banner-mia2.gif

Посібники

zvitnist_2007.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., Дудки К.П. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. - 200 с.

ISBN 966-96588-1-0

У Посібнику розкриваються правові, організаційні та методичні положення щодо формування річної бухгалтерської звітності підприємствами агропромислового виробництва, враховано специфіку формування річної звітності малими, фермерськими господарствами та особливості складання консолідованої звітності. Окремо подаються рекомендації по складанню основних форм річної статистичної звітності. Показано ув’язки між показниками різних форм звітності. Розкривається порядок розподілу та використання чистого прибутку за підсумками року. Матеріал викладено у, зручній для практичного використання, табличній та схематичній формах, надано практичні приклади заповнення окремих форм звітності та кореспонденцію рахунків.

Посібник розраховано на практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств, рекомендований для системи підвищення кваліфікації і навчальних програм старших курсів економічних спеціальностей.

vlasnist_2010.jpg

Організація обліку відносин власності: навчальний посібник / За ред. Жука В.М. – 2-е вид., доп. і перероб. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. - 372 с.

ISBN 978-966-2173-08-6

Схвалено Міністерством аграрної політики України для використання в навчальному процесі як навчальний посібник для підготовки бакалаврів із галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" у вищих навчальних закладах ІІ-IV рівнів акредитації Мінагрополітики України.

Даний посібник є першою спробою поєднати організаційно-правові основи повноважень власників із обліковим забезпеченням реалізації цих повноважень, збереженням та примноженням власності.

В посібнику розкрито порядок організації обліку власників в різних організаційно-правових формах господарювання. Визначено їх відношення до майна та капіталу. Подано порядок обліку формування активів підприємств за рахунок залученого та власного капіталу. Окремими розділами розкрито питання розподілу та використання прибутку, відчуження власниками належних їм прав.

Вагоме місце присвячено питанням організації та методики проведення внутрішнього та зовнішнього контролю відносин власності. Посібник якісно доповнює такі курси дисциплін: "Фінансовий облік", "Організація бухгалтерського обліку", "Звітність", "Аудит", "Організація і методика аудиту", "Контроль і ревізія", що викладаються у технікумах та вузах для студентів економічних спеціальностей.

Даний посібник є другим виданням, яке доповнене і перероблене відповідно до змін законодавства, що регулює питання правового та облікового забезпечення відносин власності. Видання рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації бухгалтерів агропромислових підприємств за програмою "Сертифікований професійний бухгалтер агропромислового виробництва" – САРА.

zvitnist_2010.jpg

Звітність сільськогосподарських підприємств: Практичний посібник / За ред. Пархоменка В.М., Гаврилюка В.М. - К.: ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2010. - 84 с.

ISBN 978-966-2173-07-9

У посібнику розкриті правові, організаційні та методичні положення зі складання річної бухгалтерської звітності за 2009 рік підприємствами аграрного сектору, які враховують вимоги П(С)БО 30 "Біологічні активи" до розкриття інформації про біологічні активи та сільськогосподарську продукцію.

Крім того, подано рекомендації зі складання форми статистичної звітності 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2009 рік" та ув’язки між показниками різних форм звітності. Матеріал викладено у зручній для практичного використання табличній та схематичній формах.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів та фінансистів агропромислових підприємств і рекомендується застосовувати у процесі підвищення кваліфікації за програмою САРА – "Сертифікований професійний бухгалтер АПВ".

caps_4.jpg

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: використання державного майна. Практичний посібник / За ред. Лузана Ю.Я., Гаврилюка В.М., Бездушної Ю.С. - К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2009. - 152 с.

ISBN 978-966-2173-06-2

У посібнику розглянуто питання правового регулювання обліку придбання та списання майна бюджетних установ. Розкрито правовий порядок, облікове забезпечення, документування відчуження та оренди державного майна. Висвітлено методичні підходи щодо порядку списання майна бюджетних установ. Окремий розділ присвячено питанню інвентаризації майна в бюджетних установах на дотримання норм відповідності.

Посібник призначений для практикуючих бухгалтерів-фінансистів бюджетних установ та рекомендується до застосування в процесі підвищення кваліфікації за програмою CAPS - "Сертифікований бухгалтер бюджетних установ".