banner-mia2.gif

УДК 330.1

П.М. Бездушний,

Завідувач «Відділенням механізації сільського господарства»

ВП НУБІП України «Немішаївський агротехнічний коледж»

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·         Проанализировано инфраструктуру и состояние национальной системы охраны прав интеллектуальной собственности.

·         Раскрыта сущность понятия «изобретение» и «патент» и определено их место в системе защиты прав интеллектуальной собственности Украины.

·         Приведен порядок патентования изобретений и полезных моделей, разработанных в отрасли сельскохозяйственного машиностроения.

 

Key issues that are examined:

·         An infrastructure and state of the national  system of guard of intellectual ownership rights is analysed.

·         Essence of concept «invention» and «patent» is exposed and their place is certain in the system of defence of intellectual ownership of Ukraine rights.

·         The order of patenting of inventions and useful models, developed in industry of agricultural engineer is resulted.

 

Постановка проблеми. Розробка нових машин та механізмів в галузі сільськогосподарського машинобудування завжди була і залишаться важливою ланкою в ефективному функціонуванні аграрного сектору економіки України. Інтелектуалізація даного сегменту аграрної галузі важлива через ряд визначальних факторів присутніх сучасних умовах господарювання.  Останнім часом проблема “охорони права інтелектуальної власності”, набуває все більшого економічного,  політичного та морального значення.

Від вирішення проблеми створення ефективної системи охорони інтелектуальної власності в сільському господарстві залежить міцність фундаменту для інноваційної моделі його розвитку, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції у світовому ринковому середовищі.

Метою даної статті  є аналіз діючої системи охорон прав інтелектуальної власності та визначення пріоритетів подальшого розвитку системи патентування в галузі сільськогосподарського машинобудування.

Виклад основного матеріалу.  

Інфраструктура щодо охорони прав інтелектуальної власності. Головною ланкою в інфраструктурі національної системи охорони прав інтелектуальної власності є Державний департамент інтелектуальної власності утворений у 2000 році у складі Міністерства освіти і науки Державний департамент інтелектуальної власності як урядовий орган державного управління.

Основними завданнями Департаменту встановлено:

-       участь у межах своєї компетенції у забезпеченні реалізації державної політики в сфері інтелектуальної власності;

-       прогнозування і визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності;

-       організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Щовесни оприлюднюється Річний звіт Держдепартаменту. Це дозволяє всебічно оглянути його діяльність за попередній рік. У звіті можна отримати інформацію про основні події року, що стосуються діяльності державної системи інтелектуальної власності, та ознайомитися з детальними підсумками роботи за низкою розділів:

удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності;

реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності;

захист прав у сфері інтелектуальної власності;

інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності;

комплектування фондів патентної документації;

міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності;

підготовка та підвищення кваліфікації фахівців, стимулювання творчої діяльності тощо.

Згідно звіту Державного департаменту інтелектуальної власності станом на 01.11.2009 року (з 1992 р) всього зареєстровано 272 700 охоронні документи:

-       93 464 патентів на винаходи з урахуванням перереєстрованих авторських свідоцтв та 20-річних після коротких;

-       45 270 патенти на корисні моделі;

-       19 651 патентів на промислові зразки;

-       114 284 свідоцтво на знаки для товарів і послуг з урахуванням розділених реєстрацій;

-       11 свідоцтв на топографії ІМС;

-       10 реєстрацій кваліфікованого зазначення походження товарів;

-       10 свідоцтв на право використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

У тому ж 2000 році створене державне підприємство "Український інститут промислової власності", яке знаходиться у сфері управління Міністерства освіти і науки України та Державного департаменту інтелектуальної власності. Саме на Інститут покладено обов’язок проведення   експертизи заявок на об'єкти промислової власності на відповідність умовам надання правової охорони, забезпечення роботи Державних реєстрів, передбачених чинним законодавством у сфері охорони промислової власності, проведення науково-дослідних робіт та інших дій щодо надання правової охорони таким об'єктам.

Процедура отримання охоронних документів.

Поняття винаходу в галузі сільськогосподарського машинобудування.  Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи в Україні, регулюються Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 р. № 3687-ХII в редакції Закону № 1771-Ш від 01.06.2000 із змінами, внесеними згідно з Законом № 2188-14 від 21.12.2000 (далі — Закон №1771).

Відповідно до Закону винахід - технологічне (технічне) вирішення, що відповідає умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню і промислової придатності).

 Крім того, Закон №1771 вирізняє поняття секретного винаходу, як  винаходу, що містить інформацію, віднесену згідно із Законом України "Про державну таємницю" до державної таємниці.

Важливого значення мають правові відносини щодо створення винаходів у ході виконання службових обов’язків. До службових винахід відносять винаходи, створені працівниками:

-             у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця - особи, яка найняла працівника за трудовим договором (контрактом), - за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

-             з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

До службових обов'язків зокрема відносяться обов'язки, що зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення винаходу (корисної моделі).

Дорученням роботодавця при цьому є видане працівникові виключно у письмовій формі завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності підприємства або діяльності роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної моделі).

Право на винахід охороняється державою і засвідчується патентом. Патентом є охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство та право власності на винахід. Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки.

Разом з тим, процедура отримання патенту на винахід в галузі сільськогосподарського машинобудування складна та тривала.  Правова охорона надається лише винаходу, що не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності, тобто якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Зокрема, об'єктом винаходу може бути:

1.     Продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин).

2.     Спосіб.

3.     Застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням.

При цьому право на одержання патенту має по-перше, винахідник, по-друге роботодавець (якщо винахід є службовим); правонаступник винахідника або роботодавця. Патент на винахід надає його власникові виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, та забороняти його використання всім іншим особам без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається відповідно до Закону №1771  порушенням прав, що надаються патентом. Такі права, діють від дати публікації відомостей про його видачу.

 Порядок отримання патенту на винахід в галузі сільськогосподарського машинобудування. Особа, яка бажає одержати патент на винахід і має на це право заявник, подає заявку на його видачу до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (Укрпатент), який здійснює приймання, розгляд та проведення експертизи заявок. Заявку подають безпосередньо до Укрпатенту або надсилають на його адресу: вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601, Україна.

Вимоги до складу й оформлення матеріалів заявки, поданню заявки визначені "Правилами складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель", затвержденими наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 22 січня 2001 року № 22 які є обов'язковими для заявників. За наявності кількох заявників, один із них може бути призначений іншими заявниками як спільна довірена особа (спільний представник).

Заявка складається українською мовою і повинна містити:

  • заяву про видачу патенту України на винахід;
  • опис винаходу;
  • формулу винаходу;
  • креслення (якщо на них є посилання в описі);
  • реферат.

До заявки додають також документ, що підтверджує сплату збору за подання заявки. Таким документом є копія платіжного доручення на перерахування збору з відміткою установи банку або квитанція. Терміни і порядок сплати зборів за подання заявки, а також їх розміри зазначені у "Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності", що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716.  Розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності на винаходи в галузі сільськогосподарського машинобудування   наведено в табл.

Таблиця

Розміри зборів за дії, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності на винаходи в галузі сільськогосподарського машинобудування   наведено в табл.

Вид збору

Розмір збору, гривень

За подання заявки (міжнародної заявки) на винахід (корисну модель), формула якого містить не більш як три пункти 

800 

додатково за кожний пункт понад три  

80 

За подання заяви про виправлення помилки в заявці на винахід (корисну модель), що не є очевидною чи технічною 

800 

за кожний додатковий пункт формули винаходу (корисної моделі), якщо внаслідок подання цієї заяви збільшується кількість пунктів 

80 

За подання клопотання про публікацію відомостей про заявку на видачу патенту на винахід раніше 18 місяців від дати подання цієї заявки 

100 

За ознайомлення з матеріалами заявки на винахід (корисну модель) після публікації відомостей про цю заявку чи про видачу патенту 

100 

За проведення кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, формула якого має один незалежний пункт 

3000 

додатково за кожний незалежний пункт формули винаходу понад один 

3000 

За публікації про видачу патенту на винахід (корисну модель) 

200 

додатково за кожний аркуш понад 15 належно оформлених аркушів опису, креслень, формули винаходу (корисної моделі) і реферату (сумарно), що містяться у заявці 

10 

За подання клопотання про надання виписки з відповідного реєстру щодо відомостей про певний патент на винахід (корисну модель) 

100 

За внесення до відповідного реєстру змін щодо певного патенту на винахід (корисну модель) за ініціативою власника патенту 

800 

За видачу дубліката патенту на винахід (корисну модель) 

100 

За опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 

400 

За опублікування змін до опублікованих відомостей про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 

400 

За опублікування відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) чи будь-якої кількості винаходів (корисних моделей), зазначених у патенті 

600 

Річний збір за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту) на винахід за кожний рік дії патенту починаючи від дати подання заявки (перший, другий рік*)

300  

* Збільшується з кожним наступним роком

 

Патент України на винахід у галузі сільськогосподарського машинобудування видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід, яка встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності). На підставі рішення про видачу патенту і за наявності документа про сплату державного мита за його видачу здійснюється державна реєстрація патенту та публікація відомостей про його видачу у офіційному бюлетені. Видача патенту проводиться у місячний строк після його державної реєстрації.

Висновки.  Аналіз проведений в публікації дає привід стверджувати про деяку складність та тривалість процедури патентування в галузі сільськогосподарського машинобудування. Зараз і за оформлення, і за подальшу підтримку патенту потрібно платити. Така досить складна і значна по вартості система патентування не стимулює винахідницьку діяльність: думки наших талановитих співвітчизників не зупинити, інтелектуальну власність вони створювали, і створюватимуть, а ось захистити її і дати можливість працювати на користь  вітчизняних сільськогосподарських  підприємств поки що можуть не всі.  

За останні роки в сільськогосподарському машинобудуванні  дещо послаблена  державна система створення інновацій і впровадження їх в реальне аграрне виробництво.  У недавньому минулому інноваційний процес починався з фундаментальних і пошукових досліджень, обов'язково проходив стадію прикладних наукових досліджень, а завершувався освоєнням інновацій на сільськогосподарських підприємствах. На сьогодні  колишня система працює не досить ефективно, оскільки перестав функціонувати механізм її  адміністративного управління і бюджетного фінансування. А новий механізм, що діє відповідно до ринкових принципів, поки що не дійшов до сільського господарства. До того ж розрив між наукою і сільськогосподарським виробництвом останнім часом зріс, оскільки вони опинилися організаційно роз'єднані. Щоб відновити роботу інноваційної системи в сільському господарстві, слід зосередити максимум зусиль і засобів на процесі впровадження інновацій в реальний аграрний сектор. Тут вони дадуть найбільшу віддачу, оскільки дозволять запустити в дію і інші ланки інноваційного процесу.

 

Список використаних джерел

1.     Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N997

2.     Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 1716

3.     Офіційний сайт державного підприємства "Український Інститут промислової власності" [Електронний ресурс]: Режим доступу. –  http://www.ukrpatent.org/ua/yak_otr

4.     Наказ Міністерства освіти і науки України  № 175 "07" Червня 2000р.  «Про створення державного підприємства "Український Інститут промислової власності"»