banner-mia2.gif

Про затвердження форми Звіту про рух грошових коштів на небюджетному рахунку

 

Наказ Міністерства аграрної політики України

від 23 квітня 2007 р. N 277

 

На виконання пункту 11 Порядку нарахування, виплат і використання коштів, спрямованих для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1999 року N 805 (із змінами), наказую:

 

1. Затвердити форму звіту про рух грошових коштів на небюджетному рахунку, що додається.

 

2. Департаменту фінансів (Зуб Г. І.):

 

2.1. До 20 числа другого місяця після закінчення звітного кварталу узагальнювати подану Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської державних адміністрацій інформацію про рух коштів податку на додану вартість на небюджетних рахунках в розрізі регіонів і подавати її Міністерству фінансів України та Державній податковій адміністрації України;

 

2.2. Довести наказ до відома Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської державних адміністрацій, галузевих об'єднань та організацій, що входять до сфери управління Міністерства аграрної політики.

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Лузана Ю. Я.

 

Міністр

Ю. Ф. Мельник

 

 


Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України

від 23 квітня 2007 р. N 277

 

Форма

 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА НЕБЮДЖЕТНОМУ РАХУНКУ

_________________________________________________________________________________

(назва переробного підприємства, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим)

(тис. грн.)

Назва пере-робн. підпр. та код ЄДРПОУ

Індиві-

дуаль-ний подат-

ковий номер пере-

роб-ного під-

при-ємст-ва - плат-ника ПДВ

Зали-шок коштів ПДВ на окре-мих рахун-ках, пере-

рахо-ваний на не-бюд-жетні ра-хунки на мо-мент їх від-криття

квітень - червень 2007 р. (II квартал)

Залишок коштів ПДВ на небюд-

жетному рахунку на 01.07.2007 (гр. 3 + гр. 4 - гр. 5 - гр. 9)

липень - вересень 2007 р. (III квартал)

Залишок коштів ПДВ на небюд-

жетному рахунку на 01.10.2007 (гр. 10 + гр. 11 - гр. 12 - гр. 16)

квітень - вересень 2007 р.

На-дій-шло на не-бюд-

жет-ний раху-нок

пере-

рахо-вано (випла-чено) з небюд-

жет-ного ра-хунку с/г товаро-

вироб-

никам (всього) (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)

в т. ч.

Пере-

рахо-вано в раху-нок від'єм-ного зна-чення ПДВ на поточ-ний раху-нок

На-дій-шло на не-бюд-

жет-ний раху-нок

пере-

раховано (вип-

лачено) з небюд-

жетного рахунку с/г товаро-

вироб-

никам (всього) (гр. 13 + гр. 14 + гр. 15)

в т. ч.

Пере-

рахо-вано в раху-нок від'-єм-ного зна-чення ПДВ на поточ-ний раху-нок

На-дій-шло на не-бюд-

жет-ний ра-ху-нок

пере-

рахо-вано (випла-чено) з небюд-

жетного рахунку с/г товаро-

вироб-

никам (всього) (гр. 20 + гр. 21 + гр. 22)

в т. ч.

Пе-ре-

рахо-вано в ра-ху-нок від-'єм-ного зна-чен-ня ПДВ на пото-чний раху-нок

перера-ховано з небюд-жетного рахунку с/г товаро-вироб-никам

ви-пла-чено осо-бис-тим се-лян-сь-ким гос-по-

да-рст-вам

перераховано з небюджетного рахунку с/г товаро-виробникам

вип-

лаче-но осо-бис-тим селян-

ським госпо-

дарст-вам

перерахо-вано з небюджет-ного рахунку с/г товаро-виробникам

вип-

лаче-но осо-

бис-тим се-лян-

ським гос-по-

дар-ствам

в т. ч.

в т. ч.

в т. ч.

пере-

рахо-вано юри-

дич-ним осо-бам

пере-

рахо-вано фі-зич-ним осо-бам - під-

при-єм-цям

пере-

рахо-вано юри-

дичним особам

пере-

рахо-вано фізич-ним осо-бам - під-

при-ємцям

пере-

рахо-вано юри-

дич-ним осо-бам

пере-

рахо-вано фізич-ним осо-бам - під-

при-єм-цям

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------

* по району, області, м. Севастополь, АР Крим

 

(тис. грн.)

Назва переробн. підпр. та код ЄДРПОУ

Індиві-

дуальний подат-

ковий номер пере-

робного під-

приємства - платника ПДВ

Залишок коштів ПДВ на небюд-

жетному рахунку на 01.10.2007 (гр. 17 + гр. 18 - гр. 19 - гр. 23)

жовтень - грудень 2007 р. (IV квартал)

Залишок коштів ПДВ на небюд-

жетному рахунку на 01.01.2008 (гр. 26 + гр. 27 - гр. 28 - гр. 32)

квітень - грудень 2007 р.

Надійшло на небюд-

жетний рахунок

пере-

раховано (вип-

лачено) з небюд-

жетного рахунку с/г товаро-

вироб-

никам (всього) (гр. 29 + гр. 30 + гр. 31)

в т. ч.

Пере-

раховано в рахунок від'ємного значення ПДВ на поточний рахунок

Надійшло на небюд-

жетний рахунок

пере-

раховано (вип-

лачено) з небюд-

жетного рахунку с/г товаро-

виро-

бникам (всього) (гр. 36 + гр. 37 + гр. 38)

в т. ч.

Пере-

раховано в рахунок від'ємного значення ПДВ на поточний рахунок

перераховано з небюджетного рахунку с/г товвиробникам

вип-

лачено осо-

бистим селян-

ським госпо-

дарствам

перераховано з небюджетного рахунку с/г товвиробникам

вип-

лачено осо-

бистим селян-

ським госпо-

дарствам

в т. ч.

в т. ч.

пере-

раховано юри-

дичним особам

пере-

раховано фізичним особам - під-

приємцям

пере-

раховано юри-

дичним особам

пере-

раховано фізичним особам - під-

приємцям

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів ПДВ на небюд-

жетному рахунку на 01.01.2008 (гр. 33 + гр. 34 - гр. 35 - гр. 39)

січень - лютий 2008

Залишок коштів ПДВ на небюд-

жетному рахунку на 01.03.2008 (гр. 40 + гр. 41 - гр. 42 - гр. 46)

квітня 2007 р. - лютий 2008 р.

Залишок коштів ПДВ на небюд-

жетному рахунку на 01.03.2008, який під-

лягає пере-

раху-

ванню до дер-

жавного бюджету (гр. 47 + гр. 48 - гр. 49 - гр. 53)

Надійшло на небюд-

жетний рахунок

пере-

раховано (вип-

лачено) з небюд-

жетного рахунку с/г товаро-

виро-

бникам (всього) (гр. 43 + гр. 44 + гр. 45)

в т. ч.

Пере-

раховано в рахунок від'ємного значення ПДВ на поточний рахунок

Надійшло на небюд-

жетний рахунок

пере-

раховано (вип-

лачено) з небюд-

жетного рахунку с/г товаро-

вироб-

никам (всього) (гр. 50 + гр. 51 + гр. 52)

в т. ч.

Пере-

раховано в рахунок від'ємного значення ПДВ на поточний рахунок

перераховано з небюджетного рахунку с/г товвиробникам

вип-

лачено осо-

бистим селян-

ським госпо-

дарствам

перераховано з небюджетного рахунку с/г товвиробникам

вип-

лачено осо-

бистим селян-

ським госпо-

дарствам

в т. ч.

в т. ч.

пере-

раховано юри-

дичним особам

пере-

раховано фізичним особам - під-

приємцям

пере-

раховано юри-

дичним особам

пере-

раховано фізичним особам - під-

приємцям

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------

* по району, області, м. Севастополь, АР Крим

 

Директор (начальник, Міністр)

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(директор переробного підприємства, начальник управління агропромислового розвитку

райдержадміністрації, головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації,

управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації,

Міністр аграрної політики Автономної Республіки Крим)

___________

(підпис)

 

(печатка)

____________

 

Примітка: звіт подається окремо по молокопереробних та окремо по м'ясопереробних підприємствах в паперовому та електронному вигляді.