banner-mia2.gif

УДК: 657.1 : 001.8 : 631.11                                                                                                               

І.В.МЕЛЬНИЧЕНКО, аспірантка,

 кафедра бухгалтерського обліку,

ННІ Бізнесу НУБіП України

 

РІВЕНЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИЦТВОМ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·                    В статте расматриваются теоретические аспекты  уровня учетно-аналитического обеспечения управления производством в сельськохозяйственных предприятиях.

·                    Подан авторский подход относительно  методологии определения уровня учетно-аналитического обеспечения управления производством в сельськохозяйственных предприятиях.

 

Key questions which are examined:

·                    In statte rasmatrivayutsya theoretical aspects  of level of the uchetno-analiticheskogo providing of management a production are in sel's'kokhozyaystvennykh enterprises.

·                    Author approach is given in relation to  methodology of determination of level of the uchetno-analiticheskogo providing of management a production in sel's'kokhozyaystvennykh enterprises.   

 

Постановка проблеми. Нові завдання, що стоять перед управлінням сільськогосподарськими підприємствами в сучасних умовах господарювання, вимагають підвищення якості управлінської інформації. Обсяг управлінської інформації яка формується обліково-аналітичною системою залежить від рівня забезпечення останньою. Відповідно до вищенаведеного, необхідним є науково-обґрунтоване визначення питань методології дослідження рівня обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю підприємства.

Аналіз наукових досягнень. Дослідженню питань щодо сутті обліково-аналітичної системи підприємства присвятили свої праці такі сучасні вчені, як Баренгольц Я.М., Білуха М.Т, Бутинець Ф.Ф., Гудзинський О.Д., Дем’яненко М.Я., КамінськаТ.Г., Кірейцев Г.Г., Пахомова Т.М., Пушкар М.С., Сухарьова Л.О. та інших.

Поряд з цим, недостатньо дослідженими залишається питання стосовно визначення рівня обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції сільськогосподарськими підприємствами.

Метою статті є дослідження методологічних аспектів рівня обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції в сільськогосподарських підприємствах.

Виклад основного матеріалу. В процесі управління господарською діяльністю підприємства керівництву для підготовки та прийняття відповідних управлінських рішень потрібна інформація, яка в різній мірі стосується його діяльності.

Арсеньєв О.Б. обліково–аналітичну інформацію визначив, як «сукупність даних бухгалтерського обліку та економічного аналізу, що характеризують результати виробничо-господарської діяльності, досягнуті підприємством за певний проміжок часу» [4, с. 33].

Джерелами формування обліково – аналітичної інформації про  господарську діяльність підприємства є системи обліку та аналізу.

Обліково-аналітична система це «інтегрована система прийомів обліково-аналітичного забезпечення менеджменту шляхом здійснення специфічних внутрішньо системних та загальносистемних функцій» [1,  с.90].

Обліково-аналітична система є однією з елементів (підсистем) загальної системи – підприємства, яка взаємодіє з іншими елементами даної системи й має відповідне місце, функції та завдання. Останнє  полягає у забезпеченні керівництва підприємства необхідною обліково-аналітичною інформацією для прийняття управлінських рішень.

 Дослідження рівня обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції доцільно розпочинати із з’ясування змісту терміну «рівень».

В загальному розумінні термін «рівень» означає – ступінь, що характеризує якість, висоту, величину розвитку чогось» [ 2,  с.571].

Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції полягає у наданні користувачам (управлінцям підприємства) необхідних інформаційних даних щодо виробництва вищезазначеної продукції.

Слід зауважити, що важливим в дослідженні рівня обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції є оцінка інформаційних даних, які надходять до управління за їх змістом.

Рівень забезпечення управління виробництвом продукції обліково-аналітичною системою характеризує ступінь розвитку даної системи.

Згідно вищенаведеного, метою дослідження рівня обліково-аналітичного забезпечення управління є визначення ступеня розвитку обліково-аналітичної системи підприємства, а також пошук шляхів її подальшого удосконалення.

Визначення рівня розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом продукції необхідно розпочати із визначення інформаційних потреб управління за змістом інформації відповідно до функцій та завдань які покладено на управління в процесі виробництва продукції.

З метою визначення інформаційних потреб управління виробництвом сільськогосподарської продукції необхідно застосувати алгоритм, який наведено нижче.

Алгоритм визначення інформаційних потреб управління за їх змістом (доповнено автором на основі даних [3, с.89]):

1.            Вивчаємо структуру управління підприємством. Визначаємо структурні одиниці які мають відношення до управління процесом виробництва продукції.

2. Визначаємо інформаційні потреби кожної структурної одиниці управління відповідно до функцій та завдань, які покладено на них.

Наступним кроком є дослідження рівня обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції за допомогою алгоритму наведеному нижче.

1. Визначаємо структурну одиницю, яка досліджується.

2. Визначаємо завдання та функції, які виконує дана структурна одиниця по відношенню до процесу виробництва.

3.   Зазначаємо інформаційні дані, які необхідні для виконання структурною одиницею завдань та функцій, за їх змістом (отримані за допомогою використання алгоритму визначення інформаційних потреб).

4.   Визначаємо фактичне надходження інформації за змістом  до кожної структурної одиниці управління, відповідно до функцій та завдань, які покладено на останню.

5.   Визначаємо джерела формування інформації.

Визначаємо джерела формування інформаційних даних які фактично надходять до користувачів та які необхідні для управління. Серед визначених джерел виділяємо інформаційні дані які сформовані обліково-аналітичною системою підприємства.

6.   Формуємо Матрицю визначення рівня обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції (див. рис.1).

В дану Форму вносимо наступну інформацію та виконуємо наступні дії:

1.     Рівні управління, відділки, служби, підрозділи та структурні одиниці управління підприємством (гр. 2).

2.     Завдання та функції які виконує кожна структурна одиниця управління (гр. 3).

3.     Опис необхідної інформації за змістом по кожній структурній  одиниці, відповідно до функцій та завдань (гр. 4).

4.      Здійснюємо індексну оцінку необхідної інформації. (In)=1. (гр. 5).

5.     Опис фактичних інформаційних даних за змістом, якими забезпечена кожна структурна одиниця управління підприємством, відповідно до функцій та завдань (гр. 6).

6.     Здійснюємо індексну оцінку фактичного обсягу інформації, що надійшла до кожної структурної одиниці управління за допомогою критеріїв оцінки інформації  (If) (гр. 7,8,9,10,11,12,13).

7.     Визначаємо джерело формування та надходження фактичної інформації по кожній структурній одиниці управління (гр. 14).

Матриця дослідження рівня інформаційного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції (за її змістом)

Image

Рис. 1 Дослідження рівня обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції.

8.     Із маси зазначених джерел виділяємо обліково-аналітичну систему (гр..15).

9.     Визначаємо рівень забезпечення обліково-аналітичною системою кожну структурну одиницю управління підприємством застосувавши прийом індексної оцінки за допомогою формули 1.

Рівень обліково-аналітичного забезпечення управління інформацією за її змістом є відносний показник, що визначається співвідношенням інформаційних даних, які формуються та фактично надходять до управління до інформаційних даних,  які необхідні управлінню в процесі виконання ним відповідних функцій та завдань.

Визначення рівня обліково-аналітичного забезпечення управління можна подати у вигляді формули (див. ф.1):

Image

де,  Rz – рівень обліково-аналітичного забезпечення управління;

If – фактичне надходження інформації до управління (в індексах);

In –інформація, що необхідна  для управління (в індексах).

10. Визначаємо загальний рівень обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством методом обчислення середніх величин.

Рівень забезпечення обліково-аналітичною системою управління виробництвом продукції за змістом інформації вважається достатнім (на рівні 95-100%), якщо кожна окрема структурна одиниця управління отримує інформаційні дані які відповідають встановленим критеріям. В протилежному випадку рівень забезпечення обліково-аналітичною системою управління виробництвом сільськогосподарської продукції вважається недостатнім.

Висновки та перспективи подальших досліджень. На основі розглянутого можна зробити наступні висновки.

Вищенаведена методика дослідження рівня обліково-аналітичного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарського продукції дасть змогу крім визначення фактичного рівня забезпечення обліково-аналітичною системою управління виробництвом продукції, виявити наступне:

1.   Яка структурна одиниця управління процесом виробництва сільськогосподарської продукції залишається недостатньо забезпечена необхідними інформаційними даними за їх змістом, що сформовані обліково-аналітичною системою підприємства.

2.   Яких саме інформаційних даних (за змістом), що формуються обліково-аналітичною системою підприємства, не вистачає по кожній структурній одиниці.

3.   Виявити зайві інформаційні дані, відповідно до їх змісту, що сформовані обліково-аналітичною системою, які надходять до користувача.

4.   Виявити ті складові елементи обліково-аналітичної системи, які є причиною недостатнього рівня забезпечення управління виробництвом сільськогосподарської продукції.

Узагальнивши вищенаведене, можна зазначити, що аналіз рівня забезпечення обліково-аналітичною системою управління виробництвом сільськогосподарської продукції за допомогою запропонованого методу дослідження дасть змогу підвищити рівень обліково-аналітичного забезпечення управління шляхом усунення зайвих інформаційних даних які надходять до управління та наданням лише необхідних даних у відповідності до критеріїв оцінки інформації.

 

Список використаних джерел

1.     Гудзинський О.Д. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного механізму менеджменту/ Гудзинський О.Д., Кірейцев Г.Г., Пахомова Т.М. // Облік і фінанси АПК. – 2008. -  № 3. - с. 89 – 93.

2.     Івченко А.О. Тлумачний словник української мови: Близько 7000 словник. Ст.. /   Івченко А.О.  Худож.-оформлювач І.В. Осипов. – Харків: Фоліо, 2006. – 766 с. (Б-ка державної мови).

3.     Пушкар М.С. Філософія обліку / Пушкар М.С. Карт-бланш, 2002. – 157 с. (серія Бухгалтерський облік, звітність, аналіз).

4.     Совершенствование учета и экономического анализа в системе управления общественным производством: Межвузовский зборник научных трудов. (Мордов. Ун-т. – Саранск, 1987. – 136 с.