banner-mia2.gif

УДК 330.322

С.П. ДЖУЛІНСЬКА, асистент,

кафедра аудиту та аналізу

Чортківський інститут підприємництва і бізнесу,

м. Чортків, Україна

 

ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

 

Питання, які розглядаються:

·      Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування інноваційно-інвестиційного потенціалу України, наведено шляхи подолання кризових явищ в економіці.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інвестиційний клімат, інноваційно-інвестиційна сфера.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Рассмотрены теоретические и практические аспекты формирования инновационно-инвестиционного потенциала Украины, приведены пути преодоления кризисных явлений в экономике.

Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиционный климат, инновационно-инвестиционная сфера.

 

Issues that are examined:

·      The theoretical and practical aspects of forming of innovation and investment potential of Ukraine are examined. Indicated ways of overcoming the crisis in the economy.

Keywords: innovative activity, investment climate, innovative investment sphere.

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та посилення світової конкуренції актуальність досліджень у сфері інноваційної діяльності набуває особливого значення. Світовий досвід доводить, що інтенсивність інноваційної діяльності суттєво впливає на рівень економічного розвитку. Економічне зростання країни повинно забезпечуватись провідною роллю науково-технічного прогресу та інтелектуалізацією основних складових виробництва в усіх сферах економіки і головним чином у промисловості [6].

В Україні одним із негативних наслідків перехідного періоду в економіці стало різке зниження показників інноваційної діяльності у виробництві. Це позначає, що інноваційні кошти здебільшого витрачались не на фінансування розвитку вітчизняної науки, а на зміцнення іноземних компаній шляхом придбання готової наукоємної продукції. І тому важливою на даний момент є правильний вибір стратегії розвитку інноваційно-інвестиційної сфери, що спрямований на по­долання технологічного відставання українських підприємств та перехід на інноваційний шлях розвитку. Без цього економіка країни втрачає конкурентоспроможність [7, с. 333].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості розробки і реалізації стратегії інноваційної розвитку України висвітлили у своїх роботах С. Пирожков, О. Лапко та О. Вашуленко.  М. Клепка та Р. Крижановський у своїх працях запропонували теоретичні засади розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку не тільки України в цілому, але й регіонів. Протягом 1991-2007 рр. було прийнято понад 200 документів щодо нормативно-правового забезпечення переходу економіки України на інноваційну модель розвитку. Порівняно з іншими країнами в Україні вперше було прийнято закон, на підставі якого сформована вітчизняна наукова система. Але актуальним завданням для України все ж залишається створення більш дієздатних законодавчої і нормативної баз регулювання інноваційно-інвестиційної сфери [2].

Метою статті є висвітлення теоретичних та практичних аспектів формування інноваційно-інвестиційного потенціалу та стратегії інноваційного розвитку України в умовах євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Інноваційна система України переживає не найкращі часи свого становлення та розвитку. Перш за все це зношеність основних фондів та виробничої інфраструктури. Технологічний рівень виробництва характеризується високою енерго- і матеріаломісткістю. Тоді як соціально-економічне зростання в Україні може бути досягнуте тільки при активному використанні сучасних науково-інноваційних розробок. На даному етапі розвитку країни інноваційно-інвестиційна діяльність є одним з визначальних чинників структурної перебудови підприємств та прискорення економічного зростання.

Орієнтація на європейський шлях розвитку нашої держави відкриває перспективи інтеграції в Європейський Союз, стимулюватиме компанії до серйозного розгляду можливостей інвестування в Україні. В галузі іноземного інвестування країни ЄС займають значну позицію. Лише три країни на 1 січня 2010 р. мали вкладення капіталу в українську економіку в сумі понад 15,5 млрд. дол. США: Кіпр 8534,0 млн. дол. або 22,7 % всіх іноземних інвестицій України, Німеччина - 6826,9 млн. дол. (18,1%), Нідерланди - 3253,7 млн. дол. (8,6%)[3].

Президент США Б. Обама заявив, що вихід з економічної кризи можливий лише на основі  державної підтримки і фінансових вливань в інноваційні проекти, модернізацію базових галузей, поширення альтернативних газу і нафті та відновлювальних енерготехнологій, започаткування економічних реформ на новій технологічній основі. На нашу думку, це твердження повинно стати визначальним у економічній політиці держави.

Інноваційний розвиток в Україні відбувається за вкрай несприятливих умов. Про це свідчить збільшення зношеності основних фондів і виробничої інфраструктури [5, с.96]. Сучасний етап розвитку економіки характеризується обмеженням  впровадження інноваційних проектів з боку держави шляхом зменшення фінансування, встановлення високих відсоткових ставок по кредитах. Таким чином, низькі обсяги інвестиційного кредитування в Україні пояснюються надзвичайно високим рівнем ризику довгострокового кредитування, високими відсотковими ставками по кредитах та відсутність коштів у банків. Для вирішення проблеми низького рівня обсягів інвестиційного кредитування в Україні необхідно залучити кошти для впровадження інноваційних проектів, використовуючи зовнішнє фінансування.

Одним із методів подолання наукового застою є активізація в програмі EUREKA, яка забезпечує виконання проектів, коли за різними причинами це не можливо зробити зусиллями однієї країни. Приєднання України до програми сприятиме реалізації транскордонних проектів за участю українських компаній, науково-дослідних організацій і університетів, які спеціалізуються в сфері інноваційних технологій. Україна матиме можливість брати участь у цьому процесі та посилювати позиції українських технологій на європейському просторі, сприятиме ефективній інтеграції України до нього [8].

Затверджена Міністерством промисловості України «Загальнодержавна цільова програма розвитку промисловості України на період до 2017 року» передбачає, що зросте рівень інноваційності промислового виробництва. Частка інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції підвищиться до 15-20% у 2012 році і до 30-35% у 2017 році (2005 рік – 6,5%), що дасть можливість значно покращити забезпечення зростаючих потреб економіки в сучасних видах промислової продукції, реалізуючи стратегію інноваційного прориву [4].

Досвід розвинених країн показав, що досягнення високого рівня споживання і якості життя можливо лише на засадах нової постіндустріальної цивілізації,  ознаками якої є інноваційний розвиток.

З метою забезпечення інноваційної спрямованості економіки та розвитку інтелектуальної сфери України необхідно запровадити програмні заходи. Важливість проблем інноваційного розвитку потребує розробки комплексної національної програми, що передбачала б узгоджене розв’язання проблем як на державному так і на регіональному рівнях. Тому, потрібно більш ґрунтовно вивчити особливості інвестиційної привабливості регіонів та місцеві умови (табл. 1).

Таблиця 1

Регіональні особливості інвестиційної привабливості регіонів України [1]

Регіон

Області

Інвестиційні характеристики

Захід

Волинська, Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька

Середній рівень інвестиційної привабливості, середній рівень прямих іноземних інвестицій на жителя та зростання регіональної економіки

Центр

Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Чернігівська,  Черкаська

Рівень інвестиційної привабливості вище середнього, середній рівень прямих іноземних інвестицій на жителя, рівень зростання економіки вище середнього

Схід

Дніпропетровська, Донецька,Запоріжська, Криворіжська, Луганська,  Харківська

Лідери рейтингу інвестиційної привабливості, високий рівень прямих іноземних інвестицій на жителя та зростання економіки

Південь

АРКрим,Миколаївська, Одеська,  Херсонська

Високий рівень інвестиційної привабливості, прямих іноземних інвестицій на жителя, зростання регіональної економіки

 

Світовий досвід показує, що інвестиції є могутньою рушійною силою розвитку економіки. Причому, досвід і приклади високорозвинутих країн, таких як післявоєнні Японія, Німеччина і ін. свідчить, що при розумному управлінні процесом залучення іноземних інвестицій можна досягти позитивних результатів в забезпеченні економічного росту.

Хоча в Україні спостерігаються хороші показники залучення іноземних інвестицій та їх недостатньо для введення інноваційних розробок у промисловість. За підсумками І півріччя 2010 р. приріст прямих іноземних інвестицій становив 6918,1 млн. дол. США, що майже у 2,7 рази більше приросту за відповідний період 2009 р. [1].

В Україні також поки що немає ефективного механізму інвестування масштабних технологічних змін. Звичайно, ми володіємо унікальними технологіями, але загальний стан виробництва не дає можливості виготовляти продукцію, що відповідала б загальноєвропейським стандартам.  Важливість проблем інноваційного розвитку потребує розробки комплексної національної програми, що передбачала б узгоджене розв’язання проблем державного регулювання інноваційно-інвестиційного ринку.

Висновки. Аналізуючи реальну ситуації на Україні стає зрозумілим, що для міжнародних інвесторів існує ризик втрати вкладеного капіталу, при таких негативних факторах як високі ставки відсотків, непрозорість законодавства, низька купівельна спроможність населення. З огляду на це, необхідно втілювати в життя програми сприяння міжнародним інвестиціям, державного страхування інвестиційних ризиків та інших засобів підвищення інвестиційної привабливості вітчизняних інноваційних підприємств, що сприятиме безумовному розвитку національної економіки.

Отже, конкурентоспроможність країни в світовому співтоваристві забезпечується активною інноваційною політикою, котра має формуватися на всіх рівнях управління економікою і враховувати глобальний характер інновацій. Для ефективної реалізації інновацій необхідно створити інноваційне ядро національної економіки за рахунок іноземних інвестицій і на вигідних засадах брати участь у міжнародній науково-технічній співпраці.

 

Список використаних джерел

1. Аналіз інвестиційної привабливості міст і регіонів України / Дослідження державного аналітичного центру "Институт реформ". [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bdo.com.ua/Default .aspx?id=74&item=228

2. Вашуленко О. Формування законодавчої бази України в науково-технологічній сфері / О. Вашуленко // Проблеми науки. – 2007. – № 12. –С. 42, 47.

3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua

4. Загальнодержавна цільова програма розвитку промисловості України на період до 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=57967&cat_id=57966

5. Ковальчук С.С. Інноваційна діяльність як пріоритет економічного розвитку України / С.С. Ковальчук // Фінанси України: Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2004. - №7. - С. 96.

6. Парламентські слухання "Економічна політика України: актуальні питання" // Економіст. – 2004. – С. 19-38.

7. Статистичний щорічник України за 2009 рік: статистичний матеріал / Держкомстат України. – К: Консультант, 2009. – 575 с.

8. Україна приєднується до EUREKA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eunews.unian.net/ukr/detail/188601