banner-mia2.gif

Н.С. МЄДВЄДКОВА*,аспірант,

 кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту,

Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·        Рассматриваются проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику Украины через механизмы страхования.

·        Обобщенно иностранный опыт страхования рисков размещения иностранного капитала та возможность его использования  в Украине.

 

Key issues that are examined:

·        Problems of attracting foreign investments into the national economy through insurance mechanisms are studied.

·        The article generalizes the international experience of insurance services against risks for incoming foreign capital investment and the possibility of its application in Ukraine

 

Постановка проблеми. Створення сприятливого інвестиційного клімату – один із головних засобів забезпечення підвищення якісних показників економіки України. Широкомасштабному залученню іноземних інвестицій в Україну перешкоджає ряд факторів, одним з яких є відсутність дієвої системи страхування іноземних інвестицій.

Аналіз останніх досліджень. Інвестиційна діяльність є об’єктом досліджень багатьох учених. Проблеми іноземного інвестування були розглянуті такими вітчизняними вченими, як А. Пересада, Н. Татаренко, М. Денисенко, Я. Жалило.

Дослідження цих вчених дають змогу стверджувати, що політика залучення іноземних інвестицій в Україну не є достатньо ефективною, оскільки на розміщення іноземного капіталу в Україні впливають негативні фактори політичного та економічного характеру. Тому питання надійного механізму захисту іноземних інвестицій з метою покращання інвестиційної привабливості України потребує подальших наукових досліджень.

Постановка завдання. Завданням статті є аналіз розвитку страхування іноземного капіталу в Україні та його вплив на інвестиційну привабливість України.

Виклад основної частини. Ефективне реформування економіки України, її структурна трансформація, формування конкурентоспроможного середовища неможливі без відтворювальних процесів, що відбуваються винятково на основі інвестування. Чим активніший процес інвестування, тим стрімкішими є темпи відтворення й ефективних ринкових перетворень.

Сам по собі ринковий механізм не в змозі автоматично забезпечити інтенсивність інвестиційного процесу, тому створення сприятливого інвестиційного клімату в країні пов’язане з чітким державним регулюванням інвестиційної діяльності.

Державне регулювання інвестиційної діяльності підприємств розглядається як система заходів, спрямованих на стимулювання інвестиційної активності та формування сприятливого інвестиційного клімату, залучення неінфляційних джерел інвестування та створення єдиних стандартів ефективності інвестицій.

Держава виступає як організатор економічного та правового простору, головною метою якого є формування системи пріоритетів і напрямів розвитку економіки, створення умов інвестиційної діяльності, забезпечення конкурентних переваг національної економіки.

Законодавче регулювання іноземних інвестицій у національну  економіку здійснюється кількома законами України, ухваленими протягом 1991-1996 рр. Верховною Радою і декретом Кабінету Міністрів України. Закон України “Про захист іноземних інвестицій на Україні” від 10.12.1991 р. № 1955-ХІІ передбачає , що інвестиції, прибутки, законні права та інтереси іноземних інвесторів захищаються законами України; держава не може реквізувати іноземні інвестиції за винятком випадків стихійного лиха; іноземним інвесторам гарантується можливість переказу за кордон їхніх прибутків та інших сум, отриманих на законних підставах [1].

Важливим елементом системи регулювання прямих іноземних інвестицій є державно-правові гарантії захисту іноземних інвестицій. Ці гарантії встановлені законом України "Про режим іноземного інвестування" таким чином:

1.                 Гарантії у випадку зміни законодавства. Якщо надалі спеціальним законодавством України про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, то протягом 10 років із дня набрання чинності новим законодавством застосовуватимуться гарантії, передбачені Законом.

2.                 Гарантії відносно примусового вилучення, а також незаконних дій державних органів та їхніх посадових осіб. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за винятком випадків вживання надзвичайних заходів у разі стихійного лиха, аварій, епідемй. Указана реквізиція може бути проведена на підставі рішення органів, уповноважених на це Кабінетом Міністрів України.

3.                 Компенсація і відшкодування збитків іноземним інвесторам. Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду та моральні збитки, заподіяні їм у результаті дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи їхніми посадовими особами передбачених законодавством обов’язків. Усі витрати та збитки іноземних інвесторів повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін або обгрунтованої оцінки, підтвердженої аудитором чи аудиторською фірмою.

4.                 Гарантії у випадку припинення інвестиційної діяльності. Іноземний інвестор має право на повернення не пізніше 6 місяців з дня припинення цієї діяльності своїх інвестицій у натуральній формі чи у валюті інвестування без мита та податків, якщо інше не встановлено законодавством чи міжнародними угодами України;

5.                 Гарантії переказу прибутків, доходів та інших грошових коштів, отриманих у результаті здійснення іноземних інвестицій. Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів гарантується безперешкодний та негайний переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших грошових засобів у іноземній валюті, отриманих на законній підставі в результаті іноземних інвестицій. Порядок переказу за кордон прибутків, доходів та інших грошових коштів, отриманих у результаті здійснення іноземних інвестицій, визначається НБУ[2].

Для забезпечення захисту своїх капіталовкладень іноземні інвестори вважають за надійне страхувати їх у своїх вітчизняних страхових компаніях, вимагаючи воднораз від українських підприємств, у які вкладаються інвестиції, банківських гарантій щодо їхніх інвестицій. Запропоновані механізми реалізації іноземних інвестицій із забезпеченням їхнього захисту дають змогу поєднати гарантування і страхування іноземних інвестицій, надаючи тим самим інвесторові подвійну гарантію, або подвійний захист.

Послуги щодо страхування та гарантування іноземних інвестицій надають майже виключно державні агенції країн базування ТНК. Єдиною приватною компанією, що страхує від ризиків, пов’язаних з можливою конфіскацією, є страхова компанія Lloyds у Лондоні. Серед головних факторів, що стримують розвиток ринку приватного страхування, - обсяг можливих втрат страхової фірми. Інвестиції ТНК у великі проекти сягають інколи мільярдів доларів. Виплата страхової премії в таких розмірах може призвести до банкрутства навіть великої страхової компанії.

Практично всі промислово розвинуті країни з ринковою економікою мають спеціальні державні установи, що займаються страхуванням і гарантуванням іноземних інвестицій та експортних кредитів. Найактивніше «захищають» інвестиції своїх транснаціональних фірм США, Японія, Британія, Франція, Канада, Німеччина.

Сутність державного механізму страхування експорту приватного капіталу полягає в тому, що держава бере на себе зобов’язання за появи певних, передбачених угодою страхування обставин отримати компенсацію в інтересах фірми-екпортера капіталу від країни, що приймає, де виникли політичні ризики. Іншими словами, після відшкодування збитків своїй фірмі-експортерові капіталу держава-страхувальник, згідно з принципом суброгації, має право вимагати відповідні суми від держави, куди були вкладені інвестиції.

Якщо в США підставою для суброгації є укладання з державою-імпортером капіталу двосторонньої угоди про гарантії інвестицій, то в Японії, наприклад, такою підставою є національне законодавство про захист експорту капіталу, яке передбачає як необхідну умову суброгації здійснення інвестором всіх можливих заходів для отримання компенсації від держави, на території якої розміщувались інвестиції [4, с.608-610].

У багатьох країнах, у тому числі і Україні, немає спеціальних державних органів,  що регулюють діяльність підприємств з іноземними інвестиціями. Але є і такі країни, де такі державні установи існують. Так, у США діє Комітет з іноземних інвестицій, а у Португалії, де є Кодекс іноземних інвестицій, існує спеціальна державна установа –Португальський інститут торгівлі, туризму та інвестицій. Проте Комітет розглядає лише ті інвестиції, які можуть суттєво вплинути на національні інтереси США, і досі не було випадку, щоб цей орган заборонив імпорт інвестицій, а Португальський інститут займається переважно сприянням іноземному інвестуванню, а не його регулюванню[3, с.134]. Створення спеціального органу державного регулювання іноземних інвестицій в Україні надасть інвесторам впевненість у захисті їх інвестиційних прав.

У світі ефективно працюють агентства зі страхування ризиків, в т.ч. і міжнародних інвестицій, які діють від імені держави. Кожне з таких агентств орієнтується на потреби вітчизняних компаній, а отже можуть розробляти форми і види покриття згідно з запитами клієнтів. До найбільш відомих з них належать Гермес (Німеччина), ОНД (Бельгія), Кофас (Франція), ДГЕК (Велика Британія), КАЧЕ (Італія), ПЕІС (Японія) [6, c.82].

Послуги по страхуванню іноземних інвестицій на міжнародному рівні надає Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (БАГІ), яке є членом групи Світового банку і було засновано 12 квітня 1988 року.

Завданням БАГІ є стимулювання іноземних інвестицій в країнах, що розвиваються, шляхом:

1. надання консультаційних послуг країнам, що розвиваються – членам агентства, по проведенню заходів, які б могли зробити ці країни більш привабливими для вкладання іноземного капіталу.

2. надання гарантій інвесторам проти ризиків, пов’язаних з переказом валюти, експропріацією, війною, громадянськими заворушеннями та порушенням умов контракту урядом країни, в яку був вкладений капітал.

Капітал, який інвестується, може бути в формі основного капіталу, позик, які надають власники акцій, чи гарантій позик, виданих власниками основного капіталу, якщо ці позики надаються в середньому на термін до трьох років. Позики для клієнтів, котрі не пов’язані з даним проектом, також можуть бути застраховані при умові одночасного страхування основного капіталу в цьому проекті. Страхування покриває і інші форми інвестування, включаючи технічну допомогу, контракти з надання послуг з менеджменту, угоди про ліцензування і про відкриття мережі підприємств при умові, що вони будуть укладені на термін не менший трьох років і оплата послуг буде безпосередньо залежати від доходності проекту.

Оскільки кінцевою метою діяльності БАГІ є забезпечення економічного зростання та розвитку, то проекти, які страхуються, повинні відповідати жорстким фінансовим економічним і екологічним вимогам. Вони також повинні допомагати країні, що розвивається, в створенні робочих місць, в технічному оснащенні виробництва і в розвитку експорту.

Максимальний розмір страхування по окремому проекту – 50 млн. доларів.

Застрахувати свої інвестиції може будь-який інвестор будь-якої країни – члена БАГІ, крім тієї країни, в яку вкладаються кошти. Корпорація може отримати страховку, якщо вона була зареєстрована чи проводить основну частину операцій в країні, яка є членом БАГІ, або якщо більшість власників цієї корпорації – юридичні особи країн, які є членами БАГІ. Державні підприємства можуть отримати страховку, якщо вони зайняті комерційною діяльністю.

Гарантії звичайно надаються на 15 років, але можуть бути продовжені до 20 років, якщо БАГІ визнає це необхідним. Термін контракту про інвестування, крім інвестування в основний капітал, звичайно відповідає терміну наданих гарантій. БАГІ має право розірвати контракт про надання гарантій тільки у випадку, якщо інвестор, отримавши страховку, порушує свої контрактні зобов’язання зі страхування. Інвестор може відмовитись від подальшого отримання страхування в день укладання контракту в будь-який рік, починаючи з четвертого року знаходження контракту в силі.

Гарантії БАГІ сприяють пом’якшенню некомерційних ризиків для інвестицій, заохоченню кредиторів та інвесторів до інвестування у країни, що розвиваються, та країни з перехідною економікою та до ін’єкцій вкрай потрібної ліквідності у фінансові ринки цих країн

Група Світового банку працює з країнами, іншими міжнародними установами та глобальними партнерами, з тим, щоб використовуючи повний набір своїх ресурсів – позик, кредитів, грантів, інвестицій в акціонерний капітал, гарантій, консультативної допомоги – допомогти таким країнам, як Україна, у зміцненні їхньої економіки, підтримці фінансових систем, забезпеченні зростання та захисту найуразливіших верств населення [7].

Для реалізації програми гарантій БАГІ співпрацює з державними агентствами зі страхування інвестицій і приватними страховими компаніями для здійснення спільного страхування та перестрахування інвестицій. При цьому БАГІ застосовує так званий «пакетний підхід», коли гарантії надаються спільно з кількома державними чи приватними страхувальниками. Як правило, гарантія БАГІ становить 25-30% загального гарантійного пакета.

Право на гарантії Агентства мають інвестиції в будь-які галузі економіки, за винятком оборонної й тютюнової промисловості, виробництва алкогольних напоїв, інвестицій спекулятивного характеру та казино. Найбільша частка страхового забезпечення – 85-90% припадає на інвестиції у фінансовий сектор, обробну й гірничодобувну  промисловість та інфраструктуру [4, c.631].

За 80-90-ті роки ХХ ст. кількість країн-членів БАГІ значно збільшилася і становила у 2001 р. 154  країни (22 промислово розвинуті країни та 132 країни, що розвиваються). З 1994 року повноправним членом БАГІ є і Україна.  За даними річного звіту БАГІ за 2004 рік до десятки країн-реципієнтів з найбільш ризикованими гарантіями у портфелі БАГІ належить Україна як країна, що приймає інвестиції. Загальна валова сума десятки країн з найбільш ризикованими гарантіями у портфелі БАГІ з 2004 рік склала 2819 млн .дол. США, у тому числі в Україні – 163 млн. дол. США. (табл.1).

Таблиця 1

Десятка країн-реципієнтів з найбільш ризикованими гарантіями у портфелі БАГІ за  2004 рік

Країна-реципієнт

Валова сума, млн. дол.

% в портфелі

Чиста сума, млн. дол.

% в портфелі

Бразилія

626

12,1

237

7,3

Болгарія

353

6,8

132

4,0

Румунія

331

6,4

179

5,5

Мозамбік

311

6,0

168

5,2

Росія

269

5,2

179

5,5

Боснія і Герцеговина

203

3,9

159

4,9

Сербія і Монте-Карло

197

3,8

122

3,7

Аргентина

193

37

91

2,8

Турція

173

3,3

98

3,0

Україна

163

3,1

101

3,1

Загальна сума

2819

54,3

1466

45,0

* MIGA. Annual Report. 2004. Washington, 2004.

 

В 1998 році БАГІ надав гарантію у розмірі $30 млн. багамському інвестиційному фонду при вкладенні в Ukrainian Investment Fund Limited. За умовами контракту гарантія покриває ризики з обмежень на переказ коштів за кордон, експропріації, війни та цивільних заворушень

БАГІ надав дві гарантії на суму $33,7 млн. польській компанії Can-Pack S.A. та її дочірній компанії Pol-Am-Pack при інвестуванні в Can-Pack Ukraine Ltd. Цей контракт замінив попередній контракт, що був випущений в 2003 році та відображає переведення Can-Pack 47% контролю над Can-Pack Ukraine. Ці гарантії покривають акції інвесторів. Контракт про надання гарантії захищає від ризиків експропріації, війн, цивільних заворушень та обмежень на переказ коштів за кордон. БАГІ також здійснює управління та технічну допомогу за умовами контракту про надання гарантії, підписаному в 2002 році.

В 2005 році БАГІ надав гарантії у розмірі $18,1 млн. Raiffaisen Zentralbank Osterreich AG of Austria, захищаючи вкладення акціонерів в Joint Stock Commercial Bank Raiffeisanbank Ukraine (RBUA). Гарантія тривалістю 7 років захищає від ризиків обмежень на переказ коштів за кордон та експропріації

Банківські системи у багатьох країнах з перехідною економікою та країнах, що розвиваються, опинилися перед серйозною загрозою, зумовленою нинішньою фінансовою кризою, і це створює нові виклики для Групи Світового банку. У 2008 фінансовому році БАГІ забезпечило страхове покриття проектів за регіонами та напрямами діяльності, що зображено в талицях 2 і 3 [7]. Європі та Центральній Азії було надано гарантії у розмірі 1254, 6 млн. дол. США,  що склало 60% загальної суми гарантій, що надані БАГІ у 2008 році. У фінансовий сектор була спрямована найбільша сума гарантій у розмірі 1269,9 млн. дол. США, що склало 61% загальної суми гарантій БАГІ у 2008 році .

 

Таблиця 2.

Страхове покриття проектів БАГІ  у розрізі регіонів за 2008 рік

Регіон

Число проектів, яким було здійснено підтримку

Частка проектів, яким було здійснено підтримку, (%)

Обсяг наданих гарантій, млн.дол.США

Частка наданих гарантій, (%)

Азіатсько-тихоокеанський регіон

3

12

36,6

2

Європа та Центральна Азія

9

38

1254,6

60

 

Латинська Америка та Карибський басейн

1

4

158,5

8

Ближній Схід та Північна Африка

2

8

430,7

20

Африка до півдня від Сахари

9

38

218,0

10

Усього

24

100

2098,3

100

*MIGA. 2008 Annual Report and Financial Statements

 

Таблиця 3.

Страхове покриття проектів БАГІ за всіма регіонами у розрізі напрямів діяльності за 2008 рік

Сектор

Число проектів, яким було здійснено підтримку

Частка проектів, яким було здійснено підтримку, (%)

Обсяг наданих гарантій, млн.дол.США

Частка наданих гарантій, (%)

Агропромисловий комплекс, обробна промисловість, сфера послуг

8

33

71,2

3

Фінансовий сектор

10

42

1269,9

61

Інфраструктура

6

25

757,2

36

Нафтогазова та гірничодобувна промиловість

0

0

0

0

Усього

24

100

2098,3

100

*MIGA. 2008 Annual Report and Financial Statements

 

Гарантії, які БАГІ надає для підтримки банківського сектора в Україні є складовою частиною заходів Групи Світового банку, спрямованих на допомогу країнам, які постраждали від кризи, у подоланні негативних наслідків розладу в роботі світових фінансових ринків. За 2008 рік БАГІ надало чотири гарантії з метою сприяння інвестиціям в Україні, у тому числі одну для виробничого сектора. Упродовж двох останніх десятиліть БАГІ надало гарантій для підтримки 9 проектів в Україні.

У 2008 році БАГІ надало свою четверту гарантію на підтримку банківського сектора в Україні. Гарантія у сумі 247 млн. дол. США надається на покриття кредиту акціонера – банку “UniCredit Bank Austria AG”– акціонерному комерційному банку “Укрсоцбанк”, який є четвертим за величиною банком в Україні. Якщо умови інвестиційного клімату в Україні поліпшаться, Агентство з гарантування інвестицій буде готове розширити свою присутність в Україні [7].

З метою заохочення інвестицій  за допомогою правових та економічних механізмів в грудні 2006 року за рішенням Президента України було створено Державне агентство інвестицій та інновацій України . Діяльність  агентства спрямована за такими напрямками:

-         покращання правового середовища;

-         розбудова інвестиційної інфраструктури;

-         покращання інвестиційного іміджу України.

Для ефективної діяльності агентства було створено 11 регіональних центрів інноваційного розвитку в Україні, які працюють на підготовку сприятливих умов та інноваційних проектів. Агентство вивчило європейський досвід модернізації ринків капіталу зарубіжних країн, в т.ч. і Росії. Після вивчення досвіду багатьох країн була опрацьована оптимальна, зрозуміла та прозора для учасників ринку і інвесторів схема.

Хоча за сутністю Державне агентство інвестицій та інновацій України займається тим самим, що і закордонні агентства – залученням бізнесу на українську територію, але істотно відрізняється від закордонних. По-перше, Державне агентство інвестицій та інновацій України обмежується національною мережею та не має представництв за кордоном, крім як у посольствах та торгівельно-економічних місіях. По-друге, агентство приділяє більше уваги участі в написанні нормативно-правових актів щодо інноваційної сфери, а не практичної реалізації свого прямого призначення.

У допомогу агентству в Україні було створено ще один орган – Рада інвесторів України при Кабінеті Міністрів України. У складі Ради було створено 5 робочих груп, які будуть займатися питаннями фондового ринку, валютного регулювання, макроекономіки, аграрного ринку, а також розробкою законопроектів про концесії.

Висновки. Збільшенню притоку прямих іноземних інвестицій в Україну перешкоджає та обставина, що Україна сприймається як країна з високим ризиком і великими витратами. У зв’язку з цим потреби інвесторів у помякшенні політичних ризиків – реальних та очікуємих –  дуже великі. У цьому відношенні БАГІ відіграє велику роль, надаючи стахування від політичних ризиків, яке забезпечує захист від ризику експропріації, обмеження на переказ коштів за кордон та неконвертованості валюти, порушень умов контракту.

Україні не вистачає установи, яка б на практиці залучала б інвесторів та допомагала їм подолати труднощі. В Україні необхідно створити інституційну систему страхування інвестиційних проектів. Оптимальним заходом для вирішення цієї проблеми є співпраця з іноземними  перестрахувальникам у формі  створення окремих проектів для перестрахування з іноземними страховими компаніями з метою диверсифікації ризиків, що сприятиме надійності гарантій залучення  прямих іноземних інвестицій в Україну.

Забезпечення економічного майбутнього України залежить від досягнення якості змін в інвестиційному кліматі. Інвестиційна політика держави повинна бути спрямована на створення умов для захисту іноземних інвестицій з метою стимулювання залучення стратегічно важливих інвесторів до країни. Створення ефективної системи залучення іноземних інвестицій в Україні надасть впевненість інвесторам у захисті їх інвестиційних прав та стабільної діяльності на території України.

 

Список використаних джерел

1.     Закон України “Про захист іноземних інвестицій на Україні” від 10.12.1991 р. № 1955-ХІІ / Верховна Рада України

2.     Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.96 N 94/96-ВР / Верховна Рада України

3.     Козаченко Г.В. Управління інвестиціями на підприємстві / Г.В.Козаченко, О.М.Антипов. – К.: Лібра, 2004.-368 с.- (Підручник)

4.     Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. / О.І.Рогач. – К.:Либідь, 2005.-720 с.- (Підручник)

5.     Карякин М.Ю. Страхование политических рисков внешнеторговых операций и международных инвестиций / М.Ю.Карякин.- М.,ООО «Авуар Консалтинг», 2002.-144с.- (Вопросы теории и методологии)

6.     Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій надає підтримку Україні, яка страждає від наслідків глобальної кризи [Електронний ресурс]: офіційний сайт Багатостороннього агентства з гарантування інвестицій – Режим доступу: http://www.miga.org/news/index_sv.cfm?stid=1520&aid=2154.