banner-mia2.gif

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питання отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів

 

Постанова Правління Національного банку України

від 27 вересня 2007 р. N 350

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 жовтня 2007 р. N 1168/14435

 

Відповідно до статей 30, 44 Закону України "Про Національний банк України", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

 

1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 22.06.2007 N 235 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.07.2007 за N 842/14109, такі зміни:

 

1.1. Пункт 4 викласти в такій редакції:

 

"4. Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) до 1 січня 2008 року розробити та впровадити в промислову експлуатацію програмне забезпечення для територіальних управлінь Національного банку України і банків України щодо здійснення реєстрації Національним банком України договорів уповноважених банків та програмне забезпечення для Національного банку України і банків України щодо короткострокових залучень уповноваженими банками кредитів на міжнародному ринку з використанням засобів захисту інформації Національного банку України".

 

1.2. У пункті 7 слова та цифри "через 90 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України" замінити словами та цифрами "з 1 січня 2008 року".

 

2. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами), що додаються.

 

3. Департаменту валютного регулювання (О. А. Щербакова) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для керівництва і використання в роботі, а банкам України - до відома їх клієнтів.

 

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного регулювання (О. А. Щербакова) і територіальні управління Національного банку України.

 

5. Постанова набирає чинності в установленому законодавством порядку, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з 1 січня 2008 року.

 

В. о. Голови

А. В. Шаповалов

 

 

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РЕЗИДЕНТАМИ КРЕДИТІВ, ПОЗИК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ВІД НЕРЕЗИДЕНТІВ І НАДАННЯ РЕЗИДЕНТАМИ ПОЗИК В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ НЕРЕЗИДЕНТАМ

 

Затверджено Постановою Правління Національного банку України

від 27 вересня 2007 р. N 350

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 жовтня 2007 р. N 1168/14435

 

1. У розділі I:

 

1.1. У главі 1:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

 

"1.3. Залучення уповноваженими банками України (далі - уповноважені банки) коштів на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку здійснюється на умовах, що передбачені нормативно-правовими актами Національного банку з цих питань. Договір, який передбачає залучення коштів у вигляді кредитів, позик в іноземній валюті на умовах субординованого боргу з метою врахування цих коштів до капіталу банку, підлягає реєстрації Національним банком відповідно до вимог, установлених главою 4 цього розділу";

в абзаці третьому пункту 1.11 слова "один раз на півроку" виключити;

пункти 1.12 і 1.13 викласти в такій редакції:

 

"1.12. Максимальна процентна ставка за договорами (далі - максимальна процентна ставка) встановлюється:

а) для договорів в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора - на підставі вартості державних запозичень на зовнішніх фінансових ринках. Під час установлення розміру такої ставки Національний банк враховує розмір дохідності українських облігацій, випущених Міністерством фінансів України, з урахуванням середнього спреду (різниці між ставками) за запозиченнями держави і українських суб'єктів господарювання на міжнародному фінансовому ринку, а також рейтингу українських суб'єктів господарювання, визначеного міжнародними рейтинговими агентствами;

б) для договорів в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора - на підставі розміру середньозваженої процентної ставки, за якою уповноважені банки надають суб'єктам господарювання кредити на внутрішньому кредитному ринку.

 

1.13. Національний банк повідомляє територіальні управління та уповноважені банки про зміну максимальної процентної ставки не пізніше ніж за місяць до введення її в дію";

пункт 1.14 доповнити абзацами такого змісту:

"У разі дострокового погашення резидентом-позичальником кредиту розмір виплат за користування кредитом не може перевищувати розмір виплат за максимальними процентними ставками, установленими Національним банком для договорів із відповідним строком кредиту.

У разі залучення резидентом-позичальником кредиту в різних іноземних валютах контроль за розміром виплат за користування кредитом здійснюється за кожною часткою кредиту в різній валюті окремо із застосуванням максимальної процентної ставки, установленої для іноземної валюти відповідної групи Класифікатора";

абзац перший пункту 1.18 викласти в такій редакції:

 

"1.18. Резиденти-позичальники мають передбачати в договорі, що він набирає чинності з моменту його реєстрації, за винятком договорів про одержання кредитів уповноваженими банками на строк, що не перевищує один рік".

 

1.2. У главі 2:

абзац другий пункту 2.9 після слів "у п'ятиденний строк" доповнити словами "з дати отримання відповідного письмового підтвердження уповноваженого обслуговуючого банку";

перше речення абзацу десятого пункту 2.16 після слів "протягом 10 робочих днів" доповнити словами "з дати виникнення підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва (індивідуальної ліцензії)".

 

1.3. Пункт 3.1 глави 3 після слів "як кредит" доповнити словами "з урахуванням вимог пункту 3.7 цієї глави".

 

1.4. Главу 4 викласти в такій редакції:

 

"Глава 4.

 

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ДОГОВОРІВ, УКЛАДЕНИХ УПОВНОВАЖЕНИМИ БАНКАМИ

 

4.1. Уповноважений банк, що отримав письмовий дозвіл Національного банку на право здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках (далі в цій главі - уповноважений банк), має право залучити кредит від нерезидента за умови реєстрації договору в Національному банку.

Договори уповноважених банків підлягають реєстрації Національним банком в порядку, установленому:

пунктом 4.2 цієї глави - для кредитів, які одержуються на строк понад один рік (у тому числі у випадку, передбаченому підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави);

пунктом 4.3 цієї глави - для кредитів, які одержуються на строк, що не перевищує один рік (далі - короткострокові кредити).

 

4.2. Уповноважений банк зобов'язаний звернутися до Національного банку для реєстрації договору про одержання кредиту на строк понад один рік, після укладення цього договору, але до фактичного отримання коштів за кредитом.

4.2.1. Уповноважений банк здійснює операції щодо отримання і погашення кредиту на підставі реєстрації договору Національним банком.

Реєстрація договору (змін до договору) уповноваженого банку, у тому числі у разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит, що передбачена підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави, здійснюється територіальним управлінням, у якому цьому уповноваженому банку відкрито кореспондентський рахунок. Для реєстрації договору (змін до договору) уповноважений банк зобов'язаний подати до територіального управління повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) за формою, зазначеною в додатку 5 до цього Положення.

4.2.2. Повідомлення про договір або повідомлення про зміни до договору (далі в цьому пункті - повідомлення) подається уповноваженим банком до територіального управління в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку і має містити електронний цифровий підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи банку (далі в цій главі - керівник банку). Примірник повідомлення на паперовому носії, що містить підпис керівника банку, залишається в уповноваженому банку.

4.2.3. Повідомлення, що надійшло до територіального управління в електронній формі, роздруковується та підлягає обов'язковій реєстрації службою діловодства територіального управління як вхідний документ.

4.2.4. Реєстрація договору здійснюється територіальним управлінням у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління повідомлення, яке відповідає вимогам цього пункту.

Територіальне управління має право звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору.

4.2.5. Територіальне управління має право вимагати від уповноваженого банку внесення змін до повідомлення, яке оформлено неналежним чином.

Повідомлення вважається оформленим неналежним чином, якщо подана недостовірна (суперечлива) інформація, не заповнені відповідні реквізити, колонки (рядки), зокрема немає електронного підпису керівника банку, дати заповнення документа або колонки (рядки) заповнені неправильно, неточно, не в повному обсязі.

4.2.6. Територіальне управління перевіряє правильність оформлення повідомлення, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом, і робить на повідомленні відмітку, яка свідчить про реєстрацію договору та в якій зазначаються присвоєний йому номер реєстрації і дата (у разі реєстрації змін до договору - номер реєстрації змін і дата).

Відмітка про реєстрацію має бути засвідчена підписом керівника територіального управління або уповноваженої ним особи (далі в цій главі - уповноважена особа територіального управління) та відбитком печатки територіального управління. Повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії залишається в територіальному управлінні для обліку та контролю.

Територіальне управління веде облік номерів реєстрації, присвоєних договорам, з дотриманням єдиної нумерації з номерами за реєстраційними свідоцтвами. У разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит відповідно до вимог підпункту 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави такому договору присвоюється номер реєстрації, що складається з номера реєстрації повідомлення про одержання короткострокового кредиту в реєстрі повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів та літери "К".

Повідомлення з відміткою про реєстрацію надсилається територіальним управлінням уповноваженому банку в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку і має містити електронний цифровий підпис уповноваженої особи територіального управління, яка підписує його на паперовому носії.

Уповноважений банк для отримання копії засвідченого уповноваженою особою територіального управління та відбитком печатки повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії має звернутися до територіального управління з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається територіальним управлінням у строк до семи робочих днів з дати його отримання.

4.2.7. Управління має право відмовити в реєстрації договору (змін до договору), якщо:

у повідомленні виявлено недостовірну (суперечливу) інформацію;

розмір річних виплат за користування кредитом перевищує розмір річних виплат за максимальною процентною ставкою;

умови договору не відповідають іншим вимогам, установленим цим розділом.

Уповноважений банк може оскаржити рішення про відмову в реєстрації договору (змін до договору) у суді.

4.2.8. Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про відмову в реєстрації або неналежне оформлення повідомлення в листі за формою згідно з додатком 9 до цього Положення із зазначенням усіх недоліків, що потребують виправлення. Територіальне управління надсилає листа до уповноваженого банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує строку, зазначеного в підпункті 4.2.4 цього пункту.

4.2.9. Уповноважений банк у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати внесення змін до зареєстрованого договору, зобов'язаний подати територіальному управлінню повідомлення про зміни до договору, що стосуються зміни кредитора, суми кредиту, валюти кредиту, строку погашення, змін, які пов'язані зі зміною процентної ставки, комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов договору та впливають на розмір річних виплат за користування кредитом або зміни назви уповноваженого банку.

Уповноважений банк заповнює пункти 1 - 3 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, до яких безпосередньо вносяться зміни.

Реєстрація змін до договору здійснюється в порядку, установленому в підпунктах 4.2.1 - 4.2.8 цього пункту. Відмова в реєстрації змін до договору не тягне за собою анулювання реєстрації договору.

Реєстраційний номер змінам до договору присвоюється в порядку, установленому для присвоєння номерів додатків до реєстраційних свідоцтв. Повідомлення про зміни до договору з відміткою територіального управління про реєстрацію змін є невід'ємною частиною повідомлення про договір з відміткою територіального управління про його реєстрацію.

4.2.10. Територіальне управління анулює реєстрацію договору в разі:

звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору;

ліквідації уповноваженого банку;

неподання уповноваженим банком протягом двох кварталів відповідної звітності згідно з Правилами статистичної звітності;

виявлення в документах, які були подані уповноваженим банком і на підставі яких було здійснено реєстрацію договору (змін до договору), недостовірної інформації.

Територіальне управління може звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору.

Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про анулювання реєстрації договору із зазначенням підстав анулювання. Територіальне управління надсилає засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку листа уповноваженому банку про анулювання реєстрації договору в строк до п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання реєстрації договору, але не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати отримання звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору.

4.2.11. Уповноважений банк для отримання відомостей про реєстрацію договорів (змін до договорів) або анулювання реєстрації договорів за відповідний місяць за формою згідно з додатком 10 до цього Положення має звернутися до територіального управління з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається територіальним управлінням у письмовій формі в строк до семи робочих днів з дати його отримання.

4.2.12. Реєстрація договору дійсна на весь час користування кредитом (визначений договором), якщо протягом 180 календарних днів від дати реєстрації уповноважений банк одержав кредит або його частку.

4.2.13. Якщо з поважних причин неможливо розпочати одержання кредиту в цей строк, то уповноважений банк до закінчення строку дії реєстрації договору надсилає повідомлення за формою згідно з додатком 5 до цього Положення до територіального управління для продовження строку дії реєстрації договору.

Загальний строк продовження дії реєстрації договору не може перевищувати 180 календарних днів.

Територіальне управління перевіряє правильність оформлення повідомлення, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом, у тому числі пунктом 1.15 глави 1 цього розділу. У разі прийняття рішення про продовження строку дії реєстрації договору територіальне управління робить відповідну відмітку на повідомленні та надсилає його засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління повідомлення.

Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про відмову у продовженні строку дії реєстрації договору в порядку, передбаченому підпунктом 4.2.8 цього пункту.

У разі закінчення строку дії реєстрації договору, за яким кредит або його частка не були отримані, уповноважений банк має звернутися до територіального управління для анулювання реєстрації договору згідно з підпунктом 4.2.10 цього пункту.

4.2.14. Уповноважений банк зобов'язаний за всіма зареєстрованими договорами подавати відповідну звітність про операції за договорами згідно з Правилами статистичної звітності.

 

4.3. Залучення уповноваженими банками короткострокових кредитів здійснюється на умовах, передбачених главою 1 цього розділу, за виключенням вимоги пункту 1.9 глави 1 цього розділу щодо реєстрації договору до фактичного отримання уповноваженим банком коштів за кредитом, яка не поширюється на короткострокові кредити.

4.3.1. Національний банк здійснює реєстрацію договору шляхом занесення повідомлення уповноваженого банку про одержання короткострокового кредиту (далі в цьому пункті - повідомлення) до реєстру повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів (далі - реєстр повідомлень) та надання уповноваженому банку підтвердження згідно з підпунктом 4.3.4 цього пункту.

Національний банк веде реєстр повідомлень в електронній формі за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових залучень уповноваженими банками кредитів на міжнародному ринку (далі - програмне забезпечення щодо короткострокових кредитів).

4.3.2. Повідомлення в електронній формі подається уповноваженим банком до Національного банку за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів за кредитом. Примірник повідомлення на паперовому носії підписується керівником банку і залишається на зберіганні в уповноваженому банку.

4.3.3. Повідомлення заповнюється уповноваженим банком окремо за кожним кредитом та має містити такі відомості:

дата повідомлення;

дата здійснення операції з одержання кредиту;

код уповноваженого банку;

ідентифікаційний код уповноваженого банку за ЄДРПОУ;

назва нерезидента-кредитора;

країна нерезидента-кредитора;

тип операції - овердрафт; овернайт; кредит, оформлений у вигляді відкриття відновлювальної кредитної лінії; кредитна лінія; інше;

валюта кредиту;

загальний обсяг кредиту/кредитної лінії;

ліміт заборгованості за відновлювальною кредитною лінією;

процентна ставка за основною сумою боргу;

строк погашення кредиту (кінцева дата);

строк, на який отримується кредит (календарні дні);

назва, номер і дата документа, на підставі якого здійснюється одержання кредиту.

У разі одержання кредиту кількома траншами у різних валютах або за відновлювальною кредитною лінією повідомлення надається окремо за кожним траншем або операцією з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії. У цьому разі в повідомленні додатково зазначаються:

порядковий номер траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії (далі - порядковий номер траншу);

обсяг траншу/операції з одержання кредиту в межах відновлювальної кредитної лінії;

номер і дата реєстрації повідомлення із значенням порядкового номера траншу "1" (для всіх повідомлень за окремим кредитом, крім повідомлення із значенням порядкового номера траншу "1").

4.3.4. Отримання уповноваженим банком підтвердження Національного банку із зазначенням номера та дати реєстрації засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів свідчить про занесення повідомлення до реєстру повідомлень та здійснення реєстрації договору у встановленому цим пунктом порядку.

4.3.5. Підставою для відмови в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень є неналежне оформлення повідомлення (наявність помилок, незаповнення або неналежне заповнення реквізитів повідомлення). Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень формується у вигляді електронного документа засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів та свідчить про те, що реєстрація у реєстрі повідомлень не відбулася. Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень надсилається уповноваженому банку засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів у день отримання Національним банком повідомлення.

Уповноважений банк того самого дня виправляє повідомлення та повторно подає його до Національного банку.

4.3.6. У випадку, якщо загальний строк кредиту перевищить один рік в результаті пролонгації або прострочення цього кредиту, уповноважений банк зобов'язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем настання таких змін, звернутися до Національного банку для перереєстрації договору про короткостроковий кредит у договір про кредит, що одержується на строк понад один рік (далі - перереєстрація договору), в порядку, передбаченому підпунктами 4.2.1 - 4.2.14 пункту 4.2 цієї глави. Інформація про перереєстрацію договору вноситься до реєстру повідомлень у день здійснення територіальним управлінням такої перереєстрації шляхом інформаційного обміну між засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку та засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів".

 

2. Виноску 1 додатка 1 до Положення викласти в такій редакції:

 

"1 Цей абзац не включається до тексту реєстраційного свідоцтва в разі реєстрації договору, що відповідає вимогам пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам".

 

3. У додатку 2 до Положення:

виноску 10 викласти в такій редакції:

---------

"10 Для договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, зазначається таке:

"Згідно з пунктом _________ глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам вимоги щодо розміру виплат за користування кредитом до договору не застосовуються";

виноску 11 доповнити словами "(підрозділом банку)".

 

4. Виноску 9 додатка 3 до Положення доповнити словами "(підрозділом банку)".

 

5. У додатку 5 до Положення:

пункт 1 доповнити підпунктом 1.5 такого змісту:

 

"1.5. Номер і дата реєстрації повідомлення про одержання короткострокового кредиту в реєстрі повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів: _______________________ (заповнюється в разі звернення для реєстрації договору відповідно до вимог підпункту 4.3.6 пункту 4.3 глави 4 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам)";

пункт 8 викласти в такій редакції:

 

"8. Строк, на який одержується кредит: від одного року до трьох років (включно), понад трьох років (підкреслити необхідне)";

виноску 9 викласти в такій редакції:

----------------

"9 Для договорів, що відповідають вимогам пунктів 1.16, 1.20 глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, зазначається таке:

"Згідно з пунктом _____ глави 1 розділу I Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам вимоги щодо розміру виплат за користування кредитом до договору не застосовуються".

 

Директор Департаменту валютного регулювання

О. А. Щербакова

Заступник директора Департаменту валютного регулювання - начальник

управління регулювання валютних операцій, пов'язаних з експортом і імпортом капіталу

Г. Ю. Ніколаєва

Заступник начальника відділу кредитних операцій та фінансового ринку

Т. А. Розмаїта