banner-mia2.gif

Посібники

nem_aktyvy.jpg

Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М., Рудченко Ю.С. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2008. - 250 с.

ISBN 978-966-2173-01-7

Подано рекомендації по організації обліку нематеріальних активів у розрізі їх видів: об’єктів промислової власності, авторського права, права користування.

Наведено порядок оприбуткування нематеріальних активів у разі їх розробки на підприємстві, з урахуванням витрат на дослідження та розробки. Окрему увагу приділено особливостям інвентаризації (виявлення) нематеріальних активів, які невраховані в балансі, їх оцінці та постановці на баланс. Розкрито питання нарахування амортизації нематеріальних активів, переоцінки та зменшення (відновлення) корисності. На окрему увагу заслуговують висвітлені питання обліку комерційного використання нематеріальних активів, а саме: видачі ліцензій, франчайзингу, залучення до статутних фондів господарських товариств. Окремим пунктом розкрито особливості обліку нематеріальних активів в наукових установах.

osn_zasoby.jpg

Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 256 с.

ISBN 978-966-96588-7-6

У виданні розглянуто усі нормативно-правові вимоги щодо обліку основних засобів від моменту їх придбання і до ліквідації, висвітлено особливості оподаткування операцій основними засобами, здійснення поточного та капітального ремонту основних засобів на підприємстві, порядок нарахування амортизації, а також відображення вартості основних засобів у різних формах звітності. У посібнику детально розглянуто правові особливості використання як власного так і державного майна: списання, відчуження, передача в оренду. По усім напрямкам наведені нормативні документи

derzh_pid_2007.jpg

Облік державної підтримки агропромислового виробництва: Навчальний посібник Випуск 5-6 / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Герасимука І.В. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 324 с.

ISBN 978-96588-4-5

Наводиться механізм одержання і контролю за цільовим використанням коштів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. В посібнику класифіковано державну підтримку (дотації, субсидії, капітальні трансферти) для ефективного облікового забезпечення використання бюджетних коштів. Наведено типову кореспонденцію рахунків. Методичні вказівки розраховані на працівників обласних і районних керувань агропромислового розвитку держадміністрацій, фінансових і контрольних установ, бухгалтерських, фінансових служб і керівників підприємств агропромислового комплексу, може бути корисним для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів аграрного профілю. Навчальний посібник підготовлений на основі діючого законодавства України станом 01.01.2007р.

s-g_dialnist.jpg!!! Перший в Україні посібник даної тематики. Аналоги відсутні !!!

Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 368 с.

ISBN 978-966-96588-3-8

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до програм курсів «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік», «Звітність підприємств». У Посібнику розкриваються основи стандартизації обліку, обумовленої запровадженням положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи». Обґрунтовано поняття та розкрито сутність біологічних активів, сільськогосподарської продукції та сільськогосподарської діяльності, логічно подані бухгалтерські процедури з ринкової оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції з метою відображення інформації про них в обліку і звітності. Висвітлюється організація та методика бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності у відповідності до вимог діючих положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Для кращого сприйняття та засвоєння матеріалу студентами, слухачами, а також з метою використання Посібника в практичній діяльності, подано наскрізну задачу, яка охоплює основні господарські операції із біологічними активами.
Посібник призначено для студентів вищих та середніх закладів освіти економічних спеціальностей, доповнює програми навчальних дисциплін та замінює розділи, які стосуються відображення в фінансовому обліку і звітності сільськогосподарської діяльності. Посібник доцільно застосовувати у процесі підвищення кваліфікації бухгалтерів підприємств всіх галузей економіки, та буде корисним у практичній діяльності.