banner-mia2.gif

О.І. Коблянська,

канд. екон. наук, доцент кафедри Обліку і аудиту,

Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка

Ю.В. Сліпченко,

магістр Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

 

Ключевые вопросы, которые рассматриваются:

·          В данной статье рассматривается проблема проведения экспортно-импортных операций, объем экспорта и импорта товаров и услуг в нашей стране.

·          Указана динамика объемов экспорта-импорта услуг, указаны страны-партнеры Украины в экспорте и импорте услуг.

 

Key issues that examined:

·          In the given article the problem of conduct in export and import operation, the volume of export and import of goods and services in our country is considered.

·          The dynamic of the volume of export and import services is pointed out, the country Ukrainian-partners in export and import services are mentioned.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Здійснювати операції пов’язані з зовнішньоекономічною діяльністю підприємства можуть лише висококваліфіковані спеціалісти, які знають міжнародні правила розрахунків, а також володіють нормативною базою по регулюванню порядку проведення операцій в іноземній валюті в Україні та за її межами. Експортно-імпортні операції залишаються основним джерелом валютних надходжень підприємств-резидентів. Створення у сфері експортно-імпортних операцій сприятливих законодавчих та податкових умов для українських підприємств буде стимулювати збільшення обсягів притоків іноземної валюти в державу.

Міжнародні зв’язки України розширюються, активізуються і поглиблюються економічні реформи, тому ще більше підприємств почало здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

Діяльність кожного господарюючого суб’єкта в сучасних економічних умовах є предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин, які зацікавлені в результатах його функціонування. Тому формування та розвиток вітчизняної економіки залежить від вирішення проблеми зовнішньоекономічних зв’язків, тому що вони відіграють значну роль у національній економіці, істотно впливають на темпи економічного росту в Україні. Ефективне управління експортно-імпортними операціями неможливе без науковообгрунтованого підходу до розв’язання комплексу задач їх інформаційного забезпечення, які вирішуються в системі обліку і аналізу. Тому саме сучасному стану проведення експортно-імпортних операцій в Україні присвячена дана стаття.

Головною метою дослідження є проаналізувати і оцінити механізм регулювання експортних та імпортних операцій в Україні, уточнити місце і зміст експортно-імпортних операцій у системі зовнішньоекономічної діяльності та конкретизувати економічно-правове значення і сутність експортно-імпортних операцій. Адже, щоб уникнути негативних обставин в боротьбі за ринки збуту, суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності потрібно постійно слідкувати за змінами, які відбуваються в механізмі зовнішньоторговельного регулювання, знати відмінності національних митних режимів, норми та правила, які вводяться міжнародними угодами.

Аналіз сучасних досліджень і публікацій. Проблема сучасного стану проведення експортно-імпортних операцій в Україні є досить актуальною на даний момент. Свідченням цього є прийняття Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність». Найбільш ґрунтовно ця проблема розглянута у працях таких вітчизняних вчених: Ф.Ф. Бутинця, С.Ф. Голова, Л.О. Кадуріної, М.В. Кужельного, Є.В. Мниха, М.С. Пушкаря, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченька та інших.

Виклад основного матеріалу дослідження. У загальному розумінні імпорт - (імпорт товарів) - це купівля (у тому числі з оплатою у негрошовій формі) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності у іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів із ввезенням їх на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.

Імпортна операція — комерційна діяльність, що пов'язана з закупівлею та ввезенням в Україну іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх наступної реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.

До імпортних операцій відносяться:

-    придбання товарно-матеріальних цінностей від іноземних постачальників на умовах комерційного кредиту;

-    ввезення товарно-матеріальних цінностей або отримання послуг в порядку бартерних угод;

 

- ввезення товарів в рахунок централізованих імпортних закупок;

- придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг з оплатою готівкою та безготівковими розрахунками;

- отримання товарно-матеріальних цінностей та послуг в якості безоплатної допомоги [3].

Експорт - це продаж товарів чи послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення продукції за межі митних кордонів України з метою отримання доходів від виробничої або інших форм господарської діяльності [1].

Експортна операція — комерційна діяльність, пов'язана з продажем та вивезенням за кордон товарів, робіт, послуг для передачі їх у власність іноземному контрагенту.

В умовах зовнішньоекономічної діяльності існують наступні види експортних операцій:

-     експорт товару за наявні грошові кошти;

-     експорт товару в межах державного або комерційного кредиту, або за рахунок відстрочки платежу;

-     експорт товару на умовах консигнаційної угоди;

-     експорт товару на умовах бартерної угоди;

-     експорт товару в рахунок надання допомоги.

Крім товарів можливий ще експорт робіт (наприклад, будівництво об'єктів за кордоном) та експорт послуг (технічні послуги, навчання фахівців і т.п.).

Експорт товарів (робіт, послуг) може здійснюватися у разі виконання певних вимог:

- здійснення експортних операцій повинно бути передбачене її статутними документами;

- контракт на експорт товарів (робіт, послуг) має бути укладений у письмовій формі і відповідати всім вимогам, встановленим Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів);

- при визначенні предмету експортного контракту повинні бути враховані такі обмеження, як квотування та ліцензування експорту, визначені законодавством України.

Експорт робіт, послуг класифікується як експорт капіталу, тобто як вивезення за межі України капіталу в будь-якій формі з метою отримання прибутку від виробничої та інших форм господарської діяльності.

Але при укладенні експортних угод слід пам'ятати, що деякі види експорту в Україні заборонені, зокрема:

-   експорт з території України предметів, які представляють національне, історичне або культурне надбання українського народу, що визначається відповідно до законів України;

-   експорт товарів, який здійснюється з порушенням прав промислової та інтелектуальної власності.

Детальний перелік товарів, експорт яких заборонений, затверджується Верховною Радою за поданням Кабінету Міністрів України [4].

Вихід на міжнародний рівень суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності повинен забезпечити зміцнення їх фінансово-економічного становища та становища держави в цілому. Сприяти цьому повинні сучасні підходи до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, які базуються на економічному обґрунтуванні кожної операції, оцінки ефекту і ефективності від її здійснення. При цьому повинні бути враховані як інтереси учасника, так і держави, які часто потребують прийняття компромісних рішень.

Досвід діяльності підприємств України на зовнішньому ринку підтверджує необхідність врахування його особливостей при оцінці вигідності зовнішньоекономічних операцій та проектів. Слід враховувати перспективну зміну попиту на продукцію та можливість зміни обсягу виробництва, коливання світових цін на ресурси та готову продукцію, зміну витрат на виробництво зі зміною обсягу випуску продукції. Врахувати всі чинники надзвичайно важко, а в багатьох випадках і неможливо. Але із збільшенням кількості врахованих чинників достовірність результатів розрахунків зростає.

Складним є розрахунок ефективності великих міжнародних проектів, які виконуються тривалий час. В цьому випадку важко спрогнозувати окремі характеристики проекту пов’язані з різними ризиками, наприклад: інфляційними (зростання цін на матеріали, зростання заробітної плати тощо); політичними (введення обмежень, ембарго, нестабільність ситуації в країні); ринковими (зміна світових цін, зниження попиту тощо); валютними (зміна валютних курсів). Формально ці ризики визначаються методами теорії ймовірності та математичної статистики, і в розрахунки вводяться показники ймовірності економічних результатів і витрат майбутніх періодів. Оцінки ефективності проектів при цьому є наближеними.

Складність зовнішньоекономічних операцій не дає змоги жорстоко формалізувати всі чинники впливу, в зв’язку з чим система розрахунків не обов’язково повинна мати єдиний критерій. Можливе існування двох і більше критеріїв залежно від інтересів залучених до проекту учасників.

Успіх проведення імпортних та експортних операцій та реалізація міжнародних проектів залежить не лише від достовірності економічної оцінки, а й від досвіду, інтуїції, знань спеціалістів та керівників, відповідальних за їх здійснення. Важливим при цьому є використання аналогів та попереднього досвіду, володіння інформацією про партнерів, вміння вести переговори. Самі по собі розрахунки не гарантують успіху, але є відправною точкою при прийнятті рішень.

Перехід української економіки до системи ринкових відносин передбачає її активну участь в світогосподарських зв’язках, поглиблення інтеграції економіки України в міжнародну економіку.

Інтернаціоналізація та глобалізація господарського життя в тій чи іншій мірі характерна для усіх держав незалежно від рівня розвитку та географічного розташування. Одним з наслідків процесу перетворення в нашій країні є різке зростання кількості підприємств, які беруть активну участь у різних напрямках зовнішньоекономічної діяльності.

Сучасне світове суспільство характеризується зміцненням взаємодії між країнами. Тенденція до об’єднання підсилюється необхідністю розв’язання глобальних проблем, які виникають перед людством. Найбільш глибокою основою закріплення цілісності світу складає взаємозалежність країн в економічній сфері. Жодна країна в світі не може повноцінно існувати, якщо вона не являється повноцінною частиною світогосподарських зв’язків. На сьогодні існує два способи глобалізації світу: шляхом міждержавних економічних союзів та завдяки всесвітній торговельній організації (ВТО).

Найважливішою рисою розвитку сучасного світового господарства являється інтернаціоналізація виробництва, зростання економічної взаємозалежності держав, перехід цивілізованих країн від замкнутих національних господарств до економіки відкритого типу. Одна з форм прояву відкритості – міжнародна економічна інтеграція, яку можна розглядати як вищу форму інтернаціоналізації в економіці.

Розвиток зовнішньої торгівлі України в умовах глобалізації та інтернаціоналізації тісно пов’язаний з розвитком зовнішньої торгівлі країн СНД.


Image

Рис.1. Структура зовнішньої торгівлі


Важливе значення має зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2006 року. У січні-червні 2006р. обсяги експорту товарів та послуг порівняно з січнем-червнем 2005р.  збільшились на 5,1%, імпорту - на 22% і становили відповідно 20886,1 млн.дол. та 21871,2 млн.дол.США. Від’ємне сальдо становило 985,1 млн.дол.,у січні-червні 2005р. позитивне сальдо – 1955,9 млн.дол (рисунок1). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,95 (у січні-червні 2005р. - 1,11).

 

Структура зовнішньої торгівлі України порівняно з січнем-червнем 2005р. змінилася у бік деякого зменшення частки товарів в експорті. В той же час структура імпорту залишилась без змін. 

Загальний обсяг експорту товарів та послуг до країн СНД становив 6987,4 млн.дол. і збільшився в порівнянні з січнем-червнем 2005р. на 12,7%, до  інших країн світу – 13898,7 млн.дол.  і збільшився на 1,6%.

 Обсяг імпорту товарів та послуг з країн СНД становив 9876,8 млн.дол. і збільшився в порівнянні з відповідним періодом попереднього року на 17,8%, з інших  країн світу – відповідно 11994,4 млн.дол. і збільшився на 25,7%.

Частка  експорту до країн СНД зросла до 33,5% проти 31,2% у січні-червні 2005р., при цьому питома вага імпорту з країн СНД зменшилась до 45,2% (у  січні–червні 2005р. – 46,8%).

Обсяги експорту товарів з України зросли на 2,1%, імпорту - на 22,1% і становили відповідно 17363,2 млн. та 20282,6 млн. доларів. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2919,4 млн.дол., у січні-червні 2005р. позитивне сальдо складало  397,1 млн. дол. (рисунок 2).

Україна здійснювала зовнішньо-торговельні операції товарами з партнерами із 201 країни світу.

 


Image

Рис.2. Обсяги зовнішньої торгівлі товарами

 

Експортні поставки товарів здійснювали 10,1 тис. підприємств і організацій різних форм  власності, з них приватної форми власності – 9,4 тис., вартість поставок  яких становила 92,4%  загального обсягу експорту, державної  – 0,6 тис. та відповідно 7,5%.

Імпортні поставки товарів здійснювали 18,7 тис. підприємств, з них приватної форми власності – 18,2 тис., вартість поставок яких складала 77,9% загального обсягу імпорту, державної  – 0,4 тис. та відповідно 22%, комунальної – 0,1 тис. та 0,1%.

У структурі експорту збільшилась частка поставок до країн СНД і склала 30,4% проти 28,7% у відповідному періоді попереднього року. У той же час, частка експорту товарів до інших країн світу скоротилась з 71,3% до 69,6%. З країн СНД імпортовано 47,3% усіх товарів, з інших країн світу - 52,7% (у І півріччі 2005р. – 49,2% та 50,8%).

Найбільші обсяги експортних поставок товарів здійснювались до Російської Федерації - 20,8% від загального обсягу експорту, Туреччини - 6,8%, Італії - 6,7%, США - 3,4%, Німеччини та Польщі - по 3,2%, Білорусі –3%.

Найбільші імпортні надходження здійснювались з Російської Федерації - 32,1%, Туркменістану - 9,6%, Німеччини - 8,8%, Китаю – 4,8%, Польщі - 4,4%, Італії - 3,1% та Білорусі - 2,4%.

Поставки недорогоцінних металів та виробів з них становили 42,1% (з них чорних металів – 33,8%, виробів з чорних металів - 5,8%) від загального обсягу експорту країни. На поставки мінеральних продуктів припадало 11,5% (з них енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки – 8,1%),  продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 9,4% (у т.ч. продуктів неорганічної хімії - 3,2%, добрив – 2,7%),  механічного та електричного обладнання – 8,2% (у т.ч. механічного - 5,1%. електричного - 3,1%),  транспортних засобів та шляхового обладнання – 5,1%, продуктів рослинного походження – 4,7% (у т.ч. зернових культур - 3,7%), готових харчових продуктів – 3,5%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – 2,9%, текстилю та виробів з текстилю – 2,5%.

У загальному вартісному обсязі експорту товарів порівняно з січнем-червнем 2005р. збільшилась частка зернових культур, жирів та олій тваринного або рослинного походження, продуктів неорганічної хімії, полімерних матеріалів, пластмас, виробів з чорних металів, електричних машин і устаткування, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Натомість зменшилась   частка молока та молочних продуктів, яєць, меду, руд, шлаків та золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органічних хімічних сполук, чорних металів, котлів, машин, апаратів і механічних пристроїв.

У загальному обсязі імпорту товарів 32,3% припадало на мінеральні продукти, у т.ч. 13,1% вартості складав  газ природний та 11,1% нафта сира. В Україну надійшло кам’яного вугілля  4,3 млн.т, нафти сирої – 5,6 млн.т (з Російської Федерації), нафтопродуктів – 1439,5 тис.т (з них 65% з Російської Федерації, 16,3% з Білорусі), газу природного 28 млрд. куб. м (у т.ч. 72,6% з Туркменістану, 14,9% з Російської Федерації, 12,5% з Казахстану та Узбекистану). Імпорт механічного та електричного обладнання становив 16,6%, транспортних засобів та шляхового   обладнання - 10,9% (у т.ч. наземних транспортних засобів, крім залізничних – 10,3%), продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – 8,6% (у т.ч. фармацевтичної продукції – 2,8%), недорогоцінних металів та виробів з них – 6,9% (у т.ч. чорних металів – 3,2%), полімерних матеріалів, пластмас та каучуку – 5,4%, готових харчових продуктів – 3,7%, текстилю та виробів з текстилю – 3,1%, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – 2,7%.

У загальному вартісному обсязі імпорту товарів збільшилась частка  риби і ракоподібних, фармацевтичної продукції, полімерних матеріалів, пластмас, виробів з чорних металів, наземних транспортних засобів, крім залізничних. Зменшилась частка тютюну, руд, шлаків та золи, енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки, органічних хімічних сполук, інших продуктів хімічної промисловості.

Суттєве зростання обсягів імпорту товарів порівняно з січнем-червнем 2005р. відбулося за рахунок збільшення поставок таких груп товарів: наземних транспортних засобів, крім залізничних - на 898,6 млн. дол. (в 1,8 р.б.), енергетичних матеріалів, нафти та продуктів її перегонки - на 837 млн. дол. (на 15,7%), механічного обладнання - на 379,8 млн. дол. (на 21,6%), полімерних матеріалів, пластмас - на 227,7 млн. дол. (на 35,3%), електричних машин і устаткування - на 208 млн. дол. (на 20,4%), фармацевтичної продукції - на 132 млн. дол. (на 30,4%), чорних металів - на 99,8 млн. дол. (на 18,3%), паперу та картону - на 96,7 млн. дол. (на 24,7%), риби і ракоподібних - на 92,9 млн. дол. (в 2,3 р. б.),  виробів з чорних металів - на 84,8 млн. дол. (на 39,1%).

Експорт давальницької сировини за січень-червень 2006р. становив 24,8 млн. дол. і збільшився в порівнянні з січнем-червнем 2005р. у 1,6 раза. Імпортовано готової продукції з української давальницької сировини на 27 млн. дол. (збільшення у 1,6 раза). У той же час, в Україну надійшло іноземної давальницької  сировини на 825,6 млн. дол. (зменшення на 5,5%). Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 1098,7 млн. дол. (зменшення на 15,3%).

Обсяг експортних товарообмінних (бартерних) операцій становив 8900,7 тис. дол., імпортних – 279,7 тис. дол., або 0,05 та 0,001% від загальних обсягів експорту та імпорту.

Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів здійснювалися підприємствами Донецької (22,2% від загального обсягу експорту), Дніпропетровської (19%) областей, м.Києва (11,6%), Луганської (8,4%), Запорізької (7,9%), Полтавської (5,4%) та Івано-Франківської (2,6%) областей. Найбільші імпортні надходження здійснювались підприємствами м. Києва (40%), Дніпропетровської (7,7%), Донецької (5,8%), Харківської та Київської (по 4,3%), Запорізької (4,2%), Одеської (3,9%) областей [10].

Звітний зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2006 року у порівнянні за січень-червень 2005 року наведено у таблиці 1 [9].

Таблиця 1.

Звітний зовнішньоторговельний баланс України

 

Експорт FOB

Імпорт CIF

Сальдо

січень-

червень

2005

січень-

червень

2006

січень-

червень

2005

січень-червень 2006

січень-

червень

2005

січень-

червень

2006

Усього (товари і послуги)

19878,0

20886,1

17922,1

21871,2

1955,9

-985,1

Країни СНД

6198,2

6987,4

8382,7

9876,8

-2184,5

-2889,4

Інші країни світу

13679,8

13898,7

9539,4

11994,4

4140,4

1904,3

у т.ч. країни ЄС (25)

5664,4

5836,7

5813,7

7467,0

-149,3

-1630,3

Продовження Таблиці 1

Товари

17003,9

17363,2

16606,8

20282,6

397,1

-2919,4

Країни СНД

4875,8

5286,1

8172,4

9588,9

-3296,6

-4302,8

Інші країни світу

12128,1

12077,1

8434,4

10693,7

3693,7

1383,4

у т.ч. країни ЄС (25)

4854,6

4843,0

5247,1

6714,1

-392,5

-1871,1

Послуги

2874,1

3522,9

1315,3

1588,62

1558,8

1934,3

Країни СНД

1322,4

1701,3

210,3

287,9

1112,1

1413,4

Інші країни світу

1551,7

1821,6

1105,0

1300,7

446,7

520,9

у т.ч. країни ЄС (25)

809,8

993,7

566,6

752,9

243,2

240,8

 

Основними європейськими партнерами у зовнішній торгівлі України в нинішній період являються Італія, Німеччина, Велика Британія, Польща.

Загальні обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами України за січень-червень 2006 року представлені в таблиці 2 [8].

Таблиця 2.

Обсяги  експорту-імпорту товарів за регіонами України

за січень-червень 2006 року 

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

 

млн.дол.

США

у % до січня-червня

2005р.

питома

вага  у загальному обсязі,

%

млн.дол.

США

у % до січня-червня

2005р.

питома

вага  у загальному обсязі,

%

Україна

17363,2

102,1

100,0

20282,6

122,1

100,0

–2919,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автономна Республiка Крим

172,6

115,7

1,0

87,9

126,4

0,4

84,7

        області

 

 

 

 

 

 

 

Вiнницька

178,5

91,4

1,0

152,9

121,6

0,8

25,6

Волинська

138,3

100,2

0,8

279,4

у 1,8 р.б.

1,4

–141,1

Днiпропетровська

3291,7

107,0

19,0

1554,6

119,7

7,7

1737,1

Донецька

3854,3

91,9

22,2

1185,3

94,2

5,8

2669,0

Житомирська

144,0

108,5

0,8

88,7

109,7

0,4

55,3

Закарпатська

287,3

97,5

1,7

393,9

119,2

1,9

–106,6

Запорiзька

1364,1

103,5

7,9

855,7

113,6

4,2

508,4

Івано-Франківська

451,3

102,8

2,6

336,4

112,0

1,7

114,9

Київська

254,0

116,5

1,5

863,8

135,8

4,3

–609,8

Кiровоградська

82,1

80,2

0,5

43,0

88,4

0,2

39,1

Луганська

1451,2

147,7

8,4

288,7

111,8

1,4

1162,5

Львiвська

365,1

132,2

2,1

508,0

125,3

2,5

–142,9

Миколаївська

428,5

102,0

2,5

241,4

114,1

1,2

187,1

Одеська

361,0

61,6

2,1

799,0

116,4

3,9

–438,0

Полтавська

935,3

98,4

5,4

266,1

105,1

1,3

669,2

Рiвненська

122,9

120,1

0,7

247,2

у 1,6 р.б.

1,2

–124,3

Сумська

218,8

78,4

1,3

124,2

105,7

0,6

94,6

Тернопiльська

33,0

105,2

0,2

49,4

119,7

0,2

–16,4

Харкiвська

414,1

117,7

2,4

865,4

140,8

4,3

–451,3

Херсонська

97,3

98,3

0,6

61,1

145,1

0,3

36,2

Хмельницька

98,2

114,1

0,6

136,4

135,3

0,7

–38,2

Черкаська

218,8

у 1,5 р.б.

1,3

164,1

112,6

0,8

54,7

Чернiвецька

51,1

112,9

0,3

86,1

115,4

0,4

–35,0

Чернігівська

137,1

116,1

0,8

120,3

106,5

0,6

16,8

м. Київ

2007,7

94,2

11,6

8107,1

139,2

40,0

–6099,4

м. Севастополь

45,3

у 1,5 р.б.

0,3

28,9

112,4

0,1

16,4

 

Обсяг експортних та імпортних товарів за формами власності за січень-червень 2006 року  на Україні показано в таблиці 3 [6].

Таблиця 3

Розподіл обсягів експорту-імпорту товарів за формами власності

за січень-червень 2006 року

 

 

Експорт

Імпорт

кількість учасників ЗЕД

вартість, млн. дол. США

питома вага у загальному обсязі, %

кількість учасників ЗЕД

вартість, млн. дол. США

питома вага у загальному обсязі, %

Всього

10067

17363,2

100,0

18747

20282,6

100,0

Приватна

9411

16053,3

92,4

18249

15792,4

77,9

Державна

625

1296,0

7,5

395

4470,5

22,0

Комунальна

31

13,9

0,1

103

19,7

0,1

 

Розподіл обсягів експорту-імпорту товарів за формами власності за січень-червень 2006 року можна зобразити графічно (рисунок 3).

 

 

Image Image

Рис.3. Обсяг експортних та імпортних товарів за формами власності

 

У січні-червні 2006р. порівняно з відповідним періодом минулого року спостерігалось зростання обсягів зовнішньої торгівлі послугами. Експорт збільшився на 22,6% і становив 3522,9 млн. дол. США, імпорт – відповідно на 20,8% і 1588,6 млн. доларів. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 1934,3 млн. дол., у січні-червні 2005р. – 1558,8 млн. дол. (рисунок 4).


Image

Рис.4. Динаміка обсягів експорту-імпорту послуг

 

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції послугами зі 197 країнами світу. Із загального обсягу експорту послуг 1701,3 млн. дол. становлять послуги до країн СНД, 1821,6 млн. дол. –  послуги до інших країн світу. (Рис.5.)


Image

Рис.5. Основні країни-партнери в експорті послуг

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі українського експорту становили транспортні (74,6%), різні ділові, професійні та технічні (10,8%) послуги, імпорту – транспортні (20,8%), різні ділові, професійні та технічні (18,1%), державні послуги, які не віднесені до інших категорій (17,4%), фінансові (10,6%), роялті та ліцензійні (6,1%),  будівельні (6%) послуги.

 

Порівняно з січнем-червнем 2005р. експорт послуг зріс на 648,8 млн. дол., у т.ч. трубопровідного транспорту – на 314,7 млн. дол. (на 31,4%), різних ділових, професійних та технічних послуг – на 134 млн. дол. (в 1,5 раза), повітряного транспорту – на 81,1 млн. дол. (на 33,4%), послуг зв’язку на 27,2 млн. дол. (на 32,1%), будівельних – на 18,8 млн. дол. (на30,1%) комп’ютерних послуг на 16,1 млн. дол. (у 2,3 раза). 

Одночасно скоротився експорт послуг з ремонту – на 27,9 млн. дол. (на 20,1%).

Російська Федерація залишається основним партнером, на неї припадає 1559,2 млн. дол. обсягу наданих послуг (91,6% експорту послуг України до країн СНД та 44,3% експорту послуг до всіх країн світу).

Обсяг послуг, наданих країнам СНД, склав 1701,3 млн. дол. (48,3% від загального обсягу експорту України). Порівняно з січнем–червнем 2005р. він зріс на 378,9 млн. дол. (на 28,7%), у т.ч. до Російської Федерації – на 358 млн. дол. (на 29,8%), Туркменістану – на 14,1 млн. дол. (на 30%).  Одночасно скоротився експорт послуг до Молдови – на 2,1 млн. дол. (на 13,5%), Білорусі на 1,8 млн. дол. (на 9,5%).   

Обсяг послуг, наданих іншим країнам світу, склав 1821,6 млн.дол. (51,7% від загального обсягу експорту послуг України). Порівняно з січнем–червнем 2005р. він зріс на 269,9 млн.дол. (на 17,4%), у т.ч. до Сполученого Королівства – на 45,3 млн.дол. (на 31,6%), Естонії – на 35,1 млн.дол. (у 5,6 раза), Кіпру – на  22,1 млн.дол. (на 20,5%), Німеччини – на 25,9 млн.дол. (на 33,4%), Данії – на 22,5 млн.дол. (у 2,2 раза), Італії – на 16,4 млн.дол. (в 1,6 раза), Туреччини – на 10,9 млн.дол. (на 28,3%), Канади – на 14,3 млн.дол. (в 1,7 раза). Одночасно скоротився експорт послуг до Сполучених Штатів Америки – на 7,5 млн.дол. (на 5,1%), Угорщини –  на 6,3 млн.дол. (на 9,9%).

Із загального обсягу імпорту послуг 287,9 млн.дол. становлять послуги з країн СНД, 1300,7 млн.дол. – послуги з інших країн світу. (Рис.6).


Image

Рис.6. Основні країни-партнери в імпорті послуг

 

Імпорт послуг до України збільшився на 273,3 млн.дол., у т.ч. різні ділові, професійні та технічні послуги – на 92 млн.дол. (на 46,9%), фінансові – на 65,8 млн.дол. (в 1,6 раза), транспортні – на 52,6 млн.дол. (на 18,9%), по подорожах – на 21 млн.дол. (на 33,5%),  будівельні – на 20,6 млн.дол. (на 27,4%),    приватним особам та в галузі культури і відпочинку – на 20,3 млн.дол. (в 1,7 раза), страхові послуги – на 18,2 млн.дол. (в 1,7 раза).  Одночасно  скоротився імпорт комп’ютерних – на 2,4 млн.дол. (на 5,2%) та державних послуг, які не віднесені до інших категорій – на 22,6 млн.дол. (на 7,6%).

Імпорт послуг із країн СНД становив 287,9 млн.дол. (18,1% від загального обсягу імпорту України). Порівняно з січнем–червнем 2005р. він зріс  на  77,6  млн.дол.  (на 36,9%), у т.ч. з Російської Федерації – на 60,3 млн.дол. (на 34,4%).

Обсяг послуг, одержаних із інших країн світу, становив 1300,7 млн.дол. (81,9% від загального обсягу імпорту України). Порівняно з січнем–червнем 2005р. він зріс на 195,6 млн.дол. (на 17,7%),  у  т.ч.  зі Сполученого Королівства – на 85,2 млн.дол. (в 1,7 раза), Австрії – на 54 млн.дол. (у 2 рази), Швейцарії  – на 34,3 млн.дол. (в 1,8 раза), Німеччини – на 30,1 млн.дол. (на 41,8%), Кіпру – на 10,5 млн.дол. (на 11%).

Одночасно скоротився імпорт послуг із Гонконгу – на 48,5 млн.дол. (у 31,4 раза), Сполучених Штатів Америки – на  25,6  млн.дол.  (на  17,6%), Латвії – на 3,4 млн.дол. (на 45,8%) [7].

Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами України представлено в таблиці 4.

Таблиця 4.

Обсяги експорту–імпорту послуг за реґіонами

за січень–червень 2006 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

млн.дол.

США

у % до

загального

обсягу

у % до

І півріччя 2005р.

млн.дол.

США

у % до

загального

обсягу

у % до

І півріччя 2005р.

Україна

3522,9

100,0

122,6

1588,6

100,0

120,8

1934,3

Автономна Республiка Крим

57,7

1,6

101,8

3,9

0,3

76,4

53,8

   області:

 

 

 

 

 

 

 

Вінницька

7,2

0,2

120,0

30,8

1,9

68,3

-23,5

Волинська

7,0

0,2

у 2,4 р.б.

8,5

0,5

133,7

-1,5

Днiпропетровська

58,8

1,7

107,5

74,3

4,7

146,6

-15,5

Донецька

147,9

4,2

130,4

94,2

5,9

у 2 р.б.

53,7

Житомирська

2,6

0,1

146,4

1,5

0,1

у 2 р.б.

1,2

Закарпатська

11,8

0,3

76,6

8,9

0,6

77,8

3,0

Запорiзька

49,7

1,4

116,5

31,8

2,0

145,0

17,9

Iвано-Франкiвська

7,7

0,2

137,0

6,6

0,4

у 2,2 р.б.

1,1

Київська

49,1

1,4

101,2

21,1

1,3

у 1,5 р.б.

28,0

Кiровоградська

7,7

0,2

125,9

1,4

0,1

64,3

6,2

Луганська

12,9

0,4

130,7

19,8

1,3

у 1,6 р.б.

-6,9

Львiвська

31,5

0,9

126,4

16,5

1,0

105,0

15,1

Миколаївська

44,3

1,3

85,9

10,2

0,6

43,4

34,0

Одеська

433,6

12,3

106,8

55,7

3,5

88,4

377,8

Полтавська

8,7

0,3

83,6

45,4

2,9

142,7

-36,7

Рiвненська

19,8

0,6

134,5

4,3

0,3

98,9

15,5

Сумська

17,8

0,5

106,5

46,7

2,9

72,1

-28,9

Тернопiльська

3,1

0,1

у 1,5 р.б.

0,9

0,1

у 1,9 р.б.

2,2

Харкiвська

35,8

1,0

144,2

67,4

4,2

129,5

-31,6

Херсонська

21,5

0,6

97,4

3,2

0,2

у 4,3 р.б.

18,4

Хмельницька

4,8

0,1

у 1,6 р.б.

2,6

0,2

46,1

2,2

Черкаська

2,2

0,1

82,2

6,2

0,4

у 1,6 р.б.

-4,0

Чернiвецька

0,8

0,0

128,8

1,8

0,1

у 6,6 р.б.

-1,1

Чернігівська

1,2

0,0

98,5

8,2

0,5

132,7

-7,1

мiсто Київ

1824,6

51,8

у 4 р.б.

560,3

35,3

у 1,6 р.б.

1264,4

мiсто Севастополь

33,1

0,9

91,6

11,2

0,7

у 5,7 р.б.

21,8

 

Висновки даного дослідження. Щоб досягти збалансованості економіки і рівноваги внутрішнього ринку України, стимулювання прогресивних змін в економіці, створення сприятливих умов для входження економіки України в систему міжнародного поділу праці, державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності повинно забезпечити захист всіх економічних інтересів України і законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

При переході на зовнішній ринок товарів (робіт, послуг) в якості експортера або імпортера підприємству доцільно провести такі дії:

-   встановити мету здійснення експортно-імпортних операцій;

-   проаналізувати умови функціонування підприємств, з яким суб’єкти будуть заключати угоди;

-   заключити угоди на реалізацію товарів, робіт, послуг;

-   оцінити зовнішнє середовище, вибрати ринки збуту або ринки закупівель, знайти шляхи виходу на них;

-   визначити ціну товару та умови його постачання

Здійснюючи зовнішньоекономічну політику держава застосовує економічні і адміністративні методи. Для більш ефективного здійснення регулювання в області зовнішньоекономічної діяльності державі необхідно приділяти більше уваги підвищенню ефективності іноземних капіталовкладень в цілому для економіки України, що забезпечить створення сприятливого інвестиційного клімату.

Щоб успішно витримувати конкуренцію на світових ринках, вистояти в боротьбі за ринки збуту своєї продукції Україні необхідно:

-   підвищити ефективність економіки, яка базується на розвитку ринкових відносин;

-   всебічно збільшувати експортну спрямованість зовнішньоекономічної діяльності;

-   забезпечувати перехід до розрахунків з зарубіжними партнерами у вільноконвертованій валюті;

-   удосконалити концепцію розвитку експортно-імпортних операцій.

Для того щоб уникнути негативних обставин в боротьбі за ринки збуту, суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності потрібно постійно слідкувати за змінами, які відбуваються в механізмі зовнішньоторговельного регулювання, знати відмінності національних митних режимів, норми та правила, які вводяться міжнародними угодами. Тобто, сутність державного регулювання зовнішньоекономічних зв’язків міститься у забезпеченні гармонії інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

 

Список використаних джерел

 

1.                   Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991р. № 959-ХІІ, зі змінами та доповненнями.

2.                   Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.98р. № 351-ХІV, зі змінами та доповненнями.

3.                   Бутинець Ф.Ф. Загальні засади експортно-імпортної діяльності // Облік і аналіз в ЗЕД: Підручник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – Житомир: ПП Рута, 2001. – 542с.

4.                   Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. К.: Видавничий Дім «Слово», 2003. – 272с.

5.                   Ірха Л.І. Бухгалтерський облік експортних та імпортних операцій //Актуальні проблеми економіки, -2004. - №6. – с46-49.

6.                   www.ukrstat.gov.ua. Осауленко О.Г. Розподіл обсягів експорту-імпорту товарів за формами власності за січень-червень 2006 року//Експрес-інформація  11.08.2006р. № 203

7.                   www.ukrstat.gov.ua. Осауленко О.Г. Зовнішня торгівля України послугами за січень-червень 2006 року //Експрес-доповідь  16.08.2006р. № 216

8.                   www.ukrstat.gov.ua. Осауленко О.Г. Обсяги експорту–імпорту послуг за реґіонами за січень-червень 2006 року //Експрес-інформація  16.08.2006р. № 217

9.                   www.ukrstat.gov.ua. Осауленко О.Г. Звітний зовнішньоторговельний баланс України //Експрес-інформація  17.08.2006р. № 218

10.               www.ukrstat.gov.ua. Осауленко О.Г. Зовнішньоторговельний баланс України за січень-червень 2006 року //Експрес-доповідь  28.08.2006р. № 229