banner-mia2.gif

Посібники

osn_zasoby.jpg

Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 256 с.

ISBN 978-966-96588-7-6

У виданні розглянуто усі нормативно-правові вимоги щодо обліку основних засобів від моменту їх придбання і до ліквідації, висвітлено особливості оподаткування операцій основними засобами, здійснення поточного та капітального ремонту основних засобів на підприємстві, порядок нарахування амортизації, а також відображення вартості основних засобів у різних формах звітності. У посібнику детально розглянуто правові особливості використання як власного так і державного майна: списання, відчуження, передача в оренду. По усім напрямкам наведені нормативні документи

derzh_pid_2007.jpg

Облік державної підтримки агропромислового виробництва: Навчальний посібник Випуск 5-6 / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Герасимука І.В. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 324 с.

ISBN 978-96588-4-5

Наводиться механізм одержання і контролю за цільовим використанням коштів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. В посібнику класифіковано державну підтримку (дотації, субсидії, капітальні трансферти) для ефективного облікового забезпечення використання бюджетних коштів. Наведено типову кореспонденцію рахунків. Методичні вказівки розраховані на працівників обласних і районних керувань агропромислового розвитку держадміністрацій, фінансових і контрольних установ, бухгалтерських, фінансових служб і керівників підприємств агропромислового комплексу, може бути корисним для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів аграрного профілю. Навчальний посібник підготовлений на основі діючого законодавства України станом 01.01.2007р.

s-g_dialnist.jpg!!! Перший в Україні посібник даної тематики. Аналоги відсутні !!!

Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 368 с.

ISBN 978-966-96588-3-8

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програм курсів «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік», «Звітність підприємств». У Посібнику розкриваються основи стандартизації обліку, обумовленої запровадженням положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». Обґрунтовано поняття та розкрито сутність біологічних активів, сільськогосподарської продукції та сільськогосподарської діяльності, логічно подані бухгалтерські процедури з ринкової оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції з метою відображення інформації про них в обліку і звітності. Висвітлюється організація та методика бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності у відповідності до вимог діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Для кращого сприйняття та засвоєння матеріалу студентами, слухачами, а також з метою використання Посібника в практичній діяльності, подано наскрізну задачу, яка охоплює основні господарські операції із біологічними активами.
Посібник призначено для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей, доповнює програми навчальних дисциплін та замінює розділи, які стосуються відображення в фінансовому обліку і звітності сільськогосподарської діяльності. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації бухгалтерів підприємств всіх галузей економіки, та буде корисним у практичній діяльності.
 
 
obl_pol_2007.jpg

Облікова політика підприємства: Навчальний посібник / За ред. Гаврилюка В.М., Жука В.М., Михайлова М.Г. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 326 с.

ISBN 978-966-96588-6-9

Законодавчо-нормативні вимоги до облікової політики підприємства та її документального оформлення, організаційні та методичні складові облікової політики, основи організації управлінського обліку, особливості формування облікової політики в державних підприємствах. Облікова політика розглядається у двох аспектах організаційно-технічному (організація та форми ведення бухгалтерського обліку, робочий план рахунків, документооборот, організація інвентаризаційної роботи та роботи з оцінки активів) та методичному (альтернативні методи обліку за окремими об'єктами). З метою кращого засвоєння матеріалу та використання в практичній діяльності, у додатках до посібника, подано основні нормативні документи, зразки розпорядчих та довідкових документів підприємства, що регулюють формування та реалізацію облікової політики на підприємствах. Висвітлюється порядок формування облікової політики щодо специфічних об’єктів: біологічних активів, земельних ділянок, нерухомості.