих бюджетів України та, зокрема, місцевих бюджетів Донецької, Луганської та Харківської областей, можна стверджувати, що даний вид доходів є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів усіх рівнів і, в першу чергу, бюджетів базового рівня. Його переважання у величині податкових надходжень місцевих бюджетів є очевидним явищем, що пояснюється специфікою мобілізації грошових ресурсів до казни.

Структура та динаміка податку з доходів фізичних осіб по досліджуваних областях характеризується даними табл. 2.

Таблиця 2

Динаміка податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів Східної України, млн. грн.

 

Рік

Область

Разом

Донецька

Луганська

Харківська

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

млн грн

%

Всього  доходів

2006

2636,0

100,0

993,0

100,0

1230,5

100,0

4859,5

100,0

2007

3951,1

100,0

1469,5

100,0

1821,3

100,0

7241,9

100,0

2008

5010,3

100,0

1949,5

100,0

2340,7

100,0

9300,5

100,0

в т.ч., з доходів найманих працівників

2006

2579,2

97,8

970,9

97,8

1185,5

96,3

4735,6

97,5

2007

3871,6

98,0

1442,9

98,2

1767,3

97,0

7081,8

97,8

2008

4963,0

99,1

1927,0

98,8

2296,0

09,1

9186,0

98,8

доходів фізичних осіб суб’єктів підприємницької

2006

7,9

0,3

5,4

0,5

8,6

0,7

21,9

0,5

2007

11,2

0,3

6,9

0,5

10,8

0,7

28,9

0,4

2008

16,1

0,3

4,4

0,2

14,6

0,6

35,1

0,4

фіксованого податку на доходи фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю

2006

28,3

1,1

15,1

1,5

28,3

2,3

71,7

1,5

2007

29,7

0,8

16,3

1,1

28,0

1,5

74,0

1,0

2008

29,5

0,6

17,9

0,9

28,1

1,2

75,5

0,8

на дивіденди та роялті*

2006

18,7

0,7

1,5

0,2

7,6

0,6

27,8

0,6

2007

35,2

0,9

3,3

0,2

14,2

0,8

52,7

0,7

у вигляді виграшів

2006

1,9

0,1

0,1

0,0

0,5

0,0

2,5

0,1

2007

3,4

0,1

0,1

0,0

1,0

0.0

4,5

0,1

2008

1,7

0,0

0,2

0,0

2,0

0,1

3,9

0,0

*За 2008р. дані про цей податок відсутні у фінансовій звітності про бюджет

 

Позитивна динаміка податку з доходів фізичних осіб призвела до структурних змін. Проте частка цього податку залишалася практично незмінною у податкових надходженнях районних бюджетів досліджуваних областей (69 %) та знизилась на 3 % у податкових надходженнях бюджетів міст районного значення (50 % у 2006 р.) і на 6 % - у структурі податкових надходжень сільських бюджетів аналізованого регіону ( до 34,7 % у 2008 р.)

Частка податку з доходів фізичних осіб у податкових надходженнях місцевих бюджетів Донецької області зросла на 5,7 % становила у 2008 р. 83,7 %, у Харківської області збільшилася на 1,0% і становила -73,5%, а Луганської області зменшилася у звітному році на 1,2 % до 77,4 % порівняно з 2006 роком.

Розглянемо динаміку податку з доходів фізичних осіб у розрізі територіальних місцевих бюджетів (табл. 3).

Таблиця 3

Динаміка податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів Східної України, млн. грн.

 

Рік

Область

Разом

Донецька

Луганська

Харківська

Обласні бюджети

2006

675,8

257,7

321,5

1255,0

2007

1024,3

384,9

490,9

1900,1

2008

1312,8

511,3

630,5

2454,6

Бюджети міст обласного значення

2006

1817,8

569,8

743,2

3130,8

2007

2768,6

861,0

1113,0

4742,6

2008

3531,0

1147,2

1452,6

6130,8

Районні бюджети

2006

109,8

112,6

146,6

369,0

2007

159,3

161,7

239,4

560,4

2008

209,9

209,6

290,8

710,3

Бюджети міст районного значення

2006

46,9

28,5

16,9

92,3

2007

67,0

42,8

25,9

135,7

2008

91,4

57,6

34,6

183,6

Селищні бюджети

2006

30,0

42,4

32,0

104,4

2007

43,9

60,8

47,1

151,8

2008

58,7

84,0

62,7

205,4

Сільські бюджети

2006

24,6

19,8

25,7

70,1

2007

35,6

28,4

48,5

112,5

2008

47,5

35,3

50,9

133,7

Всього

2006

2703,8

1030,9

1285,9

5020,6

2007

4098,6

1539,7

1964,9

7603,2

2008

5251,3

2045,1

2522,1

9818,5

 

В свою чергу мало місце динамічне зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів різних рівнів областей Сходу України протягом 2006 - 2008 років. Так, темпи зростання цього податку до обласних бюджетів в середньому по досліджуваних регіонах у 2008 р. проти 2006 р. становив 195,5 %, або збільшилися на 1199,6 млн. грн., в т.ч. на 194,5 % по Донецької області, на 198,8 % - по Луганській і 196,4 % - по Харківській області. Обсяги податку з доходів фізичних осіб до бюджетів міст обласного значення також збільшилися за цей період на 195,8 % або 3000,0 млн. грн. і становили 6130,8 млн. грн. у 2008 р.,  в т.ч. на 194,2 % у Донецької області, на 201,2 % - у Луганський і на 196,4 % - у Харківський області. До районних бюджетів надійшло податку з доходів фізичних осіб у 2008 р. 710,3 млн. грн., або на 341,3 млн. грн., більше ніж у 2006 році. Зростання в середньому по трьох областях становило за цей період 192,5 %, в т.ч. по Донецькій області -190,9 %, у Луганській -186,1 % і Харківський області -198,4 %. Найбільше зростання надходжень цього податку було до бюджетів міст районного значення на 195,0 % у Донецької області, на 202,1 % в Луганській і 204,5 % - Харківський області, або 198,9 % в середньому по названих областях і становив в 2008р. 183,6 млн. грн., що більше на 91,3 млн. грн. проти 2006 році. Така тенденція мала місце в поновленні селищних бюджетів досліджуваних податком: за три роки зріс на 196,7 % по областях Сходу України і становив у 2008 р. 205,4 млн. грн, що на 101,1 млн. грн., більше ніж у 2006 р., в т,ч, на 196,7 % - по Донецької області, на 198,1 % - по Луганської і на 195,9 % по Харківський області. Проте найменші темпи зростання надходжень податку з доходів фізичних осіб до сільських бюджетів. З 2006р. по 2008 р. вони становили по досліджуваних областях 190,7 % або збільшилися на 63,1 млн. грн. проти базового року і становили 133,7 млн. грн.

За обсягами надходжень податок з доходів фізичних осіб поступається лише податку на додану вартість (надходження по якому у 2008 році становили понад 94 млрд. грн.) і практично дорівнює податку на прибуток (у 2007-2008 рр. надходження цих двох податків були практично ідентичними).

Отже, протягом 2006-2008 рр. фіскальна ефективність ПДФО порівняно з іншими податками підвищилася. Це пов’язано, передусім, із переходом на плоску шкалу оподаткування з одночасним зменшенням ставки цього податку. Крім того, на фіскальну ефективність податку з доходів фізичних осіб також впливає рівень офіційних доходів населення, недостатня ефективність адміністрування цього податку, існуюча структура номінальних доходів населення, темпи інфляції [1] .

Вжиття комплексу заходів щодо вдосконалення механізмів адміністрування дало змогу зберегти темп приросту надходжень податку на доходи фізичних осіб в усіх регіонах України у 2008 р. порівняно з 2006 роком.  Середній темп зростання надходжень перевищив 30 %, що практично відповідає темпу підвищення номінального ВВП в нашій державі.

Відношення податку з доходів фізичних осіб до валового внутрішнього продукту в Україні залишається останніми роками незмінним і знаходиться на рівні близько 5 %. При тому, що частка оплати праці найманих працівників у структурі валового внутрішнього продукту становить майже половину.

Слід зазначити, що найвищий рівень співвідношення фактичних надходжень податків із доходів фізичних осіб до ВВП останніми роками відзначається у Канаді - понад 13 %, Австралії - понад 12 %, Великобританії - 10%, а найнижчий рівень зазначеного показника в Аргентині - 2,3 %, Угорщині - 4,6 % і Польщі - 4,7 %. Середній показник питомої ваги фактичних надходжень податків із доходів фізичних осіб до бюджету у ВВП у ряді основних країн становить 7 % [5, 8]. На основі узагальнення зарубіжного досвіду можна зробити висновок, що вітчизняна податкова система знаходиться на низькому рівні розвитку, тобто на рівні країн із недосконалою системою оподаткування.

Частка податкових і неподаткових доходів у доходах місцевих бюджетів показує стійкість дохідної бази та якість структури цих доходів. В Україні якість структури доходів місцевих бюджетів є дуже низькою порівняно з розвинутими країнами.

Співвідношення джерел доходів місцевих бюджетів розвинутих країн як федеративних, так і унітарних значно різниться, що залежить від ступеня самостійності місцевих органів влади, Найвища частка податкових надходжень серед федеративних держав у Німеччині (60 %) і Канаді (59 %), а серед унітарних - у Швеції (74 %), Данії (53 %), Франції (45 %), Норвегії (44 %), Частка неподаткових надходжень у наведених країнах набагато вища, ніж в Україні, й немає такого розриву між часткою податкових і неподаткових надходжень[6, с. 278].

В Україні питома вага трансфертів у доходах місцевих бюджетів має стійку тенденцію до зростання: якщо у 2002-2003 рр. вони становили 31-34 %, то у 2006-2008 рр. - близько 44 %. Отже, місцеві бюджети практично наполовину є дотаційними, що, зокрема, зумовлено недоліками в механізмі адміністрування плати за землю та податку з доходів фізичних осіб, а також відсутністю податку на нерухомість.

Відповідно існує певна проблема співвідношення різних ланок бюджетної системи, Вона пов’язана з визначенням на законодавчому рівні принципів розподілу надходжень від загальнодержавних податків, закріплення надходжень від податків за бюджетами відповідного рівня. Адже неоптимальний розподіл податкових надходжень між ланками бюджетної системи призводить до незаінтересованості органів місцевого самоврядування у збиранні тих чи інших загальнодержавних податків.

Для розв’язання проблеми поліпшення наповнюваності місцевих бюджетів доцільно надати органам місцевого самоврядування можливість застосовувати місцеві надбавки до податку з доходів громадян. Зокрема, розмір такої надбавки може становити 1-3 % від бази оподаткування податку з доходів фізичних осіб. Така практика застосовується, зокрема, у Польщі [6, с. 157].

Незважаючи на зростаючу питому вагу у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів, податок з доходів фізичних осіб потребує деяких уточнень, а саме перетворення цього податку, що сплачується до місцевого бюджету за місцем походження доходу (тобто за місцем роботи платника податку), на податок, що сплачуватиметься до місцевого бюджету за місцем проживання платника. А необхідність цього переходу аргументується тим, що споживання більшості місцевих суспільних послуг платниками податку відбувається там, де вони мешкають, а не там, де працюють.

Зміцнення місцевих бюджетів є важливим напрямом державної політики на сучасному етапі. Державі необхідно здійснювати певні практичні заходи в частині розвитку місцевого оподаткування та введення в дію конкретних норм законодавства, які сприятимуть фінансовому розвитку регіонів.

З вищевикладеного необхідно визначити, що податок фізичних осіб є найдієвішою формою взаємовідносин між державою, органами місцевого самоврядування та її громадянами, що здійснюється на основі примусового обов’язкового вилучення частини доходу останніх для створення грошових фондів органів місцевого самоврядування з метою виконання поставлених перед ними функцій. Рівень оподаткування доходів фізичних осіб безпосередньо впливає на реальні особисті доходи основної частини населення, тих хто отримує основні засоби існування у вигляді заробітної плати, і рівень наповнюваності місцевих бюджетів, що відображається в якості виконання законодавчо визначених повноважень органів місцевого самоврядування.

Висновки. Податок із доходів фізичних осіб нині в Україні формує дві третини власних доходів місцевих бюджетів. Він залишається найбільш зростаючим податком з усіх тих, що наповнюють місцеві бюджети. Темпи зростання надходжень цього податку в останні роки в основному обумовлені зростанням реальних доходів громадян і рівнем інфляції. Водночас механізм його сплати є недосконалим. Тому подальше зростання надходжень від цього податку як у всій Україні, так i областях Сходу України пов’язано з процесом детінізації фонду оплати праці, який відбувся не повністю у зв’язку з переходом до плоскої шкали оподаткування. Невід’ємним завданням на найближчу перспективу є посилення фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб і забезпечення самодостатності бюджетів місцевого самоврядування, що дасть їм змогу належним чином фінансувати заходи, що пов’язані із наданням соціальних послуг.

 

Список використаних джерел

1. Азаров М. Я. Формування бюджетної політики економічного зростання / Азаров М. Я. // Фінанси України. – 2006. - № 9. – С. 6.

2. Бєляєв О. Ефективність реформування податку з доходів фізичних осіб та формування бюджету АР Крим / Бєляєв О. // Економіст. – 2006. - №9. – С. 64-66.

3. Дорогов В.А. Оценка эффективности региональ­ной политики Евросоюза:теоретические подходы / Дорогов В.А., Скопин А.Ю. // Модернизация экономики и выращивание институтов. - Высшая школа экономики. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2005. - С. 316-329.

4. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) / Кириленко О.П. – К.: НІОС, 2000. – 384 с.

5. Коляда Т.А. Особливості фіскальної ефективності оподаткування доходів фізичних осіб з умовах інтеграції / Коляда Т.А., Чуркіна І.Є. // Фінанси України. – 2008. - № 4. – С. 31-32.

6. Скрипник А.В. Державне регулювання трансформаційної економіки (аспекти моделювання) [монографія] / Скрипник А.В. - Ірпінь, 2002.- 312 с.

7. Скрипник А.В. Бюджетна децентралізація як шлях до Євросоюзу / Скрипник А.В., Сунцова О.О. // Економіст. – 2005. - №3. – С. 26-29.

8. Субботович Ю.Л. Податок із доходів фізичних осіб у формуванні дохідної частини місцевих бюджетів / Субботович Ю.Л. // Економіка АПК. -  2009. - №4. – С. 81.