banner-mia2.gif

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 листопада 2008 р. N 1447-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції, що додається.

Визначити Мінагрополітики державним замовником Програми.

2. Мінагрополітики разом з Мінекономіки, Мінфіном, Мін'юстом, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, Українською академією аграрних наук розробити та подати у тримісячний строк Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 


Інд. 22

 

СХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 листопада 2008 р. N 1447-р 


КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми створення оптових ринків сільськогосподарської продукції

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

На сьогодні функціонує недосконала мережа збуту сільськогосподарської продукції, не встановлено зв'язок "виробник - оптовик - роздрібний продавець - споживач". Це спричиняє нестабільну цінову ситуацію, неефективне використання матеріально-технічних ресурсів, обмеження можливостей у забезпеченні населення доброякісною сільськогосподарською продукцією у широкому асортименті і за доступною ціною, додаткові витрати виробників, переробників, споживачів, непередбачувані втрати державного та місцевих бюджетів.

Актуальність розв'язання проблеми зумовлена вступом України до СОТ, оскільки вітчизняна сільськогосподарська продукція може бути витіснена з ринку внаслідок її низької конкурентоспроможності.

Створення оптових ринків сільськогосподарської продукції (далі - оптові ринки) сприятиме легалізації потоків сільськогосподарської продукції, зокрема тієї, що вирощена населенням, прозорому формуванню ціни з урахуванням попиту та пропонування.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

Причинами виникнення проблеми є:

порушення зв'язків між товаровиробниками і споживачами;

недосконалість:

- процесу виробництва сільськогосподарської продукції;

- мережі збуту сільськогосподарської продукції та зменшення відповідних втрат;

істотне збільшення обсягів обігу сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки;

нестворення умов для здійснення належного державного ветеринарного і санітарно-епідеміологічного контролю за реалізацією сільськогосподарської продукції та контролю за її відповідністю вимогам стандартів;

відсутність належного оброблення та сортування сільськогосподарської продукції перед її надходженням на ринок;

погіршення якості сільськогосподарської продукції та обслуговування споживачів;

недотримання умов продажу за стандартною вагою чи в стандартній упаковці.

На даний час оптові ринки, зокрема живої худоби, можуть бути створені виключно із залученням приватного капіталу. Однак цей процес надзвичайно повільний, що спричинено:

високими відсотковими ставками за користування кредитами, що надаються для створення оптових ринків, відсутністю застави на початковому етапі;

тривалістю періоду окупності оптових ринків (7 - 12 років);

складністю виділення земельних ділянок великих розмірів для оптових ринків;

відсутністю нормативно-правових актів, якими регламентується діяльність оптових ринків, визначаються їх види, функції, права і обов'язки учасників таких ринків та передбачається забезпечення їх створення з урахуванням світового досвіду.

Мета Програми

Метою Програми є розроблення і впровадження ефективного механізму реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки виробниками всіх форм власності, забезпечення доступу дрібних і середніх підприємств, що виробляють сільськогосподарську продукцію, до оптових ринків, підвищення якості сільськогосподарської продукції, зниження її ціни та споживчої інфляції, а також поліпшення екологічної ситуації в регіонах.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Розв'язати проблему можливо трьома варіантами, що передбачають:

перший - надання державної підтримки, що гарантує абсолютну керованість оптових ринків органами державної влади та створює сприятливі умови для залучення кредитів і міжнародної технічної допомоги;

другий - фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів розроблення документації із землеустрою, здійснення інших заходів щодо створення оптових ринків;

третій, оптимальний - залучення інвестицій.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Програма спрямована на:

створення 25 оптових ринків: дев'ять - у 2009 році, 16 - у 2011 році;

удосконалення процесу реалізації сільськогосподарської продукції, більш ефективне використання мережі збуту сільськогосподарської продукції, запобігання несправедливій конкуренції, задоволення в повному обсязі потреби споживачів у якості та безпечності сільськогосподарської продукції;

визначення шляхів та форм участі держави у створенні та розвитку мережі оптових ринків;

створення сучасних, інтегрованих до світової системи оптових ринків у всіх регіонах країни.

Програму передбачається виконати протягом п'яти років.

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

Очікуваними результатами виконання Програми є:

створення близько 75 тис. додаткових робочих місць безпосередньо для учасників оптових ринків;

задоволення в повному обсязі потреби споживачів у якості та безпечності сільськогосподарської продукції;

підвищення рівня безпеки сільськогосподарської продукції;

збільшення обсягу надходження до державного та місцевих бюджетів у розмірі понад 160 млн. гривень;

підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції та створення здорового конкурентного середовища на аграрному ринку;

стабілізація цінової ситуації на аграрному ринку;

зміцнення експортного потенціалу держави;

поліпшення екологічної ситуації в регіонах, де функціонують оптові ринки.

Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету з урахуванням наявних фінансових ресурсів, власних коштів юридичних і фізичних осіб, інвестицій та інших джерел.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми, становить 4 млрд. гривень.

____________