banner-mia2.gif

Мельничук Б.В.,

пом. аудитора аудиторської фірми «Фінанси-Аудит-Приватизація»

 

Для платників фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП), дія якого Законом України „Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності в аграрному секторі економіки” № 974-ІV від 19.06.2003 продовжена до 31 грудня 2009 року, настає період, коли потрібно провести розрахунок цього податку з метою подання його до органу державної податкової служби. Згідно п. 5 Порядку розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та складання податкового розрахунку, затвердженого наказом ДПАУ від 26.03.2004 р. № 170 (далі – Порядок № 170), до 1 лютого поточного року потрібно подати Загальний розрахунок ФСП на поточний рік на всю площу земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню – за місцем своєї реєстрації та Звітний розрахунок ФСП окремо щодо кожної земельної ділянки – за місцем розташування кожної земельної ділянки.

Фіксований сільськогосподарський податок належить до загальнодержавних податків, і є різновидом податку (плати) за землю. Його запровадження передбачає суттєве спрощення механізму оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, так як нарахування та сплата здійснюється в рахунок інших податків і зборів (обов'язкових платежів). Їх перелік визначено Листом ДПА України „Щодо справляння фіксованого сільськогосподарського податку з 1 січня 2005 року в умовах дії Закону України від 23.12.2004 р. N 2287-IV” №1746/7/15-3117 від 28.01.2005 р., що залишається чинним на 2006 рік. Так, у 2006 році платники ФСП не сплачують:

- податок на прибуток підприємств;

- плату (податок) за землю;

- податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів;

- комунальний податок;

- збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

- плату за придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності;

- збір за спеціальне водокористування.

При цьому відповідно до останнього абзацу ст. 1 Закону N 320 інші податки та збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподаткування", сплачуються платниками ФСП в порядку і розмірах, визначених законодавчими актами України.

Відповідно до роз’яснення Державної податкової адміністрації (Лист № 22521/7/15-3417), сільське господарство (сільськогосподарське виробництво) – вид господарської діяльності з виробництва продукції, яка пов'язана з біологічними процесами її вирощування, призначеної для споживання в сирому і переробленому вигляді та для використання на нехарчові цілі. Сільськогосподарське підприємство (включаючи селянське (фермерське), рибальське та рибницьке господарства) – юридична особа, основним видом діяльності якої є вирощування та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 75 відсотків загальної суми виручки (з 1 січня 2004 року).

Тому враховуючи вимоги Закону № 320, платники ФСП повинні задовольняти умовам:

- основним видом економічної діяльності є сільськогосподарське виробництво, коди якого підтверджуються довідкою управління статистики; продукція, що виробляється у сільському господарстві, відповідає кодам 01.11 - 01.42 та 05.00.1 - 05.00.42 Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97;

- наявністю у сільгосппідприємства об'єкту оподаткування – площі сільськогосподарських угідь, переданих сільськогосподарському товаровиробнику у власність або наданих йому у користування, в тому числі на умовах оренди та земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та грошова оцінка цих земель, визначена відповідно до Методики Кабінету Міністрів України станом на 1 липня 1995 р., що підтверджується довідкою органів земельних ресурсів, підпорядкованих Держкомзему України;

- перевищенням 75 відсотків питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства.

Таким чином, ключовою ознакою платника ФСП є питома вага виручки від реалізації сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки  в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній 2005 звітний рік, а її розрахунковий критерій повинен задовольняти наступній умові:

До продукції сільського господарства (сільськогосподарської продукції) відноситься: продукція рослинництва, продукція тваринництва, продукція змішаного сільського господарства, продукція рибного господарства. До валового доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва (згідно із “Положенням про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. № 658. Далі – Постанова № 658)  включається вартість реалізованої продукції:

– власного виробництва;

– виробленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва на власних переробних підприємствах;

– виробленої із власної сировини на давальницьких умовах незалежно від територіального розташування переробного підприємства;

- вартість наданих послуг (послуги машинно-тракторного парку, будівельних та ремонтних бригад, інші послуги), пов’язаних із сільськогосподарським виробництвом.

Порядок проведення розрахунку наводиться у Методичних рекомендаціях, які затверджені наказом Мінагрополітики України від 29.12.2002 р. № 419 (далі – Наказ № 419). Для проведення Розрахунку визначення питомої ваги доходу (виручки) використовуються показники річної статистичної форми № 50-сг “Основні економічні показники роботи сільгосппідприємств”, затвердженої наказом Держкомстату України від 25.06.2004 р. № 412.

Однак на практиці можуть виникнути спірні моменти в частині відображення у розрахунку отриманих підприємством бюджетних коштів.

Бюджетні кошти, що виділяються сільськогосподарським підприємствам поділяються на:

дотації – бюджетні асигнування на доплати до реалізаційної ціни товарної сільськогосподарської продукції;

субсидії – бюджетні асигнування на часткову компенсацію витрат підприємства некапітального характеру (компенсація витрат на придбання оборотних активів та доплати на здешевлення визначених видів сільськогосподарської продукції);

 Після набрання чинності з 1 липня 2004 року п. 1 ст. 2 Закону України від 01.07.2004 р. № 1957-ІV “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” суми дотацій і субсидій отриманих з бюджету розглядаються як складові валового доходу.

Виходячи з того, що отримані сільськогосподарським підприємством дотації є складовою ціни  реалізованої  ним сільськогосподарської продукції, а субсидії - не можуть відноситися до іншої діяльності цього підприємства, окрім тієї, що пов’язана з виробництвом (вирощуванням), переробкою та збутом  сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, підприємство, яке мало статус платника ФСП у 2005 році,  при складання Розрахунку може включати суми отриманих дотацій і субсидій у чисельник (графа 1 і 2 Розрахунку) і знаменник (графа 7 Розрахунку) лівої частини вище наведеної нерівності.

В іншому показники виручки від реалізації сільськогосподарської продукції і продуктів її переробки   в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній 2005 звітний рік платники ФСП розраховуються за правилами бухгалтерського обліку.

Пунктом 9 Постанови № 658 зазначено, що у разі, коли платник ФСП здає земельні ділянки в оренду, то орендовані площі не включаються до розрахунку ФСП орендаря. Якщо земельні ділянки здаються в оренду неплатником ФСП, якими є переважно власники земельних паїв, то орендовані площі включаються до розрахунку сум ФСП платника. В обох випадках орендар сплачує передбачену договором оренди плату за землю. Тобто, сільськогосподарські підприємства – платники ФСП за взяті в оренду земельні ділянки у неплатників (власників земельних паїв), сплачують фіксований сільськогосподарський податок державі, а також орендну плату за взяті в оренду земельні ділянки. Якщо земельні ділянки орендуються у держави, то сплачується як ФСП, так і орендна плата.

Законом № 320 встановлюється, що сплата ФСП здійснюється тільки у грошовій формі. Розмір ФСП визначається платниками виходячи зі ставок податку, площі наявних сільськогосподарських угідь та їх грошової оцінки, в таких розмірах:

• для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,15;

• для багаторічних насаджень – 0,09;

• для земель водного фонду – 0,45 відсотка грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній республіці Крим.

Крім того, ст. 4 Закону № 320 встановлюються ставки ФСП для платників податку, які здійснюють діяльність у гірських зонах та на поліських територіях:

• для ріллі, сіножатей та пасовищ – 0,09%;

• для багаторічних насаджень – 0,03%.

Згідно Порядку № 170, розрахунок суми фіксованого сільськогосподарського податку здійснюється платниками податку за такою формулою:


де Пріл. - площа ріллі;

Псін. - площа сіножатей;

Ппас. - площа пасовищ;

Пб/нас. - площа багаторічних насаджень;

Пзем. в/фон. - площа земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищ), що перебувають у власності платника податку або надані йому у користування, у тому числі на умовах оренди;

Гріл. - грошова оцінка ріллі, проведена за станом на 01.07.1995 і розрахована за Методикою;

Гсін. - грошова оцінка сіножатей, проведена за станом на 01.07.1995 і розрахована за Методикою;

Гпас. - грошова оцінка пасовищ, проведена за станом на 01.07.1995 і розрахована за Методикою;

Гб/нас. - грошова оцінка багаторічних насаджень, проведена за станом на 01.07.1995 і розрахована за Методикою;

Спод. для ріл. - ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га ріллі;

Спод. для сін. - ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га сіножатей;

Спод. для пас. - ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га пасовищ;

Спод. для б/нас. - ставка податку у відсотках до грошової оцінки 1 га багаторічних насаджень;

Спод. для зем. в/фон. - ставка податку у відсотках до грошової оцінки одиниці площі ріллі по областях та Автономній Республіці Крим для земель водного фонду, які використовуються рибницькими, рибальськими та риболовецькими господарствами для розведення, вирощування та вилову риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах);

- загальна сума фіксованого сільськогосподарського податку.

Сплата нарахованого ФСП проводиться щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем базового звітного (податкового) місяця, у розмірі третини суми податку, визначеної на кожний квартал від річної суми податку, у таких розмірах:

щомісяця у I кварталі – 0,1*/3;

у II кварталі - 0,1*/3;

у III кварталі – 0,5*/3;

у IV кварталі – 0,3*/3.

Разом з податковим розрахунком ФСП платником податку подається Розрахунок визначення питомої ваги доходу (виручки) від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальному обсязі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік за формою, яка затверджена Наказом 419.

У Розрахунку ФСП площі земельних ділянок наводяться у гектарах з точністю до четвертого знака включно після коми, а вартісні показники наводяться у гривнях і копійках.

В рядках 1-6 Розрахунку визначається загальна сума податку по категоріях земельних ділянок. У рядках 6.1 – 6.4 зазначається суми податку, що підлягають сплаті по відповідних періодах. У разі самостійного виявлення помилки у раніше поданому Розрахунку заповнюються рядки 7-11.

Порядок відображення у бухгалтерському обліку операцій з нарахування ФСП визначено листом Міністерства аграрної політики від 04.02.2002 р. № 37-27-12/1104 з врахуванням положень п. 2.21 п.п. ”і” Методичних рекомендацій з планування, обліку та  калькулювання собівартості сільськогосподарських підприємств наказ МінАП № 132 від 18.05.2001 р.). Відповідно до цього суми нарахованого (внесеного) фіксованого сільськогосподарського податку включають до складу витрат виробництва у складі загальновиробничих витрат.

Нарахування належної до сплати суми податку відображається на окремому аналітичному рахунку по дебету рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" та кредиту рахунка 64 „Розрахунки за податками й платежами” (окремий аналітичний рахунок).

В кінці звітного періоду цю суму розподіляють між об’єктами витрат пропорційно до площ земель водного фонду, зайнятих відповідними видами рибництва (мальки, цьоголітки, річники, ремонтний молодняк, риба тощо).

 

Кореспонденція рахунків  з нарахування та сплати ФСП

N з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

Нараховано ФСП

91

64

2

Перераховано ФСП до місцевого бюджету

64

31

3

Розподілено та віднесено на витрати відповідно до об’єкта оподаткування (площі культур, площі земель водного фонду на вирощування рибопродукції (за видами)

23

91