banner-mia2.gif

УДК 631.162:657.3

М.Ф. Огійчук, к.е.н., професор, зав. кафедри

Т.П. Шев'якова, доцент,

Л.Г. Панченко, к.е.н., доцент,

Л.О. Сколотій, к.е.н., доцент,

кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Спрощена система оподаткування за фіксованим

сільськогосподарським податком і її вплив на

фінансові результати в аграрних підприємствах

Постановка проблеми. Однією з пріоритетних функцій держави є створення сприятливого економічного середовища в сільському господарстві. Основні пріоритети державної аграрної політики та шляхи їх реалізації визначені в Законі України “Про державну підтримку сільського господарства України” серед яких: цінова політика, пільгове оподаткування, бюджетна підтримка, сприяння кредитному забезпеченню.

На сучасному етапі розвитку економіки державна підтримка аграрного сектора здійснюється переважно через бюджетний та податковий механізми. Проблеми оподаткування аграрного сектору економіки традиційно привертають увагу науковців і практиків.

Впровадження з 1 січня 2007 р. П(С)БО 30 “Біологічні активи” вносить суттєві зміни у визначенні фінансових результатів, а також для платників фіксованого сільськогосподарського податку (ФСП) до розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам податкової політики в аграрному секторі економіки присвячено праці М. Дем’яненка [10], С. Дем’яненка [11], Л. Шатковської [15], В. Жука [9], Л. Кірсенка [12], М. Проданчука [14] тощо.

Формування цілей статті. Метою даної статті є аналіз спрощеної системи оподаткування за ФСП і її вплив на фінансові результати, податкове навантаження на сільськогосподарського товаровиробника.

Виклад основного матеріалу. Господарська діяльність підприємства завжди пов’язана з впливом на неї податкової системи. Використовуючи податковий механізм, держава може стимулювати і стримувати розвиток аграрної сфери. Запровадження з 1999 року ФСП спростило податкову систему для сільгосптоваровиробників, знизило податкове навантаження на галузь шляхом заміни ним дванадцяти податків і зборів, що повинні були сплачувати сільськогосподарські товаровиробники.

Спрощена система оподаткування сільгосптоваровиробників та податкові пільги у сукупності знизили загальне податкове навантаження на сільськогосподарське виробництво до 1,5% вартості валової продукції (для порівняння – у Росії цей показник у межах 5-7 % і у країнах ЄС – 3 %).

Все ж слід зауважити, що із року в рік ситуація з нарахуванням та сплатою ФСП істотно змінюється. Про це свідчать дані платників цього податку по Харківській області: в 2007 році в порівнянні з 2005 роком площа сільськогосподарських угідь як об’єкт оподаткування зменшилась на 181969 га, а сума ФСП – на 831,8 тис. грн.

Однією з причин цього явища є зменшення кількості платників ФСП, які в Харківській області в 2007 році становлять 1534 платника. Серед платників цього податку 88,1 % спеціалізується на виробництві продукції рослинництва, 10,8 % – продукції тваринництва, 1,1 % – продукції рибництва.

Суттєвим показником ефективності ФСП та його впливу на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств є розмір податкового навантаження на 1000 грн товарної продукції. В середньому по Харківській області в 2006 році цей показник склав 3,67 грн; в той же час у ВАТ "Агрокомбінат "Слобожанський" Чугуївського району, який спеціалізується на вирощуванні свиней, – 0,59 грн, у ЗАТ "Альянс" Харківського району, що спеціалізується на виробництві овочів закритого ґрунту, – 0,02 грн.

Наведені дані свідчать про необхідність корінних змін в порядку оподаткування сільськогосподарських товаровиробників з переходом до загальної системи оподаткування з пріоритетом застосування земельного податку та податку на прибуток, який повинен бути зменшений на суму сплаченої плати за землю. Додаткові проблеми з визначенням фіксованого сільськогосподарського податку виникають у зв’язку з впровадженням з 1 січня 2007 року П(С)БО 30 "Біологічні активи".

За цим положенням та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів фінансовий результат від основної діяльності підприємства складається з таких фінансових результатів:

– від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів;

– від реалізації сільськогосподарської продукції біологічних активів як запасів, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу;

– від зміни справедливої вартості біологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу.

Тобто з'явились нові й достатньо вагомі складові, які збільшують фінансові результати сільськогосподарських товаровиробників. Особливо це стосується підприємств, які спеціалізуються на виробництві продукції рослинництва. Сума отриманого доходу від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів зменшує питому вагу доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу при визначенні платників ФСП.

Тому, на нашу думку, є всі підстави підтримати проект розрахунку питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за 2007 рік, який запропоновано Мінагрополітики України.

Проектом передбачається вилучення із загальної суми доходу підприємства доходу від первісного визнання сільськогосподарської продукції та зміни вартості біологічних активів.

Свої аргументи підтвердимо розрахунками, що наведені у табл. 1.

Одним із найскладніших питань, які виникають при застосуванні П(С)БО 30 ”Біологічні активи“ є визначення справедливої вартості на сільськогосподарську продукцію та на біологічні активи. Складність цього питання обумовлена передусім термінологічною різноманітністю оцінок, що використовуються в тексті М(С)БО 41 ”Сільське господарство“. Поряд із тим відсутність або нерозвиненість активних ринків у країнах з перехідною економікою ускладнює застосування ринкового підходу для визначення справедливої вартості в системі оцінок бухгалтерського обліку та підходи до її визначення.

 

 

 

Таблиця 1

 

Розрахунок

питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської

продукції власного виробництва та продукції її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за 2007 р. по ДП ДГ “Кутузівка”, тис. грн.

Пор.№

Назва показника

Джерело інформації

Сума

1

2

3

4

 

1.

Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належить сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування

Розрахунково: р. 1.1. + р. 1.2.

15760

 

1.1.

– рослинництво;

За даними бухгалтерського обліку сума кредитових оборотів по субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції” аналітичні рахунки продукції рослинництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 “Дохід від реалізації необоротних активів” аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)

5800

 

1.2.

– тваринництво

За даними бухгалтерського обліку сума кредитових оборотів по субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції” аналітичні рахунки продукції тваринництва (без ПДВ) та кредитових оборотів по субрахунку 742 “Дохід від реалізації необоротних активів” аналітичні рахунки реалізації довгострокових біологічних активів (без ПДВ)

9960

 

2.

Доходи отримані від реалізації продукції рибництва, що вирощена у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах), які належать товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування

За даними бухгалтерського обліку кредитові обороти по субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції” аналітичних рахунків продукції рибництва (без ПДВ)

 

3.

Доходи, отримані від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства

За даними бухгалтерського обліку кредитові обороти по субрахунку 701 “Дохід від реалізації готової продукції” аналітичних рахунків реалізації продуктів переробки (крім підакцизних товарів) без ПДВ

1900

 

4.

Доходи, отримані протягом останнього податкового періоду від надання супутніх послуг*

За даними бухгалтерського обліку кредитові обороти по субрахунку 703 “Дохід від реалізації робіт і послуг" (відповідно до Переліку супутніх послуг, затвердженому наказом Мінагрополітики від 29.01.07 №55) без ПДВ

 

5.

Сума доходу, отримана сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки

Розрахунково:

р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4

17660

 

6.

Загальна сума доходу підприємства

За даними бухгалтерського обліку кредитові обороти по субрахунках 791 “Результат операційної діяльності”, 792 “Результат фінансових операцій”, 793 “Результат іншої звичайної діяльності“, 794 “Результат надзвичайних подій”

27382

 

7.

Сума, на яку зменшують загальну суму валового доходу підприємства

Розрахунково: р. 7. + р. 7.2. + р.7.3.

8376

 

7.1.

Сума одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки

За даними бухгалтерського обліку кредитові обороти по рахунку 48 “Цільове фінансування цільові надходження”, або по іншому рахунку, на якому обліковують суми, одержаних з державного бюджету коштів фінансової підтримки

925

 

7.2.

Сума доходу, отримана від реалізації іноземної валюти

За даними бухгалтерського обліку кредитові обороти по субрахунку 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти” в частині реалізації іноземної валюти, що отримана у вигляді кредитів

 

7.3.

Сума доходу від первісного визнання та від зміни вартості біологічних активів, які обліковуються за справедливою вартістю

За даними бухгалтерського обліку кредитові обороти по субрахунку 710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю” в частині збільшення справедливої вартості біологічних активів, що обліковуються за справедливою вартістю

7855

 

8.

Скоригований валовий дохід підприємства

Розрахунково: р. 6- р.7

18602

 

9.

Питома вага доходу від реалізації с.-г. продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік

р. 5/р. 8х100%

94,9

 

* рядок 4 заповнюють тільки сільськогосподарські підприємства, які протягом звітного року утворені шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення.

 

Активний ринок у Харківській області склався по наступним видам товарної рослинницької продукції :пшениця м'яка, пшениця тверда, гречка, ячмінь, соняшник, кукурудза.

В тваринництві справедлива вартість визначається відповідно договорам, укладеним на поставку молока, м'яса в живій вазі.

Для виконання вимог П(С)БО 30 потрібно уточнити деякі моменти, а саме: на яку дату потрібно оцінити одержану продукцію: на момент завезення зерна на тік чи після завершення його доробки, адже зерно надходить протягом тривалого часу (10-15 днів і більше залежно від площі збирання та інших чинників), ціни протягом цього строку змінюються, як правило, щотижня (табл. 2). При цьому спостерігається зміна якості продукції.

Таблиця 2

 

Ціни на зерно та насіння соняшнику на біржовому і позабіржовому ринках

Харківської області за серпень – жовтень 2007 року, грн./т

Назва с.-г. продукції

Рівень цін

Серпень

Вересень

Жовтень

01.08.07

09.08.07

16.08.07

23.08.07

30.08.07

06.09.07

13.09.07

20.09.07

27.09.07

04.10.07

11.10.07

18.10.07

Пшениця м'яка 3 кл.

800

990

1050

1050

1050

1050

1120

1100

1100

1050

1100

1100

Пшениця м'яка 4 кл.

750

920

930

1000

1000

960

1070

1050

1050

1050

1050

1050

Пшениця м'яка 5 кл.

740

880

890

740

740

880

990

950

950

910

900

950

Пшениця м'яка 6 кл.

710

803

790

740

740

800

980

950

950

950

850

950

ячмінь 3 кл.

780

820

820

980

980

980

820

1150

1150

1125

950

1125

Соняшник

 

 

 

 

 

 

2250

2300

2500

2630

2500

2497

 

Первісне визнання власної продукції рослинництва відображається в тому звітному періоді, у якому вона відокремлюється від біологічного активу (тобто при збиранні врожаю), за умови, що в майбутньому підприємство отримає вигоди від використання цієї продукції, а її вартість може бути достовірно визначена.

Різке коливання цін не дає можливості визначати справедливу вартість на момент оприбуткування продукції. Ціна може бути остаточно визначена лише на момент продажу. Тому доцільно складати Акт визначення справедливої вартості біологічних активів або сільськогосподарської продукції 1 раз на місяць та оцінювати їх за справедливою вартістю, яка склалась на активному ринку на кінець місяця.

Наведемо приклад складання цього акту по ДП ДГ “Кутузівка” Харківського району Харківської області, яке спеціалізується на виробництві продукції тваринництва.

 

ДПДГ “Кутузівка”

ЗАТВЕРДЖУЮ

(підприємство, установа, організація)

Керівник підприємства ______________

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05460427

(підпис, ФІО)

 

30        09             2007 р.

 

Акт № 9

визначення справедливої вартості біологічних активів

та / або сільськогосподарської продукції

Складено “30вересня 2007 р.

Комісія яка створена відповідно до Наказу про облікову політику від  16.05.2007 р. № 96 - П у складі:

Зам. директора Князева Е.Г., гол. зоотехніка Василенко О.Ф., провідного економіста Свидло Н.Н., гол. бухгалтера Саниної Т.І.

розглянула документи (інформацію періодичних видань, прайсів, веб-сайтів), що підтверджують справедливу вартість активів (сільськогосподарської продукції) за переліком, наведеним нижче, і встановила наступне:

 

Пор. №

Об’єкт обліку

(біологічний актив та/або с/г продукція)

Одиниця виміру

Документальне підтвердження рішень з оцінки

Справедлива вартість, грн/од.

№ бухгалтерської справи

Метод оцінки

1

2

3

4

5

6

1

Свинина в живій вазі

кг

10,00

9

Справедлива вартість

2

Яловичина в живій вазі

кг

8,40

9

Справедлива вартість

3

Молоко

кг

1,90

9

Справедлива вартість

Враховуючи ситуацію на ринку, визначену справедливу вартість застосовувати для оцінки зазначених в акті біологічних активів на “30  09  2007 р. та зазначеної в акті сільськогосподарської продукції протягом 2007 року

 

Голова комісії                        ______       зам. директора          Князев Євген Григорович

                                               (підпис)               (посада)                                 (ім’я, по батькові, прізвище)

Члени комісії                         ______       гол. зоотехнік            Василенко Олена Федорівна

                                               (підпис)               (посада)                                 (ім’я, по батькові, прізвище)

                                               ______       пров.економіст         Свидло Наталія Миколаївна

                                               (підпис)               (посада)                                 (ім’я, по батькові, прізвище)

                                               ______       гол. бухгалтер            Салина Тетяна Іванівна

                                               (підпис)               (посада)                                 (ім’я, по батькові, прізвище)

Потребує подальшого дослідження методика визначення фінансових результатів при первісному визнанні біологічних активів у тваринництві, які пов'язані з низкою наступних чинників:

– неможливість порівняти товарну і валову продукцію вирощування та відгодівлі тварин;

– неможливість використання ціни реалізації для оцінки валової продукції, оскільки якість тварин (вгодованість) може бути визначена лише після закінчення відгодівельного періоду;

Відсутність ринкових цін на окремі види сільськогосподарської продукції і додаткові біологічні активи призводить до грубих порушень визначення фінансових результатів згідно чинних стандартів бухгалтерського обліку.

У зв’язку з цим пропонується на дату складання балансу в залежності від зміни справедливої вартості на підставі складеного акту потрібно здійснити переоцінку біологічних активів. Приклад переоцінки наведено в табл. 3.

Таблиця 3

 

Бухгалтерська довідка

щодо переоцінки поточних біологічних активів тваринництва

ДП ДГ "Куту зівка Харківського району Харківської області,

що оцінюються за справедливою вартістю на 30.09.2007 року

№ та шифр рах.

Види та групи тварин

Справедлива вартість біологічних активів на 30.09.07р., грн

Жива вага,

кг

Справедлива вартість 1 кг,

грн

Справедлива вартість біологічних активів, визначена на дату балансу (30.09.07р.),

грн

Різниця між справедливою вартістю та вартістю, визначеною на дату балансу,

грн

Кореспонденція рахунків

де­бет

кре­дит

1

2

3

4

5

6 =

гр. 4 х гр. 5

7 =

гр. 6 – гр. 3

8

9

212

Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю

5010659

Х

Х

5415157

404498

212

710

2121

Телички 2006 року

722435

103205

8,40

866922

144487

212

710

2122

Нетелі

762160

95270

8,40

800268

38108

212

710

2123

Бички 2006 року

1642960

205370

8,40

1725108

82148

212

710

2124

Телички 2007 року

714464

89308

8,40

750187

35723

212

710

2125

Бички 2007 року

640640

80080

8,40

672672

32032

212

710

 

Разом

4482659

573233

Х

4815157

332498

212

710

2126

Свині

528000

60000

10,00

600000

72000

212

710

 

Аналіз цієї таблиці свідчить про те, що при визначенні справедливої вартості біологічних активів, визначеної на дату балансу, не враховані вгодованість тварин та їх статево-вікові групи. Тобто справедлива вартість поточних біологічних активів тваринництва потребує уточнення. Така ситуація спостерігається в більшості господарств області.

За очікуваними показниками господарської діяльності в ДП ДГ "Кутузівка" дохід від реалізації продукції, робіт та послуг складає 2480 тис. грн. Цей дохід збільшується на суму доходу від первісного визнання сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю (табл. 4), що порушує основний принцип бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності нарахування доходів і витрат і визначається прибуток на стадії виробництва, а не реалізації.

Після первісного визнання вся продукція рослинництва, а також додаткові біологічні активи, які не беруть участі у сільськогосподарській діяльності (утримуються для продажу, напрям їх використання не визначено тощо), оцінюються та відображаються згідно з П(С)БО  9 "Запаси".

На дату балансу сільськогосподарська продукція і додаткові біологічні активи відображаються за найменшою з двох оцінок:

1) або за первісною вартістю, тобто справедливою вартістю, встановленою на момент їх первісного визнання, або за вартістю, за якою вони відображаються в обліку на дату їх визнання запасами;

2) або за чистою вартістю реалізації.

Таблиця 4

 

Бухгалтерська довідка

з визначення доходів (витрат) від первісного визнання

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

по ДП ДГ “Кутузівка” за 2007 р. (очікувані результати)

Пор. №

Види

продукції

Виробництво продукції,

ц

Витрати на вирощування сільськогосподарської продукції і біологічних активів,

тис. грн

Вихід сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю,

тис. грн

Дохід і від первісного визнання с. – г. продукції та додаткових біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю,

тис. грн

Витрати від первісного визнання с. – г. продукції та додаткових біологічних активів, які оцінюються за справедливою вартістю, тис. грн

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

 

Продукція рослинництва. Всього

9400

14986

5586

Х

Х

1

Зернові та зернобобові культури

105195

5491

9152

3661

231

7101

2

Насіння соняшника

12000

1148

3015

1867

231

7101

3

Інша продукція рослинництва

2761

2819

58

231

7101

 

Продукція тваринництва. Всього

9810

10093

1865

1582

Х

Х

4

Вирощування ВРХ в ж.м.

4100

3375

2000

1375

9401

232

5

Свиней

250

400

210

190

9401

232

6

Птиці

20

35

18

17

9401

232

7

Молоко

60000

6000

7865

1865

232

7101

 

Всього по підприємству

19210

25079

7451

1582

Х

Х

 

Вважаємо, що сільськогосподарську продукцію рослинництва в натуральному вираженні необхідно визначати, виходячи з її фактичної маси (кількості) у місці оприбуткування за вирахуванням мертвих відходів, усушки (зерна), угару зеленої маси при силосуванні, сінажуванні тощо. Таким чином, на баланс продукція оприбутковуватиметься після сортування та сушіння, а неочищена продукція відображатиметься в обліку тільки в кількісному вираженні.

Тому вважаємо, що впровадження П(С)БО 30 "Біологічні активи" та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів в частині оцінки продукції при первісному визнанні та від зміни вартості біологічних активів на дату складання балансу доцільно удосконалити, розробити методику щодо корегування фінансового результату на залишок сільськогосподарської продукції, призначеної для продажу та тварин, які оцінені за справедливою вартістю.

Висновки та пропозиції. Необхідно відмовитись від діючого необ’єктивного оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком та перейти до прямого оподаткування земельним податком і податком на прибуток підприємств, при цьому податок на прибуток зменшувати на розмір сплачуваного податку за землю. Потребують узгодження фінансовий та податковий облік при визначенні фінансового результату діяльності підприємства, в тому числі й при визначенні термінів доходи, витрати. Розробити методику визначення фінансових результатів діяльності підприємства, при якій враховувати доходи, отримані від реалізації сільськогосподарської продукції, а не від її виробництва. Внести зміни до П(С)БО 30 "Біологічні активи" стосовно відображення в обліку порядку коригування залишку сільськогосподарської продукції та біологічних активів, яка залишилась на кінець року, відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" за найменшою з двох оцінок: за первісною вартістю (фактичною собівартістю) або справедливою вартістю на суму калькуляційних різниць.

 

Список використаних джерел

1.      Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 № 996 – ХІV.

2.      Закон України "Про фіксований сільськогосподарський податок" від 17.12.98 № 320 – ХІV.

3.      Наказ Мінфіну "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування від 30.11.99 № 291.

4.      Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" від 08.11.05 № 790.

5.      Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" від 29.11.99 № 290.

6.      Наказ Мінфіну "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" від 31.12.99 № 318.

7.      Наказ Мінфіну "Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів" від 29.12.06 № 1315.

8.      М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 4–те вид., перероб. і допов. За ред.. проф. М.Ф.Огійчука. – К.: Алерта, 2007. – 979 с.

9.      Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред. Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ "Юр-Агро-Веста", 2007. – 368 с.

10.  Дем'яненко М.Я. Реформування податкових відносин в аграрному секторі АПК // Економіка АПК. – 1999. - № 6. – С. 78-82.

11.  Дем'яненко С. Оподаткування сільського господарства в ЄС та США. – К.: Ін-т екон. досліджень та політ. консультацій, 2002.

12.  Кірсенко Л.В. Аграрники відстояли свої інтереси щодо спец режимів оподаткування // Облік і фінанси АПК. – 2005. - № 2. – С. 102-104.

13.  Лисяк Л.В. Підвищення ефективності бюджетної політики в аграрному секторі економіки // Зб. наук. пр. / Харків. нац. аграр. ун-т – Вісник ХНАУ. Серія "Економіка АПК і природокористування. – Харків. – 2006. – С. 141-145.

14.  Проданчук М. Податкові розрахунки та звітність у системі фінансового обліку // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 9. – С. 26-32.

15.  Шатковська Л.С., Герасимука І.В., Павлюковець М.П. Особливості організації обліку розрахунків з податку на додану вартість у сільському господарстві // Облік і фінанси АПК. – 2006. - № 1. – С. 87-97.

16.  Бухгалтерський облік на підприємствах АПК. – Том ІІ. Посібник по застосуванню нормативно-методичних документів Мінагрополітики та ДПА України / За ред. В.М. Пархоменка та В.М. Жука – К.: ІАЕ, 2004. – 496 с.