banner-mia2.gif

Посібники

analiz 2018

Управлінський облік і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції: посібник / [Жук В.М., Шерстюк О.Л., Панадій О.П. та ін.]; за ред. Шерстюка О.Л., Панадія О.П.  К.: ННЦ «ІАЕ», 2021. 144 с.

В посібнику викладені оновлені методичні рекомендації з управлінського обліку витрат і калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції, які враховують вимоги Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», принципи і правила обліку передбачені Міжнародними стандартами фінансової звітності.
Рекомендації визначають порядок обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг у сільськогосподарських підприємствах та розроблені з врахуванням галузевих особливостей обліку сільськогосподарської діяльності.
Методичні рекомендації містять класифікацію витрат, послідовність калькулювання собівартості продукції, ідентифікацію витрат за галузями та видами виробництв сільськогосподарських підприємств, методику обліку витрат на біологічні перетворення і порядок калькулювання собівартості продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних та підсобних промислових виробництв.
Посібник призначений для підготовки докторів філософії за спеціальністю 071 – облік і оподаткування, а також використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів державної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

Рік видання: 2021
Кількість сторінок: 144 с.
Переглянути повний текст

analiz 2018

Методичні рекомендації з інвентаризації активів та ресурсного потенціалу територіальних громад / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Жук Н. Л.]. К.: ННЦ «ІАЕ», 2020. 86 с.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з інвентаризації активів та ресурсного потенціалу територіальних громад. В посібнику визначений комплексний порядок проведення суцільної розширеної інвентаризації активів територіальної громади та її ресурсного потенціалу. Узагальнено порядок інвентаризації фінансово-майнового, людського, економічного, природного, соціально-інфраструктурного та культурно-історичного видів потенціалу розвитку громади.

Посібник призначений органам управління у територіальних громадах для надання практичної допомоги у проведенні інвентаризації та формуванні інформаційної бази для виявлення, оцінки та подальшого управління ресурсним потенціалом громади, визначення напрямів його використання та примноження, залучення інвестицій та додаткового фінансування для забезпечення розвитку території.

Рік видання: 2020
Кількість сторінок: 86 с.
Переглянути повний текст

Жук В. М., Бездушна Ю. С. Капіталізація національного багатства України: землі сільськогосподарського призначення: наукова доповідь. К.: Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", ЦП "Компринт", 2019. 40 с.

У науковій доповіді розкрито обліково-оціночне забезпечення капіталізації земельної складової національного багатства. Запропонована система та розкрито сутність інструментарію капіталізації. Зпрогнозовані наслідки застосування механізму капіталізації щодо презентування України у світовій статистиці, ціноутворення та ризиків вільного ринку земель сільськогосподарського призначення.

Підготовлена у розвиток програми наукових досліджень 40.04.00.03.Ф. «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізації звітності й аудиту в аграрному секторі економіки».

Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 40 с.
Переглянути повний текст

analiz 2018

Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств / [Жук В. М., Бездушна Ю. С., Мельничук Б. В. та ін.]; К.: ННЦ «ІАЕ», 2019. 48 с.

В посібнику викладені Методичні рекомендації з облікового забезпечення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств. Розкрито пи-тання, які цікавлять інвестора при прийнятті рішення про виділення фінансових ресурсів для розвитку аграрного бізнесу чи купівлю підприємств; наведено по-слідовність дій, спрямованих на підвищення інвестиційної привабливості підп-риємства (юридична, фінансова, податкова перевірка); висвітлено механізми підвищення вартості найбільш значущих активів підприємства (земельні ділян-ки та права користування ними, основні засоби, інтелектуальна власність, біо-логічні активи та сільськогосподарська продукція).

Для надання інвестору інформації у доступній і зрозумілій формі запропо-новано складання Інформаційного проспекту, який підкреслює переваги підп-риємства на аграрному ринку.

Посібник призначений для використання в роботі обліково-фінансових служб аграрних підприємств, аудиторській практиці, діяльності органів держа-вної влади та професійних громадських об’єднань, викладацькій та науковій роботі.

Рік видання: 2019
Кількість сторінок: 48 с.