banner-mia2.gif

УДК 658.589:664(477)

Л.В. ДЕРМАНСЬКА, аспірант,

Тернопільський національний економічний університет

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ З УРАХУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

Питання, які розглядаються:

Розглянуто методичний підхід щодо оцінки впливу інноваційного розвитку на ефективність діяльності підприємств.

Здійснено прогнозування основних показників діяльності підприємств харчової промисловості на 2011-2012 рр.

Ключові слова: ефективність, інноваційний розвиток, прогнозування, харчова промисловість.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

Рассмотрен методический подход относительно оценки влияния инновационного развития на эффективность деятельности предприятий.

Осуществлено прогнозирование основных показателей деятельности предприятий пищевой промышленности на 2011-2012 гг.

Ключевые слова: эффективность, инновационное развитие,  прогнозирование, пищевая промышленность.

 

Issues that examined:

Methodical approach in relation to the estimation of influence of innovative development on efficiency of activity of enterprises is considered.

Prognostication of basic performance of enterprises of food industry indicators is carried out on 2011-2012.

Keywords: efficiency, innovative development, prognostication, food industry.

 

Постановка проблеми. У контексті формування національної інноваційної системи України важливого значення набуває прогнозування діяльності підприємств з урахуванням інноваційного розвитку. Прогнозування є одним із найбільш складних та відповідальних етапів у діяльності підприємств, оскільки має справу із імовірнісними судженнями про стан об’єкту в майбутньому. Його достовірність залежить від обраного методу прогнозування та від забезпеченості необхідною статистичною базою для побудови динамічних рядів даних. Прогнозування дає змогу адаптувати діяльність підприємств харчової промисловості до впливу факторів зовнішнього середовища. Саме оцінювання впливу інноваційного розвитку на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості та прогнозування показників функціонування підприємств є актуальними питаннями, які потребують вирішення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В працях вітчизняних економістів досліджено широке коло питань, пов'язаних з оцінкою ефективності діяльності підприємств харчової промисловості. Серед науковців, які приділили значну увагу дослідженню даної проблематики, слід виділити таких: Комеліна О.В, Сай Л.П., Солоха Д.В., Станіславік О.В., Федулова Л.І.

Незважаючи на суттєві досягнення науки та практики в цій галузі, багато питань залишаються не вирішеними. Аналіз наукових публікацій свідчить про те, що на сьогодні ще не достатньо досліджені питання прогнозування ефективності діяльності підприємств харчової промисловості з урахуванням інноваційного розвитку.

Метою статті є визначення методичного підходу щодо оцінки впливу інноваційного розвитку на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості та здійснення прогнозування основних фінансових показників ДП "Марилівський спиртовий завод".

Виклад основного матеріалу. Наукові дослідження показали, що підприємства харчової промисловості будуть працювати ефективно в тому випадку, коли будуть впроваджувати інноваційні основні фонди.

При розрахунку економічного ефекту від впровадження нових засобів праці і нових предметів праці широко практикується розрахунок результатів від впровадження нововведень у вигляді збільшення продуктивності праці, зниження матеріаломісткості і енергоємності, вивільнення тих, що працюють при виробництві інноваційної продукції. Так, прогнозоване зменшення чисельності персоналу в результаті впровадження нової техніки розраховується за формулою:

Рt = Image,
(1)

 

де Pt – вивільнення працівників, осіб;

Цt – ціна одиниці продукту в t-му році, грн.;

q1 – вироблення продукції на одного працівника до впровадження нової техніки;

qt – вироблення продукції на одного працівника в t-му році;

Nt – обсяг виробництва в t-му році в натуральних одиницях [3, с. 88].

У ринковій економіці при розробці і впровадженні нововведень найбільш поширений не нормативний, а проектний підхід. В основі проектного підходу до діяльності підприємства, у тому числі до його інноваційної і інвестиційної діяльності, лежить принцип грошових потоків.

Встановлені наступні основні показники ефективності інноваційного проекту:

1) фінансова (комерційна) ефективність, що враховує фінансові наслідки для учасників проекту;

2) бюджетна ефективність, що враховує фінансові наслідки для бюджетів усіх рівнів;

3) народногосподарська економічна ефективність, що враховує витрати і результати, що виходять за межі прямих фінансових інтересів учасників проекту і допускають вартісне вираження.

Безумовно, додатково слід враховувати витрати і результати, що не піддаються вартісній оцінці (соціальні, політичні, екологічні). Варіант узагальненої схеми аналізу інноваційного проекту представлений на рис. 1.

Image

 

Рис. 1. Узагальнена схема аналізу інноваційного проекту

 

Метод окупності капіталовкладень є дуже поширеним на практиці. Але його істотний недолік – ігнорування майбутньої вартості грошей з урахуванням доходу майбутнього періоду і внаслідок цього непридатність дисконтування. В умовах інфляції, різких коливань ставки відсотка і низької норми внутрішніх накопичень підприємства в реальній українській економіці цей метод недостатньо точний.

Метод індексу прибутковості () орієнтований на аналіз відношення суми приведених ефектів до величини приведених капітальних вкладень.

Будемо вважати, що впровадження інновацій у виробництво є стохастичним процесом з пуасоновською частотою впровадження l, що характеризує швидкість реагування підприємства до появи нової технології або продукту і може залежить від вищеперерахованих характеристик підприємства і галузі. Час між послівними впровадження t – випадкова величина з експоненціальним розподілом е-lt.

Міра новизни обладнання, що використовується на підприємстві, визначає продуктивність даного підприємства та його рівень науково-технічного розвитку.

Існуюча модель з ендогенним завданням процесів створення і розповсюдження знань передбачає визначення обсягів виробництва в залежності від складової інноваційного розвитку [4, с. 56]. Тому, запропоновано відносно характеру процесів провадження інновацій у виробництво використати функцію рівня науково-технічного розвитку підприємства:

Image, Image,
(2)

Випуск продукції підприємства характеризується виробничою функцією такого виду:

 

ОВПt = Image´ОФінновImage´ЧПImage, 0 < a < 1, b > 0,
(3)

 

де ОВПt – випуск інноваційної продукції підприємства;

ОФіннов – вартість основних фондів, на яких виробляється інноваційна продукція;

ЧПImage – чисельність персоналу, зайнятого у випуску інноваційної продукції.

З метою врахування у виробничій функції лагів у розповсюдженні інноваційних технологій був введений параметр Image, що представляє рівень науково-технічного розвитку підприємства у момент часу t. Тут Image можна трактувати як сукупну факторну продуктивність.

Випуск продукції підприємства в розрахунку на одного працюючого, тобто продуктивність праці з урахуванням інноваційного розвитку підприємства харчової промисловості, може бути виражений у такій формі:

ImageImage,
(4)

 

де ППінновt = Image – випуск інноваційної продукції підприємства на одного працюючого;

Image = Image – частка персоналу, зайнятого у виробництві інноваційної продукції;

Image – рівень наукового-технічного розвитку підприємству у момент часу t.

Параметри a і b характеризують технологію, що використовується підприємством при виробництві продукції, і в різних галузях можуть мати різні значення.

З метою визначення впливу інноваційного розвитку на показники, що характеризуються ефективність діяльності підприємств харчової промисловості пропонуємо врахувати величину сукупної факторної продуктивності . Для її оцінки використаємо формулу (4).

Прологарифмувавши вираз (4), одержимо рівняння регресії для оцінки величини  , який буде мати вигляд:

 
(5)

 

З метою практичного застосування методичних підходів на підприємствах харчової промисловості Тернопільської області розрахуємо вплив інноваційного розвитку на ефективність діяльності підприємства ДП "Марилівський спиртовий завод".

Дане підприємство у 2009 р. впровадило обладнання для сушки післяспиртової барди з використанням ступінчастої випарної установки. Пропонований комплекс обладнання дозволяє здійснювати повну переробку післяспиртової барди, що утворюється.

Застосуємо вищенаведений методичний підхід щодо оцінки впливу інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості на ефективність їх діяльності підприємства ДП "Марилівський спиртовий завод" (табл. 1).

На основі регресійного аналізу отримано з досить високою достовірністю, рівною 0,839328024, значення невідомих коефіцієнтів функції (4):

a = – 0,09223; b = 0,72185 та  = е7,624907,

тобто загальний вигляд функціональної залежності продуктивності праці від інноваційного розвитку на підприємстві ДП "Марилівський спиртовий завод" такий:

.

Таблиця 1

Статистичні дані по підприємству ДП "Марилівський спиртовий завод" за 2006-2010 рр.

роки

ОВП

ОВП іннов

ОФ

ОФ іннов

ЧП

ЧП іннов

чпОВП

ППіннов

2006

57763

15775

22557

2119

156

3

0,019

101,122

2007

81747

23984

27607

5050

180

9

0,050

133,244

2008

121432

39685

29484

1877

183

11

0,060

216,858

2009

152680

31248

59943

30459

184

11

0,060

169,826

2010

205450

52770

66380

6437

187

15

0,080

282,193

 

По підприємству ДП "Марилівський спиртовий завод" коефіцієнт виробничої функції впровадження інновацій за період 2006-2010 рр. a = –0,09223 < 0, але близький до нуля, що є свідченням того, що підприємство активно у 2009 р. впровадило інноваційне обладнання, а потім у 2010 р. темпи зростання вартості основних фондів були нижчими, а ніж у 2009 р.

Наукові дослідження показали, що підприємство ДП "Марилівський спиртовий завод" у 2006-2010 рр. має показник , рівний е7,624907 > 1, що є свідченням того, що дане підприємство активно впроваджує інноваційне обладнання та інноваційні технології, що впливає на ефективність діяльності підприємства в цілому.

На основі одержаної функціональної залежності по підприємству ДП "Марилівський спиртовий завод" можна здійснити прогнозування показників ефективності діяльності.

Підприємство ДП "Марилівський спиртовий завод" впровадило у 2009 р. інноваційне обладнання, що позитивно вплинуло на дохід від реалізації, фінансові результати діяльності. Виконаємо прогнозування діяльності підприємства ДП "Марилівський спиртовий завод" на 2011 та 2012 рр. (табл. 2).

Таблиця 2

Прогнозні показники діяльності підприємства ДП "Марилівський спиртовий завод" на 2011-2012 рр.

роки

ОВП

ОВП
іннов

ОФ

ОФ
 іннов

ЧП

ЧП
іннов

чпОВП

ПП
іннов

ПП

2010

205450

52770

66380

6437

187

15

0,080

282,193

1098,66

2011

247951,03

42501,03

69880

3500

185

13

0,070

229,735

1340,28

2012

290597,64

42646,61

73180

3300

184

13

0,071

231,775

1579,34

Абсолютні відхилення

2011/2010

42501,03

-10268,97

3500,00

-2937,00

-2,00

-2,00

-0,01

-52,46

241,61

2012/2011

42646,61

145,58

3300,00

-200,00

-1,00

0,00

0,001

2,04

239,06

Відносні відхилення

2011/2010

20,69

-19,46

5,27

-45,63

-1,07

-13,33

-12,40

-18,59

21,99

2012/2011

17,20

0,34

4,72

-5,71

-0,54

0,00

0,54

0,89

17,84

 

Як видно з табл. 2 підприємство ДП "Марилівський спиртовий завод" буде збільшувати обсяги виробництва продукції при зростанні вартості основних фондів. У 2011 р. підприємство зможе збільшити обсяг виробництва продукції до 247951,03 тис. грн. в тому випадку, коли впровадить інноваційних основних фондів на 3500 тис. грн., що позитивно буде впливати на продуктивність праці працюючих на підприємстві (продуктивність праці зросте порівняно з 2010 р. на 241,61 тис. або 21,99 %).

У 2012 р. підприємство зможе також збільшити обсяг виробництва продукції при зростанні виробництва інноваційної продукції до 42646,61 тис. грн. Таких обсягів виробництва підприємство зможе досягти за умови впровадження у виробництво у 2012 р. інноваційних основних фондів вартістю 3300 тис. грн., що дозволить збільшити продуктивність праці працюючих до 1579,34 тис грн. на одного працюючого або на 239,06 тис. грн. і 17,84 %.

Висновок. Таким чином, міра новизни обладнання, що використовується на підприємствах, визначає продуктивність даного підприємства та його рівень науково-технічного розвитку. Існуюча модель з ендогенним завданням процесів створення і розповсюдження знань передбачає визначення обсягів виробництва в залежності від інноваційного розвитку. Запропонована методика дозволить для підприємств харчової промисловості визначити вплив інноваційного розвитку на показники ефективності діяльності.

 

Список використаних джерел

1. Комеліна О.В. Напрямки вдосконалення фінансового механізму забезпечення інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах / О.В. Комеліна // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 17. – С.21–28.

2. Сай Л.П. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.01 "Економіка, організація і управління підприємствами" / Л.П. Сай. – Львів, 2006. – 21 с.

3. Станіславік О.В. Оцінювання інноваційного потенціалу промислових підприємств України: [монографія] / О.В. Станіславік; під. ред. С.В. Філиппової. – Одеса: ТЕС, 2007. – 140 с.

4. Сысо П.А. Эндогенный научно-технический прогресс в моделях экономического роста / Сысо Павел Александрович. – М.: МФТИ, 2007. – 78 с.

5. Федулова Л.І. Інноваційний розвиток промисловості України: тенденції та закономірності / Л.І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 3. – С.82–97.