banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М. Професійні аспекти підвищення кваліфікації бухгалтерів / В.М. Жук // Облік і фінанси АПК. - 2008. – № 4. – С.176-180.

В.М. ЖУК, к.е.н., с.н.с.,

зав. відділу методології обліку і аудиту,

 ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

ПРОФЕСІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БУХГАЛТЕРІВ

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

- Проанализировано современное состояние подготовки и повышения квалификации бухгалтеров;

- Обобщен опыт деятельности общественных организаций в этой сфере;

- Обоснованы меры, которые будут содействовать повышению роли профессиональных общественных объединений в решении проблем повышения квалификации.

 

Key questions which are examined:

- The modern condition of preparation and improvement of professional skill of accountants is analysed;

- Experience of activity of public organisations in this sphere is generalised;

- Measures which will promote increase of a role of professional public associations in the decision of problems of improvement of professional skill are proved.

 

Постановка проблеми. Інтеграційні процеси, що відбуваються в економіці України, зумовили зростання попиту на висококваліфіковані кадри, у тому числі – бухгалтерів. Професія бухгалтера зазнає впливу всіх чинників і явищ, що впливають на розвиток економіки.

Міжнародна практика свідчить, що показником високого професійного рівня фахівця є досвід роботи та наявність не тільки диплому вищого навчального закладу, але й міжнародного сертифікату за кваліфікаційною програмою, визнаною в усьому світі. Тому питання підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів набувають особливої актуальності.

Ролі вітчизняних громадських професійних організацій у підготовці висококваліфікованих спеціалістів присвячено публікації С.Ф. Голова, В.М. Метелиці, О.М. Петрука, Л.С. Шатковської, Л.В. Чижевської, Г.А. Ямборко.

Метою даної статті є аналіз сучасного стану підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів, узагальнення досвіду діяльності професійних організацій у цій сфері та обґрунтування заходів, що сприятимуть підвищенню ролі професійних громадських об’єднань у вирішенні проблем підвищення кваліфікації.

Виклад основного матеріалу. Система післядипломної освіти, що прийшла на заміну “радянської” системи підвищення кваліфікації, втратила саме направленість на підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів. Зараз кожен вищий навчальний заклад має факультети, а то й цілі інститути, післядипломної освіти. Їх навчальні плани зосередженні в основному на питаннях надання другої вищої освіти, а короткотермінові (від тижня до одного місяця) курси підвищення кваліфікації практикуючих бухгалтерів в них здебільшого відсутні. Тобто питанням удосконалення професійних знань практикуючих бухгалтерів державні навчальні заклади приділяють недостатню увагу. Пов’язано це, на нашу думку, і з тим, що із запровадженням реформ у економіці, відбулося перепрофілювання різних галузей економіки і, як результат, вивільнення значної кількості працездатного населення (наприклад, військових), яке потребувало отримання другої спеціальності.

Як зазначає Л.С.Шатковська, основними чинниками, що негативно впливають на розвиток післядипломної освіти є: недосконалість організаційних форм і структури системи аграрної післядипломної освіти; відставання координаційних центрів аграрного післядипломного навчання від потреб галузі; відсутність спеціальних науково-дослідних інститутів, які б відстежували і узагальнювали проблематику післядипломного навчання з бухгалтерського обліку; не повна відповідність навчальних планів і програм проблемам економічного розвитку суспільства; недостатність фінансування навчальних закладів і підрозділів післядипломної освіти; відсутність можливостей отримати післядипломну освіту для всіх бажаючих через високу вартість навчання [1].

Однією з проблем реформування системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), стала відсутність в українських бухгалтерів відповідного досвіду [2, с. 156]. Крім того, як нами зазначалось у попередніх публікаціях, невідповідність системи підвищення кваліфікації бухгалтерів загальноприйнятим міжнародним стандартам, що розроблені Міжнародною федерацією бухгалтерів (МФБ), гальмує реформування бухгалтерського обліку в Україні [3, с. 5].

За кордоном існує єдина практика, коли підвищення кваліфікації фахівців проводиться професійними саморегулюючими організаціями.

Найбільш відомими у світі громадськими організаціями, що об’єднають бухгалтерів є:

Американський інститут дипломованих публічних бухгалтерів – це  національна професійна організація, заснована у 1887р. Розробляє загальноприйняті аудиторські стандарти, здійснює випуск коментарів з основних питань обліку, несе відповідальність за етичне керівництво професією.

Сьогодні членами Інституту є понад 350 тис. фахівців, зайнятих у бізнесі, державному регулюванні, включаючи студентські філіали і міжнародних партнерів.

Інститут проводить сертифікацію бухгалтерів за програмою СРА (Certified Public Accountant), яка є однією з провідних професійних кваліфікацій і таких, що визнані в усьому світі. Програма передбачає складання іспитів за 4 напрямами (аудит і атестація, фінансовий облік і звітність, регулювання, бізнес-середовище і концепції) безпосередньо на території США [5];

Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA) заснована в 1904 р., налічує на сьогодні більше ніж 320 тис. членів і студентів в 170 країнах світу. Асоціація має розгалужену мережу офісів і екзаменаційних центрів, які забезпечують підтримку кар’єрного розвитку своїх членів і дотримання ними встановлених професійних та етичних стандартів.

Підтвердженням високого рівня знань і навичок в бухгалтерському обліку є кваліфікації Асоціації, такі як DiрFМ, DipІFR і АССА Professional Scheme. Для того, щоб отримати останню, необхідно скласти 14 екзаменів на англійській мові по аудиту, фінансовій звітності, стратегічному плануванню, податкам і підприємницькому праву та ін. Присвоєння цієї кваліфікації засвідчує здатність дипломованого бухгалтера працювати у сфері обліку і фінансів будь-якого бізнесу, зазвичай на керівних посадах [6];

Громада експертів-бухгалтерів – професійна організація, створена у 1942р. під протекцією Міністерства фінансів Франції. Її члени розробляють та здійснюють контроль за дотриманням обов’язкових до виконання професійного Кодексу і затверджених стандартів професійної діяльності. Професійне навчання і складання іспитів проводиться за двома кваліфікаціями: експерт з фінансової звітності та аудитор [7];

Інститут аудиторів Німеччини створений в 1932р. і представляє інтереси аудиторів на національному і міжнародному рівнях, здійснює підготовку аудиторських кадрів та надає підтримку своїм членам в їх професійній діяльності. Інститут налічує близько 13 тис. членів: аудиторів і товариств, які спеціалізуються на наданні таких послуг.

Інститут проводить WР-сертифікацію, яка передбачає складання екзамену за 4 блоками знань: оцінка підприємства, організація виробництва і політична економія, господарське, податкове право [8];

Міжнародна федерація бухгалтерів (МФБ), яка  заснована у 1977р. в Мюнхені, ФРН, на 11-му Світовому Конгресі Бухгалтерів та об’єднує 157 дійсних і асоційованих членів в 123 країнах світу. Членами МФБ є професійні національні організації у сфері аудиту і фінансової звітності, які представляють 2,5 млн. аудиторів і бухгалтерів, зайнятих у державному секторі, промисловості, торгівлі, банківській сфері.

МФБ здійснює розробку міжнародних стандартів з етики, аудиту, освіти, фінансової звітності в держаному секторі та надає рекомендації для бухгалтерів малого і середнього бізнесу. Стратегічним завданням Федерації є сприяння дотриманню високоякісних професійних стандартів та їх зближенню в міжнародному масштабі [9];

Європейська асоціація бухгалтерів була утворена у 1977р. з метою об’єднання викладачів і вчених у сфері бухгалтерського обліку та забезпечення їм кращих умов для проведення досліджень. Асоціацією сформовано професійну мережу, що охоплює зацікавлених бухгалтерів-науковців всієї Європи [10];

Інститут професійних бухгалтерів і аудиторів Росії – некомерційне партнерство, створене в 1997 р. з метою вдосконалення бухгалтерського обліку, фінансової звітності і аудиту відповідно до Концепції розвитку бухгалтерського обліку і звітності у Російській Федерації; організації системи професійної освіти бухгалтерів на основі міжнародних стандартів освіти МФБ; захисту прав і законних інтересів членів Інституту; надання кваліфікованих консультаційних послуг з питань бухгалтерського обліку і оподаткування.

Інститут об’єднує 160 тис. атестованих бухгалтерів та проводить професійну атестацію своїх членів, що передбачає складання двох екзаменів та видачу Атестату за кваліфікаціями: професійний бухгалтер, резерв професійного бухгалтера (головного бухгалтера, менеджера) та бухгалтер-економіст. З 2001 р. Інститут є дійсним членом МФБ [11];

Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів створена у 2001р. професійними організаціями Середньої Азії, Росії та України з метою сприяння розвитку і підвищенню статусу професії бухгалтера і аудитора, впровадження та використання міжнародних професійних стандартів і професійної етики.

У 2005 р. Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (ЄРСБА) отримала статус офіційної регіональної групи МФБ.

Сьогодні до складу ЄРСБА входить 32 професійні організації з 11 країн.

Рада здійснює підготовку фахівців за російськомовною програмою міжнародного рівня сертифікації у сфері бухгалтерського обліку і аудиту СІРА (Certified International Professional Accountant), яка передбачає складання 8 іспитів за напрямами: фінансовий і управлінський облік, податки і право, фінансовий менеджмент, аудит, управлінські інформаційні системи [12].

Запровадження МСФЗ в Україні вимагає посилення ролі вітчизняних бухгалтерських громадських організацій в справі професійної освіти. У відповідності до міжнародних правил, фінансова звітність може вважатися достовірною, якщо вона складена та підписана бухгалтером, який має певну кваліфікацію, що підтверджується через процедуру сертифікації. Вважається, що сертифікація бухгалтерів – це перший крок до міжнародного визнання кваліфікації українських бухгалтерів і вона необхідна для підвищення впевненості користувачів фінансової інформації в її надійності.

Хоча сертифікація бухгалтерів і набуває все більшого поширення в Україні, але здійснюється вона більше під впливом різних міжнародних проектів і грандів, ніж з ініціативи самих бухгалтерів та власників підприємств [4, с. 27].

В Україні розробкою кваліфікаційних програм займаються  науково-навчальні інститути, професійні державні і громадські організації. Роль останніх у процесі розвитку професійної освіти постійно зростає, проте донедавна в Україні не було своєї загальнонаціональної кваліфікаційної програми, і, як наслідок, використовувалися лише програми міжнародних професійних організацій.

Таких програм, наразі, багато і залишається невирішеним питання, які з цих програм бухгалтер повинен брати за основу у своїй професійній освіті. Тому спеціалісти, які хочуть бути конкурентноздатними на ринку праці, вважають за доцільне проходити навчання за всіма запропонованими міжнародними кваліфікаційними програмами.

Серед вітчизняних громадських організацій бухгалтерів, що опікуються питаннями професійної освіти та сертифікації, найбільш потужними є:

Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) – громадська професійна саморегулююча некомерційна організація, створена у 1996р. і представлена у регіонах України територіальними відділеннями. Федерація є асоційованим членом МФБ (з 2006 р.), засновником і дійсним членом ЄРСБА, повним членом Единбурзької групи (з 2006 р.), повним членом Європейської Південно-Східної асоціації з професійного розвитку бухгалтерів (з 2006 р.).

Члени Федерації здійснюють розробку і впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту, що базуються на міжнародних принципах.

У своєму Навчально-методичному центрі (НМЦ ФПБАУ) Федерація проводить професійне навчання за власними програмами підвищення кваліфікації на основі національних П(С)БО та МСФЗ, а також за програмами СІРА та DipIFR АССА [13];

Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (УАСБА), що заснована у 2004р. і є всеукраїнською недержавною неприбутковою організацією, яка об’єднує понад 1400 фахівців у галузі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. З 2005 р. Асоціація є дійсним членом ЄРСБА, а у 2007 р. пройшла аудит Інституту присяжних бухгалтерів Шотландії (Institute of Chartered Accountants of Scotland) і отримала рекомендацію на вступ до МФБ.

Асоціація сприяє впровадженню Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту, здійснює підготовку проектів законодавчих і нормативних актів, сприяє дотриманню членами Кодексу етики МФБ та проводить постійне підвищення професійної кваліфікації членів за всіма дисциплінами програми СІРА у своєму навчальному закладі – Центр бухгалтерських ресурсів (ЦБР УАСБА) [14];

Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (ФАБФ АПКУ) – всеукраїнська професійна громадська організація, створена 2003 р. на базі науково-методичної Ради з питань обліку, звітності та аудиту в АПВ, що діяла при Міністерстві сільського господарства і продовольства України з 1992р. Сьогодні членами Федерації є близько тисячі фахівців у 25 територіальних відділеннях [15].

З 2005 р. ФАБФ АПКУ є асоційованим членом ЄРСБА.

Члени Федерації входять до складу Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Мінфіні України; приймають участь у роботі громадських рад Мінфіну і Мінагрополітики України; спільно з ДПАУ, Фондом держмайна України та Мінагрополітики України здійснюють розробку методичних рекомендацій з питань забезпечення обліку, звітності та фінансів в аграрному секторі.

Федерація здійснює випуск фахового науково-виробничого журналу “Облік і фінанси АПК” та розповсюджує навчально-методичні Посібники з актуальних питань галузевої професійної практики.

Науково-навчальний центр Федерації – «Інститут обліку і фінансів» (ІОФ ФАБФ АПКУ) проводить сертифікацію за програмами СІРА та DipІFR АССА.

З 2006 року Федерацією спільно з Мінагрополітики України запроваджена Програма сертифікації професійних бухгалтерів агропромислового виробництва (САРА).

САРА є першою загальнонаціональною галузевою програмою підготовки бухгалтерів підприємств та організацій агропромислового виробництва, яка визнана на державному рівні: навчально-методичний комплекс Програми САРА ухвалено Методичною радою з питань бухгалтерського обліку при Мінагрополітики України і погоджено з Міністерством освіти і науки України та з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти.

Програма САРА включає 6 спеціалізованих курсів:

звітність підприємств,

облік сільськогосподарської діяльності,

організація обліку відносин власності,

облік державної підтримки агропромислового виробництва,

облікова політика підприємств АПВ,

оподаткування підприємств АПВ (спеціальні режими).

Після опанування кожного курсу, учасники проходять тестування, результати яких дійсні протягом двох років. При успішному проходженні всіх курсів учасники програми САРА отримують сертифікат про присвоєння кваліфікації сертифікований професійний бухгалтер АПВ (Certified Agricultural Professional Accountant).

Висновки. Роль професійних організацій у вирішенні проблем підвищення кваліфікації бухгалтерів значно підвищується з прискоренням процесу реформування бухгалтерського обліку в Україні. Запровадження Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України першої загальнонаціональної галузевої кваліфікаційної програми підготовки бухгалтерів, яка визнана на державному рівні – важливе досягнення вітчизняних науковців та професіоналів з бухгалтерського обліку.  Програма САРА сприятиме залученню бухгалтерів аграрних підприємств до процесу сертифікації та підвищення кваліфікації, оскільки вона відповідає міжнародним принципам освіти та є більш адаптованою до сучасних вимог ведення обліку саме в підприємствах агропромислового виробництва.

 

Список використаних джерел

1. Шатковська Л.С. Навчання впродовж усього життя. Проблеми післядипломної освіти // Л.С. Шатковська // Облік і фінанси АПК. – 2004. – № 2. – С.  96-101.

2. Метелиця В.М. Сертифікат бухгалтеру потрібен… Тільки який? / В.М. Метелиця // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. ІІ Міжнародна наук.-практ. конф.: Зб. Тез та виступів. – К.: ННЦ ІАЕ, 2006. – 246с. – С. 156-158.

3. Жук В.М. Реформування бухгалтерського обліку та звітності: стан та перспективи/ / В.М.Жук // Облік і фінанси АПК. – 2005. – № 3. – С. 4-13.

4. Дем’яненко М.Я. Науково-методичний та інформаційних супровід розвитку професії бухгалтера-фінансиста / М.Я.Дем’яненко // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи: Тези доп. На ІІІ Між нар. наук.-практ. конф.: 29-30 листопада 2007р. / Відп. за вип. В.М.Жук. – К.: “Юр-Агро-Веста”, 2007 – 268с. – С. 27-29.

5. http://www.aicpa.org

6. http://www.accaglobal.com

7. http://www.experts-comptables.org

8. http://www.idw.de

9. http://www.ifac.org

10. http://www.eaa-online.org

11. http://www.ipbr.ru

12. http://www.eccaa.org

13. http://www.ufpaa.org

14. http://www.uacaa.org

15. http:/www.faaf.org.ua