banner-mia2.gif

ОПУБЛІКОВАНО: Жук В.М. Розвиток наукової школи аграрного бухгалтерського обліку: минуле та майбутнє / В.М. Жук // Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали виступів VII Міжнар. наук. конф., м. Житомир, 3-4 листопада, 2008 р. - Житомир: ЖДТУ, 2008. – С.87-98.

УДК 657

В.М. Жук, канд. екон. наук,

завідувач відділу методології обліку і аудиту,

ННЦ «Інститут аграрної економіки» УААН

 

Розвиток наукової школи аграрного бухгалтерського обліку: минуле та майбутнє

 

В умовах глобалізації економіки, поглиблення кризових явищ світового “віртуального” бізнесу об’єктивно наростають претензії до традиційної інформаційної системи економіки, якою є бухгалтерський облік. Ліберальна модель розвитку економіки все більше трансформується регулятивними ідеями, вимагаючи від “всесильних” міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МФЗ) пошуку нового змісту від реальної економіки та врахування напрацювань національних шкіл бухгалтерського обліку.

Російська, а потім і Радянська школи бухгалтерського обліку не тільки відповідали потребам діючих в той час інститутів (з точки зору сучасної теорії неоінституціоналізму), але і дали світу значний теоретичний і практичний внесок в забезпечення управління лібельно-регульованої економіки, а згодом, і планової економіки.

Переконані, що в сучасних кризових умовах світового господарювання інтерпретовані до сучасності напрацювання наших попередників можуть бути використані, принаймні на пострадянському терені. Останнє в найбільшій мірі стосується напрацювань з бухгалтерського обліку в сільському господарстві. Адже радянське сільське господарство безперечно є певним прототипом майбутнього розвитку сільського господарства. Вже зараз в США більше 90 відсотків продукції сільського господарства виробляється саме великими холдинговими компаніями, така ж тенденція існує в Європі, Росії. За прогнозами Міністерства аграрної політики України в найближчий час 300 сільськогосподарських холдингових компаній будуть визначати розвиток національного аграрного сектору економіки.

Метою даної статті є аналіз науково-практичних напрацювань вітчизняної школи аграрного бухгалтерського обліку, вивчення її потенціалу та окреслення можливостей використання фундаментальних наробок для облікового забезпечення управління сучасної аграрної економіки.

Реалізація даної мети передбачає проведення періодизації розвитку наукової школи аграрного бухгалтерського обліку, аналізу її найбільш вагомих науково-практичних розробок та окреслення завдань щодо її подальшого вкладу в розвиток національного та світового бухгалтерського обліку.

Враховуючи організаційно-технічні вимоги щодо даної публікації, ми обмежимось розглядом поставлених питань лише в роботі національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН. При цьому зазначимо, що вклад в розвиток аграрного бухгалтерського обліку наукових шкіл аграрних, харчових та інших вищих навчальних закладів України, інших країн є не менш важливим. Разом з тим, з 50-х років минулого століття саме на Інститут аграрної економіки (а тоді – це Інститут економіки і організації сільськогосподарського виробництва ім. О.Г.Шліхтера) /далі Інститут/ була покладена координація наукових досліджень з питань бухгалтерського обліку в сільському господарстві СРСР.

Аналіз найбільш вагомих наукових розробок Інституту, які і нині лежать в основі обліково-аналітичної роботи підприємств АПК, по яких і нині здійснюється підготовка і перепідготовка бухгалтерів, дають нам всі підстави стверджувати про наявність і дієвість науково-практичної Школи з бухгалтерського обліку в стінах Інституту. Саме в його стінах захищено біля сотні кандидатських та докторських дисертацій з проблем бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Сьогодні очолює Інститут єдиний бухгалтер – Герой України, академік УААН Петро Трохимович Саблук.

Умовно можна виділити наступні періоди розвитку Школи.

Період облікового забезпечення індустріалізації сільського господарства. За цей період під керівництвом Прокопія Петровича Німчинова Школою зроблено значний внесок в розвиток теорії бухгалтерського обліку у сільському господарстві СРСР. Здійснено ряд заходів по формуванню та впровадженню системи бухгалтерського обліку в сільському господарстві, зокрема: розроблено план рахунків для сільськогосподарських підприємств [1].

У статті П.П.Німчинова "Нова система колгоспного обліку" висвітлено Концепцію побудови нового плану рахунків, а також повідомлялось, що Інститутом разом з Міністерством сільського господарства УРСР розроблено нові облікові регістри, первинні і зведені документи та новий бланк річного звіту.

Важливим науковим здобутком Школи є розробка методики визначення собівартості сільськогосподарської продукції, принципів та порядку розподілу витрат між основною, побічною та супутньою продукцією. Практичні розробки відділу дали змогу поглибити та розширити наукові напрацювання в бухгалтерському обліку доходів і витрат в сільському господарстві. Школою було закладено методологічні принципи калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції [2]:

Монографія Немчинова П.П. "Об учете затрат й доходов в колхозах" стала однією з перших робіт у колишньому Радянському Союзі, яка готува­ла докорінні зміни в економічному механізмі господарювання в колгоспах, націлюючи їх на практичне застосування госпрозра­хункових засад ведення виробництва. Пізніше П.П.Німчинов ви­дає “Методику исчисления себестоимости продукции в колхо­зах" (К.: Изд-во УАСХН, 1960) - у співавт. Із О.О.Сторожуком, директором Інституту на той час.

Важливим досягненням цього періоду стало запровадження Школою первинного обліку на сільськогосподарських підприємствах, відповідно до якого: розроблено схему документообігу; удосконалено та доповнено принципи організації документообігу; розроблено заходи, що сприяють прискоренню документообігу; розроблено вимоги, принципи раціональної побудови первинних документів [3,4,5].

Одним з напрямків наукових досліджень Школи цього періоду було впровадження автоматизованого обліку. Кошляком Миколою Даниловичем здійснювались перші напрацювання із механізованого бухгалтерського обліку.

Період посилення облікового забезпечення економічної роботи та управління сільськогосподарськими підприємствами.   Школою було розроблено Журнально-ордерну форму ведення обліку у сільському господарстві.

Науковцями нашого Інституту було. підготовлено не тільки комплект бухгалтерських регістрів, але і Методичні рекомендації по застосуванню журнально-ордерної форми обліку. Після схвалення Міністерством сільського господарства СРСР дану розробку нашої Школи стали використовувати підприємства всього Радянського Союзу [6,7,8].

У 1969 р. журнально-ордерна форма рахівництва була збагачена запровадженням сальдового методу обліку матеріальних цінностей [9], нормативного методу обліку та планування витрат. В цих дослідженнях науковці Інституту активно співпрацювали з викладачами кафедри бухгалтерського обліку Київського інституту народного господарства ім. Д.С.Коротченка під керівництвом Ю.Я. Литвина [10].

Вагомими науковими наробками Школи цього періоду є започаткування основ аналізу господарської діяльності. Розробляється положення по проведенню економічного аналізу в господарствах, напрацьовується наукова база методології аналізу господарської діяльності підприємств. З цього питання виходить у світ робота Ящука М.А. Оперативный анализ в колхозе // Методика анализа хозяйственной деятельности колхозов. - М.: Колос, 1973. - 1,5 д.а. та інші публікації.

Період облікового забезпечення економічної роботи підприємств. Наступний етап у розвитку та збагаченні наукової Школи аграрного бухгалтерського обліку співпадає з керівництвом Петра Трохимовича Саблука (1979-1989 рр.).

Саме робота Школи під керівництвом П.Т. Саблука була визнана на самому високому рівні СРСР і Постановою Ради Міністрів СРСР від 20.03.1986 р. ”Про удосконалення економічного механізму господарювання в агропромисловому комплексі держави", головною організацією по координації виконання наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аналізу визначений сектор бухгалтерського обліку і аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства ім. О.Г.Шліхтера.

В опублікованій статті ”О направлениях исследований по учету, контролю и анализу” (ж-л ”Планирование и учет в сельскохозяйственных предприятиях, 1987, № 3) П.Т.Саблуком подаються напрямки та підсумки наукових досліджень з проблем обліку. Це в свою чергу вимагало внесення відповідних доповнень та уточнень до всіх елементів методу бухгалтерського обліку та приведення їх у відповідність до нових умов виробництва.      

Цей період в економічному житті СРСР окреслено як початок радикальних економічних змін, спрямованих на пошук економічних інтересів всіх суб’єктів виробництва. У сільському господарстві посилювались госпрозрахункові тенденції, створювались самостійні структурні одиниці на принципах самоокупності, почали виникати орендні відносини всередині підприємств. Найбільш вагомими напрацюваннями облікового забезпечення цієї проблеми стали: Чековая форма контроля на сельскохозяйственных предприятиях: Практ.пособие / М.С.Игнатенко, П.И.Гайдуцкий, П.Т.Саблук и др. – К.: Урожай, 1987. – 176 с.; Рекомендации по организации учета при арендных отношениях в сельском хозяйстве. /П.Т.Саблук, Н.Я.Демьяненко, В.И.Жук. УНИИЭОСХ им. А.Г.Шлхтера. – К., 1980. – 187 с. та ряд інших публікацій.

Створення міжгосподарської кооперації послужило поштовхом до появи нового господарського механізму, що дозволяв справедливо перерозподіляти прибутки між виробниками та переробниками сільськогосподарської продукції. Пізніше на такій економічній основі створювалися агропромислові комбінати, а на державному рівні Міністерство сільського господарства СРСР реорганізовано в Держагропром СРСР. На цю вимогу дня з»являються такі напрацювання Школи, як: Методические рекомендации по контролю и ревизии деятельности межхозяйственных формирований в условиях агропромышленных обьединений / П.И. Гайдуцький, А.М.Герасимович, П.Т.Саблук и к..; УНИИЭОСХ им. А.Г.Шлихтера. УСХА. – К., 1986. – 128 с.; Саблук П.Т. Бухгалтерський облік у міжгосподарських підприємствах і організаціях: Навч.посібн. – К.: Вища К.. Голов.вид-во, 1989. – 168 с. та багато інших публікацій і напрацювань.

Вагомі наукові розробки Школи цього періоду були і у вдосконаленні методики та способів ревізії і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств [11, 12, 13, 14, 15]. Цей напрям досліджень П.Т.Саблук розвивав спільно з Павлом Івановичем Гайдуцьким та Францом Францовичем Бутинцем. П.І.Гайдуцьким у 1990 році була захищена дисертація "Аналіз і контроль міжгалузевої господарської діяльності агропромислових формувань" / Дисерт. на здобуття вчен.ступеня докт.екон. наук / М-во вищої та спец. Освіт. УРСР. КІНГ ім. Д.С.Коротченко. – К., 1990.. Ф.Ф.Бутинець захистив докторську дисертацію на тему Проблеми господарського контролю і ревізії в сільському господарстві” / Дисерт. На здобуття вчен.ступеня докт.екон. наук / М-во вищої та спец. Освіт. УРСР. КІНГ ім. Д.С.Коротченко. – К., 1987

З метою раціональної організації роботи спеціалістів в той час на сільськогосподарських підприємствах були створені планово-облікові служби. Останнє вимагало розроблення нових функціональних обов’язків спеціалістів облікових служб. Крім того, обгрунтовувався перерозподіл функцій обліку, передача частини таких функцій у трудові колективи в зв’язку із запровадженням колективного підряду. Ці результати наукової роботи Школи опубліковано в: Рекомендаціях по рациональной организации работы учетно-экономической службы сельскохозяйственных предприятий / В.Н.Бандура, В.И.Кобзарь, П.Т.Саблук и др. Киевск.обл.агропром. ком Ставищ. РАПО. УНИИЭОСХ им. А.Г.Шлихтера. – К., 1986. – 38 с.; Примерных положениях по организации экономической работы на сельскохозяйственных предприятиях / М.П.Витковский, П.Т.Саблук. Госагропром СССР. Гл.упр.планир. соц. И экон.разв. агропром.комплекса. – К., 1987. – 35 с. та ряді інших публікацій.

Період нормативного та методичного забезпечення становлення національного галузевого обліку і звітності. У 1989 році Школу очолив академік УААН - Дем’яненко Микола Якович.

Важливим є вклад Миколи Яковича у розвиток національного рахівництва як інструменту макроекономічного регулювання, якому раніше не надавалось суттєвого значення. Основні наукові положення Школи, знайшли відображення в постанові Кабінету Міністрів України від 4.05.1993 р. № 326 ”Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики" та ряді інших важливих державних документів.

Розробляючи наукову концепцію розвитку обліку, який з початком реформування набував загрозливих ознак, Школою зроблено висновок про те, що коригування та перегляд уявлень про предмет та об’єкт обліку повинен носити виважений характер. Зміни у формах господарювання, запровадження ринкових принципів в економіці вимагало від Школи концептуальних розробок щодо реформування обліку.        На цю вимогу часу підготовлено: Концепцию организации бухгалтерського учета и контроля в аграрном секторе при рыночных отношениях / М.Я.Дем’яненко, В.Б.Мосаковський, Ф.Ф.Бутинець, Н.Д.Кошляк, та ін.. УААН, ИАЭ им.А.Г.Шлихтера, К.: 1992. - 46 с.

Школа під керівництвом Дем’яненка М.Я. одною з перших звернула увагу на необхідність розробки спрощеної системи обліку для фермерських господарств, спочатку як для орендних, а з часом і самостійних господарських формувань. Усі методичні розробки колективу по спрощеному обліку знайшли відображення на рівні нормативних галузевих методик: Методичних рекомендаціях з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах (наказ МінАП № 189, від 02.07.2001 р.; Інструкції по веденню бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах (затверджено наказом МСГП України від 5.03.1997 р. № 34); розробці облікових регістрів для ведення обліку в селянських (фермерських) господарствах (затверджено наказом МСГП України від 5.03.1997 р. № 34). Новий підхід до методології обліку в малих формах господарювання академіком Дем’яненком реалізовано через застосування моделі ”витрати-випуск”.

В цей період Школою вдосконалювалось облікове забезпечення внутрішньогосподарських розрахунків. Дем’яненком М.Я. було доведено, що централізована система обліку не враховує усіх тонкощів економічних відносин на внутрішньогосподарському рівні. Було розроблено відповідне облікове забезпечення цих відносин для визначення підсумків діяльності госпрозрахункових підрозділів. Особливим досягненням є реалізація ідеї вести облік на Особових рахунках госпрозрахункового колективу за допомогою чекової форми обліку та контролю [16, 17, 18].

Саме в нашій Школі вирішені питання обліку процесів приватизації та реформування колишніх радгоспів і колгоспів, організації обліку майнових та земельних відносин в новоутворених підприємствах. Зокрема, співробітниками Школи підготовлені: відповідні Накази Мінагрополітики щодо інвентаризації, визначення розміру пайового фонду, відображення в обліку реформування, оренди тощо; видано посібник “Бухгалтерське та податкове забезпечення майнових і земельних відносин у новостворених сільськогосподарських підприємствах; Рекомендації з врегулювання майнових і земельних відносин в сільськогосподарському бізнесі: документальне оформлення, облік і оподаткування /журнал “Облік і фінанси АПК № 5/2005 р.

Важливою віхою в діяльності Школи цього періоду стало науково-методичне та організаційне забезпечення становлення та розвитку аудиту і аудиторської діяльності в АПК.

Школою було підготовлено: Концепцію створення та розвитку аудиту по обслуговуванню агропромислового комплексу України (ДОП, ІАЕ УААН, 1995, 32 с.); навчальні видання “Економічний контроль на сільськогосподарських підприємствах” (К., “Урожай”, 1994, 268 с.) та “Аудит і аудиторська діяльність” (К. “Урожай», 1996, 256 с.); Збірник нормативних актів та рекомендацій щодо створення та розвитку аудиту по обслуговуванню підприємств АПК (ДОП, ІАЕ УААН, 1995, 93 с.).

Період адаптації до галузевих вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності. З 2001 року зі складу відділення фінансів, обліку та інвестицій очолюваного М.Я.Дем’яненком був відокремлений відділ методології обліку і аудиту, який до сьогодні функціонує як окремий функціональний підрозділ у складі відділення.

В цей період Інститутом послідовно відстоюється позиція щодо врахування галузевих особливостей в чинному законодавстві України з бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності, П(С)БО.

В 2003 році Школою проведено міжнародну науково-практичну конференцію “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи”. За її результатами направлені до Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Мінфіну, Держкомстату та Мінагрополітики України пропозиції щодо змін нормативних документів.

Проте, слід визнати, що Школі не вдалося відстояти інтереси галузі при прискореному прийнятті Україною міжнародних (транснаціональних) правил в обліку. Разом з тим, нами в 2005 році розгорнуто чи не єдину в Україні дискусію щодо прийняття П(С)БО. В Журналі “Облік і фінанси АПК” № 3, 4, 5 за 2005 рік опубліковано відкритий лист до Мінагрополітики та Мінфіну щодо прийняття П(С)БО “Біологічні активи” та ряд статей. Від нашої Школи до Методологічної ради з бухгалтерського обліку Мінфіну України постійно направляються пропозиції і щодо вдосконалення інших П(С)БО.

Школою підготовлено навчальний посібник “Облік сільськогосподарської діяльності”, що є першою в Україні спробою адаптування, викладених в П(С)БО 30 “Біологічні активи” міжнародних підходів до обліку і звітності, до потреб і реалій вітчизняного сільського господарства. [19].

У вересні 2008 року Школою проведено IVМіжнародну науково-практичну конференцію “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи”, де розглянуто і схвалено проект «Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки» [25].

В 2004 році Школою передано до Кабінету Міністрів України, Мінфіну, Мінагрополітики та Держкомстату Концепцію побудови річної бухгалтерської звітності сільгосппідприємств, що включає і саму форму Річного звіту та Інструкцію по його заповненню (“Річна бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств” (К.ІАЕ УААН, 2003 р., 162 с.).

Окрім того, Школою щорічно з 2000 року видаються унікальні методичні рекомендації, що забезпечують практичне складання і подання звітності. Так, в Методичних рекомендаціях по складанню бухгалтерської звітності підприємствами АПК за 2005 рік (опубліковані в № 1/2006 р. Журналу “Облік і фінанси АПК”) ми вперше в Україні подали рекомендації по складанню Додатку до річної звітності “Інформація за сегментами”. В 2008 році в практичному посібнику “Звітність сільськогосподарських підприємств за вимогами П(С)БО 30 “Біологічні активи” вперше розроблено рекомендації по поданню звітності за вимогами П(С)БО 30 та М(С)БО 41 та запропоновано стандартизовані форми приміток до фінансової звітності [20].

Важливою складовою сучасної роботи Школи є: облікове забезпечення державної фінансової підтримки сільгосптоваровиробника. [21, 22], обліку земельних ділянок [23] та інтелектуального капіталу [24].

Школою обґрунтовано необхідність та проведено науково-методичні та організаційні заходи по створенню в 2003 році Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України /далі - Федерація/. Членами Федерації стало близько тисячі бухгалтерів та фінансистів АПК України.

На сьогоднішній день Федерація: пройшла визнання як на національному, так і міжнародному рівнях. Вона є членом Громадських Рад при Мінфіні та Мінагрополітики України. Співпрацює з іншими професійними об’єднаннями. З 2005 року Федерація є асоційованим членом Євразійської Ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів (відділення МФБ).

З 2004 року, спільно з Федерацією Школа випускає міжнародний науково-виробничий журнал “Облік і фінанси АПК”. Рішенням Президії ВАК України від 15.12.04 р. № 3-05/11 Журнал внесено в перелік фахових видань в галузі економічних наук;

З 2006 року Школою підготовлено Комплексну програму підвищення кваліфікації і сертифікації бухгалтерів АПК, яка схвалена рішенням методичної ради з бухгалтерського обліку Мінагрополітики України.


Таблиця 1

Завдання Школи з науково-теоретичного обґрунтування та розробки специфічної методології галузевого бухгалтерського обліку

Заплановані заходи

Реалізовані заходи

1.   Розробка методології бухгалтерського обліку специфічних об’єктів сільського господарства – фізичного (землі сільськогосподарського та іншого призначення) і інтелектуального капіталу та біологічних активів.

2.   Розробка методології визначення фінансового результату від господарської діяльності в аграрному секторі економіки та науковий супровід обліку формування та розподілу прибутку.

3.   Методологічний супровід системи обліку, контролю цільового використання та аналізу ефективності використання коштів державної підтримки аграрного виробництва.

4.   Розробка методології системи відомчої аграрної статистики та організації обліку в тестових підприємствах.

5.   Вдосконалення методології бухгалтерської звітності аграрних підприємств. спрямованої на задоволення новітніх інституційних запитів, покращення інвестиційної привабливості, виконання соціальних функцій.

6.   Визначення і розмежування економічних категорій «вартість виробництва» і «собівартість продукції» , «справедлива вартість» і «ринкова вартість», розробка методологічних засад визначення собівартості і проведення оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції, відповідно, за справедливою і ринковою вартістю, обґрунтування переліку господарських ситуацій в яких доцільно їх застосовувати при складанні фінансової звітності, податкових звітів та статистичних спостережень.

7.   Вдосконалення методології документування господарських операцій в сучасних організаційно-юридичних формах господарювання та при застосуванні комп’ютерних технологій обробки економічної інформації.

8.   Формування методології уніфікації бухгалтерського та оперативно-технічного обліку задля отримання економічної інформації, що випливає із можливостей застосування новітніх інформаційних та виробничих технологій, регламентів виробництва.

В розвиток цих завдань Школою:

a.   Розроблено окремий бухгалтерський звіт аграрних підприємств (подано до КМУ, Мінфіну)

b.   Запропоновані методологічні підходи до організації бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського призначення

c.   Запропоновано методологічні підходи до оцінки сільськогосподарської продукції та біологічних активів за справедливими цінами

d.   Розроблено методологічне забезпечення обліку державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників

e.   Запропоновані концептуальні засади формування системи відомчої аграрної статистики

f.    Запропоновано загальні методологічні засади обліку інтелектуального капіталу

 

Таблиця 2

Завдання Школи із методичного забезпечення бухгалтерського обліку в аграрній галузі

Заплановані заходи

Реалізовані заходи

1.   Відпрацювання системної організації методичного забезпечення дотримання аграрними підприємствами єдиної галузевої облікової політики.

2.   Підготовка типових методик з організації управлінського обліку, інструкцій по визначенню собівартості продукції (робіт, послуг), фінансового результату від господарської діяльності, проведення економічного аналізу.

3.   Розробка методичного забезпечення системного зовнішнього (державного і недержавного) та внутрішнього (відомчого і приватного) контролю фінансово-господарської діяльності підприємств аграрного сектору економіки.

4.   Розробка організаційно-функціональних положень щодо відновлення вертикалі служб Міністерства та управлінь агропромислового розвитку обласних і районних держадміністрацій, відповідальних за дотримання методології та науково-методичний супровід галузевого бухгалтерського обліку і звітності

5.   Обґрунтування та методичне забезпечення посилення ролі ради з питань бухгалтерського обліку при Міністерстві аграрної політики України в частині координації роботи підрозділів Міністерства аграрної політики України, Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, профільних науково-дослідних інститутів та аграрних вищих учбових закладів для підготовки проектів законодавчо-нормативних актів, методичних рекомендацій з регулювання бухгалтерського обліку і звітності та написання підручників, навчальних посібників і брошур для студентів та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб підприємств аграрного сектору економіки.

6.   Організаційно-методичне забезпечення створення служби відомчої аграрної статистики в системі Міністерства аграрної політики України, координації зусиль департаментів та управлінь Міністерства аграрної політики, Державного Комітету статистики України щодо розробки Концепції відомчої аграрної статистики, законодавчих та інших нормативних документів з впровадження в Україні відомчої аграрної статистики.

В розвиток цих завдань Школою:

 

a.   З 1992 року здійснюється науково-методичний супровід діяльності Науково-методичної ради з питань бухгалтерського обліку та фінансів Мінагрополітики України

b.   Лише з 2005 року підготовлено та затверджено Мінагрополітики та Міністерством освіти і науки України 10 навчально-методичних посібників, більше 20 Методичних рекомендацій з облікового забезпечення специфічних видів сільськогосподарської діяльності

c.   Проводиться постійний методичний супровід виробничого обліку, питань планування, обліку та калькулювання собівартості продукції сільгосппідприємств

d.   Розробляються Альбоми форм первинних документів та Інструкції з документування господарських операцій на несільськогосподарських підприємствах АПК

e.  З 1993 року Школа здійснює наукові розробки з аудиторського обслуговування підприємств АПК

 

Таблиця 3

Завдання Школи з формування професії бухгалтера на міжнародних вимогах і стандартах

Заплановані заходи

Реалізовані заходи

1.   Сприяння формуванню суспільного інституту (інституції) професійних бухгалтерів та надання йому на рівні галузі та держави статусу дорадницької професійної ланки економічного життя громадянського суспільства, залучення його до державного регулювання бухгалтерського обліку і тих видів звітності, що використовують грошовий вимірник.

2.   Розробка програм підвищення кваліфікації представників бухгалтерської професії на рівні вимог міжнародних стандартів освіти професійного бухгалтера.

3.   Створення при галузевому професійному об’єднанні бухгалтерів науково-навчального Інституту задля організації системи підвищення кваліфікації бухгалтерів та їх сертифікації за вимогами стандартів Міжнародної Федерації Бухгалтерів.

4.   Налагодження співпраці з Міжнародною Федерацією Бухгалтерів, іншими міжнародними організаціями задля участі Школи та галузевого професійного об’єднання бухгалтерів в розробці МСФЗ та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в сільськогосподарському виробництві.

5.   Організація інформаційно-консультативного забезпечення роботи бухгалтерів на підприємствах аграрного сектору через випуск міжнародного науково-виробничого журналу «Облік і фінанси АПК», забезпечення функціонування бухгалтерських порталів на сайті Міністерства аграрної політики України та Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України.

6.   Інформаційно-методичне забезпечення роботи бухгалтерських служб підприємств аграрних дорадчих служб, регіональних семінарів-навчань бухгалтерів аграрних підприємств.

7.   Розробка та запровадження заходів задля посилення статусу бухгалтерів на підприємствах агропромислового виробництва, підняття іміджу бухгалтерів, сертифікованих за програмами, що відповідають міжнародним стандартам.

 

В розвиток цих завдань Школою:

 

a.   В 2003 році створено Федерацію аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України

b.   З 2004 року випускається фаховий науково-виробничий журнал “Облік і фінанси АПК”(більше 30 номерів)

c.   З 2006 року успішно супроводжується бухгалтерський портал на сайті Федерації та відповідна сторінка на сайті Мінагрополітики

d.   З 2005 року забезпечено вступ Федерації в асоційовані члени Євразійського відділення МФБ

e.   З 2006 року розроблено та апробується комплексна програма підвищення кваліфікації та сертифікації бухгалтерів.

f.    Школа щорічно проводить більше 30 семінарів-навчань бухгалтерів на всіх рівнях

 


Висновки. Вищеозначений науковий доробок та потенціал Інституту зобов’язує співробітників нашої Школи до постановки та реалізації нових завдань.

Перш за все, це завдання з розробки специфічної методології галузевого бухгалтерського обліку (таблиця 1). Важливим є завдання Школи і із методичного забезпечення бухгалтерського обліку в аграрній галузі (таблиця 2). Не менш важливим є завдання Школи і із формування в Україні професії бухгалтера на міжнародних підходах і стандартах (таблиця 3).

Ми переконані, що реалізація цих завдань забезпечить нашій Школі не тільки сьогоднішнє, але і майбутнє визнання.

 

Список використаних джерел

1. Німчинов П.П. "Новый план счетов для колхозов" // Вопросы экономики сельского хозяйства Украины, № 2, 1958 г.).

2. Немчинов П.П. Основные положения учета затрат и доходов в колхозах (применительно к исчисленню себестоимости продукции и рентабельности колхозного производства). - К.: Сельхозиздат УССР, 1957. - 151 с.

3. Ящук М.А. Удосконалення первинного обліку в колгоспах при внутрішньогосподарському розрахунку / Экономика и организация сельского хозяйства. Межведомственный сборник УНИИЭОСХ, вып. № 2, Изд-во ”Урожай”, К., 1964).

4. Ящук М.А. монографія ”Організація первинного обліку при внутрігосподарському розрахунку в колгоспах”, вид-во ”Урожай”, К., 1966 р.

5. Ящук М.А. “Організація первинного обліку при внутрігосподарському розрахунку в колгоспах”, вид-во ”Урожай”, - у 1970 році.

6. Ящук М.А., Моссаковський В.Б., Сук Л.К., Пуцов І.А. Методичні вказівки по застосуванню журнально-ордерної форми обліку в колгоспах і радгоспах. - К.: УкрНИИНТИ, 1967. - 2,0 д.а.

7. Ящук М.А., Моссаковський В.Б., Сук Л.К. Комплект бухгалтерских регистров по журнально-ордерной форме учета. Укр.отд.изд-ва ”Статистика”, К., 1967.

8. Моссаковський В.Б. Наскрізна задача по журнально-ордерній формі рахівництва та короткі вказівки по її виконанню. К.: Вид-во ”Урожай”, 1970. (у співавт. Ящук М.А., Сук Л.К.) - 9.2 друк.арк.

9. Моссаковський В.Б., Шваб В. Сальдовий метод обліку матеріальних цінностей при журнально-ордерній формі рахівництва. ВДНГ УРСР, 1969. С.3.

10. Сук Л.К. Внутрігосподарський розрахунок в колгоспах. – К.: Урожай, 1969. – 168 с.

11. Рекомендации по организации внутрихозяйственного контроля и деятельности ревизионных комиссий в колхозах: Мин-во сел..хоз-ва УССР. УНИИЭОСХ им.А.Г.Шлихтера. – К., 1984. – 92 с.;

12. Рекомендации по ведению учета и контроля в опытных и семеноводческих хозяйствах НИИ в условиях коллективного подряда / Я.М.Баренгольц, Н.М.Куница, П.Т.Саблук и др.; ЮО ВАСХНИЛ. УНИИЭОСХ им. А.Г.Шлихтера. УНИИЗ. Белоцерк. С.-х. ин-т им. П.Л.Погребняка. – К., 1984. - 25 с.

13. Методические рекомендации по контролю и ревизии деятельности межхозяйственных формирований в условиях агропромышленных обьединений УНИИЭОСХ им. А.Г.Шлихтера. УСХА. – К., 1986. – 128 с.

14. Бутинець Ф.Ф. Проблеми господарського контролю і ревізії в сільському господарстві” / Дисерт. На здобуття вчен.ступеня докт.екон. наук / М-во вищої та спец. Освіт. УРСР. КІНГ ім. Д.С.Коротченко. – К., 1987.

15. Гайдуцький П.І. Аналіз і контроль міжгалузевої господарської діяльності агропромислових формувань" / Дисерт. на здобуття вчен.ступеня докт.екон. наук / М-во вищої та спец. Освіт. УРСР. КІНГ ім. Д.С.Коротченко. – К., 1990.

16. Методические рекомендации по организации внутрихозяйственных отношений и учета на сельскохозяйственных предприятиях / ЮО ВАСХНИЛ, УНИИЭОСХ им.А.Г.Шлихтера. – К., 1988. – 65 с.

17. Рекомендації по організації економічних відносин в умовах оренди і внутрішньогосподарської кооперації. - К.: УНДІЕОСГ, 1990. – 115 с.

18. Рекомендации по учету при кооперативной форме организации производства в сельском хозяйстве / ИАЭ им. А.Г.Шлихтера УААН, 1992 г. - 70 с.

19. “Облік сільськогосподарської діяльності. К, вид. ТОВ “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 388 с.

20. “Звітність сільськогосподарських підприємств за вимогами П(С)БО 30 “Біологічні активи”. К., вид-во ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2008 р.228 с.

21. Методичні рекомендації з нормативного, бухгалтерського та податкового забезпечення державної фінансової підтримки підприємств АПК // Облік і фінанси АПК № 6. 2005 р. С. 84-170.

22. Посібник «Облік державної підтримки агропромислового виробництва. К., вид-во ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. - 322 с.

23. Облік і оцінка балансової вартості земель в наукових установах і підприємствах УААН. Практичний посібник. К.: Аграрна наука, 2006. – 276 с.

24. Навчальний посібник «Нематеріальні активи в роботі підприємств: правові основи, облік, оподаткування. К., вид-во ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2008 р.250 с.

25. Проект «Концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки» // Облік і фінанси АПК. – 2008. - № 3. - С.82-89.