banner-mia2.gif

А.А. Костякова, 

аспірант,

Таврійська державна агротехнічна академія

 

Розробка науково-обґрунтованої класифікації витрат на виробництво  продукції рослинництва

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·        Рассмотрены особенности классификации затрат относительно объема производства.

·        Предложено усовершенствование группирования статей и элементов затрат относительно цикла производства продукции растениеводства.

 

            Key questions which are considered:

·          The peculiarities of expenses’ classification concerning volume of production are considered.

·           Improvement of grouping clauses and elements of expenses concerning a cycle of production of plant growing is offered.

 

 

Об’єктивну характеристику процесу виробництва продукції рослинництва надає організація та ведення науково-обґрунтованого обліку витрат та вирахування собівартості продукції.

Ефективне використання собівартості для цілей управлінського обліку напряму пов’язане із правильністю побудови класифікації витрат та економічною обґрунтованістю формування величини і структури цих витрат. Помилки при визначенні собівартості продукції негативно впливають на визначення цін на продукцію рослинництва та відповідно на розвиток самого сільськогосподарського підприємства та галузі в цілому. Звідси особливу актуальність набуває класифікація витрат.

У вітчизняній практиці при плануванні і калькулю­ванні собівартості продукції важливу роль відіграє класи­фікація витрат за економічними елементами та статтями калькуляції або за характером визначення і призначення [8].

Не применшуючи переваги запропонованої Методичними рекомендаціями [6] класифікації витрат в рослинництві, вважаємо, що враховуючи можливості управлінського обліку та вимоги нинішнього часу, існує потреба в більш деталізованій класифікації виробничих витрат.

Аналіз типової номенклатури статей витрат в галузі рослинництва дозволяє зробити висновок, що вона пристосована в цілому по господарству, але не повністю враховує технологічні та організаційні особливості виробництва окремих видів сільськогосподарських культур. Крім того, номенклатура калькуляційних статей витрат та їх утримання не в повній мірі відображають застосування в сільськогосподарських підприємствах колективних організацій та оплати праці, в тому числі тимчасово найманої праці в період масового збору врожаю.  Отже, для поточного обліку, контролю та аналізу витрат, діюча номенклатура не зовсім прийнятна. 

В економічній літературі рядом авторів пропонувалось відокремити в самостійні статті витрат - витрати на управління госпрозрахунковим підрозділом [2,с.178-179], додаткові витрати, пов’язані з недоброякісним виконанням сільськогосподарських робіт [4,с.9-10], витрати на малоцінні та швидкозношувані матеріали та їх знос [5,с.15-16], відокремити з однієї типової статті  декілька в зв’язку із виробничою необхідністю [3,с.54-55] тощо. 

Деякі економісти пропонували перейти до обліку та рахувати собівартість не за статями, а за елементами витрат [9,с.87].

Ряд авторів при розробці калькуляційних статей витрат враховують лише питому вагу окремих витрат в собівартості продукції, а інші важливі сторони рішення питання залишають поза увагою. Зокрема, вони рекомендують виділяти окремі витрати, питома вага яких в загальній сумі складає не менш 5-10%, в самостійні статті витрат. З цією точкою зору погодитися не зовсім можливо, оскільки застосування цих рекомендацій в галузі рослинництва призвело би перш за все до того, що більшість витрат необхідно буде згрупувати  в одну статтю, так як їх питома вага в загальній сумі не перевищує 5-10%, що було б не доцільно: по-перше, тому що склад цієї статті буде неоднорідний; по-друге, знизиться рівень контролю за витратами; по-третє, буде втрачена можливість їх планування та нормування. Рекомендацій багато і всі вони мають за мету максимально сприяти економному використанню ресурсів господарства та зниженню собівартості продукції.

Специфіка галузі рослинництва потребує особливої уваги до організації обліку виробничих витрат для оперативного та суворого  контролю окремих їх елементів, виявлення необґрунтованих відхилень витрат від нормативів (лімітів), аналізу та плануванню структури собівартості продукції. Тому, на нашу думку, виникає необхідність прийняти таку номенклатуру обліку витрат за статтями, яка відповідала б принципам управління (витрати-випуск-результат), а також в повній мірі відповідала галузевому характеру рослинництва. Це питання поки недостатньо повно висвітлено як в науковій літературі, так і в нормативних документах з бухгалтерського обліку.

Метою написання даної статті є деталізація класифікації витрат залежно від обсягу виробництва та обґрунтування складу статей та елементів  витрат виробництва продукції рослинництва в розрізі кожного виділеного циклу виробництва.

Практика обліку в досліджуваних сільськогосподарських підприємствах Мелітопольського району Запорізької області показала, що при формуванні собівартості продукції рослинництва підприємствами допускається відступ від затверджених Методичними рекомендаціями [6] статей витрат.

Разом з тим, Методичні рекомендації носять рекомендаційний характер і підприємства самостійно мають право вносити зміни до типової номенклатури статей витрат. Це дуже вагомо для сезонних галузей аграрного виробництва, а саме для галузі рослинництва.

За підсумками проведеного дослідження, нами була розроблена та запропонована наступна деталізована номенклатура статей витрат (рис. 1).

В сучасний час із посиленням ролі виробничого (управлінського) обліку в системі управління господарською діяльністю найбільший акцент робиться на класифікацію витрат залежно від обсягу виробництва.

В економічній літературі майже всі автори вітчизняної теорії обліку визнають класифікацію витрат виробництва відносно до обсягу виробництва. Але серед вчених та практиків дотепер  не існує єдиного підходу до групування витрат за вказаною ознакою: одна група авторів розділяють витрати на постійні та змінні; друга – на змінні та умовно-постійні, третя – на умовно-змінні та умовно-постійні, четверта – на змінні, умовно-змінні та постійні.

Image

 

Рис. 1.  Класифікація номенклатури статей витрат галузі рослинництва

 

Ми підтримуємо точку зору четвертої групи авторів [7, с.135] відносно галузі рослинництва, а саме: всі витрати на виробництво продукції підрозділяються на постійні, які за всіх обставин не міняються (амортизація приміщень чи техніки), умовно-змінні, які визначаються площею посіву (витрати пального та заробіток тракториста за виконаний обсяг робіт) та змінні, сума яких визначається кількістю одержаної продукції (оплата праці комбайнера за намолот зерна та його транспортування і т.п.).

 Тобто, враховуючи технологічні особливості галузі рослинництва, за обсяги виробництва з метою класифікації витрат в обліку, на протязі вегетаційного періоду виробництва продукції рослинництва конкретних культур необхідно вважати оброблену площу в гектарах під культурою, а в період збору врожаю сільськогосподарських культур та первинної обробки продукції (врожаю) – обсяг виробництва конкретної продукції в центнерах.  

Враховуючи вказані особливості та опираючись на раніше розроблену номенклатуру статей витрат (див. рис.1), пропонуємо групування витрат залежно від обсягу виробництва продукції рослинництва (рис.2).

Більшість із наведених статей належать до однієї з класифікаційних підгруп, проте деякі з них потребують уточнення, наприклад, витрати на засоби захисту рослин залежать від площі посіву, а в закритому грунті – площі приміщень. Тому вони мають бути віднесені до двох підгруп. 

Витрати на оплату праці можуть бути віднесені до змінних витрат, якщо її нараховують за отриману продукцію; до умовно-змінних – за обсяг виконаних робіт; до постійних – якщо працівнику нараховується ставка.

Image

Рис. 2.  Групування витрат  залежно від обсягу виробництва продукції

рослинництва

 

Найбільш точну та діючу в сучасних умовах класифікацію витрат на змінні та постійні для сільськогосподарських підприємств пропонують Р.А.Алборов та Л.І. Хоружий [1]. Запропонована вченими номенклатура статей та елементів витрат дозволяє максимально врахувати всі витрати, які несе підприємство в цілому, його підрозділи (бригади, цеха) в розрізі кожного виділеного циклу виробництва. Крім того, дана номенклатура побудована на основі групування таких ознак класифікації витрат: відношення до технологічного процесу виробництва, економічний зміст, спосіб включення до собівартості, місце виникнення, види продукції (робіт, послуг), статті витрат, відношення до обсягу виробництва.

Узагальнюючи вищенаведені пропозиції, рекомендуємо до використання класифікацію витрат виробництва залежно від обсягу виробництва та номенклатуру статей та елементів витрат відповідно циклу виробництва продукції рослинництва (табл. 1).

Саме класифікація витрат залежно від обсягу виробництва  дозволяє кожному сільськогосподарському підприємству вирішувати, які саме виробничі витрати включати до виробничої собівартості в розрізі технологічного процесу; розраховувати повну виробничу собівартість продукції (робіт, послуг)  або ні, шляхом віднесення постійних витрат періоду реалізованої продукції на виробничу собівартість або на фінансові результати діяльності підприємства в цілому (рис.3).

Image

 

Рис.3. Запропонована схема формування витрат та собівартості

продукції рослинництва

 

Висновок. Економічно обґрунтована класифікація витрат відносно обсягу виробництва, за запропонованою нами деталізацією складу статей витрат, дозволить максимально врахувати всі витрати виробництва продукції рослинництва, які несе підприємство, його підрозділи (бригади, цеха) в розрізі кожного виділеного циклу виробництва.  Надана розробка номенклатури витрат має за мету організацію внутрішнього інформаційного забезпечення, тим самим створюючи умови для наукового управління  виробництвом та контролю виробничих витрат в умовах ринкових відносин та  підвищення економічної ефективності виробництва.

Таблиця 1

Класифікація витрат виробництва залежно від обсягу виробництва та

номенклатура статей та елементів витрат  для організації їх  обліку

в рослинництві

№ п/п

Найменування статей та

елементів  витрат

Цикли виробництва

Осінньо-зимові роботи

Весінні роботи

Весінньо - літні роботи

Вирощування культур, збір врожаю тощо

Змінні та умовно-змінні прямі трудові і матеріальні витрати (пропорційні)

1

Оплата праці основних працівників (включаючи відрахування на соціальні заходи)

+

+

+

+

2

Оплата праці найманих працівників (включаючи відрахування на соціальні заходи)

+

-

+

+

збір врожаю

3

Насіння та посадковий матеріал

+

-

+

-

4

Добрива: а) органічні

+

-

-

-

                б) мінеральні

-

-

+

+

вирощ.культур

5

Засоби захисту рослин

-

-

+

+

вирощ.культур

6

Паливо та мастильні матеріали

+

+

+

+

Інші  умовно-змінні прямі витрати

7

Роботи та послуги:

 

 

 

 

- вагові автомашини

+

-

+

+

- автомашини спеціального призначення

+

+

+

+

- робота тракторів

+

+

+

+

- робота комбайнів та інших самохідних машин

-

-

+

+

- електропостачання

+

-

+

-

- водопостачання

-

-

+

+

- роботи та послуги сторонніх організацій

+

+

+

+

8

Витрати на утримання основних засобів:

 

 

 

 

- оплата праці

+

+

+

+

- ПММ

+

+

+

+

Постійні прямі і непрямі витрати

9

- витрати на ремонт основних засобів

+

+

+

+

- амортизація приміщень та техніки

+

+

+

+

10

Інші витрати (включаючи плату за оренду)

+

+

+

+

11

Непродуктивні витрати

+

+

+

+

12

Втрати від браку

-

-

-

+  збір врожаю

13

Загальновиробничі витрати

+

+

+

+

1-13. Виробничі витрати (скорочена собівартість)

Постійні витрати періоду

14

Адміністративні витрати

+

+

+

+

15

Витрати на збут

-

-

-

+ при реалізації продукції

16

Фінансові витрати (відсотки за користування кредитами)

+

+

+

+

1-16. Повна (комерційна) собівартість

 

 

Запропонована номенклатура статей та елементів витрат для організації їх в обліку рослинництва має велике значення для визначення та аналізу собівартості, оскільки дозволить впровадити попроцесний та нормативний методи обліку, вести традиційний калькуляційний варіант обліку витрат або облік прямих витрат за системою „директ-костінг” для нарахування та аналізу відповідно повної та неповної (скороченої) виробничої собівартості продукції.

Список використаної літератури

1.     Алборов Р.А., Хоружий Л.И. Методология управленческого учета в сельском хозяйстве. Учебное пособие. – М.: Издательство МСХА,2002

2.     Белов Н.Г. Единая система учета в сельском хозяйстве (Информационные аспекты управления). – М.: Статистика,1975

3.     Горщар В. Витрати на виробництво: облікова політика //Бухгалтерія.-2001.- № 24/1.- С.50-55

4.     Гринман Г.И. Учет затрат на производство в сельскохозяйственных предприятиях  // Учет и финансы в колхозах и совхозах. – 1977. - №2. – С.8-10.

5.     Клачева Е.А., Невмывайченко Е.М. Чековая форма контроля производственных затрат. – М.: Россельхозиздат, 1986.- 94с.,ил.

6.     Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств: Затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132//Баланс-Агро.-2001.-№ 6(30)

7.     Моссаковський В.Б., Бублик С.Я. Управлінський облік та його особливості у сільському господарстві // Облік і фінанси АПК. – 2006. -№1. - С.129-138

8.     Організація бухгалтерського обліку / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, С.М. Шулепова. – Ж.: ПП Рута, 2001.- 575с.

9.     Черняк А.И. Улучшить учет затрат в семеноводстве многолетних трав в условиях углубления специализации // Учет и финансы в колхозах и совхозах. – 1979. – №1.- С.16-20