banner-mia2.gif

Жук В. М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: інституціональний аспект: монографія. К.: ННЦ «ІАЕ», 2018. 408 с.

У монографії розкрито роль і значення бухгалтерської складової економічної науки, проаналізовано взаємозв’язок еволюції облікових і економічних теорій, що дозволило виявити інституціональну основу розвитку облікової практики і науки та сформулювати основи інституціональної теорії бухгалтерського обліку.

Обґрунтовано інституціональну парадигму бухгалтерського обліку, розкрито сутність, зміст і місію бухгалтерського обліку як важливого соціально-економічного інституту. Розглянуто наукову гіпотезу про зростання ролі інституту бухгалтерського обліку у подоланні економічних криз, забезпеченні довіри, порозуміння і керованості в сучасному світі. На інституціональній базі збагачено поняття функцій, предмета, об'єктів обліку, отримали розвиток його методологія і моделювання. Сформульовано методологію обліку трансакцій. Доведено необхідність задіяння імперіалістичних і інжинірингових підходів у розвитку бухгалтерського обліку. Науково обґрунтовано теоретичний базис розвитку інституту професійних бухгалтерів.

Монографія є продовженням наукових пошуків за програмою наукових досліджень 40.04.00.03.Д «Теоретико-методологічні засади трансформації інституціональних основ бухгалтерського обліку та гармонізацію звітності й аудиту в аграрному секторі економіки» Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». Текст монографії сформовано на основі змінених і доповнених матеріалів, опублікованих у монографії автора "Основы институциональной теории бухгалтерского учёта", що видана у 2013 році у м. Київ та м. Санкт-Петербург.

Монографія буде корисною для науково-педагогічних працівників, державних і професійних діячів, а також для всіх, хто цікавиться новітніми течіями економічної думки.

Рік видання: 2018
ISBN: 978-966-669-528-7
Кількість сторінок: 408 с.

Повний текст монографії 

Передмова

" Складність теорії робить практику більш простою"[1]

Я.В. Соколов

Бухгалтерський облік є мовою бізнесу національних і світових соціально-економічних просторів. Саме він забезпечує довіру, порозуміння і керованість в соціально-економічному середовищі. Такі статус і місія бухгалтерського обліку роблять його важливим елементом національної і глобальної безпеки. Підтвердження цьому ми спостерігаємо у політиці розвинених країн, в економічній політиці транснаціональних корпорацій, у їх патронаті формування міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності, професійних інститутів бухгалтерів.

Написання цієї книги вмотивоване внутрішнім незадоволенням автора становищем вітчизняного бухгалтерського обліку в системі національної безпеки, його місцем серед економічних наук та статусом в управлінському середовищі. Очевидно, що у вітчизняній бухгалтерській діяльності назріла необхідність визначення фундаментальних орієнтирів її реформування і подальшого розвитку.

Запозичені з економік розвинених країн "правила гри" не дали українській обліковій системі очікуваних, задекларованих результатів. Продовжує зменшуватися роль бухгалтерського обліку на всіх рівнях управління. Бухгалтерська складова втрачає вагу в економічній науці. Знижується соціальний статус бухгалтерів-практиків. У країні сформувалася тенденція ігнорування попереднього наукового обґрунтування та обговорення нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку. Досі не розроблено Концепцію розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Ці проблеми складно вирішувати на старій теоретичній базі, яка дісталася нам із радянських часів. Потреба у виробленні нових фундаментальних орієнтирів розвитку бухгалтерського обліку очевидна. Наукове співтовариство зобов'язане сформувати обліково-інформаційну стратегію, реалізація якої відбуватиметься в національних інтересах України.

Важливими на цьому шляху є: розуміння цілей; переконливість наукового обґрунтування; професійне забезпечення реалізації обраної стратегії. Лише осучаснення парадигми і теорії бухгалтерського обліку гарантуватиме бажаний результат. Доцільно, щоб воно: відповідало сучасним поглядам наукових шкіл розвинених країн; віддавало прерогативу "поглядам збоку" при розгляді наукових завдань; використовувало політику "бухгалтерського імперіалізму" і "бухгалтерського інжинірингу", політику вирішення завдань на перетині наук і практик.

На наш погляд, вибір інституціональної основи нової парадигми і теорії бухгалтерського обліку найбільше відповідає як вітчизняним реаліям і потребам, так і сучасним поглядам передових наукових шкіл.

По-перше, вона розглядає бухгалтерський облік як соціально-економічне явище. Бухгалтерський облік відповідає науково-теоретичній категорії "інститут".

По-друге, у професійному середовищі сформувалося усвідомлення того факту, що інститути відіграють вирішальну роль у розвитку бухгалтерського обліку.

По-третє, інституціональна теорія у всіх її проявах – і у старому інституціоналізмі, і у неоінституціональному напрямку – є вершиною сучасної економічної науки. Вона дала світу кілька лауреатів Нобелівської премії, використовується в політиці розвинених держав.

Обраний інституціональний базис досліджень дозволяє нам не тільки вирішувати проблеми, а й ефективно позиціонувати напрацювання бухгалтерської школи як у економічній науці, так і на державному і міждержавному рівнях.

Найглибше вплив інституціональних чинників на стан усіх складових соціально-економічних середовищ досліджувався в США.

На пострадянському просторі заслуговують на увагу дослідження таких вчених, як В.В. Панков, Л.А. Чайковська, Є.Ю. Воронова, В.Л. Кожухов. У науковому виданні "Інституціональні аспекти бухгалтерського обліку та контролю" ці автори зробили спробу відповісти на ряд питань: "Що дає інституціональна парадигма для теорії обліку?" "Наскільки правомірна постановка питання про інституціональний аналіз бухгалтерського обліку?" тощо. Інституціональний підхід, на думку згаданих учених, дозволяє розглядати багато ізольованих зовні явищ і об'єктів через призму пов'язаних із ними соціальних, культурних, політичних, господарських відносин[2].

Дослідженням нових концептуальних змін у бухгалтерському обліку присвячена дисертаційна робота О.О. Канцурова[3] під керівництвом академіка НААН України П.І. Гайдуцького. Це дослідження проводилося з позиції комплексного аналізу існуючої концепції розвитку бухгалтерського обліку як невід'ємної складової інституціональної системи, що представляє собою конструктивні елементи облікової системи та суміжних систем, розташованих у строго визначеному порядку.

Інституціональна теорія застосовувалася до досліджень у сфері бухгалтерського обліку як доктрина, здатна пояснити сучасний стан і перспективи розвитку бухгалтерського обліку з позицій взаємодії базових економічних інститутів. Крім того, в якості інструментарію для оцінки сучасних тенденцій стану і розвитку бухгалтерського обліку такі вчені, як  О.С. Височан[4], Е.С. Гейєр[5], С.Ф. Легенчук[6], О.М. Петрук[7], застосовували інституціональний аналіз і синтез, що дозволило виділити в еволюції інституту бухгалтерського обліку різні етапи і суперечливі тенденції. Результатом застосування цими авторами інституціонального аналізу стала побудова інституціональних моделей бухгалтерського обліку в умовах інституціонального середовища, заснованих на інтересах користувачів інформації бухгалтерського обліку та правил взаємодії між ними.

Цікавими є і дослідження Р.Ф. Бруханського[8], О.П. Панадія[9] та І.Б. Садовської[10], присвячені інституціональним аспектам управлінського обліку. У якості відправної точки у дослідженнях цих учених вбачається інституціональний підхід, що представляє собою сукупність методологічних принципів, заснованих на включенні в аналіз інститутів, а також економічних і неекономічних чинників. При цьому інституціональні теорії розглядаються як керівний принцип дослідницького процесу, тобто як призма, крізь яку проходять дослідження управлінського обліку.

До сфери наукових досліджень В.М. Метелиці[11], Б.В. Мельничука[12], Т.І. Єфименко[13], Л.Г. Ловінської, Т.С. Осадчої[14], С.Ф. Бардаша[15], І.А. Юхименко-Назарук[16], Н.В. Семенишеної[17], В.З. Семанюк[18],  М.С. Пушкаря[19], М.А. Проданчука[20], входять пошуки в області інституціональної теорії обліку і контролю, поведінкових обґрунтувань організації облікового процесу та прийняття рішень обліковими працівниками.

Застосування положень інституціональної теорії бухгалтерського обліку до дослідження окремих питань, пов'язаних із запровадженням міжнародних стандартів фінансової звітності, нових правил обліку в окремих галузях національної економіки, а також до розвитку обліку на основі новітніх інформаційних технологій та інтернет-технологій, знайшли місце у працях Ю.С. Бездушної[21], М.В. Дубініної[22], М.П. Павлюковця[23], Є.Ю. Попко[24],

Разом з тим дослідження наших колег у доступних нам джерелах не виходять на формування інституціональної парадигми і теорії бухгалтерського обліку. Однак без такої основи інституту бухгалтерського обліку складно реалізувати місію попередження і подолання економічних криз, забезпечення довіри, порозуміння і керованості в сучасному світі.

Вивчення інституціональних впливів у розвитку бухгалтерського обліку заплановано програмами наукових досліджень у системі НААН України. За основними позиціями ці дослідження не дублюють зарубіжні підходи. Це підтверджує і наша монографія.

З 2007 р. такі дослідження проводить відділ методології обліку і аудиту (сьогодні – відділ обліку та оподаткування) Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук України (НААН). А з 2008 р – також Інститут обліку і фінансів, що знаходиться у сфері наукової координації НААН.

27 листопада 2013 року на засіданні Президії Національної академії аграрних наук України було заслухано доповідь автора цієї монографії "Інституціональна теорія бухгалтерського обліку в науковому забезпеченні соціально-економічного розвитку". На цьому засіданні Президія НААН визнала фундаментальну цінність та вагомість результатів досліджень із питань формування основ інституціональної теорії бухгалтерського обліку і задекларувала вектор на застосування її положень у роботі Академії та її структур.

Ця монографія є проміжним результатом досліджень теми формування інституціональної парадигми і теорії бухгалтерського обліку автором і науковим колективом Інституту обліку і фінансів НААН.

Примітки:

[1] Соколов, Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М.: Финансы и статистика, 2003. 496 с.

[2] Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля. / Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова. М.: Изд-во «РЭА им. Г.В. Плеханова», 2009. 428 с.

[3] Канцуров О.О. Інституціональні засади розвитку бухгалтерського обліку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". Київ, 2015. 33 с.

[4] Височан О.С. Інституціоналізм у сучасній вітчизняній теорії бухгалтерського обліку: історичні витоки та генезис. Причорноморські економічні студії. 2017. Випуск 16. С. 155-161.

[5] Гейєр Е.С. Інституціональний підхід до проблеми взаємодії бухгалтерського обліку й оподаткування. Науковий журнал "Вісник ДонНУЕТ". 2012. № 3 (55). С. 322-330.

[6] Легенчук С.Ф. Класифікація теорій бухгалтерського обліку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнародний збірник наукових праць. 2010. №3 (18). С. 190-211.

[7] Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 420 с.

[8] Бруханський Р.Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій: монографія. / Р.Ф. Бруханський, П.Р. Пуцентейло та ін. Тернопіль, ФОП Осадца Ю.В., 2017. 388 с.

[9] Панадій О.П. Управлінський облік у сільськогосподарських підприємствах в умовах сучасних інституційних перетворень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". Київ, 2017. 21 с.

[10] Садовська І.Б. Розвиток функцій управлінського обліку в умовах інституціональних змін. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Економічні науки. 2014. №4 (28). С. 281-286.

[11] Метелиця В.М. Інституціональні та фізіократичні аспекти розбудови бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: монографія. К.: ІАЕ, 2015. 688 с.

[12] Мельничук Б.В. Проблеми запровадження МСФЗ в Україні: інституціональний підхід. Облік і фінанси АПК. 2011. №3. С. 24-27.

[13] Єфименко Т.І., Жук В.М., Ловінська Л.Г. Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності. К.: ДННУ "Академія фінансового управління", 2015. 400 с.

[14] Осадча Т.С. Глобалізація та розвиток бухгалтерського обліку. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету.  Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2016. Випуск 13 (49). Ч. 1.С. 145-151.

[15] Bardash, Sergii, Osadcha, Tetiana. Identification of the impact of globolization on the development of accounting metodology. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol.3. № 5. P. 343-351.

[16] Юхименко-Назарук І.А. Аналіз інституційних наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні. Вісник ЖДТУ. 2013. №4 (66). С. 126-130.

[17] Семенишена Н.В., Слободян В.Д. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в умовах функціонування інституційного середовища. Вісник ТНЕУ. 2011. №1. С. 146-149.

[18] Семанюк В.З. Теорія обліку: інституційний підхід. Економічний аналіз. 2012. Вип. 11. Ч. 4. С. 281-283.

[19] Пушкар М.С., Семанюк В. Актуальність розробки сучасної парадигми обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: Міжнародний науковий журнал. 2017. Випуск 1-2. С. 7-20.

[20] Проданчук М.А. Інституціональна економічна теорія у формуванні методології бухгалтерського обліку. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. 2014.  № 5. С. 146-155. 

[21] Бездушна Ю.С. Бухгалтерський інжиніринг у міжнародних стандартах фінансової звітності. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв'язки: збірник матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р.; м. Київ). / Відпов. за вип. Б.В. Мельничук. К.: ННЦ "ІАЕ", 2015.  С.16-20. 

[22] Дубініна М.В., Мачильська Л. Інституційне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2013. Випуск 34. Частина 1. С. 138-143.

[23] Павлюковець М.П. Розвиток бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприємств в умовах інтернет-технологій: дисертація на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук за спец 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". Київ, 2014. 200 с.

[24] Попко Є.Ю. Розвиток методології оцінки в бухгалтерському обліку: інституціональний підхід. Бізнес Інформ. 2013. №2. С. 218-222.

.