banner-mia2.gif

УДК 338.434:621

П.М. БЕЗДУШНИЙ, завідувач

відділенням механізації сільського господарства,

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і

природокористування України "Немішаївський агротехнічний коледж"

 

СТАН ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ В УКРАЇНІ

 

Питання, які розглядаються:

·      Проаналізовано стан та перспективи розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування та визначено основні напрями її державної підтримки.

Ключові слова: сільськогосподарське машинобудування, фінансове забезпечення, державна підтримка.

 

Вопросы, которые рассматриваются:

·      Проанализировано состояние и перспективы развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения и определены основные направления ее государственной поддержки.

Ключевые слова: сельскохозяйственное машиностроение, финансовое обеспечение, государственная поддержка.

 

Issues that are examined:

·      An analyzed the state and prospects of the industry of agricultural engineering and the main directions of its state support.

Keywords: agricultural engineering, financial support, state support.

 

Постановка проблеми. Сільськогосподарське машинобудування у структурі економіки України займає одне з найважливіших місць, так як є головним джерелом розвитку сільськогосподарської та продовольчої галузей, які є стратегічно важливими, оскільки забезпечують продовольчу безпеку держави. Як визначено Програмою розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, Україна має значний потенціал розвитку сільськогосподарського машинобудування, необхідну базу для створення комплексів із замкнутим технологічним циклом виробництва практично всієї номенклатури технічних засобів з вирощення, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Створення таких комплексів з одночасним технічним переоснащенням підприємств відповідає сучасним вимогам розвитку промисловості та забезпечує зростання економічної ефективності виробництва.

Разом з тим, в Україні відсутня дієва державна політика розвитку вітчизняного машинобудування для забезпечення потреб сільгоспвиробників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукове забезпечення розвитку вітчизняного сільськогосподарського машинобудування представлене дослідженнями з питань виробництва і збуту продукції, підбору кадрів, обґрунтування необхідності маркетингу на промислових і, зокрема, машинобудівних підприємствах. Даних наукових проблем стосуються праці таких авторів, як І. Акімова, Н. Гончарова, В. Нехай, П. Перерва. Вирішенню проблеми забезпечення виробників сільськогосподарської продукції технікою присвячені праці таких вітчизняних авторів, як С. Бугіль, І. Гронська, А. Дудяк, В. Ліпчук, М. Малик, В. Сердюк, В. Ситник, І. Сушко, П. Макаренко, Л. Мірошник, С. Рижук, І. Шувар та інших.

На сьогодні актуальним є питання державної фінансової підтримки галузі сільськогосподарського машинобудування та оцінки ефективності функціонування даного механізму в останні роки.

У зв’язку з цим, метою статті є узагальнення основних тенденцій розвитку сільськогосподарського машинобудування та визначення рівня державного сприяння відродженню даної галузі.

Виклад основного матеріалу. Визначаючи сучасний рівень розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування В.В. Нехай відмічає, що в умовах активного реформування економіки сільськогосподарське машинобудування України переживає кризу. Поряд із цим, технічний потенціал, що є в сільському господарстві країни, не відповідає вимогам сучасного виробництва. Розвиток галузі сільськогосподарського машинобудування України потребує уваги в зв’язку з тим, що він впливає на становище сільського господарства, на насиченість харчового ринку країни і, таким чином, на рівень життя українського народу [4].

Говорячи про науковий       потенціал у галузі аграрного машинобудування варто погодитись з М. Хелемендиком, який відмічає, що для того, щоб розробити перспективні конкурентоспроможні машини, потрібні талановиті вчені та конструктори. І вони в Україні є. Проте незаперечно доведено, що наявність таланту ще не вирішує успіху справи, адже абсолютна більшість людей, наділених технічним талантом, не вміє розвинути його та ефективно ним користуватися [1].

В Україні є 14 факультетів механізації сільськогосподарського виробництва, кілька інститутів механізації та сільськогосподарського машинобудування, всього ж близько двадцяти колективів розробників сільськогосподарської техніки. І це не враховуючи окремих винахідників і народних умільців, яких в Україні безмежно багато [1].

Важливою проблемою розробки та впровадження нових видів сільгосптехніки є її надійність. Адже, як справедливо відмічають В. Войтюк, А. Демко складні проблеми забезпечення надійності вітчизняної техніки в сфері виробництва вирішуються емпірично, без належного теоретичного обґрунтування математиків, металофізиків, механіків [3].

Проблема надійності, якості та високого технічного рівня вітчизняної сільськогосподарської техніки є важливою як для держави, так і для машинобудівників, і сільгоспвиробників. Розв’язання її потребує належного правового підґрунтя та державної участі через належне фінансування новітніх технологій та науково-технічних розробок.

На сьогодні обсяги випуску техніки вітчизняними підприємствами зменшуються, окремі підприємства не працюють або взагалі припинили своє існування. Ситуація критична: сільгоспвиробники забезпечені технікою лише наполовину від технологічної потреби, а наявний машино-тракторний парк майже на 90 % потребує заміни [5].

Така ситуація склалася не зважаючи на наявну правову основу підтримки сільськогосподарського машинобудування, що діє на сьогодні. Зокрема з 2002 року діє Закон України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу», який визначає основні напрями державної політики пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, створює сприятливі економічні умови для збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості, визначає шляхи формування ринку та вдосконалення системи забезпечення агропромислового комплексу вітчизняною технікою і обладнанням.

До вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу Законом віднесено сукупність промислових підприємств, науково-дослідних, проектно-конструкторських організацій, навчальних закладів та інших установ, незалежно від форм власності, які забезпечують системний підхід до створення, проведення випробувань, організації виробництва, експлуатації, ремонту, технічного обслуговування та послуг, моніторингу ринку, навчання кадрів для забезпечення потреб сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості у техніці і обладнанні, у загальних обсягах виробництва яких продукція для вирощування, збирання, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції становить не менше 50 відсотків.

Відповідно до ст. 4 Закону розвиток вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу разом з його складовими: створення і виробництво техніки та обладнання, її технічне обслуговування і ремонт, а також формування інфраструктури ринку вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу є пріоритетними напрямами розвитку національної економіки.

Законом були визначені суттєві обсяги державної підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2003-2010 рр. Зокрема, видатки Державного бюджету України на це щорічно, протягом 2003-2010 років визначалися у державному бюджеті окремим рядком. Обсяги зазначених бюджетних асигнувань були встановлені до одного відсотка від загальних видатків державного бюджету і спрямовувалися на фінансування таких заходів з підтримки пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу:

1) створення та підготовка серійного виробництва нової техніки і обладнання для агропромислового комплексу згідно із затвердженими (схваленими) Кабінетом Міністрів України програмами з виробництва технологічних комплексів, машин та обладнання для агропромислового комплексу;

2) переоснащення підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу та впровадження новітніх технологій проектування та виготовлення техніки і обладнання;

3) формування та розвиток ринку техніки і обладнання для агропромислового комплексу та вдосконалення його інфраструктури;

4) часткова (до 70 відсотків) компенсація облікової ставки Національного банку України за кредитами банків, що надаються підприємствам вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на виготовлення техніки і обладнання для агропромислового комплексу, та державна підтримка банків, що здійснюють довгострокове кредитування цих підприємств;

5) часткова (до 40 відсотків) компенсація державою вартості техніки і обладнання для агропромислового комплексу, що поставляється сільськогосподарським товаровиробникам і підприємствам харчової та переробної промисловості;

6) закупівля вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу з наступною реалізацією її сільськогосподарським товаровиробникам і підприємствам харчової та переробної промисловості на умовах фінансового лізингу.

У 2007 році Постановою Кабміну була затверджена Державна програма розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007 - 2010 роки [6]. Програма спрямована на вирішення питань системного розвитку галузі машинобудування для агропромислового комплексу і забезпечення сільськогосподарських та переробних підприємств високоефективною конкурентоспроможною вітчизняною технікою і обладнанням.

Фінансове забезпечення програмою розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу передбачалося здійснювати за рахунок:

-            власних коштів підприємств та організацій, діяльність яких пов'язана з виробництвом складної сільськогосподарської техніки;

-            ресурсів фінансово-кредитної сфери (банківського кредитування, коштів інвестиційних фондів, Пенсійного фонду, страхових інвестиційних компаній);

-            грантів та іноземного капіталу;

-            залучення приватного капіталу;

-            коштів державного бюджету.

Аудит стану виконання Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007-2010 роки, проведений Рахунковою палатою України засвідчив, що вона, як і попередні, не виконана, а її мета не досягнута. За час дії програми рівень виконання заходів за рахунок бюджетних коштів становив лише 18,2 % від передбаченого обсягу. При цьому з бюджету фінансувався тільки один із трьох програмних напрямів - дослідно-конструкторські роботи. Два інших - компенсація кредитних ставок банків за кредитами на технічне переоснащення підприємств АПК та удосконалення нормативно-правової бази з питань машинобудування для АПК - не фінансувалися взагалі [5]. Як наслідок, за наявності наукових розробок підприємства не змогли переоснастити власне виробництво під випуск нової продукції, що послабило їхню конкурентоспроможність.

Загалом державна фінансова підтримка сільськогосподарського машинобудування представлена в Державному бюджеті двома напрямами:

·          Державна підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів

·          Компенсація облікової ставки НБУ, відсоткових ставок комерційних банків за кредитами на технічне переоснащення підприємств машинобудування для АПК.

Проектом постанови КМУ «Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державної підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів» [7] встановлено, що бюджетні кошти спрямовуються на:

- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт із створення нових технічних засобів і ресурсо- та енергозберігаючих технологій в машинобудуванні, що визначені Державною програмою розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007-2015 роки;

- відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що залучаються підприємствами машинобудування для агропромислового комплексу
на реалізацію інвестиційних проектів, спрямованих на технологічне переоснащення зазначених підприємств.

За рахунок бюджетних коштів за напрямом, передбаченим другим із зазначених підпунктів підприємствам сільськогосподарського машинобудування – виконавцям інвестиційних проектів компенсується сума відсотків, сплачених ними за користування кредитами, наданими у національній валюті, виходячи з розміру облікової ставки Національного банку, що діяла на дату нарахування відсотків за користування кредитом, але не більш як відсоткова ставка за залученими такими підприємствами кредитами:

1,8 облікової ставки Національного банку — за середньостроковими (до трьох років) кредитами;

2,0 облікової ставки Національного банку — за довгостроковими (до п’яти років) кредитами.

Відбір інвестиційних проектів проводиться відповідно до Порядку відбору інвестиційних проектів, для реалізації яких у реальному секторі економіки надається державна підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. № 860.

Мінпромполітики здійснює попередній розгляд інвестиційних проектів, за результатами якого подає Комісії з координації здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів, утвореній відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 2010 р. № 415, попередні висновки щодо надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів.

Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів із зазначенням її виду та обсягу.

Висновки. Як висновок слід відмітити, що аграрний сектор економіки України має потужні стимули для розвитку національного сільськогосподарського машинобудування. Вітчизняний ринок цієї продукції характеризуватиметься сильним попитом в коротко- і середньостроковій перспективі. У зв’язку з цим, у процесі вдосконалення системи фінансової підтримки галузі важливо передбачити питання щодо забезпечення стимулювання та державної підтримки пріоритетного розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу. Найважливішим у цьому плані, на нашу думку, є визначення механізмів захисту підприємств вітчизняного сільськогосподарського машинобудування від недобросовісної конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках, встановлення сприятливої податкової політики для таких підприємств та розробка особливих механізмів кредитування і цінової політики у вітчизняному сільськогосподарському машинобудуванні.

 

Список використаних джерел

1. Хелемендик М. Перспектива сільськогосподарського машинобудування України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.propozitsiya.com/?page=149&itemid=1418&number=44

2. Положення про Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 3.08.2000 р. № 1210: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1210-2000-%EF

3. Войтюк В. Технічний рівень сільгосптехніки – битва за врожай неминуча / Войтюк В., Демко А. // Інформаційний щомісячник «Пропозиція»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.propozitsiya.com/?page= 149&itemid=1415&number=44

4. Нехай В.В. Підвищення результативності діяльності підприємств сільськогосподарського машинобудування на основі маркетингу: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімферополь, 2006. – 23 с.

5. Державна підтримка сільськогосподарського машинобудування – міф // Сайт Рахункової палати України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article /16733684

6. Про затвердження Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007 - 2010 роки, Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2007 р. № 1181: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1181-2007-%EF

7. Про затвердження Порядку використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державної підтримки вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу, в тому числі через механізм здешевлення кредитів, Проект постанови Кабінету Міністрів України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://industry.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid= A65E57C42F1B8AF49C7DDECE27D5F41D?art_id=84592&cat_id=42148