banner-mia2.gif

Посібники

spec_regime.jpg

Бухгалтерсько-правове забезпечення спеціального режиму оподаткування та державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників: практичний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Мельничука Б.В., Метелиці В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 76 с.

У посібнику розкрито питання застосування сільськогосподарськими товаровиробниками спеціального режиму оподаткування ПДВ, виплати дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, сплати внесків соціального страхування, використання бюджетних коштів на підтримку розвитку тваринництва. Наведено рекомендації щодо відображення господарських операцій в бухгалтерському та податковому обліку.
Матеріал підготовлено на основі діючого бюджетно-податкового законодавства та нормативно-правових актів з питань бухгалтерського обліку та звітності.
Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів сільськогосподарських підприємств та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА - "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

opodatkuvanna.jpg

Тулуш Л.Д., Проніна В.І., Сеперович Н.В. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: стан та перспективи розвитку. - Львів: НВФ "Українські технології", 2009. - 296 с.

ISBN 978-966-345-178-7

Посібник містить узагальнення теоретичних та практичних питань організації та функціонування податкової системи країни загалом та у сільському господарстві зокрема, окреслення перспектив її розвитку в порядку суспільного обговорення.

В ньому узагальнено теоретико-методологічні основи та розкрито особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Надано роз’яснення чинної нормативно-правової бази з питань оподаткування діяльності у сфері сільського господарства, особливостей визначення сум податкових зобов’язань та ведення податкового обліку.

Окреслені перспективи розвитку системи оподаткування в умовах подальшої трансформації економічних відносин у сільському господарстві та реформування вітчизняної податкової системи, приведення її до норм європейського законодавства.

Посібник методичного характеру допоможе спеціалістам дорадчих служб здійснювати роз’яснення податкового законодавства, обговорювати, формувати громадську думку та вносити пропозиції щодо можливих напрямів розвитку системи оподаткування у сільському господарстві. Також він дозволить товаровиробникам прийняти активну участь в громадському обговоренні перспектив розвитку податкового регулювання їх діяльності, вплинути на процеси формування податкового законодавства, що цілком відповідає стандартам розвинених країн.

obl_pol_2009.jpg

Облікова політика підприємства: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: "Юр-Агро-Веста", 2009. - 328 с.

ISBN 978-966-2173-05-5

Схвалено Міністерством аграрної політики України для використання в навчальному процесі як навчальний посібник для підготовки бакалаврів із галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програм курсів "Фінансовий облік", "Бухгалтерський облік", "Організація і методика аудиту", "Контроль і ревізія". У Посібнику розкривається законодавчо-нормативні вимоги до облікової політики підприємства та її документального оформлення, організаційні та методичні складові облікової політики, основи організації управлінського обліку, особливості формування облікової політики в державних підприємствах.

Облікова політика розглядається у двох аспектах організаційно-технічному (організація та форми ведення бухгалтерського обліку, робочий план рахунків, документооборот, організація інвентаризаційної роботи та роботи з оцінки активів) та методичному (альтернативні методи обліку за окремими об'єктами). З метою кращого засвоєння матеріалу та використання в практичній діяльності, у додатках до посібника, подано основні нормативні документи, зразки розпорядчих та довідкових документів підприємства, що регулюють формування та реалізацію облікової політики на підприємствах. Висвітлюється порядок формування облікової політики щодо специфічних об’єктів: біологічних активів, земельних ділянок, нерухомості.

Посібник призначений для студентів вищих і середніх закладів освіти економічних спеціальностей та рекомендований до застосування у процесі підвищення кваліфікації бухгалтерів за програмою САРА "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

zvitnist_2009.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Гаврилюка В.М. - К.: "Юр-Агро-Веста", 2009. - 224 с.

ISBN 978-966-2173-03-1

Розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2008 рік підприємствами аграрного сектору, які враховують вимоги П(С)БО 30 «Біологічні активи» до розкриття інформації про біологічні активи та сільськогосподарську продукцію. Висвітлено основи складання звітності за міжнародними стандартами та порядок трансформації звітності складеної за вимогами національних стандартів у звітність за вимогами МСФЗ.

Крім того, подано рекомендації зі складання оновленої форми статистичної звітності 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2008 рік» та ув’язки між показниками різних форм звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній та схематичній формах, надано практичні приклади заповнення окремих форм звітності та кореспонденцію рахунків.