banner-mia2.gif

Посібники

zvit_za_psbo_30.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств за вимогами П(С)БО 30 "Біологічні активи": Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2008. - 230 с.

ISBN 978-966-96588-9-0

У посібнику розкрито правові, організаційні та методичні положення щодо формування річної бухгалтерської звітності за 2007 рік підприємствами агропромислового виробництва з урахуванням вимог П(С)БО 30 "Біологічні активи" щодо розкриття інформації про стан і рух біологічних активів та сільськогосподарської продукції, а також фінансові результати від сільськогосподарської діяльності. Подано рекомендації по складанню оновленої форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2007 рік". Показано ув’язки між показниками різних форм звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній та схематичній формах, надано практичні приклади заповнення окремих форм звітності та кореспонденцію рахунків.
Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств та рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації спеціалістів економічного профілю агропромислових підприємств.


nem_aktyvy.jpg

Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподаткування: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М., Рудченко Ю.С. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2008. - 250 с.

ISBN 978-966-2173-01-7

Подано рекомендації по організації обліку нематеріальних активів у розрізі їх видів: об’єктів промислової власності, авторського права, права користування.

Наведено порядок оприбуткування нематеріальних активів у разі їх розробки на підприємстві, з урахуванням витрат на дослідження та розробки. Окрему увагу приділено особливостям інвентаризації (виявлення) нематеріальних активів, які невраховані в балансі, їх оцінці та постановці на баланс. Розкрито питання нарахування амортизації нематеріальних активів, переоцінки та зменшення (відновлення) корисності. На окрему увагу заслуговують висвітлені питання обліку комерційного використання нематеріальних активів, а саме: видачі ліцензій, франчайзингу, залучення до статутних фондів господарських товариств. Окремим пунктом розкрито особливості обліку нематеріальних активів в наукових установах.

osn_zasoby.jpg

Облік основних засобів в ринкових умовах: Навчальний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 256 с.

ISBN 978-966-96588-7-6

У виданні розглянуто усі нормативно-правові вимоги щодо обліку основних засобів від моменту їх придбання і до ліквідації, висвітлено особливості оподаткування операцій основними засобами, здійснення поточного та капітального ремонту основних засобів на підприємстві, порядок нарахування амортизації, а також відображення вартості основних засобів у різних формах звітності. У посібнику детально розглянуто правові особливості використання як власного так і державного майна: списання, відчуження, передача в оренду. По усім напрямкам наведені нормативні документи

derzh_pid_2007.jpg

Облік державної підтримки агропромислового виробництва: Навчальний посібник Випуск 5-6 / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Герасимука І.В. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 324 с.

ISBN 978-96588-4-5

Наводиться механізм одержання і контролю за цільовим використанням коштів державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників. В посібнику класифіковано державну підтримку (дотації, субсидії, капітальні трансферти) для ефективного облікового забезпечення використання бюджетних коштів. Наведено типову кореспонденцію рахунків. Методичні вказівки розраховані на працівників обласних і районних керувань агропромислового розвитку держадміністрацій, фінансових і контрольних установ, бухгалтерських, фінансових служб і керівників підприємств агропромислового комплексу, може бути корисним для викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів аграрного профілю. Навчальний посібник підготовлений на основі діючого законодавства України станом 01.01.2007р.