banner-mia2.gif

УДК 658.14:338.43

О.А.НУЖНА*, докторант,

 доцент кафедри обліку і аудиту,

Луцький національний технічний університет

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·           Проведен анализ структуры потенциальных финансовых ресурсов относительно осуществления капитализации сельского хазяйства.

·           Рассмотрен такой источник капитализации сельского хозяйства как собственные доходы сельскохозяйственных товаропроизводителей.

 

Key issues that are examined:

·           The analysis of structure of potential financial resources is conducted in relation to realization of capitalization of agriculture.

·           Such source of capitalization of agriculture as own profits of agricultural commodity producers is considered.

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі Україна має вирішити вкрай важливе завдання – забезпечити в найкоротші терміни стабільний розвиток саме аграрного сектора, що сприятиме подоланню кризових явищ в усій національній економіці. Адже аграрний сектор України є однією із стратегічних складових економіки держави, оскільки саме тут і в споріднених із ним галузях формується близько 20% валового внутрішнього продукту.

Однак ефективне функціонування аграрного сектора неможливе за сучасного рівня технічного оснащення сільськогосподарського виробництва, яке до того ж з кожним роком погіршується. Для цієї проблеми слід залучати капітал у аграрне виробництво із внутрішніх та зовнішніх джерел, тобто прискорювати процеси капіталізації галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати дослідження процесів капіталізації в сільському господарстві викладені в наукових роботах вітчизняних вчених В.Г. Андрійчука, М.В Зубець, О.Я. Побурка, М.Й. Хорунжого, В. Юрчишина.

Андрійчук В.Г. в своїх працях досліджує питання, пов’язані із суттю, напрямами, механізмами капіталізації, мотивами її здійснення, дає перші оцінки здійснення капіталізації, масштаби її здійснення, аналізує переваги і загрози здійснення капіталізації в сільському господарстві України [1].

Хорунжий М.Й. наголошує, що процеси капіталізації аграрного сектора, які набувають динамічного розвитку, потребують створення необхідних організаційно-економічні передумов. Вчений вважає, що складові європейської моделі сільського господарства (диверсифікація і посилення багатофункціональності галузі, збереження просторових параметрів галузі та зменшення регіональної диверсифікації доходів, підтримки життєздатності аграрних підприємств і поглиблення зв’язку сільського господарства з розвитком територій) є надзвичайно актуальними для України і тому важливо процеси капіталізації сільського господарства в Україні, які поки що не мають такого змісту, спрямувати в русло саме цих вимог моделі [2, с. 56].

Побурко О.Я. розглядає теоретичні і методологічні питання організації управління використанням комплексу джерел формування капіталу підприємства, розробив економіко-математичну модель оптимізації структури капіталу підприємства на етапі його організації [3].

В.Г. Андрійчук називає декілька джерел капіталізації сільськогосподарської галузі: власні доходи сільськогосподарських товаровиробників, залучення банківських кредитів, фінансовий лізинг, вливання капіталу з інших сфер економіки, залученні прямих іноземних інвестицій, рух капіталу всередині галузі від менш ефективних власників до більш ефективних [1, с. 12].

Метою даного дослідження є дослідження результативності діяльності аграрних підприємств і використання власних доходів як важливого джерела капіталізації сільського господарства, а також визначення напрямків його трансформації в умовах світової фінансової кризи.

Виклад основного матеріалу. Згідно з даними Мінагрополітики України, фінансові результати діяльності аграрних підприємств у 2001-2009 роках подано у таблиці 1.

Питома вага прибуткових підприємств у структурі сільськогосподарських підприємств поступово, але неухильно зростала від 51,8% у 2002 році до 82,1% у 2008 році. Виключення складає лише 2005 рік, коли питома вага прибуткових підприємств порівняно з попереднім роком дещо зменшилась (на 0,5 пунктів структури).

Таблиця 1

Фінансова результативність діяльності сільськогосподарських підприємств України у 2001-2009 роках

Рік

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, млрд. грн.

Прибуткові підприємства

Збиткові підприємства

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат, млрд. грн.

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат, млрд. грн.

1

2

3

4

5

6

2001

899,1

57,4

2550,0

42,6

1650,9

2002

-254,6

51,8

2036,6

48,2

2291,2

2003

769,5

57,7

2932,1

42,3

2162,6

2004

2768,0

66,7

4332,1

33,3

1559,6

2005

3702,4

66,2

5409,7

33,8

1707,3

2006

2731,8

68,7

4687,9

31,3

1956,1

2007

7624,2

73,7

9617,9

26,3

1993,7

2008

4797,1

82,1

6888,7

17,9

2091,6

2009*

3,0

82,0

18,9

18,0

15,9

* дані за січень-лютий 2009 року

Збільшувалась також сума прибутку, яка досягла свого найвищого значення протягом досліджуваного періоду у 2007 році (9617,9 млрд. грн.). За цей же період найменший прибуток аграрні підприємства отримали у 2002 році (2036,6 млрд. грн.), що спричинило від’ємний фінансовий результат (збиток) від звичайної діяльності сільськогосподарських підприємств до оподаткування у розмірі 254,6 млрд. грн.

Сума збитку від звичайної діяльності сільськогосподарських підприємств до оподаткування протягом 2001-2008 років коливається в межах від 1559,6 млрд. грн. до 2291,2 млрд. грн.

За оцінками професора Андрійчука В.Г., протягом 2001-2005 років загальна сума потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації сільського господарства поступово збільшувалась (за винятком 2002 року) [1, с. 29]. Однак протягом вказаного періоду відбулись значні зміни у структурі цих ресурсів (таблиця 2).

Таблиця 2

Структура потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації сільського господарства у 2001-2005 роках, %

Показник

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1

Власні джерела

З них:

59,4

25,1

9,9

16,3

28,4

31,2

 

Прибуток

34,1

11,5

-3,7

7,7

21,1

23,9

 

Амортизація

25,3

13,7

13,6

8,6

7,2

7,3

2

Державне фінансування в основний капітал

В тому числі:

 

 

0,4

1,8

3,0

1,8

 

Часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки

 

 

0,1

0,3

0,3

1,0

 

Фінансування НАК «Украгролізинг»

 

 

0,3

1,4

2,8

0,8

3

Кредити комерційних банків

40,6

74,9

89,7

82,0

68,6

67,0

4

Всього коштів за всіма джерелами фінансування

100

100

100

100

100

100

Як показують розрахунки, протягом досліджуваного періоду лише у 2000 році у структурі потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації сільського господарства переважала питома вага власних джерел (59,4%). А починаючи з 2001 року, коли на повну силу запрацювала державна програма здешевлення кредитів комерційних банків для сільськогосподарських підприємств та інших підприємств АПК, питома вага кредитів комерційних банків у загальній сумі джерел здійснення капіталізації становила близько 70-90%.

Варто зазначити, що питома вага власних джерел у структурі потенційних фінансових ресурсів щодо здійснення капіталізації сільського господарства, починаючи з 2002 року має стійку динаміку до збільшення. В тому числі, питома вага прибутку аграрних підприємств протягом 2003-2005 років також зростає від 7,7% до 23,9%.

Таким чином, протягом останніх років у сільському господарстві спостерігається певна позитивна динаміка щодо росту прибутків, стабілізації рівня витрат і збільшення частки прибуткових підприємств, що створює передумови для прискорення капіталізації аграрного сектора саме за рахунок власних доходів сільськогосподарських товаровиробників.

Однак, не можна не погодитись із професором Хорунжим М.Й. в тому, що все-таки досить висока частка збиткових підприємств призводить до їх неспроможності забезпечувати відтворення власного виробництва. Та й рівень рентабельності в прибуткових агарних підприємствах аж ніяк не можна вважати відтворювальним [2, с. 53]. Це підтверджують і дані Держкомстату України (рис. 1).

Image

       Рис. 1. Динаміка рентабельності (збитковості) сільськогосподарського виробництва у 2001-2007 роках, %

Виробництво продукції сільського господарства загалом протягом досліджуваного періоду рентабельне, хоча цей показник коливається від 2,8% у 2006 році до 18,3% у 2001 році. У 2007 році рентабельність продукції сільського господарства становила 15,6%. Продукція рослинництва є прибутковою за винятком 2003 року. Однак найбільш загрозлива ситуація склалась у тваринництві. За винятком 2005 року продукція тваринництва була збитковою, причому рівень збитковості був найвищим у 2002 році (19,8%) і 2003 році (18,8%).

Зрозуміло, що такі показники ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств не можуть забезпечити необхідних умов для здійснення капіталізації галузі. До того ж, галузь отримує менше прибутку порівняно з іншими галузями економіки в розрахунку на одиницю вкладеного капіталу і тому знаходиться в гірших умовах для здійснення капіталізації порівняно з іншими галузями економіки [1, с. 22].

Проблеми здійснення капіталізації сільськогосподарської галузі загострились в умовах світової фінансової та пов’язаної з нею економічної кризи, негативний вплив якої для АПК України вже відчутно проявляється уповільненням інвестиційних процесів, у тому числі й через проблеми у вітчизняній банківській системі, яка є основною кредитування галузі.

В ситуації, що склалась, держава має вжити необхідних заходів щодо мінімізації наслідків світової фінансової кризи через механізми державної бюджетної та податкової підтримки галузі з метою недопущення спаду виробництва стратегічно важливих для забезпечення продовольчої безпеки держави видів продукції та зміцнення її конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, що за даних умов дозволить уникнути зниження темпів капіталізації сільськогосподарської галузі.

 

Список використаних джерел

1.       Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: [монографія] / В.Г. Андрійчук. – Ніжин: ТОВ Видавництво Аспект-Поліграф, 2007. – 216 с.

2.       Хорунжий М.Й. Організаційно-економічні трансформації у сільськогосподарському виробництві у процесі його капіталізації / М.Й. Хорунжий // Економіка АПК. – 2005. - №10. – С. 51-57.

3.       Побурко О.Я. Організація управління капіталізацією господарського комплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.02.03 „Організація управління, планування і регулювання економікою” / О.Я. Побурко. - Львів, 2001. - 19 с.